Oznámenie č. 34/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/1/1999-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje sa výška podpory na ich obhospodarovanie v znení výnosu zo 4. augusta 1999 č. 3146/1/1999-100

Čiastka 13/2000
Platnosť od 08.02.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2000.

34

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 písm. a), b) a c) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov vydalo

výnos z 25. januára 2000 č. 58/1/2000-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/1/1999-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje sa výška podpory na ich obhospodarovanie (oznámenie č. 82/1999 Z. z.) v znení výnosu zo 4. augusta 1999 č. 3146/1/1999-100 (oznámenie č. 212/1999 Z. z.).

Výnosom sa upravuje výška podpory a sprísňujú sa podmienky jej poskytovania.

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2000.

Výnos je uverejnený v čiastke 2/2000 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.