Zákon č. 339/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 140/2000
Platnosť od 26.10.2000 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.

OBSAH

339

ZÁKON

z 22. septembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z. z. a zákona č. 219/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„a zo vstupného na divadelné predstavenie.“.

2. V § 8 ods. 5 druhá veta znie:

„Ak ide o filmové predstavenia, koncerty vážnej hudby, umelecké výstavy a vedecko-informatívne prednášky, sadzbu poplatku možno stanoviť maximálne do výšky 10 % z vybraného vstupného.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.