Zákon č. 331/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

Čiastka 134/2000
Platnosť od 14.10.2000 do31.12.2001
Účinnosť od 01.11.2000 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.

OBSAH

331

ZÁKON

z 20. septembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 204/1997 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 128/1999 Z. z. a zákona č. 247/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 4 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úrad pre finančný trh (ďalej len „úrad“)“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 11 zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.“ nahrádza citáciou „§ 28 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.“.

3. V § 4 ods. 3 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „úrad“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 11 zákona č. 248/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 28 zákona č. 385/1999 Z. z.“.

5. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Kurz cenného papiera je cena cenného papiera určená a zverejnená organizátorom verejného trhu (§ 50) postupom podľa burzových pravidiel.11b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

11b) § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.“.

6. V § 8 odsek 3 znie:

(3) Verejným obchodovaním s cennými papiermi je obchodovanie s cennými papiermi na burze cenných papierov (ďalej len „verejný trh“). Fyzické osoby a právnické osoby môžu kupovať alebo predávať verejne obchodovateľné cenné papiere len na verejnom trhu podľa tohto zákona. Majiteľa cenného papiera obchodovaného na verejnom trhu nemožno zmeniť inak ako obchodom uzavretým na verejnom trhu s výnimkou obchodov s cennými papiermi vykonávaných Národnou bankou Slovenska na usmernenie peňažného trhu podľa osobitného zákona13) a s výnimkou bezodplatného prevodu a prechodu cenného papiera.“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 7 zákona č. 528/1990 Zb. devízový zákon v znení zákona č. 228/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 7 zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.“.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 7 zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.“.

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 19a sa citácia „zákon č. 248/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 385/1999 Z. z.“.

11. V § 45 ods. 4 v druhej vete sa slovo „Ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.

12. § 50 znie:

㤠50

Organizátorom verejného trhu môže byť na základe povolenia podľa osobitného zákona27a) len burza cenných papierov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

27a) Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.“.

13. § 51 až 54 sa vypúšťajú.

14. V § 55 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

15. V § 71 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Verejne obchodovateľný je cenný papier, ktorý bol prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov.32)

(2) Na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov možno prijať cenné papiere iba

a) na základe povolenia podľa § 72 ods. 1, ak z tohto zákona alebo osobitného zákona32) nevyplýva inak, a

b) ak tieto cenné papiere majú náležitosti verejne obchodovateľných cenných papierov podľa § 76.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

32) § 21 zákona č. 330/2000 Z. z.“.

16. V § 77 odsek 3 znie:

(3) Hromadným vydaním cenných papierov sa rozumie vydanie cenných papierov v úhrnnom počte najmenej 1 000 kusov, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

a) ide o cenné papiere toho istého druhu a formy,

b) cenné papiere vydáva ten istý emitent,

c) z cenných papierov vznikajú rovnaké práva.“.

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 33 sa citácia „§ 9 zákona č. 248/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 25 zákona č. 385/1999 Z. z.“.

18. V § 81a ods. 1 prvá veta znie:

„Zamestnanec obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie byť zároveň zamestnancom iného obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi.“.

19. V § 81a ods. 2 sa vypúšťajú slová „organizátora verejného trhu“.

20. V § 82 odsek 2 znie:

(2) Štátny dozor podľa odseku 1 vykonáva úrad.36d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36d znie:

36d) Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

21. V § 83 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 50 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 50“.

22. V § 84 odsek 1 znie:

(1) Pri výkone štátneho dozoru formou kontroly na mieste podľa § 82 ods. 1 sa vzťahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi tomuto dozoru spravujú ustanoveniami osobitného zákona.36d)“.

23. § 85 sa vypúšťa.

24. V § 86 odsek 3 znie:

(3) Ak úrad pri výkone štátneho dozoru zistí, že osoba neoprávnene vykonáva činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona potrebné povolenie, zakáže jej vykonávanie tejto činnosti a uloží jej pokutu podľa odseku 2 písm. b).“.

25. V § 86 odsek 5 znie:

(5) Opatrenia na nápravu a pokuty podľa odsekov 2 a 3 možno ukladať súbežne a opakovane. Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, môže úrad uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty.“.

26. V § 87 odsek 2 znie:

(2) Opatrenia na nápravu a pokuty možno uložiť do dvoch rokov odo dňa začatia konania, najneskôr však do konca piateho roku odvtedy, keď došlo ku skutočnostiam rozhodujúcim pre ich uloženie.“.

27. V § 87 ods. 3 sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.

28. V § 87 sa vypúšťa odsek 5 a zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 37c.

29. § 91 sa vypúšťa.

30. Za § 99c sa vkladajú § 99d, 99e a 99f, ktoré znejú:

㤠99d

(1) Konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2000 dokončí úrad s tým, že o rozklade je príslušná rozhodnúť rada úradu.

(2) O návrhu na obnovu konania vo veci podľa tohto zákona, ktorý bol podaný pred 1. novembrom 2000, sa rozhodne podľa doterajších predpisov; nové konanie vo veci uskutoční úrad.

(3) Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci podľa tohto zákona, ktoré bolo začaté pred 1. novembrom 2000, sa dokončí podľa doterajších predpisov.

§ 99e

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,44) ak tento zákon alebo osobitný zákon36d) neustanovuje inak.

§ 99f

(1) Iná právnická osoba ako burza cenných papierov, ktorá vykonávala k 31. októbru 2000 činnosť organizátora verejného trhu podľa doterajších predpisov, môže vykonávať činnosť podľa doterajšieho povolenia a v súlade s doterajšími predpismi do 30. apríla 2001. Ak takáto osoba podá do 30. apríla 2001 žiadosť o povolenie na vznik burzy podľa osobitného predpisu,45) môže vykonávať činnosť podľa doterajšieho povolenia a v súlade s doterajšími predpismi do dňa právoplatnosti rozhodnutia o takomto povolení.

(2) Ak emitent nerozhodne podľa § 1 ods. 4, že cenné papiere, ktoré boli verejne obchodovateľné k 31. októbru 2000, prestanú byť verejne obchodovateľné, považujú sa až do 30. apríla 2002 za verejne obchodovateľné cenné papiere, aj keď nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 44 a 45 znejú:

44) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

45) § 33 ods. 2 zákona č. 330/2000 Z. z.“.

31. Vo všetkých ustanoveniach zákona s výnimkou § 49 ods. 7, § 49 ods. 11 druhej vety, § 55 ods. 1, § 74 ods. 3, § 80 ods. 6, § 83 ods. 1 písm. b), § 97 ods. 1 písm. b), § 97 ods. 2, § 98 ods. 2, § 99b ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ v príslušných tvaroch nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.