Oznámenie č. 337/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou

Čiastka 139/2000
Platnosť od 24.10.2000 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2003
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 1997 na základe článku 40 ods. 1.

337

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. apríla 1996 bola v Rige podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou.

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 1997 na základe článku 40 ods. 1.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 438 z 25. septembra 1996 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 30. januára 1997.

DOHODA O VOĽNOM OBCHODE MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A LOTYŠSKOU REPUBLIKOU

PREAMBULA

Slovenská republika a Lotyšská republika (ďalej len „strany“),

majúc na zreteli Deklaráciu predsedov vlád krajín Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode, podpísanú 11. septembra 1995 v Brne,

pripomínajúc svoj úmysel aktívne sa podieľať na procese ekonomickej integrácie ako dôležitej dimenzie stability v Európe a vyjadrujúc svoju pripravenosť na spoluprácu pri hľadaní metód a spôsobov, ako tento proces posilniť,

znovu potvrdzujúc svoj pevný záväzok voči princípom trhovej ekonomiky, ktorý vytvára základ ich vzťahov,

pripomínajúc svoj pevný záväzok voči Záverečnému aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, Parížskej charte, a najmä zásadám obsiahnutým v Záverečnom dokumente Bonnskej konferencie o ekonomickej spolupráci v Európe,

rozhodnuté, že budú postupne odstraňovať prekážky v podstatnej časti svojho vzájomného obchodu v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994,

pevne presvedčené, že táto dohoda bude podporovať posilnenie vzájomne výhodných obchodných vzťahov medzi nimi a že prispeje k procesu integrácie v Európe,

berúc do úvahy, že žiadne ustanovenie tejto dohody sa nesmie chápať ako oslobodenie strán od ich záväzkov prijatých v rámci ostatných medzinárodných dohôd a organizácií, najmä Svetovej obchodnej organizácie,

dohodli sa takto:

Článok 1

Ciele

1. Strany postupne vytvoria oblasť voľného obchodu pre takmer celý ich vzájomný obchod v súlade s ustanoveniami tejto dohody a podľa ustanovení článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 a podľa Dohovoru o interpretácii článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994.

2. Ciele tejto dohody sú:

a) podporovať rozširovaním obchodu harmonický rozvoj ekonomických vzťahov medzi stranami, a tak napomáhať v stranách rozvoj ekonomickej činnosti, zlepšovanie životných a pracovných podmienok a zvyšovanie produktivity a finančnej stability,

b) poskytovať spravodlivé podmienky súťaže v obchode medzi stranami,

c) prispievať odstraňovaním bariér obchodu k harmonickému rozvoju a rozmachu svetového obchodu.

KAPITOLA I

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 2

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na priemyselné výrobky s pôvodom v stranách. Pojem „priemyselné výrobky“ znamená na účely tejto dohody výrobky, ktoré sú zahrnuté do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „Harmonizovaný systém“ alebo „HS“), s výnimkou výrobkov uvedených v Prílohe I k tejto dohode.

Článok 3

Dovozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadne nové dovozné clo alebo poplatok s rovnocenným účinkom.

2. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany vzájomne zrušia všetky dovozné clá a všetky poplatky s rovnocenným účinkom.

Článok 4

Základné clá

1. Základným clom pre každý výrobok, z ktorého sa bude uplatňovať postupné znižovanie stanovené v tejto dohode, bude colná sadzba podľa Doložky najvyšších výhod platná k 1. januáru 1996.

2. Ak po nadobudnutí platnosti tejto dohody dôjde k akémukoľvek zníženiu ciel podľa zásady erga omnes, takéto znížené clá nahradia základné clá uvedené v odseku 1, počnúc dňom, keď sa takéto zníženie uplatní.

3. Znížené clá vypočítané v zmysle odseku 2 sa budú uplatňovať po zaokrúhlení na jedno desatinné miesto.

4. Strany sa navzájom oboznámia so svojimi príslušnými základnými colnými sadzbami podľa ustanovení odseku 2.

Článok 5

Fiškálne clá

Ustanovenia článku 3 sa vzťahujú aj na clá fiškálnej povahy.

Článok 6

Vývozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadne nové vývozné clo alebo poplatok s rovnocenným účinkom.

2. Vývozné clá sa zrušia v súlade s ustanoveniami Protokolu 1 k tejto dohode.

3. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany vzájomne zrušia všetky poplatky s rovnocenným účinkom ako vývozné clá.

Článok 7

Kvantitatívne obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadne nové kvantitatívne obmedzenie dovozu alebo opatrenie s rovnocenným účinkom.

2. Všetky kvantitatívne obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom na dovoz výrobkov s pôvodom v stranách sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkou uvedenou v Prílohe II k tejto dohode.

Článok 8

Kvantitatívne obmedzenia vývozu a opatrenia s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadne nové kvantitatívne obmedzenie vývozu alebo opatrenie s rovnocenným účinkom.

2. Všetky kvantitatívne obmedzenia vývozu a opatrenia s rovnocenným účinkom na vývoz výrobkov s pôvodom v stranách sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkou uvedenou v Prílohe III k tejto dohode.

Článok 9

Postup pri výmene informácií o návrhoch technických predpisov

1. Strany sa navzájom oboznámia v čo najkratšom čase a v súlade s ustanoveniami Prílohy IV k tejto dohode s návrhmi technických predpisov a s návrhmi doplnkov k nim, ktoré hodlajú vydať.

2. Spoločný výbor rozhodne o dátume zavedenia ustanovení odseku 1.

KAPITOLA II

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY

Článok 10

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na poľnohospodárske výrobky pochádzajúce zo strán. Pojem „poľnohospodárske výrobky“ znamená na účely tejto dohody výrobky, ktoré sú zaradené do kapitol 1 až 24 HS, vrátane výrobkov uvedených v Prílohe I k tejto dohode.

Článok 11

Dovozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadne nové dovozné clo alebo poplatok s rovnocenným účinkom.

2. Dovozné clá sa uplatnia v súlade s ustanoveniami Protokolu 2 k tejto dohode.

3. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany vzájomne zrušia všetky poplatky s rovnocenným účinkom ako dovozné clá.

Článok 12

Základné clá

1. Základným clom pre každý výrobok, z ktorého sa bude uplatňovať postupné znižovanie stanovené v tejto dohode, bude colná sadzba podľa Doložky najvyšších výhod platná k 1. januáru 1996.

2. Ak po nadobudnutí platnosti tejto dohody dôjde k akémukoľvek zníženiu ciel podľa zásady erga omnes, takéto znížené clá nahradia základné clá uvedené v odseku 1, počnúc dňom, keď sa takéto zníženie uplatní.

3. Znížené clá vypočítané v zmysle odseku 2 sa budú uplatňovať po zaokrúhlení na jedno desatinné miesto.

4. Strany sa navzájom oboznámia so svojimi príslušnými základnými colnými sadzbami podľa ustanovení odseku 2.

Článok 13

Vývozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadne nové clo alebo poplatok s rovnocenným účinkom.

2. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany vzájomne zrušia všetky vývozné clá a všetky poplatky s rovnocenným účinkom.

Článok 14

Koncesie a poľnohospodárska politika

1. Bez ujmy na koncesiách udelených podľa Protokolu 2 k tejto dohode ustanovenia tejto kapitoly nebudú žiadnym spôsobom obmedzovať realizáciu príslušnej poľnohospodárskej politiky strán ani prijímanie akýchkoľvek opatrení v rámci tejto politiky vrátane uplatňovania príslušných ustanovení Dohody o poľnohospodárstve v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

2. Strany sa budú navzájom informovať o zmenách svojej príslušnej poľnohospodárskej politiky alebo o uplatnených opatreniach, ktoré by mohli ovplyvniť podmienky ich vzájomného poľnohospodárskeho obchodu poskytované touto dohodou. Strany na požiadanie uskutočnia okamžité konzultácie na preverenie situácie.

Článok 15

Špeciálne ochranné opatrenia

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto dohody, a najmä článku 28, ak v prípade určitej citlivosti poľnohospodárskych trhov dovoz výrobkov s pôvodom v stranách, ktoré sú predmetom koncesií udelených podľa tejto dohody, spôsobí vážne narušenie trhu druhej strany, začne dotknutá strana okamžite konzultácie s cieľom nájsť primerané riešenie. Pred dosiahnutím takéhoto riešenia príslušná strana môže prijať opatrenia, ktoré považuje za potrebné.

Článok 16

Veterinárne, zdravotné a fytosanitárne opatrenia

1. Opatrenia týkajúce sa veterinárnej a fytosanitárnej kontroly sa zladia s legislatívou Európskej únie a medzi stranami.

2. Veterinárno-sanitárne opatrenia a výkon veterinárnych služieb budú v súlade s kódexom Office International des Epizoodies a ďalšími medzinárodnými konvenciami v tejto oblasti.

3. Strany sa zaväzujú, že nebudú zavádzať diskriminačné ani iné neobvyklé opatrenia, ktoré by limitovali pohyb informácií, zvierat, rastlín alebo produktov.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Pravidlá pôvodu a spolupráca v colnej správe

1. Protokol 3 k tejto dohode ustanovuje pravidlá pôvodu a príslušné metódy administratívnej spolupráce.

2. Strany prijmú primerané opatrenia vrátane pravidelného preverovania Spoločným výborom a opatrenia týkajúce sa administratívnej spolupráce, aby zabezpečili účinné a harmonické uplatňovanie ustanovení Protokolu 3 k tejto dohode a článkov 3 až 8, 11 až 13, 18 a 29 tejto dohody a aby čo možno najviac obmedzili formality uvaľované na obchod a dosiahli vzájomne uspokojivé riešenia všetkých problémov, ktoré by mohli vzniknúť z uplatňovania týchto ustanovení.

3. Vzájomná spolupráca v colných záležitostiach medzi colnými orgánmi sa bude uskutočňovať v súlade s ustanoveniami Protokolu 4 k tejto dohode.

Článok 18

Vnútorné zdanenie

1. Strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík vnútorného fiškálneho charakteru, ktoré priamo alebo nepriamo vytvárajú diskrimináciu medzi výrobkami s pôvodom v stranách.

2. Výrobky vyvážané na územie jednej zo strán nesmú mať výhody z vrátenia domácej dane prevyšujúcej sumu priameho alebo nepriameho zdanenia na ne uvaleného.

Článok 19

Všeobecné výnimky

Táto dohoda nevylučuje zákazy ani obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru z dôvodov verejnej morálky, verejného záujmu alebo verejnej bezpečnosti; ochrany zdravia a ľudského života, života zvierat a rastlín; ochrany národných pamiatok umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty; ochrany duševného vlastníctva alebo pravidiel platných pre zlato a striebro alebo na zachovanie vyčerpateľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú v spojitosti s obmedzeniami domácej výroby alebo spotreby. Takéto zákazy alebo obmedzenia sa však nesmú stať prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytých obmedzení obchodu medzi stranami.

Článok 20

Bezpečnostné výnimky

Žiadne ustanovenie v tejto dohode nebráni strane, aby prijala akékoľvek opatrenia, ktoré pokladá za potrebné na

a) zabránenie úniku informácií, ktorý je v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami,

b) ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov alebo na plnenie medzinárodných záväzkov alebo národnej politiky

i) vzťahujúcich sa na obchod so zbraňami, strelivom a vojenským materiálom za predpokladu, že takéto opatrenia nenarušia podmienky súťaže vzhľadom na výrobky, ktoré nie sú určené na špeciálne vojenské účely, a na taký obchod s iným tovarom, materiálmi a službami, ktorý sa vykonáva priamo alebo nepriamo na účely zásobovania ozbrojených zložiek, alebo

ii) vzťahujúcich sa na nešírenie biologických a chemických zbraní, jadrových zbraní a iných jadrových výbušných prostriedkov, alebo

iii) prijatých v čase vojny alebo iného vážneho medzinárodného napätia.

Článok 21

Štátne monopoly

1. Strany postupne prispôsobia všetky štátne monopoly obchodného charakteru tak, aby zabezpečili, že od 1. júla 1999 nebude existovať medzi štátnymi príslušníkmi strán žiadna diskriminácia týkajúca sa podmienok, za ktorých sa tovar nakupuje a predáva.

2. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na všetky osoby, prostredníctvom ktorých príslušné orgány strán v skutočnosti alebo podľa zákona priamo alebo nepriamo riadia, určujú alebo podstatne ovplyvňujú dovoz alebo vývoz medzi stranami. Tieto ustanovenia sa rovnako vzťahujú na monopoly, na ktoré strana previedla právomoc iných osôb.

Článok 22

Platby

1. Platby vo voľne zameniteľných menách týkajúce sa obchodu s tovarom medzi stranami a prevodu týchto platieb na územie strany tejto dohody, kde sídli veriteľ, sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení.

2. Strany neprijmú žiadne devízové alebo administratívne obmedzenia na poskytovanie, splácanie alebo prijímanie krátkodobých a strednodobých úverov v obchode s tovarom, na ktorom sa zúčastňuje rezident.

3. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 všetky opatrenia týkajúce sa platieb spojených s pohybom tovaru sa budú vykonávať podľa podmienok ustanovených v článku VIII Dohody o Medzinárodnom menovom fonde.

Článok 23

Pravidlá súťaže týkajúce sa podnikania

1. S riadnym plnením tejto dohody sú v rozpore tieto skutočnosti, ak môžu ovplyvniť obchod medzi stranami:

a) všetky dohody medzi podnikateľskými subjektmi, rozhodnutia podnikateľských združení a spoločný postup podnikateľských subjektov, ktorých cieľom alebo účelom je zabraňovanie, obmedzovanie alebo narúšanie súťaže,

b) zneužívanie dominantného postavenia jedného alebo viacerých podnikateľských subjektov na území strán ako celku alebo v jeho podstatnej časti.

2. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na činnosť všetkých podnikateľských subjektov vrátane verejných podnikateľských subjektov a takých, ktorým strany udelia mimoriadne alebo výlučné práva. Podnikateľské subjekty poverené prevádzkou služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme alebo služieb, ktoré majú charakter monopolu vytvárajúceho príjmy, podliehajú ustanoveniam odseku 1, ak ich uplatňovanie v skutočnosti alebo podľa zákona neprekáža pri výkone príslušných verejných úloh, ktorými sú poverené.

3. Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitole II, ustanovenia odseku 1 písm. a) sa nevzťahujú na také dohody, rozhodnutia a postupy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou organizácie celonárodného trhu.

4. Ak strana považuje daný postup za nezlučiteľný s odsekmi 1, 2 a 3 a ak takýto postup spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážne poškodenie záujmov tejto strany alebo materiálne poškodenie jej domáceho priemyslu, môže prijať príslušné opatrenia za podmienok a v súlade s ustanoveniami článku 32.

Článok 24

Štátna pomoc

1. Každá pomoc poskytnutá stranou tejto dohody alebo zo štátnych zdrojov v akejkoľvek forme, ktorá narušuje alebo hrozí, že naruší súťaž uprednostňovaním určitých podnikateľských subjektov alebo výroby určitého tovaru, je nezlučiteľná s riadnym plnením tejto dohody, ak by ovplyvnila obchod medzi stranami.

2. Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na výrobky uvedené v kapitole II.

3. Strany zabezpečia prehľadnosť v oblasti štátnej pomoci okrem iného vzájomným predkladaním ročných správ o celkovej výške a rozdelení poskytnutej pomoci a poskytnutím informácií o programoch pomoci a o konkrétnych prípadoch štátnej pomoci, keď o to požiada druhá strana.

4. Ak sa strana domnieva, že príslušný postup vrátane postupu v poľnohospodárstve

- je nezlučiteľný s podmienkami odseku 1 a nie je primerane riešený podľa pravidiel uvedených v odseku 3, alebo

- ak takéto pravidlá neexistujú a ak takýto postup spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážne poškodenie záujmov strany alebo materiálne poškodenie jej domáceho priemyslu,

môže prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s ustanoveniami článku 32. Takéto opatrenia možno prijať len v súlade s postupom alebo za podmienok stanovených Svetovou obchodnou organizáciou a všetkými ostatnými dokumentmi dohodnutými pod jej záštitou, ktoré sú platné medzi stranami.

Článok 25

Verejné obstarávanie

1. Strany považujú liberalizáciu svojich príslušných trhov verejného obstarávania za cieľ tejto dohody.

2. Strany si postupne vypracujú príslušné pravidlá pre verejné obstarávanie s cieľom poskytnúť dodávateľom druhej strany najneskôr k 1. januáru 2001 prístup k procedúram udeľovania kontraktov na svojich príslušných trhoch verejného obstarávania v zmysle ustanovení Dohody o verejnom obstarávaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

3. Spoločný výbor preskúma vývoj súvisiaci s dosiahnutím cieľov podľa tohto článku a môže odporučiť praktické metódy realizovania ustanovení odseku 2 tak, aby zabezpečil voľný prístup, prehľadnosť a úplnú rovnováhu práv a záväzkov.

4. Počas skúmania uvedeného v odseku 3 Spoločný výbor môže zvážiť, najmä vzhľadom na vývoj v tejto oblasti v medzinárodných vzťahoch, možnosť rozšírenia rozsahu a/alebo stupňa otvorenia trhu v súlade s odsekom 2.

5. Strany sa budú snažiť o prístup k príslušným dohodám uzavretým pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie.

Článok 26

Ochrana duševného vlastníctva

1. Strany poskytnú a zabezpečia ochranu práv duševného vlastníctva na nediskriminačnom základe vrátane opatrení na poskytnutie a uplatňovanie takýchto práv. Ochrana sa bude postupne zdokonaľovať a pred 1. júlom 1999 dosiahne úroveň zodpovedajúcu vecným normám mnohostranných dohôd uvedených v Prílohe V k tejto dohode.

2. Na účely tejto dohody „ochrana duševného vlastníctva“ zahŕňa najmä ochranu autorských práv vrátane počítačových programov a databáz a príbuzných práv, ochranných známok, zemepisných označení, priemyselných vzorov, patentov, topografií integrovaných obvodov, ako aj utajovaných informácií o know-how.

3. Strany budú spolupracovať v otázkach duševného vlastníctva. Na požiadanie ktorejkoľvek strany sa usporiadajú odborné konzultácie o týchto záležitostiach, najmä o činnostiach súvisiacich so súčasnými alebo budúcimi medzinárodnými konvenciami o zladení, vykonávaní a presadzovaní duševného vlastníctva a o činnostiach medzinárodných organizácií, ako je Svetová obchodná organizácia, Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo, ako aj o vzťahoch strán s každou treťou krajinou v otázkach týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Článok 27

Dumping

Ak strana zistí, že sa v zmysle článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 uplatňuje dumping v obchodných vzťahoch podliehajúcich tejto dohode, môže prijať primerané opatrenia proti týmto praktikám v súlade s článkom VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 a Dohody o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 32.

Článok 28

Všeobecné ochranné opatrenia

V prípade, že sa dováža akýkoľvek výrobok v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, že to spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí

a) vážne ohrozenie domácich výrobcov podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov na území dovážajúcej strany alebo

b) vážne poruchy v akomkoľvek príbuznom hospodárskom odvetví alebo ťažkosti, ktoré by mohli spôsobiť vážne zhoršenie hospodárskej situácie regiónu,

príslušná strana môže prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 32.

Článok 29

Štrukturálne úpravy

1. Ktorákoľvek strana môže prijať mimoriadne opatrenia krátkodobého charakteru, ktoré sa odlišujú od ustanovení článku 3, vo forme zvýšených ciel.

2. Tieto opatrenia sa môžu týkať len novorozvíjaných priemyselných odvetví alebo určitých sektorov, v ktorých sa uskutočňuje reštrukturalizácia alebo ktoré majú vážne ťažkosti, najmä v prípadoch, keď tieto ťažkosti vyvolávajú vážne sociálne problémy.

3. Dovozné clá uplatňované príslušnou stranou na výrobky, ktoré majú pôvod v druhej strane, zavedené týmito opatreniami, nesmú presahovať 25 % ad valorem a vytvoria preferenčný prvok v colnej sadzbe na výrobky s pôvodom v druhej strane. Celková hodnota dovozu výrobkov, ktoré podliehajú týmto opatreniam, nesmie v priebehu posledného roka, za ktorý sú k dispozícii štatistické údaje, prekročiť 15 % z celkového dovozu priemyselných výrobkov z druhej strany v zmysle definície kapitoly I.

4. Tieto opatrenia sa budú uplatňovať v období nepresahujúcom tri roky, ak Spoločný výbor nerozhodne o ich dlhšom trvaní. Ich uplatňovanie sa skončí najneskôr k 1. januáru 2001.

5. Žiadne takéto opatrenia sa nemôžu zaviesť vo vzťahu k výrobku po uplynutí viac než troch rokov od zrušenia všetkých ciel a kvantitatívnych obmedzení alebo poplatkov, alebo opatrení s rovnocenným účinkom na tento výrobok.

6. Dotknutá strana bude informovať druhú stranu o všetkých mimoriadnych opatreniach, ktoré zamýšľa prijať, a na požiadanie druhej strany sa v Spoločnom výbore uskutočnia konzultácie o tých opatreniach a odvetviach, na ktoré sa vzťahujú, a to skôr, než sa začnú uplatňovať. Pri prijímaní takýchto opatrení dotknutá strana poskytne Spoločnému výboru časový rozvrh odstraňovania ciel zavedených podľa tohto článku. Tento časový rozvrh zabezpečí postupné odstraňovanie týchto ciel, počnúc najneskôr dva roky od ich zavedenia. Spoločný výbor môže rozhodnúť o inom časovom rozvrhu.

Článok 30

Reexport a vážny nedostatok (tovaru)

V prípadoch, keď dodržiavanie ustanovení článkov 6 a 8 vedie k

a) reexportu do tretej krajiny, voči ktorej vyvážajúca strana zachováva kvantitatívne vývozné obmedzenia na príslušný výrobok, vývozné clá alebo opatrenia či poplatky s rovnocenným účinkom, alebo

b) vážnemu nedostatku výrobku potrebného pre vyvážajúcu stranu alebo k hrozbe takéhoto nedostatku,

a tam, kde uvedené situácie vyvolávajú alebo môžu vyvolať závažné problémy pre vyvážajúcu stranu, môže táto strana prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 32.

Článok 31

Plnenie záväzkov

1. Strany prijmú všetky všeobecné alebo konkrétne opatrenia potrebné na splnenie svojich záväzkov v rámci tejto dohody. Budú sa snažiť o to, aby sa ciele vytýčené touto dohodou dosiahli.

2. Ak strana uváži, že druhá strana nesplnila záväzok v zmysle tejto dohody, potom dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 32.

Článok 32

Postup pri uplatňovaní ochranných opatrení

1. Pred začatím procesu uplatňovania ochranných opatrení uvedeného v nasledujúcich odsekoch tohto článku sa strany budú snažiť vyriešiť všetky vzájomné rozpory priamymi konzultáciami.

2. Ak strana podrobuje dovoz výrobkov, ktoré môžu spôsobiť situáciu uvedenú v článku 28, administratívnemu konaniu, ktorého účelom je rýchle poskytnutie informácií o trende obchodných tokov, musí o tom informovať druhú stranu.

3. Bez dotknutia odseku 7 strana, ktorá uvažuje o použití ochranných opatrení, okamžite o tom upovedomí druhú stranu a predloží všetky príslušné informácie. Medzi stranami sa bezodkladne uskutočnia konzultácie v Spoločnom výbore s úmyslom nájsť riešenie.

4.

a) Pokiaľ ide o články 27, 28 a 30, Spoločný výbor preskúma prípad alebo situáciu a môže prijať rozhodnutie potrebné na ukončenie ťažkostí, o ktorých príslušná strana informovala. Ak takéto rozhodnutie nebude prijaté do 30 dní od predloženia záležitosti Spoločnému výboru, potom dotknutá strana môže prijať opatrenia potrebné na nápravu situácie.

b) Pokiaľ ide o článok 31, dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia po skončení konzultácií alebo po uplynutí troch mesiacov odo dňa prvého oznámenia druhej strane.

c) Pokiaľ ide o články 23 a 24, dotknutá strana poskytne Spoločnému výboru akúkoľvek spoluprácu potrebnú na preskúmanie prípadu a v jednotlivých prípadoch odstráni postup, proti ktorému boli vznesené námietky. Ak príslušná strana neodstráni postup, proti ktorému bola vznesená námietka, v termíne stanovenom Spoločným výborom alebo ak Spoločný výbor nedosiahne dohodu do 30 dní od predloženia tejto záležitosti výboru, dotknutá strana môže prijať vhodné opatrenia na riešenie problémov vyplývajúcich z príslušného postupu.

5. Prijaté ochranné opatrenia sa ihneď oznámia druhej strane. Ich rozsah a trvanie sa obmedzia na najnevyhnutnejšiu mieru v záujme nápravy situácie, ktorá bola dôvodom na ich použitie, a nebudú presahovať škodu spôsobenú príslušným postupom alebo problémom. Prednosť dostanú také opatrenia, ktoré čo najmenej narušia výkon tejto dohody.

6. Prijaté ochranné opatrenia budú predmetom pravidelných konzultácií v Spoločnom výbore s úmyslom dosiahnuť ich zmiernenie alebo zrušenie, len čo to bude možné alebo ak netrvajú podmienky na ich ďalšie zachovanie.

7. Ak mimoriadne okolnosti vyžadujúce bezodkladné kroky neumožňujú predchádzajúce preskúmanie, dotknutá strana môže v prípade článkov 27, 28 a 30 naďalej uplatňovať dočasné opatrenia nevyhnutné na nápravu situácie. Opatrenia sa bezodkladne oznámia a strany začnú čo možno najskôr konzultácie v rámci Spoločného výboru.

Článok 33

Problémy v oblasti platobnej bilancie

1. Strany sa budú snažiť, aby sa vyhli zavedeniu obmedzujúcich opatrení vrátane opatrení súvisiacich s dovozom na účely platobnej bilancie.

2. Ak má jedna strana problémy s platobnou bilanciou alebo jej bezprostredne hrozia, dotknutá strana môže v zmysle príslušných ustanovení Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 prijať obmedzujúce opatrenia vrátane opatrení vzťahujúcich sa na dovoz, ktoré budú mať prechodný charakter a ktoré nesmú presahovať nevyhnutnú mieru potrebnú na nápravu situácie v platobnej bilancii. Opatrenia sa budú postupne zmierňovať tak, ako sa budú zlepšovať podmienky v platobnej bilancii, a odstránia sa, keď okolnosti už nebudú vyžadovať ich udržiavanie. Dotknutá strana bude informovať druhú stranu o ich zavedení, a keď to bude možné, o časovom rozvrhu ich odstraňovania.

Článok 34

Vývojová doložka

1. Ak strana zváži, že by bolo užitočné v záujme hospodárstva strán rozvíjať a prehlbovať vzťahy zavedené touto dohodou ich rozšírením na doteraz nepokryté oblasti, predloží druhej strane žiadosť so zdôvodnením. Strany môžu dať Spoločnému výboru pokyn, aby preskúmal takúto žiadosť a v prípade potreby vypracoval odporúčania, najmä s cieľom začať rokovania.

2. Dohody vyplývajúce z postupu uvedeného v odseku 1 podliehajú ratifikácii alebo schváleniu stranami v súlade s ich vnútroštátnou legislatívou.

KAPITOLA IV

INŠTITUCIONÁLNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 35

Spoločný výbor

1. Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor, ktorý sa bude skladať zo zástupcu vymenovaného vládou Slovenskej republiky na jednej strane a zo zástupcu vymenovaného vládou Lotyšskej republiky na druhej strane.

2. Spoločný výbor bude dohliadať a riadiť uplatňovanie tejto dohody.

3. V záujme riadneho uplatňovania tejto dohody si strany budú vymieňať informácie a na požiadanie ktorejkoľvek strany sa budú konať konzultácie v rámci Spoločného výboru. Spoločný výbor bude sledovať možnosti ďalšieho odstraňovania prekážok v obchode medzi stranami.

4. Spoločný výbor môže prijať rozhodnutia v prípadoch ustanovených touto dohodou. V ostatných záležitostiach môže Spoločný výbor vydávať odporúčania.

Článok 36

Postupy Spoločného výboru

1. V záujme riadneho uplatňovania tejto dohody bude Spoločný výbor zasadať vždy, keď to budú vyžadovať okolnosti, najmenej však jedenkrát ročne. Každá strana môže požiadať o zvolanie zasadania.

2. Spoločný výbor bude pracovať na základe spoločnej dohody.

3. Ak zástupca strany v Spoločnom výbore prijal s výhradou rozhodnutie podliehajúce splneniu vnú-troštátnych podmienok, rozhodnutie nadobudne platnosť dňom, keď bolo oznámené odvolanie výhrady, ak v ňom nie je uvedený neskorší dátum.

4. Na účely tejto dohody prijme Spoločný výbor procedurálne pravidlá, ktoré budú okrem iného obsahovať ustanovenia o zvolávaní zasadaní a o vymenovaní predsedu a jeho funkčného obdobia.

5. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zriadení takých podvýborov a pracovných skupín, ktoré považuje za nevyhnutné na plnenie svojich úloh.

Článok 37

Obchodné vzťahy podliehajúce tejto dohode a iným dohodám

1. Táto dohoda sa vzťahuje na obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou.

2. Táto dohoda nebráni existencii alebo zriaďovaniu colných únií, oblastí voľného obchodu alebo dohôd o pohraničnom obchode, ak negatívne neovplyvňujú obchodný režim, a najmä ustanovenia týkajúce sa pravidiel pôvodu tovaru upravené touto dohodou.

Článok 38

Prílohy a protokoly

1. Prílohy I až V k tejto dohode a Protokoly 1 až 4 k tejto dohode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

2. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmene príloh a protokolov. V tomto prípade zmeny nadobudnú platnosť dňom doručenia diplomatickej nóty potvrdzujúcej ich schválenie vládou príslušnej strany.

Článok 39

Zmeny

Zmeny tejto dohody okrem zmien uvedených v článku 38 ods. 2 nadobudnú platnosť dňom doručenia diplomatickej nóty potvrdzujúcej, že boli splnené všetky podmienky na nadobudnutie platnosti zmien ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zo strán.

Článok 40

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca odo dňa výmeny ratifikačných listín.

2. Ratifikačné listiny budú vymenené v Bratislave.

Článok 41

Dočasné uplatňovanie

Až do nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa článku 40 Slovenská republika bude túto dohodu predbežne vykonávať od 1. júla 1996 za predpokladu, že ju Lotyšská republika notifikuje do 15. júna 1996, že boli splnené jej vnútroštátne právne podmienky na nadobudnutie platnosti tejto dohody a že Lotyšská republika bude túto dohodu vykonávať od 1. júla 1996.

Článok 42

Platnosť a vypovedanie

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

2. Každá zo strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí prvý deň siedmeho mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej strane.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

Dané v Rige 19. apríla 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v anglickom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Juraj Schenk v. r.

Za Lotyšskú republiku:

Valdis Birkavs v. r.

ZÁZNAM O POROZUMENÍ

1. Príslušné osoby strán posúdia možnosť uzavretia dohody o vzájomnom uznávaní akreditácií testovacích a kalibračných laboratórií a certifikácie osôb a produktov a certifikátov systémov kvality, o vzájomnom uznávaní písomného súhlasu o meracom vybavení vydaného stranami a postupov uznávania výsledkov meraní, kalibrácie a zhody s požiadavkami.

2. Pokiaľ ide o článok 38 ods. 2, vláda bude konať v súlade s právnymi predpismi vyžadovanými platným národným zákonodarstvom.

3. Strany sa dohodli, že najneskôr dva roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody posúdia v Spoločnom výbore vplyv koncesií udelených na výrobky v Protokole 2 k tejto dohode a môžu rozhodnúť o možných doplnkoch vzájomných koncesií a produktov uvedených v prílohách k Protokolu 2 k tejto dohode.

4. Diagonálna kumulácia stanovená v článku 4 Protokolu 3 k tejto dohode sa uplatní za podmienky, že krajiny uvedené v tomto článku majú uzavretú dohodu o voľnom obchode alebo dohodu o colnej únii, ktorá obsahuje rovnaké pravidlá pôvodu, s obidvoma stranami. Na krajiny, ktoré nespĺňajú túto podmienku ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody, článok 4 sa vzťahuje odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o voľnom obchode alebo dohody o colnej únii, alebo zmeny takejto dohody, ktorá obsahuje rovnaké pravidlá pôvodu, medzi touto krajinou a stranami.

Každý odkaz na článok 4 Protokolu 3 k tejto dohode sa bude uplatňovať v súlade s týmto záznamom o porozumení.

5. Zákaz vrátenia ciel alebo výnimky z vrátenia ciel stanovený v článku 15 Protokolu 3 k tejto dohode bude dočasne pozastavený, ak sa nebude uplatňovať s Európskou úniou a krajinami EFTA.

Príloha I

(Zoznam výrobkov k článkom 2 a 10)

HS kód Opis výrobkov
ex 3502 Albumíny, albumináty a ostatné deriváty albumínu
&nbsp - Vaječný albumín:
ex 3502 11 - - Sušený
3502 11 90 - - - Ostatné
ex 3502 19 - - Ostatné
3502 19 90 - - - Ostatné
ex 3502 20 - Mliečny albumín vrátane koncentrátov z viac ako dvoch proteínov:
&nbsp - - Ostatné
3502 20 91 - - - Sušený (napríklad vo fóliách, vločkách, šupinkách, prášku)
3502 20 99 - - - Ostatné
4501 Prírodný korok, surový alebo jednoducho spracovaný, korkový odpad, rozdrvený, granulovaný alebo na prach zomletý korok
5201 00 Bavlna nemykaná ani nečesaná
5301 Ľan surový alebo spracovaný, ale nespradený, ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5302 Pravé konope (Cannabis sativa), surové alebo spracované, ale nespradené, kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

Príloha II

(k článku 7 ods. 2)

Slovenská republika zruší najneskôr k 1. januáru 2001 množstvové obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom pri týchto uvedených výrobkoch s pôvodom v Lotyšskej republike:

HS kód Opis výrobkov
2701 - Čierne uhlie, brikety, vajíčkové brikety a podobné pevné palivá vyrobené z čierneho uhlia
2702 - Hnedé uhlie
4707 - Odpad a výmet papiera, kartónu a lepenky
8418 - Chladničky, mrazničky a iné chladiace alebo mraziace zariadenia1)

Príloha III (k článku 8 ods. 2)

1. Slovenská republika zruší od 1. januára 1997 opatrenia s rovnocenným účinkom ako množstvové obmedzenia vývozu pri týchto výrobkoch:

HS kód &nbsp HS kód HSkód
2505 &nbsp 4403 99 20 7201
2517 10 &nbsp 4403 99 30 7204
2517 10 10 &nbsp 4403 49 70 7206
2517 10 10 10 ex 4403 49 90 7207
2517 10 10 90 &nbsp 4403 99 50 7208
2517 10 20 &nbsp 4403 99 99 7209
2517 10 20 10 &nbsp 4407 10 10 10 7210
2517 10 20 90 &nbsp 4407 10 30 10 7211
2517 10 80 &nbsp 4407 10 50 10 7212
2523 29 00 &nbsp 4407 10 71 10 7213
2523 90 10 &nbsp 4407 10 79 10 7214
2523 90 90 &nbsp 4407 10 91 10 7215
2620 20 00 &nbsp 4407 10 93 10 7216
7802 00 &nbsp 4407 10 99 10 7218
2620 30 00 ex 4407 29 10 7219
7404 00 &nbsp 4407 29 20 7220
2620 40 00 ex 4407 29 50 7221
7602 00 &nbsp 4407 29 70 7222
2701 &nbsp 4407 29 83 7223
2702 &nbsp 4407 29 85 7224
2704 00 &nbsp 4407 29 99 7225
2716 00 00 &nbsp 4407 91 7226
3102 10 &nbsp 4407 92 7227
3102 40 &nbsp 4407 99 7228
4102 &nbsp 4702 00 00 7229
4103 90 00 &nbsp 4703 21 00 7301
4403 20 00 &nbsp 4703 29 00 7302
4403 91 00 &nbsp 7102 7304
4403 92 00 &nbsp 7106 7305
4403 99 10 &nbsp 7108 7306

2. Automatické licencie uvedené v odseku 1 sú zavedené na monitorovanie vývozu. Slovenská republika nepoužíva množstvové obmedzenia vývozu do Lotyšskej republiky odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3. Slovenská strana bude pravidelne informovať Spoločný výbor, či sú stále oprávnené podmienky na využívanie opatrení s rovnocenným účinkom ako množstvové obmedzenia vývozu.

Príloha IV (k článku 9 ods. 1)

POSTUP PRI NOTIFIKOVANÍ NÁVRHOV TECHNICKÝCH PREDPISOV

Článok 1

Na účely tohto postupu platia tieto definície:

a) „technická špecifikácia“ – špecifikácia obsiahnutá v dokumente, ktorý stanovuje charakteristiku požadovanú od výrobku, ako je úroveň kvality, výkon, bezpečnosť alebo rozmery vrátane požiadaviek uplatňovaných na výrobok, pokiaľ ide o terminológiu, symboly, testovanie a testovacie metódy, balenie, označenie a etiketovanie,

b) „technické normy“ – technické špecifikácie vrátane príslušných správnych ustanovení, ktorých dodržiavanie je povinné de iure alebo de facto pri obchodovaní alebo používaní stranou alebo v jej väčšej časti okrem tých, ktoré sú stanovené miestnymi úradmi,

c) „návrh technického predpisu“ – text technickej špecifikácie vrátane správnych ustanovení formulovaných s cieľom ich vyhlásenia alebo konečného uzákonenia ako technického predpisu, text, ktorý je v štádiu prípravy, v ktorom ešte vždy možno uskutočňovať podstatné zmeny,

d) „výrobok“ – všetok tovar zahrnutý do tejto dohody.

Článok 2

1. Notifikácia bude

a) obsahovať úplný text návrhov technických predpisov v pôvodnom jazyku a v úplnom preklade alebo vo výťahu v anglickom jazyku,

b) uvádzať, či návrh technického predpisu je identický s technickou špecifikáciou predmetu, ktorého sa týka, alebo či sa návrh vypracovaný medzinárodným alebo regionálnym subjektom od takejto špecifikácie odchyľuje; ak dôjde k odchýlke od takejto špecifikácie, uvedie sa dôvod tejto odchýlky,

c) uvádzať názov a sídlo štátneho orgánu kompetentného na poskytnutie ďalšej informácie o predpise,

d) obsahovať uvažovaný dátum nadobudnutia platnosti.

2. Ak návrh technického predpisu iba transponuje úplný text medzinárodnej alebo európskej normy, postačí odkaz na príslušnú normu.

Článok 3

Každá strana môže žiadať ďalšiu informáciu o oznámenom návrhu technického predpisu v súlade s týmto postupom.

Článok 4

1. Strany môžu uplatniť pripomienky k oznámenému návrhu technických predpisov.

2. Strany si vymenia informácie o svojich informačných miestach (Enquiry Points).

Článok 5

Časový limit na pripomienky k notifikáciám bude tri mesiace odo dňa, keď strana dostane text návrhu predpisu. Počas tohto obdobia sa návrh technického predpisu nesmie prijať.

Článok 6

Dodatočná notifikácia uvedie, do akej miery bolo možné vziať do úvahy akékoľvek pripomienky strany, akékoľvek zásadné zmeny uskutočňované v porovnaní s oznámeným návrhom, ako aj dátum nadobudnutia platnosti tohto predpisu.

Článok 7

Obdobie troch mesiacov, keď sa predpis nesmie prijať, sa však neuplatní, ak z naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia alebo bezpečnosti obyvateľstva, ochrany zdravia a života zvierat alebo rastlín musia príslušné úrady pripraviť technické predpisy vo veľmi krátkom čase, aby ich, pokiaľ je to možné, vyhlásili alebo zaviedli okamžite bez konzultácií. Dôvody, ktoré oprávňujú naliehavosť opatrenia, budú oznámené.

Článok 8

Strany budú v rámci tejto dohody uskutočňovať pravidelné konzultácie, aby zabezpečili uspokojivé vykonávanie postupu pri notifikácii návrhov technických predpisov.

Príloha V (k článku 26 ods. 1)

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Mnohostranné dohody podľa článku 26 ods. 1 sú tieto:

- Parížsky dohovor z 20. marca 1883 o ochrane priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt, 1967),

- Bernský dohovor z 9. septembra 1886 o ochrane literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt, 1971),

- Medzinárodný dohovor z 26. októbra 1961 o ochrane umelcov, producentov fonogramov a rozhlasových organizácií (Rímsky dohovor),

- Európsky patentový dohovor z 5. októbra 1973,

- Madridská dohoda o medzinárodnom zápise ochranných známok (Štokholmský akt, 1967 a doplnená v roku 1979),

- Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (Madrid 1989),

- Zmluva o patentovej spolupráci (Washington 1970, doplnená v roku 1979 a modifikovaná v roku 1984),

- Medzinárodný dohovor o ochrane nových druhov rastlín z 2. decembra 1961 (revidovaný v Ženeve 10. novembra 1972 a 23. októbra 1978).

PROTOKOL 1
(k článku 6 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL LOTYŠSKOU REPUBLIKOU

1. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody Slovenská republika neuplatňuje vývozné clá.

2. Lotyšská reublika zruší vývozné clá na výrobky vyvážané do Slovenskej republiky uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu najneskôr k 1. januáru 1999.

3. Vývozné clá uplatňované v Lotyšskej republike na výrobky vyvážané do Slovenskej republiky neuvedené v Prílohe A k tomuto protokolu budú zrušené dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Príloha A k Protokolu 1

HS kód Opis výrobkov Colná sadzba
2520 Sadrovec, anhydrid, sadra, tiež farebná alebo s malou prísadou urýchľovača alebo spomalbvača 5%
2521 Vápenec (tavivo), vápenec a iné vápenaté kamene na výrobu vápna alebo cementu 5 %
ex 4403 Surové drevo, tiež odkôrnené, zbavené drevnej beli, miazgy alebo nahrubo opracované &nbsp
&nbsp - Ostatné ihličnaté &nbsp
4403 20001 - Dĺžka presahujúca 2 m, priemer 14 - 26 cm 6 Ls/m3W1
4403 20002 - Dĺžka presahujúca 2 m, priemer 26 m a viac 6 Ls/m3W1
&nbsp - Ostatné &nbsp
ex 4403 91000 - Dubové (Querces spp.) &nbsp
4403 91001 - Dubové, dĺžka presahujúca 1 m, priemer 14 cm a viac 50 Ls/m3W1
ex 4403 92000 - Bukové (fagus spp.) &nbsp
4403 92001 - Bukové, dĺžka presahujúca 1 m, priemer 14 cm a viac 60 Ls/m3W1
ex 4403 99000 - Ostatné &nbsp
4403 99900 - Ostatné neihličnaté &nbsp
4403 99901 - Dĺžka presahujúca 1,6 m, priemer 14 - 24 cm a viac 16 Ls/m3W1
4403 99902 - Dĺžka presahujúca 1,6 m, priemer 26 cm a viac 20 Ls/m3W1
4403 99903 - Dĺžka presahujúca 1,6 m, priemer 14 - 26 cm a viac 2 Ls/m3W1
4403 99904 - Dĺžka presahujúca 1,6 m, priemer 26 cm a viac 2 Ls/m3W1
4403 99909 -jaseň, javor, jelša a ostatné, dĺžka presahujúca 1 m, priemer 14 cm a viac 50 Ls/m3W1
7204 Železné a oceľové odpady a šrot, pritavené odpady železa alebo ocele v ingotoch 100 %
7404 Medené odpady a medený šrot 20 %
7503 Niklové odpady a niklový šrot 20 %
7602 Hliníkové odpady a hliníkový šrot 20 %

PROTOKOL 2
(k článku 11 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL A VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A LOTYŠSKOU REPUBLIKOU

1. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky s pôvodom v Lotyšskej republike uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu budú zrušené dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky s pôvodom v Lotyšskej republike uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa znížia okrem alebo v rámci limitov tarifných kvót určených v tejto prílohe na úroveň stanovenú v prílohe dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky s pôvodom v Lotyšskej republike uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu budú uplatnené na úrovni MFN sadzby.

4. Dovozné clá uplatňované v Lotyšskej republike na výrobky s pôvodom v Slovenskej republike uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu budú zrušené dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

5. Dovozné clá uplatňované v Lotyšskej republike na výrobky s pôvodom v Slovenskej republike uvedené v Prílohe E k tomuto protokolu sa znížia okrem alebo v rámci limitov tarifných kvót určených v tejto prílohe na úroveň stanovenú v prílohe dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

6. Dovozné clá uplatňované v Lotyšskej republike na výrobky s pôvodom v Slovenskej republike uvedené v Prílohe F k tomuto protokolu budú uplatnené na úrovni MFN sadzby.

Doplnkový protokol č. 1 k Protokolu 2

HS kódOpis výrobkovKvótaColná sadzba v rámci kvóty
0406Syry a tvaroh150 t5 %
0713 10 90Hrach (Pisum sativum) - ostatný200 t0 %
1602Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv100 t10 %
1806 10Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidla200 t10 %
1806 31Ostatné, v blokoch, tabuľkách alebo v tyčinkách - plnené
1806 32Ostatné, v blokoch, tabuľkách alebo v tyčinkách - neplnené
1806 90Ostatné
1902 okrem 1902 40Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený200 t5 %
1905 30Sladké sušienky; wafle a oblátky100 t0 %

Príloha A k Protokolu 2

HS kód

010111
010210
010310
01041010
010420
010519
010600
020450
020500
020810
020820
020890
02109021
030110
030191
030192
030193
030199
03021110
030212
030219
030221
030222
030223
030229
030231
030232
030233
030239
030240
030250
030261
030262
030263
030264
030265
030266
030269
030270
030310
03032110
030322
030329
030331
030332
030333
030339
030341
030342
030343
030349
030350
030360
030371
030372
030373
030374
030375
030376
030377
030378
030379
030380
030410
030420
030490
030510
030520
030530
030541
030542
030549
030551
030559
030561
030562
030563
030569
030611
030612
030613
030614
030619
030621
030622
030623
030624
030629
030710
030721
030729
030731
030739
030741
030749
030751
030759
030760
030791
030799
050100
050210
050290
050300
050400
050510
050590
050610
050690
050710
050790
050800
050900
051000
051110
051191
051199
060110
060120
060210
060220
060230
060240
060290
06031015
06031055
06041010
07019051
07020015
07020020
07020025
07020045
07020050
07041005
07041080
07051105
07051180
07069011
07070010
07070015
07070020
07070035
07070040
070910
070920
070930
070940
07095130
07095150
07095190
070952
070960
070990
07108010
07108061
07108069
07108080
07108085
071110
071120
071130
07119040
07119060
071220
071230
07129011
07129019
07131010
071320
071331
071332
071333
071339
071340
071350
071390
071410
071420
071490
080111
080119
080121
080122
080131
080132
080211
080212
080221
080222
080231
080232
080240
080250
080290
080300
080410
080420
080430
080440
080450
080510
080520
080530
080540
080590
080610
080620
080711
080719
080720
080910
080930
08101005
08101080
081020
081040
081050
081090
081190
081210
081220
081290
081310
081320
081330
081340
081350
081400
090111
090112
090121
090122
090190
090210
090220
090230
090240
090300
090411
090412
090420
090500
090610
090620
090700
090810
090820
090830
090910
090920
090950
091010
091020
091030
091050
091091
091099
100510
100590
100610
100620
100630
100640
100700
100810
100820
100830
110220
110230
110313
110314
11032940
11032950
11041950
11041991
110620
110630
120100
120210
120220
120300
120400
12050010
120600
120710
120720
120730
120740
120750
120760
120791
120792
120799
120810
120890
120911
120919
120921
120930
120991
12099910
121110
121120
121190
121210
121220
121230
121292
121299
121300
121410
121490
130110
130120
130190
130211
130212
130213
130214
130219
130220
130231
130232
130239
140110
140120
140190
140210
140290
140310
140390
140410
140420
140490
150300
150410
150420
150430
150510
150590
150600
150710
150790
150810
150890
150910
150990
151000
151110
151190
151221
151229
151311
151319
151321
151329
151511
151519
151521
151529
151530
151540
151550
151560
151590
151800
152000
152110
152190
152200
160300
160411
160412
160413
160414
160415
160416
160419
160420
160430
160510
160520
160530
160540
160590
170220
170410
180100
180200
180310
180320
180400
180500
190110
190240
190300
190410
190420
190490
20019010
20019040
20019060
200310
200320
200570
20059030
20059050
20060010
200791
200811
200819
200820
200830
200911
200919
200920
200930
200940
200980
20099041
20099049
20099071
20099073
20099079
210111
210112
210120
210130
210310
210390
210410
210420
220110
220190
22043010
230110
230120
230210
230220
230230
230240
230250
230310
230320
230330
230400
230500
230610
230620
230630
230640
230650
230660
230670
230690
230700
230810
230890
35021190
35021990
35022091
35022099
450110
450190
520100
530110
530121
530129
530130
530210
530290

Príloha B k Protokolu 2

HS kód, colná sadzba v %, kvóta

010290 20 
020110 25 
020120 25 
020130 25 
020210 25 
020220 25 
020230 25 
020410 25 
020421 25 
020422 25 
020423 25 
020430 25 
020441 25 
020442 25 
020443 25 
040110 25 
040120 25 
040130 25 
070310 5 
070320 5 
070390 5 
07051110 10 
070519 10 
070521 10 
070529 10 
070810 10 
070820 10 
070890 10 
070970 10 
17049010 5 
17049030 5 
17049055 5 
17049081 5 
180610 10 50 t*)
180620   
180631   
180632   
180690   
190211 5 100 t*)
190219   
190220   
190230   
200560 5 
200580 5 
200840 4 
200850 5 
200860 5 
200870 5 
200891 5 
200892 5 
200899 4 
200950 10 
200960 4 
220300 10 100 t*)
220860 30 150 t*)
220870   
220890   

Príloha C k Protokolu 2

HS kód

010119
010120
010391
010392
01041030
01041080
010511
010512
010592
010593
010599
020311
020312
020319
020321
020322
020329
020610
020621
020622
020629
020630
020641
020649
020680
020690
020711
020712
020713
020714
020724
020725
020726
020727
020732
020733
020734
020735
020736
020900
021011
021012
021019
021020
02109010
02109011
02109019
02109029
02109031
02109039
02109041
02109049
02109060
02109071
02109079
02109080
02109090
03021190
03032190
040210
040221
040229
040291
040299
040310
040390
040410
040490
040510
040520
040590
040610
040620
040630
040640
040690
040700
040811
040819
040891
040899
040900
041000
06031011
06031013
06031021
06031025
06031029
06031051
06031053
06031061
06031065
06031069
060390
06041090
060491
060499
070110
07019010
07019059
07019090
07020030
0702003510
0702003590
0702004010
0702004090
0704101010
0704101020
0704101090
070420
070490
070610
07069005
07069017
07069030
07069090
07070025
07070030
0707009010
0707009090
07095110
071010
071021
071022
071029
071030
071040
07108051
07108059
07108070
07108095
071090
071140
07119010
07119030
07119070
07119090
07129005
07129030
07129050
07129090
07131090
080810
080820
080920
080940
08101010
081030
081110
081120
090930
090940
091040
100110
100190
100200
100300
100400
100890
110100
110210
110290
110311
110312
110319
110321
11032910
11032920
11032930
11032990
110411
110412
11041910
11041930
11041999
110421
110422
110423
110429
110430
110510
110520
110610
110710
110720
110811
110812
110813
110814
110819
110820
110900
12050090
120922
120923
120924
120925
120926
120929
12099991
12099999
121010
121020
121291
150100
150200
151211
151219
151410
151490
151610
151620
151710
151790
160100
160210
160220
160231
160232
160239
160241
160242
160249
160250
160290
170111
170112
170191
170199
170211
170219
170230
170240
170250
170260
170290
170310
170390
17049051
17049061
17049065
17049071
17049075
17049099
190120
190190
190510
190520
190530
190540
190590
200110
200120
20019020
20019030
20019050
20019065
20019070
20019075
20019085
20019091
20019096
200210
200290
200410
200490
200510
200520
200540
200551
200559
20059010
20059060
20059070
20059075
20059080
20060031
20060035
20060038
20060091
20060099
200710
200799
200880
200970
20099011
20099019
20099021
20099029
20099031
20099039
20099051
20099059
20099092
20099094
20099095
20099096
20099097
20099098
210210
210220
210230
210320
210330
210500
210610
210690
220210
220290
220410
220421
220429
22043092
22043094
22043096
22043098
220510
220590
220600
220710
220720
220820
220840
220850
220900
230910
230990
240110
240120
240130
240210
240220
240290
240310
240391
240399

Príloha D k Protokolu 2

HS kód

010111
010210
010310
010420
01041010
010519
010600
020450
020810
020820
020890
030110
030191
030192
030193
03019919
03019990
030221
030222
030223
030229
030231
030232
030233
030239
030240
030250
030261
030262
030263
030264
030265
030266
030269
030270
030329
030331
030332
030333
030339
030341
030342
030343
030349
030350
030360
030371
030372
030373
030374
030375
030376
030377
030378
030379
030380
030510
030520
030530
030541
030542
030549
030551
030559
030562
030563
030569
030611
030612
030613
030614
030619
030621
030622
030623
030624
030629
030710
030721
030729
030731
030739
030741
030749
030751
030760
030791
030799
050100
050210
050290
050300
050400
050510
050590
050610
050690
050710
050790
050800
050900
051000
051110
051191
051199
070310
070320
07051180
070910
070920
070930
070940
070952
070960
070990
071110
071120
071130
071220
07129011
07129019
071410
071420
071490
080111
080119
080121
080122
080131
080132
080211
080212
080221
080222
080231
080232
080240
080250
080290
080300
080410
080420
080430
080440
080450
080510
080520
080530
080540
080590
080610
080620
080711
080719
080720
080910
080930
081020
081040
081050
081090
081190
081210
081220
081290
081310
081320
081330
081340
081350
081400
090111
090112
090121
090122
090190
090210
090220
090230
090240
090300
090411
090412
090420
090500
090610
090620
090700
090810
090820
090830
090910
090920
090950
091010
091020
091030
091050
091091
091099
100510
100590
100610
100620
100630
100640
100700
100810
100820
100830
110220
110230
110313
110314
11032940
11032950
11041950
11041991
110620
110630
110812
120100
120210
120220
120300
120400
12050010
120600
120710
120720
120730
120740
120750
120760
120791
120792
120799
120810
120890
120911
120919
120921
120930
121000
121110
121120
121190
121210
121220
121230
121292
121299
121300
121410
121490
130110
130120
130190
130211
130212
130213
130214
130219
130220
130231
130232
130239
140110
140120
140190
140210
140290
140310
140390
140410
140420
140490
150300
150410
150420
150430
150510
150590
150600
150710
150790
150810
150890
150910
150990
151000
151100
151221
151229
151311
151319
151321
151329
151511
151519
151521
151529
151530
151540
151550
151560
151590
151800
152000
152110
152190
152200
160300
160411
160412
160413
160414
160415
160430
160510
160520
160530
160540
160590
170220
170410
180100
180200
180310
180320
180400
180500
190110
190240
190300
190410
190420
190490
200570
200791
200811
200819
200820
200830
200911
200919
200920
200930
200940
200980
210011
210112
210120
210130
210310
210390
210410
210420
220110
22043010
230110
230120
230210
230220
230400
230500
230610
230620
230630
230640
230650
230660
230670
230690
230700
230810
230890
35021190
35021990
35022091
35022099
450110
450190
520100
530110
530121
530129
530130
530210
530290

Príloha E k Protokolu 2

HS kód, colná sadzba, kvóta

010290 20 % 
020110 25 % 
020120 25 % 
020130 25 % 
020210 25 % 
020220 25 % 
020230 25 % 
020410 25 % 
020421 25 % 
020422 25 % 
020423 25 % 
020430 25 % 
020441 25 % 
020442 25 % 
020443 25 % 
040110 25 % 
040120 25 % 
040130 25 % 
0601 5 % 
0602 5 % 
070390 5 % 
07051105  10 % 
07051110 10 % 
070519 10 % 
070521 10 % 
070529 10 % 
070810 10 % 
070820 10 % 
070890 10 % 
070970 10 % 
071320 5 % 
071331 5 % 
071332 5 % 
071340 5 % 
071350 5 % 
071390 5 % 
100200 50 Ls/t 
100300 50 Ls/t 
100400 50 Ls/t 
10089090 50 Ls/t 
110100 50 Ls/t 
110210 50 Ls/t 
110290 50 Ls/t 
110311 50 Ls/t 
110321 50 Ls/t 
11032910 50 Ls/t 
11032920 50 Ls/t 
11032930 50 Ls/t 
11032990 50 Ls/t 
110411 50 Ls/t 
110412 50 Ls/t 
11041910 50 Ls/t 
11041930 50 Ls/t 
11041999 50 Ls/t 
110421 50 Ls/t 
110422 50 Ls/t 
110423 50 Ls/t 
110429 50 Ls/t 
110430 50 Ls/t 
110500 50 Ls/t 
110610 50 Ls/t 
110811 5 % 
110814 5 % 
110819 5 % 
110820 5 % 
120922 50 Ls/t 
120923 50 Ls/t 
120924 50 Ls/t 
120925 50 Ls/t 
120926 50 Ls/t 
12092910 50 Ls/t 
12092980 50 Ls/t 
170300 5 % 
17049010 5 % 
17049030 5 % 
17049055 5 % 
17049081 5 % 
180610 10 % 50 t*)
180620 10 %
180631 10 %
180632 10 %
180690 10 %
190211 5 % 100 t*)
190219 5 %
190220 5 %
190230 5 %
200560 5 % 
200580 5 % 
200840 4 % 
200850 5 % 
200860 5 % 
200870 5 % 
200891 5 % 
200892 5 % 
200899 4 % 
200950 5 % 
200960 4 % 
2203 10 % 100 t*)
220421 4 Ls/hl 400 t*)
220429 4 Ls/hl
22043092 4 Ls/hl
22043094 4 Ls/hl
22043096 4 Ls/hl
22043098 4 Ls/hl
220860 30 % 50 t*)
220870 30 %
220890 30 %

Príloha F k Protokolu 2

HS kód

010119
010120
010391
010392
01041030
01041080
010511
010512
010592
010593
010599
020311
020312
020319
020321
020322
020329
020500
020610
020621
020622
020629
020630
020641
020649
020680
020690
020711
020712
020713
020714
020724
020725
020726
020727
020732
020733
020734
020735
020736
020900
021011
021012
021019
021020
021090
03019911
030211
030212
030219
030310
030321
030322
030410
030420
030490
030561
040210
040221
040229
040291
040299
040310
040390
040410
040490
040510
040520
040590
040610
040620
040630
040640
040690
040700
040811
040819
040891
040899
040900
041000
060310
060390
060410
060491
060499
070110
070190
070200
070410
070420
070490
070610
070690
070700
070951
071010
071021
071022
071029
071030
071040
071080
071090
071140
071190
071230
07129005
07129030
07129050
07129090
071310
071333
071339
080810
080820
080920
080940
081010
081030
081110
081120
090930
090940
091040
100110
100190
10089010
110312
110319
110710
110720
110813
110900
12050090
12092950
120991
120999
121291
150100
150200
151211
151219
151410
151490
151610
151690
151710
151790
160100
160210
160220
160231
160232
160239
160241
160242
160249
160250
160590
160416
160419
160420
170111
170112
170191
170199
170211
170219
170230
170240
170250
170260
170290
17049051
17049061
17049065
17049071
17049075
17049099
190120
190190
190510
190520
190530
190540
190550
200110
200120
200190
200210
200290
200310
200320
200410
200490
200510
200520
200540
200551
200559
200590
200600
200710
200799
200880
200970
200990
210210
210220
210230
210320
210330
210500
210610
210690
220190
220210
220290
220410
220510
220590
220600
220710
220720
220820
220830
220840
220850
220900
230230
230240
230250
230310
230320
230330
230910
230990
240110
240120
240130
240210
240220
240290
240310
240391
240399

PROTOKOL 3

týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

OBSAH:
HLAVA IVŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1Definície
HLAVA IIDEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY"
Článok 2Všeobecné požiadavky
Článok 3Kumulácia v Slovenskej republike
Článok 4Kumulácia v Lotyšsku
Článok 5Úplne získané výrobky
Článok 6Dostatočne opracované alebo spracované tovary
Článok 7Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie
Článok 8Určujúca jednotka
Článok 9Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje
Článok 10Súpravy
Článok 11Neutrálne prvky
HLAVA IIIÚZEMNÉ POŽIADAVKY
Článok 12Územný princíp
Článok 13Priama doprava
Článok 14Výstavy
HLAVA IVVRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA
Článok 15Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla
HLAVA VDÔKAZ O PÔVODE
Článok 16Všeobecné požiadavky
Článok 17Postup na vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1
Článok 18Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne
Článok 19Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1
Článok 20Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu
o pôvode
Článok 20aÚčtovné delenie
Článok 21Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre
Článok 22Schválený vývozca
Článok 23Platnosť dôkazu o pôvode
Článok 24Predkladanie dôkazu o pôvode
Článok 25Dovoz po častiach
Článok 26Oslobodenie od dôkazu o pôvode
Článok 27Podporné dokumenty
Článok 28Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentoch
Článok 29Nezrovnalosti a formálne chyby
Článok 30Sumy vyjadrené v eure
HLAVA VIDOHODA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI
Článok 31Vzájomná spolupráca
Článok 32Overovanie dôkazov o pôvode
Článok 33Riešenie sporov
Článok 34Sankcie
Článok 35Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady
HLAVA VIIZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 36Colný podvýbor
Článok 37Prílohy
Článok 38Zmeny protokolu
Zoznam príloh
Príloha I Úvodné poznámky k zoznamu v Prílohe II
Príloha IIZoznam opracovania alebo spracovania, ktoré je potrebné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby
vyrobený výrobok získal štatút pôvodného výrobku
Príloha IIISprievodné osvedčenie EUR. 1 a žiadosť o sprievodné osvedčenie EUR. 1
Príloha IVText vyhlásenia na faktúre
Spoločné vyhláseniaSpoločné vyhlásenie týkajúce sa revízie zmien pravidiel pôvodu v dôsledku zmien Harmonizovaného systému.

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu:

a) „výroba“ znamená akékoľvek opracovanie alebo spracovanie vrátane zostavovania alebo špeciálnych postupov;

b) „materiál“ znamená akékoľvek prímesi, suroviny, časti, súčasti a podobne, ktoré sa používajú pri výrobe výrobku;

c) „výrobkom“ sa rozumie práve vyrábaný výrobok, i keď je zamýšľané jeho neskoršie použitie v inej výrobnej operácii;

d) „tovar“ znamená oboje, materiály i výrobky;

e) „colnou hodnotou“ sa rozumie hodnota určená podľa Dohody o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 (Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnom hodnotení);

f) „cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok výrobcovi v strane, v ktorej podniku sa uskutočňuje posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov zníženú o všetky vnútorné dane, ktoré sa vracajú alebo môžu sa vracať, ak sa získaný výrobok vyváža;

g) „hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu, alebo - ak nie je táto známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v strane;

h) „hodnotou pôvodných materiálov“ sa rozumie hodnota týchto materiálov určená podľa písmena g) mutatis mutandis;

i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článkoch 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za materiály v strane;

j) „kapitoly“ a „položky“ znamenajú kapitoly a položky (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovarov, ďalej nazývaného „Harmonizovaný systém“ alebo „HS“;

k) „zaradenie“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do príslušnej položky;

l) „zásielkou“ sa rozumejú výrobky, ktoré sú súčasne zasielané jedným vývozcom jednému príjemcovi alebo sú uvedené v jednom dopravnom doklade vzťahujúcom sa na ich dopravu od vývozcu k príjemcovi, alebo ak neexistuje taký doklad, sú uvedené v jednej faktúre;

m) „územie“ zahŕňa teritoriálne vody.

HLAVA II

DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

Na účely vykonávania tejto dohody sa pokladajú za pôvodné v strane tieto výrobky:

a) výrobky úplne získané v tejto strane v zmysle článku 5;

b) výrobky získané v tejto strane obsahujúce materiály, ktoré tu neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v tejto strane v zmysle článku 6.

Článok 3

Kumulácia v Slovenskej republike

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Slovenskej republike, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné v Bulharsku, vo Švajčiarsku [vrátane Lichtenštajnska1)], v Českej republike, Estónsku, Európskom spoločenstve, Maďarsku, Islande, Litve, Lotyšsku, Nórsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenskej republike a v Turecku v súlade s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu dohody medzi Slovenskou republikou a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike presahuje operácie uvedené v článku 7. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Slovenskej republike, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Slovenskej republike predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Slovenskej republike, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa smie uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.

Článok 4

Kumulácia v Lotyšsku

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Lotyšsku, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné v Bulharsku, vo Švajčiarsku [vrátane Lichtenštajnska1)], v Českej republike, Estónsku, Európskom spoločenstve, Maďarsku, Islande, Litve, Lotyšsku, Nórsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenskej republike a v Turecku v súlade s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu dohody medzi Lotyšskom a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Lotyšsku presahuje operácie uvedené v článku 7. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Lotyšsku nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Lotyšsku, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín, uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Lotyšsku predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Lotyšsku, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa smie uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1. Za úplne získané v strane sa považujú nasledujúce výrobky:

a) nerastné produkty ťažené z jej pôdy alebo z morského dna;

b) rastlinné výrobky v nej zberané;

c) živé zvieratá tu narodené a chované;

d) výrobky zo živých zvierat v nej chovaných;

e) produkty získané lovom alebo rybolovom v nej uskutočňovaným;

f) produkty morského rybolovu a iné produkty pochádzajúce z mora mimo teritoriálnych vôd strany, získané jej plavidlami;

g) výrobky zhotovené na jej rybárskych spracovateľských lodiach výhradne z produktov uvedených v písmene f);

h) upotrebené predmety v nej zozbierané, ktoré možno využiť iba na získanie surovín, vrátane použitých pneumatík vhodných na protektorovanie alebo ako odpad;

i) odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií v nej uskutočňovaných;

j) produkty vyťažené z morského dna mimo jej teritoriálnych vôd za predpokladu, že má výhradné práva ich využívať;

k) tovary v nej vyrábané výhradne z výrobkov uvedených v písmenách a) až j).

2. Pojmami „jej plavidlá“ a „jej rybárske spracovateľské lode“ uvedené v odseku 1 písm. f) a g), sa chápu iba plavidlá,

a) ktoré sú registrované alebo zaznamenané v strane;

b) ktoré plávajú pod vlajkou tejto strany;

c) ktoré sú vlastnené najmenej na 50 percent štátnymi príslušníkmi tejto strany alebo spoločnosťou s ústredím v jednej zo strán, ktorých riaditeľ alebo riaditelia, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci tejto strany a navyše, v prípade akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí tejto strane, verejným inštitúciám alebo štátnym príslušníkom tejto strany;

d) ktorých kapitán a dôstojníci sú štátni príslušníci tejto strany a

e) ktorých posádku tvoria aspoň na 75 percent štátni príslušníci tejto strany.

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1. Na účely článku 2 sa výrobky, ktoré neboli úplne získané, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky uvedené v Prílohe II. Vyššie uvedené podmienky ustanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré musí byť uskutočnené na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe a uplatňujú sa iba vo vzťahu k takým materiálom. Z toho vyplýva, že ak je pri výrobe iného výrobku použitý medziprodukt, ktorý získa štatút pôvodu splnením podmienok uvedených v Prílohe II, potom sa naň nevzťahujú podmienky platné pre výrobok, v ktorom je tento medziprodukt obsiahnutý, a žiadne nepôvodné materiály použité pri výrobe medziproduktu sa neberú do úvahy.

2. Nehľadiac na ustanovenia odseku 1 nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok uvedených v Prílohe II nemôžu použiť pri výrobe výrobku, môžu sa použiť za predpokladu, že

a) ich celková hodnota nepresahuje 10 percent ceny výrobku zo závodu;

b) žiadne percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty nepôvodných materiálov ustanovené v Prílohe II nie je prekročené uplatnením tohto odseku.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky zaradené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatnia podľa ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. Bez dotknutia ustanovenia odseku 2 sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania;

b) delenie a zostavovanie zásielok;

c) pranie, čistenie; odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov;

d) žehlenie alebo mangľovanie textilu;

e) operácie jednoduchého natierania a leštenia;

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazúrovanie obilnín a ryže;

g) operácie farbenia cukru alebo formovania do kociek;

h) šúpanie, vylupovanie kôstok a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie;

j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov);

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, demižónov, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na karty alebo dosky a všetky iné jednoduché baliace operácie;

l) pripájanie alebo otlačenie značiek, štítkov, loga a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly;

m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu;

n) jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku na časti;

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n);

p) porážka zvierat.

2. Všetky operácie uskutočnené na danom výrobku v strane sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné v zmysle odseku 1.

Článok 8

Určujúca jednotka

1. Určujúcou jednotkou na účely tohto protokolu sa rozumie konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pre zaradenie do nomenklatúry Harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva, že

a) ak výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zostavy predmetov, zaradený podľa pravidiel Harmonizovaného systému do jednej položky, tvorí celok určujúcu jednotku;

b) ak zásielka pozostáva z množstva rovnakých výrobkov zaradených v rovnakom čísle Harmonizovaného systému, musí sa pri uplatnení pravidiel tohto protokolu brať každý výrobok jednotlivo.

2. Ak je podľa všeobecného pravidla 5 pre interpretáciu Harmonizovaného systému zaradený spolu s výrobkom i obal, tak je zahrnutý do rovnakej položky aj na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje

Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté do ceny alebo nie sú osobitne fakturované, sa pokladajú za celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 10

Súpravy

Súpravy definované všeobecným pravidlom 3 pre interpretáciu Harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, tak sa celok považuje za pôvodný, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 percent ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

Na účely určenia, či je výrobok pôvodný, nie je nevyhnutné určovať pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť pri jeho výrobe:

a) elektrická energia a palivo;

b) zariadenia a vybavenie;

c) stroje a nástroje;

d) tovary, ktoré nie sú alebo nemajú byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v stranách splnené po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený z jednej zo strán do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 za nepôvodný, ak nie je možné uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) tovar vracajúci sa späť je totožný s tovarom vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním alebo spracovaním vykonaným mimo územia strán na materiáloch vyvezených z jednej zo strán a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v jednej zo strán alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec operácií uvedených v článku 7 predtým, ako boli vyvezené, a

b) je možné uspokojivo preukázať colným orgánom, že

i) späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov, a

ii) celková hodnota pridaná mimo strany uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 percent ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie alebo spracovanie vykonané mimo územia strán. Ak však pravidlo v Prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo územia strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo strán vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v Prílohe II, alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecnej tolerancie uvedenej v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku vykonané mimo územia strán sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.

Článok 13

Priama doprava

1. Preferenčné zaobchádzanie ustanovené touto dohodou sa týka iba výrobkov splňujúcich požiadavky tohto protokolu, ktoré sa prepravujú priamo medzi stranami alebo cez územie krajín uvedených v článkoch 3 a 4. Ale výrobky tvoriace jednu jedinú zásielku môžu sa prepravovať cez iné územia vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na takom území, ak zostali pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak s nimi neboli uskutočňované iné operácie ako vykladanie, opätovné nakladanie alebo akékoľvek operácie určené na ich uchovanie v dobrom stave.

Pôvodné výrobky sa môžu dopravovať potrubím cez územie iné ako územie strán.

2. Colným orgánom dovážajúcej strany je nevyhnutné preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1, a to vo forme

a) jednotného dopravného dokumentu, ktorý sa vzťahuje na dopravu cez krajiny tranzitu, alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje

i) presný opis výrobkov;

ii) dátum vyloženia a preloženia tovaru a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

iii) potvrdenie podmienok, za ktorých sa tovar nachádzal v krajine tranzitu, alebo

c) iných preukazných dokladov, ak nie je možné predložiť doklady vyššie uvedené.

Článok 14

Výstavy

1. Pôvodné výrobky vyvezené na výstavu do krajiny inej než sú krajiny uvedené v článkoch 3 a 4 a následne dovezené do strany, majú nárok na uplatnenie preferencií podľa tejto dohody za predpokladu, že colným orgánom sa uspokojivým spôsobom preukáže, že

a) vývozca vyviezol tieto výrobky zo strany do krajiny, kde sa koná výstava, a vystavil ich v tejto krajine;

b) vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v strane;

c) výrobky boli dovezené v priebehu výstavy alebo bezprostredne po nej v tom istom stave, v akom boli vyvezené na výstavu, a

d) výrobky neboli od okamihu odoslania na výstavu použité na iný účel než predvádzanie na výstave.

2. Dôkaz pôvodu sa musí vystaviť alebo vyhotoviť v súlade s ustanovením hlavy V a predložiť colným orgánom dovážajúcej strany obvyklým spôsobom. Na dôkaz pôvodu je nevyhnutné uviesť názov a adresu výstavy. V prípade potreby možno požadovať ďalšie písomné doklady o podmienkach, za ktorých boli vystavené.

3. Odsek 1 platí pre akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú akciu, ktorá nie je organizovaná na súkromné účely v obchodoch alebo podnikateľských prevádzkach s úmyslom predaja zahraničných výrobkov, a v ich priebehu výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1. Nepôvodné materiály použité pri výrobe výrobkov pôvodných v zmysle tohto protokolu v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4, pre ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodlieha v strane navráteniu cla alebo oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek opatrenie týkajúce sa vrátenia, oslobodenia alebo neplatenia, čiastočného alebo úplného, cla alebo poplatkov majúcich rovnocenný účinok, uplatňovaných v strane na materiály použité na výrobu, za predpokladu, že sa toto vrátenie, oslobodenie alebo neplatenie uplatňuje výhradne vtedy, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané, a v žiadnom prípade nie sú určené na domáce použitie.

3. Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov všetky doklady preukazujúce, že ustanovenia tohto článku boli uplatnené na nepôvodné materiály použité pri ich výrobe a že všetky clá a poplatky majúce rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na tieto materiály, boli skutočne zaplatené.

4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa uplatňujú rovnako na obaly v zmysle článku 8 ods. 2, na príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje v zmysle článku 9 a na výrobky v súpravách v zmysle článku 10, ak sú tieto nepôvodné.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatnia len na materiály, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Tieto ustanovenia taktiež nevylučujú použitie systému vývozných podpôr na poľnohospodárske výrobky, ak sú tieto podpory uplatňované pri vývoze v súlade s touto dohodou.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1. Výrobky pôvodné v jednej strane majú pri dovoze do druhej strany nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody, ak sa predloží

a) sprievodné osvedčenie EUR.1, ktorého vzor je uvedený v Prílohe III, alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 1 vyhlásenia, ďalej uvádzané ako „vyhlásenie na faktúre“, vystavené vývozcom na faktúre, dodacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý opisuje výrobky tak podrobne, aby ich bolo možné identifikovať; text vyhlásenia na faktúre sa uvádza v Prílohe IV.

2. Nehľadiac na ustanovenie odseku 1, majú výrobky pôvodné v zmysle tohto protokolu nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody bez toho, že by boli predložené dokumenty vyššie uvedené, v prípadoch ustanovených v článku 26.

Článok 17

Postup na vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1

1. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej strany na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo, na zodpovednosť vývozcu, ním zmocneného zástupcu.

2. Na tieto účely je vývozca alebo jeho zmocnený zástupca povinný vyplniť sprievodné osvedčenie EUR.1 a žiadosť o jeho vystavenie, ktorých vzory sú uvedené v Prílohe III. Tieto tlačivá musia byť vyplnené v jednom z jazykov strán alebo krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej strany. Ak sú vyplnené ručne, je potrebné použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v príslušnom odseku takým spôsobom, aby tu neboli ponechané prázdne riadky. Ak nie je celé toto oddelenie vyplnené, musí sa posledný riadok opisu podčiarknuť vodorovnou čiarou a prázdny priestor prečiarknuť.

3. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej strany, v ktorej je sprievodné osvedčenie vydávané, predložiť všetky potrebné dokumenty preukazujúce pôvod predmetných výrobkov a splnenie všetkých požiadaviek tohto protokolu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány strany v prípade, ak vyvážané výrobky možno považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

5. Colné orgány vydávajúce sprievodné osvedčenia EUR.1 prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby overili pôvod výrobkov a splnenie všetkých ostatných podmienok tohto protokolu. Na tieto účely majú právo požadovať akékoľvek podklady a vykonávať akúkoľvek kontrolu účtovníctva vývozcu či akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za účelnú. Tiež zaručia, že tlačivá uvedené v odseku 2 sú správne vyplnené. Skontrolujú predovšetkým, či je priestor určený na opis výrobkov vyplnený takým spôsobom, aby bola vylúčená možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

6. Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 sa uvádza do odseku 11 osvedčenia.

7. Vydané sprievodné osvedčenie EUR.1 odovzdajú colné orgány vývozcovi, len čo sa vlastný vývoz uskutoční alebo zabezpečí.

Článok 18

Sprievodné osvedčenie EUR.1 vystavené dodatočne

1. Bez ohľadu na ustanovenie článku 17 ods. 7 možno za výnimočných okolností vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 po uskutočnení vývozu výrobkov, ktorých sa osvedčenie týka, ak

a) v čase vývozu nebolo vydané pre chyby alebo neúmyselné zabudnutie alebo zvláštne okolnosti, alebo

b) je náležite preukázané, že sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané, ale nebolo pri dovoze prijaté z technických dôvodov.

2. Na účely uplatnenia odseku 1 musí vývozca v žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, ktorých sa sprievodné osvedčenie EUR.1 týka, a odôvodnenie tejto žiadosti.

3. Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 dodatočne iba po overení, či informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s údajmi v príslušnej evidencii.

4. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vystavené dodatočne musí obsahovať jednu z týchto fráz:

DE „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“;

EN „ISSUED RETROSPECTIVELY“;

FR „DÉLIVRÉ A POSTERIORI“;

LV „IZDOTS PC PREČU EKSPORTA“;

SK „VYSTAVENÉ DODATOČNE“.

5. Fráza ustanovená v odseku 4 sa uvedie do odseku „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR.1.

Článok 19

Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1

1. V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1 môže vývozca písomne požiadať colné orgány, ktoré pôvodné osvedčenie vydali, o duplikát vystavený na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastnia.

2. Duplikát vystavený týmto spôsobom musí obsahovať jedno z nasledujúcich slov:

DE „DUPLIKAT“;

EN „DUPLICATE“;

FR „DUPLICATA“;

LV „DUBLIKTS“;

SK „DUPLIKÁT“.

3. Slovo spomenuté v odseku 2 sa uvedie do odseku „Poznámky“ pôvodného osvedčenia EUR.1.

4. Duplikát, na ktorom musí byť uvedený dátum vystavenia pôvodného sprievodného osvedčenia EUR.1, je platný od tohto dátumu.

Článok 20

Vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov strany, možno vymeniť pôvodný dôkaz o pôvode za jedno alebo viac pôvodných osvedčení EUR.1 na účely vývozu všetkých alebo časti výrobkov na iné územie v rámci strán. Výmenu pôvodného (pôvodných) osvedčenia (osvedčení) EUR.1 uskutoční colný úrad, pod ktorého dohľadom sa tovary nachádzajú.

Článok 20a

Účtovné delenie

1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, môžu colné orgány na základe písomnej žiadosti toho, koho sa to týka, povoliť používať metódu takzvaného „účtovného delenia“ na spravovanie takýchto zásob.

2. Takáto metóda musí zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré sa môžu považovať za „pôvodné“, bude rovnaké ako to, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3. Colné orgány môžu podmieniť udelenie takéhoto povolenia akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za účelné.

4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.

5. Držiteľ takéhoto povolenia môže požiadať o dôkaz o pôvode, prípadne, ak je to možné, vystaviť takýto dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré sa môžu považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad, ako boli množstvá spravované.

6. Colné orgány budú monitorovať používanie povolenia a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak držiteľ toto oprávnenie akokoľvek nesprávne použije alebo neplní akékoľvek iné podmienky uvedené v tomto protokole.

Článok 21

Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

1. Vyhlásenie na faktúre spomenuté v článku 16 ods. 1 písm. b) môže vystaviť

a) schválený vývozca podľa článku 22 alebo

b) ktorýkoľvek vývozca pre akúkoľvek zásielku skladajúcu sa z jedného alebo viacerých nákladových kusov a obsahujúcu pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.

2. Vyhlásenie na faktúre sa môže vystaviť, ak ide o výrobky pôvodné v stranách alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

3. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej strany predložiť všetky nevyhnutné doklady preukazujúce pôvod výrobkov a splnenie všetkých ostatných podmienok tohto protokolu.

4. Vyhlásenie na faktúre vyhotoví vývozca na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade. Vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v Prílohe IV, je vystavené v jednej z jazykových verzií použitých v tejto prílohe a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej strany. Ak je vyhlásenie napísané ručne, je potrebné použiť atramentové pero a písať tlačenými písmenami.

5. Vyhlásenie na faktúre musí byť vývozcom vlastnoručne podpísané. Ale schválený vývozca podľa článku 22 nemusí toto vyhlásenie podpisovať za predpokladu, že písomne potvrdí colným orgánom vyvážajúcej krajiny, že na seba berie všetku zodpovednosť za vyhlásenie na faktúre, na ktorej je uvedené jeho meno, akoby ho vlastnoručne podpísal.

6. Vyhlásenie na faktúre je vystavené vývozcom v okamihu, keď sa výrobky, ktorých sa osvedčenie týka, vyvážajú, alebo výnimočne po vývoze, ak je vyhlásenie predložené do dvoch rokov po uskutočnení dovozu príslušných výrobkov.

Článok 22

Schválený vývozca

1. Colné orgány vyvážajúcej strany môžu oprávniť vývozcu (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý uskutočňuje časté vývozy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, aby vystavoval vyhlásenie na faktúre bez ohľadu na hodnotu týchto výrobkov. Vývozca, ktorý takéto oprávnenie získa, musí poskytnúť colným orgánom dostatočné záruky nevyhnutné na overenie štatútu pôvodu výrobkov i splnenie všetkých požiadaviek tohto protokolu.

2. Colné orgány majú právo podmieniť vydanie povolenia schválenému vývozcovi splnením akýchkoľvek požiadaviek, ktoré považujú za účelné.

3. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo povolenia, ktoré bude uvedené vo vyhlásení na faktúre.

4. Colné orgány kontrolujú využívanie tohto oprávnenia schváleným vývozcom.

5. Colné orgány môžu kedykoľvek odobrať toto oprávnenie. Musia tak urobiť, ak schválený vývozca naďalej neposkytuje všetky záruky spomenuté v odseku 1, nespĺňa podmienky spomenuté v odseku 2 alebo inak nesprávne používa svoje oprávnenie.

Článok 23

Platnosť dôkazu o pôvode

1. Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu jeho vystavenia vo vyvážajúcej strane a musí sa predložiť v tejto lehote colným orgánom dovážajúcej strany.

2. Dôkazy o pôvode, predkladané colným orgánom dovážajúcej strany po uplynutí lehoty ustanovenej v odseku 1, možno prijať na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania v prípadoch, keď nepredloženie týchto osvedčení v ustanovenej lehote je spôsobené výnimočnými okolnosťami.

3. V iných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej strany prijať dôkazy o pôvode za predpokladu, že im boli pred uplynutím tejto lehoty predložené výrobky.

Článok 24

Predkladanie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej strany v súlade s postupmi platnými v tejto strane. Colné orgány môžu požadovať preklad dôkazu o pôvode a môžu taktiež požadovať, aby k dovoznému colnému vyhláseniu bolo priložené vyhlásenie dovozcu o tom, že výrobky spĺňajú podmienky vyžadované na účely realizácie tejto dohody.

Článok 25

Dovoz po častiach

V prípade, keď sa na žiadosť dovozcu a za podmienok určených colnými orgánmi dovážajúcej strany dovážajú po častiach rozobrané alebo nezostavené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2(a) pre interpretáciu Harmonizovaného systému, zaradené do triedy XVI a XVII alebo položiek 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, dôkaz o pôvode sa predkladá colným orgánom pri dovoze prvej časti.

Článok 26

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

1. Výrobky posielané ako malé zásielky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace časť osobnej batožiny cestujúcich sa pokladajú za pôvodné výrobky bez predloženia dôkazu o pôvode za predpokladu, že tieto výrobky nie sú dovážané na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu a neexistujú žiadne pochybnosti o pravdivosti takého vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou môže byť toto vyhlásenie uvedené na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na liste papiera, ktorý sa pripojí k tomuto dokladu.

2. Dovozy, ktoré sú príležitostné a skladajú sa výhradne z výrobkov pre uspokojenie osobných potrieb príjemcu alebo cestujúcich alebo ich rodín, sa nepovažujú za obchodné, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nejde o obchodný účel dovozu.

3. Celková hodnota týchto výrobkov nesmie presiahnuť 500 EUR v prípade malých zásielok a 1 200 EUR v prípade výrobkov tvoriacich časť osobnej batožiny cestujúceho.

Článok 27

Podporné dokumenty

Za dokumenty spomenuté v článku 17 ods. 3 a článku 21 ods. 3, ktoré dokazujú, že výrobky uvedené v sprievodnom osvedčení EUR.1 alebo na faktúre s vyhlásením vývozcu sa môžu považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a že spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, môžu sa považovať inter alia

a) dokumenty o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo výrobcom pri získavaní tovarov, tvoriace napríklad súčasť jeho účtovníctva;

b) dokumenty preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené;

c) dokumenty preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v strane, vydané alebo vystavené v jednej zo strán, ak sa také dokumenty môžu použiť v súlade s národnými všeobecne záväznými predpismi;

d) sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhlásenie na faktúre preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v strane v súlade s týmto protokolom alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4, v súlade s pravidlami pôvodu, ktoré sú zhodné s pravidlami pôvodu tohto protokolu.

Článok 28

Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentoch

1. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 je povinný uchovať počas troch rokov dokumenty spomenuté v článku 17 ods. 3.

2. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný uchovať počas troch rokov kópie týchto vyhlásení na faktúre a dokumenty spomenuté v článku 21 ods. 3.

3. Colné orgány vyvážajúcej strany, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR.1, sú povinné uchovať počas troch rokov žiadosti spomenuté v článku 17 ods. 2.

4. Colné orgány dovážajúcej strany sú povinné uchovať počas troch rokov predložené sprievodné osvedčenie EUR.1 a vyhlásenie na faktúre.

Článok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

1. Zistenie drobných rozdielov medzi údajmi uvedenými na dôkaze o pôvode a v dokumentoch predložených colnému úradu na účely prepustenia dovážaných výrobkov nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak je náležite preukázané, že sa dôkaz o pôvode vzťahuje na predložené výrobky.

2. Zrejmé formálne chyby, ako napríklad preklepy na dôkaze o pôvode, nie sú dôvodom na jeho neprijatie, ak také chyby nevyvolajú pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia uvedeného v tomto dôkaze.

Článok 30

Sumy vyjadrené v eure

1. Pre uplatnenie ustanovení článku 21 ods. 1 písm. b) a článku 26 ods. 3 v prípadoch, ak sú výrobky fakturované v inej mene ako v eure, sa sumy v národných menách krajín uvedených v článkoch 3 a 4, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eure, ročne určia každou z príslušných krajín.

2. Na zásielku sa uplatnia ustanovenia článku 21 ods. 1 písm. b) alebo článku 26 ods. 3 s poukazom na menu, v ktorej je vystavená faktúra podľa sumy určenej príslušnou krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra a použijú sa od 1. januára nasledujúceho roku. Príslušné sumy sa oznámia každej zo strán.

4. Krajina môže zaokrúhliť nahor alebo nadol sumy, ktoré sú výsledkom prepočtu súm vyjadrených v eure na národnú menu. Zaokrúhlená suma sa od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, nesmie odlišovať o viac ako 5 percent. Krajina môže ponechať nezmenené sumy ekvivalentov v národnej mene k sumám vyjadreným v eure, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nahor nie sú vyššie o viac ako 15 percent. Sumy ekvivalentov v národnej mene sa môžu ponechať nezmenené, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5. Sumy vyjadrené v eure preskúma Spoločný výbor, ak o to požiada strana. V prípade zmien po tomto preskúmaní Spoločný výbor posúdi potrebu zachovania rovnocenných účinkov týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eure.

HLAVA VI

DOHODA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI

Článok 31

Vzájomná spolupráca

1. Colné orgány strán si vzájomne odovzdajú vzory odtlačkov pečiatok používaných colnými úradmi na vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 a adresy colných orgánov zodpovedných za následné overovanie týchto osvedčení a vyhlásení na faktúre.

2. Aby sa zabezpečilo správne vykonávanie tohto protokolu, strany budú vzájomne spolupracovať prostredníctvom svojich colných orgánov pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR.1 alebo vyhlásení na faktúre a pri kontrole presnosti údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Článok 32

Overovanie dôkazov o pôvode

1. Následné overovanie dôkazov sa vykonáva náhodne alebo kedykoľvek, ak majú colné orgány dovážajúcej strany opodstatnenú pochybnosť o pravosti týchto dokumentov, o pôvode výrobkov v nich uvedených alebo o splnení iných podmienok tohto protokolu.

2. Na účely realizácie ustanovení odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúcej strany sprievodné osvedčenie EUR.1 a faktúru, ak je predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópie týchto dokumentov colným orgánom vyvážajúcej strany, ak je to možné tiež s uvedením dôvodov tejto požiadavky. Akékoľvek získané dokumenty a informácie o tom, že údaje uvedené na dôkaze o pôvode sú nesprávne, sú zaslané spolu so žiadosťou o overenie.

3. Overenie sa uskutočňuje colnými orgánmi vyvážajúcej strany. Na tieto účely majú colné orgány právo požadovať akékoľvek doklady a uskutočňovať akúkoľvek kontrolu účtovníctva vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú.

4. Ak rozhodnú colné orgány dovážajúcej strany pozastaviť uplatnenie preferenčného zaobchádzania s tovarmi až do výsledku overenia, umožnia dovozcovi zaobchádzať s tovarom po splnení podmienok, ktoré pokladajú za nevyhnutné.

5. Colné orgány žiadajúce o následné overenie budú informované o ich výsledkoch čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú dokumenty pravé, či je možné v nich uvedené výrobky považovať za pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a či sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

6. Ak nedostanú v prípadoch opodstatnených pochybností colné orgány dovážajúcej strany žiadnu odpoveď do desiatich mesiacov od dátumu doručenia žiadosti o overenie alebo ak nebude odpoveď obsahovať dostatočné informácie na určenie pravosti predmetného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, nepriznajú žiadajúce colné orgány nárok na preferencie, okrem prípadov zapríčinených výnimočnými okolnosťami.

Článok 33

Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú pri overovaní podľa článku 32 a ktoré nebude možné vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za toto overenie, alebo prípady rozdielneho výkladu tohto protokolu budú predložené Spoločnému výboru. Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej strany sa riadi právnymi predpismi tejto strany.

Článok 34

Sankcie

Každá osoba, ktorá vystaví alebo zapríčiní vydanie dokumentu obsahujúceho nesprávne údaje na účely získania preferenčného zaobchádzania s výrobkami, bude sankcionovaná.

Článok 35

Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

1. Strany vykonajú všetky kroky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby výrobky sprevádzané dôkazom o pôvode, ktoré sú dovážané do slobodného colného pásma alebo skladu umiestneného na ich území, neboli nahradené iným tovarom a nebolo s nimi zaobchádzané inak, ako je obvyklé pre ich zachovanie v dobrom stave.

2. Ak sú, ako výnimka z ustanovení odseku 1, výrobky pôvodné v strane dovážané do slobodného colného pásma alebo skladu s dôkazom o pôvode a sú tu podrobené určitému zaobchádzaniu alebo spracovaniu, vydajú colné orgány nové sprievodné osvedčenie EUR.1 na základe žiadosti vývozcu za predpokladu, že toto zaobchádzanie alebo spracovanie je v súlade s podmienkami tohto protokolu.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Colný podvýbor

1. Týmto sa zriaďuje Colný podvýbor, ktorého úlohou je zaistiť administratívnu spoluprácu na účely správneho a jednotného vykonávania tohto protokolu a plniť akékoľvek ďalšie úlohy v colnej oblasti, ktoré mu budú zverené.

2. Colný podvýbor je tvorený odborníkmi oboch strán, ktorí zodpovedajú za colné otázky.

Článok 37

Prílohy

Prílohy k tomuto protokolu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 38

Zmeny protokolu

Colný podvýbor môže zmeniť ustanovenia tohto protokolu.

PRÍLOHA I K PROTOKOLU 3

Úvodné poznámky k zoznamu v Prílohe II

Poznámka 1:

Príloha II stanovuje pre každý výrobok podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa tento výrobok mohol považovať za dostatočne opracovaný alebo spracovaný podľa článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1 Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec obsahuje položku alebo kapitolu Harmonizovaného systému, v druhom stĺpci sa uvádza opis tovaru zodpovedajúci danej položke alebo kapitole. Pre každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 určené pravidlo. Ak je pred číselným označením v prvom stĺpci uvedené „ex“, tak to znamená, že pravidlá uvedené v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 sa týkajú len tej časti položky alebo kapitoly Harmonizovaného systému, ktorá je výslovne uvedená v stĺpci 2.

2.2 Ak je v stĺpci 1 uvedená skupina položiek alebo číslo kapitoly a opis výrobkov v stĺpci 2 je teda všeobecný, platia príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 na všetky tovary, ktoré sú podľa Harmonizovaného systému zaradené v ktorejkoľvek položke uvedenej skupiny alebo kapitoly.

2.3 Ak platia rozdielne pravidlá na rozličné výrobky patriace do tej istej položky, obsahuje každý odsek v stĺpci 2 opis tej časti položky, ktorej zodpovedajú príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4.

2.4 Ak sú na výrobok opísaný v prvých dvoch stĺpcoch stanovené pravidlá aj v stĺpcoch 3 aj 4, vývozca si môže vybrať, či uplatní pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4. Ak sa v stĺpci 4 neuvádza žiadne pravidlo, musí sa uplatniť pravidlo stanovené v stĺpci 3.

Poznámka 3:

3.1 Ustanovenia článku 6 protokolu, ktoré sa týkajú pôvodných výrobkov použitých vo výrobe iných výrobkov, sa uplatnia bez ohľadu na to, či sa štatút pôvodu získal v závode, kde sa tento výrobok používa, alebo v inom závode v strane.

Príklad:

Z „inej legovanej ocele nahrubo tvárnenej kovaním“ položky ex 7224 sa vyrába motor položky 8407, pre ktorý pravidlo uvádza, že hodnota použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť 40 % ceny výrobku zo závodu. Ak sa použil výkovok vyrobený v strane z nepôvodného ingotu, potom už tento výkovok získal pôvod na základe pravidla pre položku ex 7224. Pri výpočte hodnoty motora ho možno považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom alebo inom závode v tejto strane. Hodnota nepôvodného ingotu sa teda pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

3.2 Pravidlo v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 stanovuje minimálne opracovanie alebo spracovanie, ktoré je nevyhnutné na získanie pôvodu. Vyšším stupňom opracovania alebo spracovania sa takisto získa pôvod; a naopak, nižší stupeň opracovania alebo spracovania nemôže dať výrobku charakter pôvodu. Ak teda pravidlo stanovuje, že sa môže použiť nepôvodný materiál na určitom stupni spracovania, môže sa použiť materiál na nižšom stupni spracovania, ale na vyššom stupni už nie.

3.3 Ak pravidlo uvádza, bez ohľadu na poznámku 3.2, že sa môžu použiť „materiály akejkoľvek položky“, dajú sa tiež použiť materiály rovnakej položky, ako je položka získaného výrobku, ale pod podmienkou splnenia ostatných obmedzení, ktoré môžu byť v tomto pravidle obsiahnuté. Výraz „výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky...“ však znamená, že sa môžu použiť len tie materiály zaradené do rovnakej položky ako výrobok, ktorých opis sa líši od opisu výrobku uvedeného v stĺpci 2.

3.4 Ak pravidlo pôvodu v zozname určuje, že pri výrobe sa dá použiť viac ako jeden druh materiálu, tak to znamená, že sa môže použiť jeden alebo viac z uvedených materiálov. Pravidlo nevyžaduje, aby sa použili všetky uvedené druhy materiálu.

Príklad:

Pravidlo pre textilné tkaniny položiek 5208 až 5212 stanovuje, že sa dajú použiť prírodné vlákna a okrem iných aj chemické materiály. To neznamená, že sa musia použiť obidva druhy materiálov; dajú sa použiť jeden alebo druhý, alebo obidva.

3.5 Ak pravidlo pôvodu určuje, že výrobok sa musí vyrobiť z nejakého konkrétneho materiálu, tak, samozrejme, táto podmienka nebráni použitiu iných materiálov, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu vyhovieť (pozri tiež poznámku 6.2 vzťahujúcu sa na textil).

Príklad:

Pravidlo pre pripravené potraviny položky 1904, ktoré výslovne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nevylučuje možnosť použiť minerálne soli, chemické a iné prísady, ktoré nie sú vyrobené z obilnín.

To sa však neuplatní na výrobky, ktoré hoci sa nemôžu vyrobiť z konkrétnych materiálov uvedených v zozname, môžu sa vyrobiť z materiálov tej istej povahy na nižšom stupni spracovania.

Príklad:

V prípade odevov kapitoly ex 62 vyrobených z netkaných materiálov, ak je povolené použiť len nepôvodnú priadzu, nie je možné použiť ako východiskový materiál netkané textílie - a to aj napriek tomu, že netkané textílie sa nedajú vyrobiť z priadze. V takýchto prípadoch musia byť východiskovým materiálom vlákna, t. j. nižší stupeň spracovania ako priadza.

3.6 Ak sa v pravidle uvádzajú dve percentuálne sadzby, ktoré stanovujú najvyšší možný podiel hodnoty nepôvodných materiálov, potom sa tieto percentuálne sadzby nedajú sčítať. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy prekročiť najvyššiu z daných percentuálnych sadzieb. Jednotlivé percentuálne sadzby nesmú byť prekročené ani hodnotou konkrétnych materiálov, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4:

4.1 Pojmom „prírodné vlákna“ sa rozumejú vlákna iné ako vlákna umelé a syntetické. Tento pojem sa vzťahuje len na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadu, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované, ale nespriadané.

4.2 Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, vlnu a jemné alebo hrubé zvieracie chlpy položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

4.3 Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa používajú na označenie materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré sa dajú použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

4.4 Pojem „chemické strižové vlákna“ sa používa na kábel zo syntetického alebo z umelého hodvábu, syntetické alebo umelé strižové vlákna alebo odpad z chemických vlákien položiek 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1 Ak pravidlo pôvodu pre určitý výrobok obsahuje odkaz na túto poznámku, neplatia podmienky stanovené v stĺpci 3 na akékoľvek použité základné textilné materiály, ktorých súhrnná hmotnosť nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri tiež poznámky 5.3 a 5.4).

5.2 Tolerancia uvedená v poznámke 5.1 sa dá uplatniť len na zmesové výrobky, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Základnými textilnými materiálmi sa rozumejú:

• hodváb,

• vlna,

• hrubé zvieracie chlpy,

• jemné zvieracie chlpy,

• vlásie,

• bavlna,

• papierenské materiály a papier,

• ľan,

• pravé konope,

• juta a iné textilné lykové vlákna,

• sisal a iné textilné vlákna z rodu Agave,

• kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

• syntetické chemické vlákna,

• umelé chemické vlákna,

• syntetické chemické strižové vlákna z polypropylénu,

• syntetické chemické strižové vlákna z polyesteru,

• syntetické chemické strižové vlákna z polyamidu,

• syntetické chemické strižové vlákna z polyakrylonitrilu,

• syntetické chemické strižové vlákna z polyimidu,

• syntetické chemické strižové vlákna z polytetrafluóretylénu,

• syntetické chemické strižové vlákna z polyfenylénsulfidu,

• syntetické chemické strižové vlákna z polyvinylchloridu,

• ostatné syntetické chemické strižové vlákna,

• umelé chemické strižové vlákna z viskózy,

• ostatné umelé chemické strižové vlákna,

• priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyéteru, tiež opradená,

• priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyesteru, tiež opradená,

• výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza) s pásikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo z plastovej fólie, tiež potiahnutej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, obložené z oboch strán prilepenou priesvitnou alebo farebnou plastovou fóliou,

• ostatné výrobky položky 5605.

Príklad:

Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižových vlákien položky 5506 je zmesová priadza. Preto sa dajú použiť nepôvodné syntetické strižové vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), až do 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a z priadze zo syntetických strižových vlákien položky 5509 je zmesová tkanina. Preto sa dá použiť syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak spracovaných na spriadanie), alebo kombinácia týchto dvoch materiálov za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresiahne 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textília položky 5802 z bavlnenej priadze položky 5205 a bavlnenej tkaniny položky 5210 je zmesový výrobok len vtedy, ak je bavlnená tkanina sama zmesovou tkaninou vyrobenou z priadzí zaradených v dvoch rozdielnych položkách alebo ak je použitá bavlnená priadza sama zmesovou priadzou.

Príklad:

Ak spomínaná všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom sú použité priadze dva rôzne textilné materiály a všívaná textília je preto zmesový výrobok.

5.3 V prípade výrobkov obsahujúcich „polyuretánovú priadzu s pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenú“ je vyššie uvedená tolerancia vzťahujúca sa na takúto priadzu 20 %.

5.4 V prípade výrobkov „s pásikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo z plastovej fólie, tiež potiahnutej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, obložené z oboch strán prilepenou plastovou fóliou“ je vyššie uvedená tolerancia vzťahujúca sa na túto priadzu 30 %.

Poznámka 6:

6.1 V prípade textilných výrobkov zaradených do položiek obsahujúcich odkaz na túto poznámku sa dajú použiť textilné materiály s výnimkou podšívok a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú pravidlo stanovené v stĺpci 3, za predpokladu že tieto textilné materiály sú zaradené v inej položke, ako je položka výrobku, a ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

6.2 Bez dotknutia poznámky 6.3 materiály nezaradené v kapitolách 50 až 63, tiež obsahujúce textílie, môžu sa bez obmedzenia použiť na výrobu textilných výrobkov.

Príklad:

Ak pravidlo pôvodu stanovuje, že určitý textilný výrobok (napr. nohavice) sa musí vyrobiť z priadze, potom to nebráni použitiu kovových predmetov (napríklad gombíkov), pretože nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Z toho istého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, i keď zipsy obvykle obsahujú textilné materiály.

6.3 Pri uplatnení percentuálneho pravidla sa však pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov musí brať do úvahy hodnota materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1 Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sa výrazom „špeciálne procesy“ rozumejú:

a) vákuová destilácia;

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie;1)

c) krakovanie;

d) reforming;

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f) proces zahŕňajúci všetky nasledujúce operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodnou aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom;

g) polymerizácia;

h) alkylácia;

i) izomerizácia.

7.2 Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 sa výrazom „špecifické procesy“ rozumejú:

a) vákuová destilácia;

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie;

c) krakovanie;

d) reforming;

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f) proces zahŕňajúci všetky nasledujúce operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodnou aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom;

g) polymerizácia;

h) alkylácia;

i, j) izomerizácia;

k) iba vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710; odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaného produktu (metóda ASTM D 1266-59 T);

l) iba vo vzťahu k výrobkom položky 2710; odstraňovanie parafínov inou metódou ako filtrovaním;

m) iba vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710: spracovanie pomocou vodíka pri tlaku nad 20 barov a teplote nad 250 oC s použitím katalyzátorov iných ako používaných pri odsírovaní, keď vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (dokončovacie úpravy vodou, odfarbovanie) s cieľom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepovažuje za špecifický proces;

n) iba vo vzťahu k vykurovacím olejom položky ex 2710: atmosférická destilácia, pri ktorej destiluje menej ako 30 % objemu produktov pri teplote 300 oC vrátane strát (metóda ASTM D 86);

o) iba vo vzťahu k ťažkým olejom iným, ako sú plynové oleje a vykurovacie oleje položky ex 2710: spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja;

p) iba vo vzťahu k surovým výrobkom (iným ako petrolejový rôsol, ozokerit, lignitový vosk alebo rašelinový vosk, parafínový vosk s obsahom oleja menej ako 0,75 % hmotnosti) položky ex 2712: získanie oleja frakčnou kryštalizáciou.

7.3 Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie ako čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, vodná separácia, filtrovanie, farbenie, značkovanie, získanie obsahu síry miešaním výrobkov s rôznym obsahom síry, akákoľvek kombinácia týchto operácií nie sú postačujúce na získanie pôvodu.

PRÍLOHA I K PROTOKOLU 3

Úvodné poznámky k zoznamu v Prílohe II

Poznámka 1:

Príloha II stanovuje pre každý výrobok podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa tento výrobok mohol považovať za dostatočne opracovaný alebo spracovaný podľa článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1 Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec obsahuje položku alebo kapitolu Harmonizovaného systému, v druhom stĺpci sa uvádza opis tovaru zodpovedajúci danej položke alebo kapitole. Pre každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 určené pravidlo. Ak je pred číselným označením v prvom stĺpci uvedené „ex“, tak to znamená, že pravidlá uvedené v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 sa týkajú len tej časti položky alebo kapitoly Harmonizovaného systému, ktorá je výslovne uvedená v stĺpci 2.

2.2 Ak je v stĺpci 1 uvedená skupina položiek alebo číslo kapitoly a opis výrobkov v stĺpci 2 je teda všeobecný, platia príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 na všetky tovary, ktoré sú podľa Harmonizovaného systému zaradené v ktorejkoľvek položke uvedenej skupiny alebo kapitoly.

2.3 Ak platia rozdielne pravidlá na rozličné výrobky patriace do tej istej položky, obsahuje každý odsek v stĺpci 2 opis tej časti položky, ktorej zodpovedajú príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4.

2.4 Ak sú na výrobok opísaný v prvých dvoch stĺpcoch stanovené pravidlá aj v stĺpcoch 3 aj 4, vývozca si môže vybrať, či uplatní pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4. Ak sa v stĺpci 4 neuvádza žiadne pravidlo, musí sa uplatniť pravidlo stanovené v stĺpci 3.

Poznámka 3:

3.1 Ustanovenia článku 6 protokolu, ktoré sa týkajú pôvodných výrobkov použitých vo výrobe iných výrobkov, sa uplatnia bez ohľadu na to, či sa štatút pôvodu získal v závode, kde sa tento výrobok používa, alebo v inom závode v strane.

Príklad:

Z „inej legovanej ocele nahrubo tvárnenej kovaním“ položky ex 7224 sa vyrába motor položky 8407, pre ktorý pravidlo uvádza, že hodnota použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť 40 % ceny výrobku zo závodu. Ak sa použil výkovok vyrobený v strane z nepôvodného ingotu, potom už tento výkovok získal pôvod na základe pravidla pre položku ex 7224. Pri výpočte hodnoty motora ho možno považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom alebo inom závode v tejto strane. Hodnota nepôvodného ingotu sa teda pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

3.2 Pravidlo v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 stanovuje minimálne opracovanie alebo spracovanie, ktoré je nevyhnutné na získanie pôvodu. Vyšším stupňom opracovania alebo spracovania sa takisto získa pôvod; a naopak, nižší stupeň opracovania alebo spracovania nemôže dať výrobku charakter pôvodu. Ak teda pravidlo stanovuje, že sa môže použiť nepôvodný materiál na určitom stupni spracovania, môže sa použiť materiál na nižšom stupni spracovania, ale na vyššom stupni už nie.

3.3 Ak pravidlo uvádza, bez ohľadu na poznámku 3.2, že sa môžu použiť „materiály akejkoľvek položky“, dajú sa tiež použiť materiály rovnakej položky, ako je položka získaného výrobku, ale pod podmienkou splnenia ostatných obmedzení, ktoré môžu byť v tomto pravidle obsiahnuté. Výraz „výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky...“ však znamená, že sa môžu použiť len tie materiály zaradené do rovnakej položky ako výrobok, ktorých opis sa líši od opisu výrobku uvedeného v stĺpci 2.

3.4 Ak pravidlo pôvodu v zozname určuje, že pri výrobe sa dá použiť viac ako jeden druh materiálu, tak to znamená, že sa môže použiť jeden alebo viac z uvedených materiálov. Pravidlo nevyžaduje, aby sa použili všetky uvedené druhy materiálu.

Príklad:

Pravidlo pre textilné tkaniny položiek 5208 až 5212 stanovuje, že sa dajú použiť prírodné vlákna a okrem iných aj chemické materiály. To neznamená, že sa musia použiť obidva druhy materiálov; dajú sa použiť jeden alebo druhý, alebo obidva.

3.5 Ak pravidlo pôvodu určuje, že výrobok sa musí vyrobiť z nejakého konkrétneho materiálu, tak, samozrejme, táto podmienka nebráni použitiu iných materiálov, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu vyhovieť (pozri tiež poznámku 6.2 vzťahujúcu sa na textil).

Príklad:

Pravidlo pre pripravené potraviny položky 1904, ktoré výslovne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nevylučuje možnosť použiť minerálne soli, chemické a iné prísady, ktoré nie sú vyrobené z obilnín.

To sa však neuplatní na výrobky, ktoré hoci sa nemôžu vyrobiť z konkrétnych materiálov uvedených v zozname, môžu sa vyrobiť z materiálov tej istej povahy na nižšom stupni spracovania.

Príklad:

V prípade odevov kapitoly ex 62 vyrobených z netkaných materiálov, ak je povolené použiť len nepôvodnú priadzu, nie je možné použiť ako východiskový materiál netkané textílie - a to aj napriek tomu, že netkané textílie sa nedajú vyrobiť z priadze. V takýchto prípadoch musia byť východiskovým materiálom vlákna, t. j. nižší stupeň spracovania ako priadza.

3.6 Ak sa v pravidle uvádzajú dve percentuálne sadzby, ktoré stanovujú najvyšší možný podiel hodnoty nepôvodných materiálov, potom sa tieto percentuálne sadzby nedajú sčítať. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy prekročiť najvyššiu z daných percentuálnych sadzieb. Jednotlivé percentuálne sadzby nesmú byť prekročené ani hodnotou konkrétnych materiálov, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4:

4.1 Pojmom „prírodné vlákna“ sa rozumejú vlákna iné ako vlákna umelé a syntetické. Tento pojem sa vzťahuje len na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadu, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované, ale nespriadané.

4.2 Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, vlnu a jemné alebo hrubé zvieracie chlpy položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

4.3 Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa používajú na označenie materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré sa dajú použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

4.4 Pojem „chemické strižové vlákna“ sa používa na kábel zo syntetického alebo z umelého hodvábu, syntetické alebo umelé strižové vlákna alebo odpad z chemických vlákien položiek 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1 Ak pravidlo pôvodu pre určitý výrobok obsahuje odkaz na túto poznámku, neplatia podmienky stanovené v stĺpci 3 na akékoľvek použité základné textilné materiály, ktorých súhrnná hmotnosť nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri tiež poznámky 5.3 a 5.4).

5.2 Tolerancia uvedená v poznámke 5.1 sa dá uplatniť len na zmesové výrobky, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Základnými textilnými materiálmi sa rozumejú:

• hodváb,

• vlna,

• hrubé zvieracie chlpy,

• jemné zvieracie chlpy,

• vlásie,

• bavlna,

• papierenské materiály a papier,

• ľan,

• pravé konope,

• juta a iné textilné lykové vlákna,

• sisal a iné textilné vlákna z rodu Agave,

• kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

• syntetické chemické vlákna,

• umelé chemické vlákna,

• syntetické chemické strižové vlákna z polypropylénu,

• syntetické chemické strižové vlákna z polyesteru,

• syntetické chemické strižové vlákna z polyamidu,

• syntetické chemické strižové vlákna z polyakrylonitrilu,

• syntetické chemické strižové vlákna z polyimidu,

• syntetické chemické strižové vlákna z polytetrafluóretylénu,

• syntetické chemické strižové vlákna z polyfenylénsulfidu,

• syntetické chemické strižové vlákna z polyvinylchloridu,

• ostatné syntetické chemické strižové vlákna,

• umelé chemické strižové vlákna z viskózy,

• ostatné umelé chemické strižové vlákna,

• priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyéteru, tiež opradená,

• priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyesteru, tiež opradená,

• výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza) s pásikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo z plastovej fólie, tiež potiahnutej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, obložené z oboch strán prilepenou priesvitnou alebo farebnou plastovou fóliou,

• ostatné výrobky položky 5605.

Príklad:

Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižových vlákien položky 5506 je zmesová priadza. Preto sa dajú použiť nepôvodné syntetické strižové vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), až do 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a z priadze zo syntetických strižových vlákien položky 5509 je zmesová tkanina. Preto sa dá použiť syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak spracovaných na spriadanie), alebo kombinácia týchto dvoch materiálov za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresiahne 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textília položky 5802 z bavlnenej priadze položky 5205 a bavlnenej tkaniny položky 5210 je zmesový výrobok len vtedy, ak je bavlnená tkanina sama zmesovou tkaninou vyrobenou z priadzí zaradených v dvoch rozdielnych položkách alebo ak je použitá bavlnená priadza sama zmesovou priadzou.

Príklad:

Ak spomínaná všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom sú použité priadze dva rôzne textilné materiály a všívaná textília je preto zmesový výrobok.

5.3 V prípade výrobkov obsahujúcich „polyuretánovú priadzu s pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenú“ je vyššie uvedená tolerancia vzťahujúca sa na takúto priadzu 20 %.

5.4 V prípade výrobkov „s pásikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo z plastovej fólie, tiež potiahnutej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, obložené z oboch strán prilepenou plastovou fóliou“ je vyššie uvedená tolerancia vzťahujúca sa na túto priadzu 30 %.

Poznámka 6:

6.1 V prípade textilných výrobkov zaradených do položiek obsahujúcich odkaz na túto poznámku sa dajú použiť textilné materiály s výnimkou podšívok a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú pravidlo stanovené v stĺpci 3, za predpokladu že tieto textilné materiály sú zaradené v inej položke, ako je položka výrobku, a ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

6.2 Bez dotknutia poznámky 6.3 materiály nezaradené v kapitolách 50 až 63, tiež obsahujúce textílie, môžu sa bez obmedzenia použiť na výrobu textilných výrobkov.

Príklad:

Ak pravidlo pôvodu stanovuje, že určitý textilný výrobok (napr. nohavice) sa musí vyrobiť z priadze, potom to nebráni použitiu kovových predmetov (napríklad gombíkov), pretože nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Z toho istého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, i keď zipsy obvykle obsahujú textilné materiály.

6.3 Pri uplatnení percentuálneho pravidla sa však pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov musí brať do úvahy hodnota materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1 Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sa výrazom „špeciálne procesy“ rozumejú:

a) vákuová destilácia;

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie;1)

c) krakovanie;

d) reforming;

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f) proces zahŕňajúci všetky nasledujúce operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodnou aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom;

g) polymerizácia;

h) alkylácia;

i) izomerizácia.

7.2 Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 sa výrazom „špecifické procesy“ rozumejú:

a) vákuová destilácia;

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie;

c) krakovanie;

d) reforming;

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f) proces zahŕňajúci všetky nasledujúce operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodnou aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom;

g) polymerizácia;

h) alkylácia;

i, j) izomerizácia;

k) iba vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710; odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaného produktu (metóda ASTM D 1266-59 T);

l) iba vo vzťahu k výrobkom položky 2710; odstraňovanie parafínov inou metódou ako filtrovaním;

m) iba vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710: spracovanie pomocou vodíka pri tlaku nad 20 barov a teplote nad 250 oC s použitím katalyzátorov iných ako používaných pri odsírovaní, keď vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (dokončovacie úpravy vodou, odfarbovanie) s cieľom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepovažuje za špecifický proces;

n) iba vo vzťahu k vykurovacím olejom položky ex 2710: atmosférická destilácia, pri ktorej destiluje menej ako 30 % objemu produktov pri teplote 300 oC vrátane strát (metóda ASTM D 86);

o) iba vo vzťahu k ťažkým olejom iným, ako sú plynové oleje a vykurovacie oleje položky ex 2710: spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja;

p) iba vo vzťahu k surovým výrobkom (iným ako petrolejový rôsol, ozokerit, lignitový vosk alebo rašelinový vosk, parafínový vosk s obsahom oleja menej ako 0,75 % hmotnosti) položky ex 2712: získanie oleja frakčnou kryštalizáciou.

7.3 Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie ako čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, vodná separácia, filtrovanie, farbenie, značkovanie, získanie obsahu síry miešaním výrobkov s rôznym obsahom síry, akákoľvek kombinácia týchto operácií nie sú postačujúce na získanie pôvodu.

PRÍLOHA II K PROTOKOLU 3

ZOZNAM OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL ŠTATÚT PÔVODNÉHO VÝROBKU

Nie všetky výrobky uvedené v zozname sú predmetom dohody.

Preto je potrebné prihliadať na ostatné časti dohody.

Tabuľka 01

Poznámky pod čiarou

1. Osobitné podmienky vzťahujúce sa na „špecifické postupy“ pozri v úvodných poznámkach 7.1 a 7.3.

2. Osobitné podmienky vzťahujúce sa na „špecifické postupy“ pozri v úvodnej poznámke 7.2.

3. V poznámke 3 ku kap. 32 sa uvádza, že ide o prípravky, ktoré sa používajú na farbenie akéhokoľvek materiálu alebo ako prísady na výrobu farbiacich materiálov, za predpokladu, že nie sú zaradené do inej položky kap. 32.

4. „Skupinou“ sa myslí akákoľvek časť čísla oddelená od ostatných bodkočiarkou.

5. V prípade, že výrobok pozostáva súčasne z materiálov zaradených na jednej strane do položiek 3901 až 3906 a na druhej strane do položiek 3907 až 3911, uplatní sa toto obmedzenie na tú skupinu, ktorá podľa hmotnosti vo výrobku prevláda.

6. Za vysokotransparentné fólie budú považované fólie, ktorých optická tlmivosť meraná podľa ASTM-D 1003-16 Gardnerovým zákalometrom je menšia ako 2 %.

7. K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.

8. Použitie tohto materiálu je obmedzené pri výrobe tkanín používaných v strojoch na výrobu papiera.

9. Pozri úvodnú poznámku 6.

10. Pre pletené alebo háčkované výrobky, nie elastické alebo pogumované, získané zošitím alebo iným spojením jednotlivých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie (ktorá bola nastrihaná do tvaru alebo sa jej tvar získal priamo), pozri úvodnú poznámku 6.

11. SEMII-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

12. Toto pravidlo platí do 31. decembra 2005.

PRÍLOHA III K PROTOKOLU 3

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1 A ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1

Pokyny pre tlač

1. Každé osvedčenie musí mať rozmery 210 × 297 mm s povolenou toleranciou mínus 5 mm a plus 8 mm. Použitý papier musí byť biely, bez obsahu buničiny, a nesmie vážiť menej ako 25 g/m2. Na pozadí musí mať vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

2. Kompetentné úrady strán si môžu ponechať právo vlastného vytlačenia osvedčení alebo si ich môžu nechať vytlačiť u schválených tlačiarov. V druhom prípade každé osvedčenie musí obsahovať zmienku o takomto schválení. Každé osvedčenie musí obsahovať meno a adresu tlačiara, alebo znak, ktorého pomocou možno tlačiara identifikovať. Tiež musí obsahovať poradové číslo, tiež vytlačené, ktorého pomocou môže byť identifikované.

vzor01

vzor02

vzor03

vzor04

Spoločné vyhlásenie týkajúce sa revízie zmien pravidiel pôvodu v dôsledku zmien Harmonizovaného systému

Ak, na základe zmien nomenklatúry, zmeny pravidiel pôvodu, ako sú uvedené Rozhodnutím č. 1/2002, spôsobia zmenu niektorého pravidla, ktoré platilo pred prijatím Rozhodnutia č. 1/2002, a tieto zmeny sa javia ako poškodzujúce záujmy príslušných sektorov, potom ak o to požiada jedna zo zmluvných strán v lehote do 31. decembra 2004, Spoločný výbor preskúma potrebu obnovenia podstaty príslušného pravidla platného pred prijatím Rozhodnutia č. 1/2002.

Spoločný výbor rozhodne o obnove príslušného pravidla v lehote troch mesiacov od podania žiadosti jednou zo zmluvných strán.

Ak sa obnoví pôvodné pravidlo, zmluvné strany zabezpečia právnu úpravu, ktorá umožní vrátiť dovozné alebo vývozné platby zaplatené za výrobky dovážané po 1. januári 2002, na ktoré sa dané pravidlo uplatnilo.

PROTOKOL 4
(uvedený v článku 17 ods. 3)

VZÁJOMNÁ POMOC V COLNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu:

a) „colné predpisy“ znamená predpisy platné na územiach strán, podľa ktorých sa riadi dovoz, vývoz, tranzit tovaru a jeho prepustenie do akéhokoľvek iného colného režimu vrátane zákazu, reštrikcie a kontroly, prijatých týmito stranami,

b) „clo“ znamená všetky clá, dane, dávky a iné poplatky, ktoré sa vymeriavajú a vyberajú na územiach strán v súlade s colnými predpismi, ale nezahŕňa dávky a poplatky, ktorých výška je limitovaná približnými nákladmi za poskytnuté služby,

c) „dožadujúci úrad“ znamená kompetentný administratívny úrad, ktorý bol vymenovaný stranou na tento účel a ktorý predkladá žiadosť o pomoc v colných záležitostiach,

d) „dožiadaný úrad“ znamená kompetentný administratívny úrad, ktorý bol vymenovaný stranou na tento účel a ktorý dostane žiadosť o pomoc v colných záležitostiach,

e) „porušenie“ znamená akékoľvek porušenie colných predpisov a tiež akýkoľvek pokus o ich porušenie,

f) „colný úrad“ znamená v Slovenskej republike Ministerstvo financií – Ústredná colná správa a v Lotyšskej republike Ministerstvo financií, Služba štátnych príjmov, colné oddelenie (Finansu ministrija, Valsts ienemumu dienesta, Muitas departaments).

Článok 2

Rozsah

1. Strany si budú navzájom pomáhať pri zabezpečovaní aplikácie colných predpisov spôsobom a za podmienok uvedených v tomto protokole, najmä prevenciou, odhaľovaním a vyšetrovaním porušovania týchto predpisov.

2. Pomoc v colných otázkach poskytovaná na základe tohto protokolu sa vzťahuje na colný úrad strany, ktorý je kompetentný na uplatňovanie tohto protokolu. Netýka sa to pravidiel, ktoré upravujú vzájomnú pomoc v trestných záležitostiach. Informácie získané úradnou mocou na požiadanie súdnych orgánov sa nebudú utajovať, ak s tým tieto orgány budú súhlasiť.

Článok 3

Pomoc na požiadanie

1. Na požiadanie dožadujúceho úradu bude dožiadaný úrad poskytovať všetky príslušné informácie, aby umožnil zabezpečiť správnu aplikáciu právnych predpisov vrátane informácií týkajúcich sa zaznamenaných alebo plánovaných operácií, ktoré sú alebo by boli v rozpore s právnymi predpismi.

2. Na požiadanie dožadujúceho úradu bude dožiadaný úrad informovať, či tovar vyvezený z územia jednej zo strán bol náležite dovezený na územie druhej strany, a ak je to potrebné, uvedie colný režim, do ktorého bol tovar prepustený.

3. Na žiadosť dožadujúceho úradu vykoná dožiadaný úrad potrebné kroky na zabezpečenie dohľadu nad

a) fyzickými osobami alebo právnickými osobami, u ktorých možno predpokladať, že porušujú alebo porušili colné predpisy,

b) pohybom tovaru, o ktorom je známe, že by mohol spôsobiť podstatné porušenie colných predpisov,

c) dopravnými prostriedkami, pretože sú odôvodnené obavy, že sa použijú alebo by sa mohli použiť na porušenie colných predpisov.

Článok 4

Spontánna pomoc

Strany si v rámci svojej právomoci poskytnú navzájom pomoc, ak uznajú, že je to potrebné na správnu aplikáciu colných predpisov, najmä ak získajú informácie o

- operáciách, ktoré porušili, porušujú alebo by mohli porušiť takéto právne predpisy a ak o tieto informácie má záujem druhá strana,

- nových používaných prostriedkoch a metódach pri realizácii takýchto operácií,

- tovare, o ktorom je známe, že je predmetom podstatného porušovania colných predpisov pri vývoze, dovoze, tranzite alebo v inom colnom režime,

- osobách, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušujú alebo porušili colné predpisy, ktoré platia na území druhej strany,

- dopravných prostriedkoch a kontajneroch, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že sa použili, používajú alebo by sa mohli použiť v rozpore s colnými predpismi druhej strany.

Článok 5

Doručenie/Oznámenie

Na žiadosť dožadujúceho úradu vykoná dožiadaný úrad v zhode so svojimi právnymi predpismi všetky potrebné opatrenia na

- doručenie všetkých dokumentov,

- oznámenie všetkých rozhodnutí

týkajúcich sa tohto protokolu adresátovi, ktorý má bydlisko alebo sídli na jeho území. V takom prípade sa uplatní článok 6 ods. 3.

Článok 6

Forma a obsah žiadosti o pomoc

1. Žiadosti podľa tohto protokolu sa vyhotovujú písomne. Dokumenty potrebné na výkon takýchto žiadostí budú priložené k žiadosti. Pri urgentných žiadostiach je možné prijať aj ústnu žiadosť, ale treba ju okamžite písomne potvrdiť.

2. Žiadosti podľa odseku 1 budú obsahovať tieto informácie:

a) dožadujúci úrad, ktorý predkladá žiadosť,

b) požadované opatrenia,

c) predmet a dôvody žiadosti,

d) zákony, pravidlá a iné obsiahnuté zákonné prvky,

e) údaje, čo najpresnejšie a vyčerpávajúce, o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú predmetom vyšetrovania,

f) súhrn závažných faktov okrem prípadov ustanovených v článku 5.

3. Žiadosti sa predkladajú v úradnom jazyku dožadujúceho úradu alebo v jazyku prijateľnom pre tento úrad.

4. Ak žiadosť nespĺňa formálne požiadavky, možno si vyžiadať jej opravu alebo doplnenie; potrebné predbežné opatrenia sa však môžu vykonať.

Článok 7

Vybavenie žiadosti

1. Pri vyhovení žiadosti o pomoc dožiadaný úrad, alebo ak nemôže konať sám, iný správny orgán, ktorému dožiadaný úrad žiadosť postúpil, bude v rámci svojej právomoci a dostupných prostriedkov pri poskytovaní informácií, ktoré vlastní, pri vykonávaní potrebných dopytov alebo pri zabezpečení ich získania postupovať tak, ako keby konal z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť iných úradov strany.

2. Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade so zákonmi, pravidlami a inými zákonnými nástrojmi dožiadanej strany.

3. Riadne splnomocnení úradníci jednej strany môžu so súhlasom druhej strany a za podmienok, ktoré táto strana stanovila, získať od dožiadaného úradu alebo od iného úradu, ktorému je dožiadaný úrad nadriadený, informácie týkajúce sa porušenia colných predpisov, ktoré dožadujúci úrad potrebuje na účely tohto protokolu.

4. Úradníci jednej strany môžu byť so súhlasom druhej strany prítomní pri šetreniach vykonávaných na jej území.

Článok 8

Forma, v akej sa má informácia oznámiť

1. Dožiadaný úrad oznámi dožadujúcemu úradu výsledky šetrenia vo forme dokumentov, overených kópií dokumentov, správ a pod.

2. Dokumenty uvedené v odseku 1 sa môžu nahradiť počítačovou informáciou vytvorenou v akejkoľvek forme na ten istý účel.

Článok 9

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Ak dožiadaný úrad usúdi, že žiadaná pomoc by mohla narušiť suverenitu, verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné zásadné záujmy dožiadanej strany alebo by mohla spôsobiť porušenie priemyselného, obchodného alebo iného tajomstva na území tejto strany, môže odmietnuť poskytnúť takúto pomoc, poskytnúť ju čiastočne alebo podrobiť ju určitým podmienkam alebo požiadavkám.

2. Ak nemožno vyhovieť žiadosti o pomoc, treba to dožadujúcemu úradu okamžite oznámiť a informovať ho o dôvodoch odmietnutia poskytnutia pomoci.

3. Ak colný úrad požiada o pomoc, ktorú by sám nebol schopný poskytnúť, ak by o to požiadal colný úrad druhej strany, vo svojej žiadosti na tento fakt upozorní. Dožiadaný úrad posúdi, či takejto žiadosti vyhovie.

Článok 10

Povinnosť utajenia

1. Všetky informácie v akejkoľvek forme podľa tohto protokolu budú utajené. Vzťahujú sa na ne predpisy o utajovaní skutočností a požívajú ochranu, ktorá sa poskytuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v strane, ktorá informácie získala.

2. Tieto informácie sa nebudú prenášať, ak existujú rozumné dôvody predpokladať, že prenos alebo použitie týchto informácií by mohlo byť v rozpore so základnými právnymi princípmi jednej zo strán, a predovšetkým ak by dotknutej osobe mohli spôsobiť neprimerané nevýhody. Prijímajúca strana bude na žiadosť strany, ktorá informácie poskytla, informovať túto stranu o spôsobe použitia dodaných informácií a o dosiahnutých výsledkoch.

3. Tieto informácie môžu prenášať iba na colné úrady a v prípade potreby na prokuratúru, verejné súdy a súdne orgány. Iné osoby alebo úrady môžu takéto informácie získať len na základe splnomocnenia úradu, ktorý informácie poskytol.

4. Strana, ktorá poskytuje informácie, si overí presnosť informácií, ktoré sa majú preniesť. Ak zistí, že poskytnutá informácia bola nepresná alebo že sa má zrušiť, treba na to prijímajúcu stranu ihneď upozorniť. Strana je povinná uskutočniť korekciu alebo zrušiť informáciu.

5. Bez ohľadu na prípady, v ktorých prevláda verejný záujem, môže príslušná strana získať na požiadanie informácie o uchovávaní údajov a o dôvode ich uchovávania.

Článok 11

Použitie informácií

1. Získané informácie sa použijú výhradne na účely tohto protokolu a na iné účely ich môže každá strana použiť len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu colného úradu, ktorý informácie poskytol, a s obmedzeniami, ktoré tento úrad stanovil. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na informácie, ktoré sa týkajú deliktov vo vzťahu k drogám a psychotropným látkam. Také informácie môže poskytnúť iný úrad, priamo činný v boji proti drogám, podľa obmedzení uvedených v článku 2.

2. Odsek 1 nebráni využitiu informácií v akomkoľvek súdnom alebo správnom konaní, ktoré vyvolalo porušenie colných predpisov.

3. Strany môžu vo svojich svedeckých výpovediach, protokoloch a zápisniciach, v konaniach a v obvineniach predložených súdom použiť ako dôkaz získané informácie a dokumenty v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

4. Originálne záznamy a dokumenty sa budú vyžadovať len v prípadoch, v ktorých by overené kópie neboli dostačujúce a ak to národná legislatíva povoľuje. Originály, ktoré boli poskytnuté, sa okamžite vrátia, len čo pominie dôvod, pre ktorý boli druhej strane poskytnuté.

Článok 12

Experti a svedkovia

Úradníka dožiadaného úradu možno splnomocniť, aby v rámci poskytnutého splnomocnenia vystúpil ako expert alebo svedok v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa týka záležitostí obsiahnutých v tomto protokole, pred súdom druhej strany a predložil také predmety, dokumenty alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť potrebné na účely tohto konania. V žiadosti o vystúpenie pred súdom sa musí osobitne uviesť, o akú záležitosť ide a aká funkcia alebo kvalifikácia úradníka sa požaduje.

Článok 13

Náklady na pomoc

Strany sa vzdávajú všetkých nárokov, pokiaľ ide o úhradu nákladov vzniknutých podľa tohto protokolu, okrem, ak je to vhodné, nákladov na expertov a svedkov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nepracujú vo verejných službách.

Článok 14

Implementácia

1. Vykonávaním tohto protokolu sú poverené colné úrady strán. Rozhodujú o všetkých praktických opatreniach a úpravách potrebných na jeho použitie, pričom berú do úvahy pravidlá v oblasti ochrany údajov.

2. Strany konzultujú a následne sa navzájom informujú o podrobných pravidlách implementácie, ktoré sa prijímajú v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Colné úrady strán sa môžu navzájom dohodnúť na priamom styku vyšetrovacích orgánov.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Uplatňuje sa len na výrobky obsahujúce zložky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme.

*) Doložka najvyšších výhod sa bude poskytovať na dovoz tovaru, ktorý nie je predmetom preferenčnej kvóty.

*) Doložka najvyšších výhod sa bude poskytovať na dovoz tovaru, ktorý nie je predmetom preferenčnej kvóty.

1) Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.