Oznámenie č. 326/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Ukrajine

Čiastka 133/2000
Platnosť od 11.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci výmeny nót, t. j. 1. februára 2000, na základe článku 15.

326

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. septembra 1999 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Ukrajine.

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci výmeny nót, t. j. 1. februára 2000, na základe článku 15.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných
v Slovenskej republike a v Ukrajine

Vláda Slovenskej republiky a Kabinet ministrov Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené želaním rozvíjať dvojstranné vzťahy v oblasti vzdelávania,

vychádzajúc zo zásad rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti,

v súlade so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci podpísanou v Kyjeve 29. júna 1993,

prihliadajúc na medzinárodné dohovory o uznávaní kvalifikácií v Európe,

s cieľom upraviť vzájomné uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto dohody sa pojem

(1) „vysoká škola“ vzťahuje na všetky ustanovizne, ktoré sú v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvných strán oprávnené uskutočňovať vysokoškolské štúdium; Spoločná komisia odborníkov vytvorená podľa článku 13 tejto dohody zostaví a aktualizuje zoznam slovenských a ukrajinských vysokých škôl, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda,

(2) „doklad o vzdelaní“ vzťahuje

- v Slovenskej republike na doklady o ukončení štúdia na základných školách a na stredných školách, ako aj na doklady o priznaní titulov, akademických titulov, vedecko-pedagogických alebo umelecko-akademických hodností a vedeckých hodností,

- v Ukrajine na doklady o nadobudnutí základného stredného všeobecného vzdelania, odborného technického vzdelania, úplného všeobecného stredného vzdelania, základného vysokoškolského vzdelania a vysokoškolského vzdelania, ako aj na doklady o nadobudnutí kvalifikácie a o priznaní titulov a vedeckých hodností.

Článok 2

Vysvedčenia o ukončení základnej školy vydané v Slovenskej republike a vysvedčenia o základnom strednom všeobecnom vzdelaní vydané v Ukrajine sa vzájomne uznávajú za rovnocenné.

Článok 3

Vysvedčenia o záverečnej skúške po ukončení dvojročného alebo trojročného štúdia v strednom odbornom učilišti alebo na strednej odbornej škole vydané v Slovenskej republike a vysvedčenia o odbornom technickom vzdelaní po ukončení dvojročného alebo trojročného štúdia v odbornom technickom učilišti vydané v Ukrajine sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 4

Vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike a vysvedčenia o úplnom strednom všeobecnom vzdelaní vydané v Ukrajine sa uznávajú za rovnocenné. Tieto vysvedčenia umožňujú v oboch štátoch uchádzať sa o ďalšie štúdium vrátane štúdia na vysokých školách.

Článok 5

Absolventské diplomy vydané po ukončení minimálne dvojročného vyššieho odborného štúdia vo vzdelávacích inštitúciách v Slovenskej republike a „diplomy molodšogo specialista“ vydané po ukončení minimálne dvojročného štúdia na odborných vysokých školách alebo na vysokých školách v Ukrajine sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 6

Diplomy vydané po ukončení vysokoškolského štúdia, ktorými sa priznáva titul „bakalár“ (skratka „ Bc.“) v Slovenskej republike, a diplomy vydané po ukončení vysokoškolského štúdia, ktorými sa priznáva kvalifikácia „bakalavr“ v Ukrajine, sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 7

Diplomy vydané po ukončení vysokoškolského štúdia, ktorými sa priznávajú akademické tituly „magister“ (skratka „Mgr.“), „magister umenia“ (skratka „Mgr. art.“), „inžinier“ (skratka „Ing.“), „inžinier architekt“ (skratka „Ing. arch.“), „doktor medicíny“ (skratka „MUDr.“) a „doktor veterinárskej medicíny“ (skratka „MVDr.“) v Slovenskej republike, a diplomy vydané po ukončení vysokoškolského štúdia, ktorými sa priznávajú kvalifikácie „specialist“ a „magistr“ v Ukrajine, sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 8

(1) Doklady o priznaní vedecko-pedagogického titulu a umelecko-pedagogického titulu „docent“ v Slovenskej republike a doklady o priznaní vedeckej hodnosti „docent“ v Ukrajine sa uznávajú za rovnocenné.

(2) Doklady o priznaní vedecko-pedagogického titulu a umelecko-pedagogického titulu „profesor“ v Slovenskej republike a doklady o priznaní vedeckej hodnosti „profesor“ v Ukrajine sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 9

Diplomy o udelení vedecko-akademickej hodnosti „philosophiae doctor“ (skratka „PhD.“) a umelecko-akademickej hodnosti „artis doctor“ (skratka „ArtD.“) vydané vysokými školami v Slovenskej republike a diplomy o udelení vedeckej hodnosti „kandidat nauk“ vydané Najvyššou atestačnou komisiou Ukrajiny sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 10

Diplomy o udelení vedeckej hodnosti doktor vied („doctor scientiarum“ – skratka „DrSc.“) vydané vysokými školami alebo Slovenskou akadémiou vied v Slovenskej republike a diplomy o priznaní vedeckej hodnosti „doktor nauk“ vydané Najvyššou atestačnou komisiou Ukrajiny sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 11

Osoba, ktorej bol priznaný titul alebo udelená hodnosť, ktoré sa podľa článkov 5, 6, 7, 8, 9 a 10 tejto dohody uznávajú za rovnocenné, je oprávnená používať ich v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zmluvnej strany.

Článok 12

Zmluvné strany si v súlade s touto dohodou vzájomne uznávajú doklady o vzdelaní získané na štátom uznaných základných, stredných a vysokých školách, ale profesijné uznanie a pracovné zaradenie sa uskutočňuje v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zmluvnej strany.

Článok 13

(1) Na riešenie sporov, ktoré môžu vyplynúť z tejto dohody, sa vytvorí Spoločná komisia odborníkov (ďalej len „Spoločná komisia“). Každá zmluvná strana vymenuje štyroch členov. Zoznam členov Spoločnej komisie sa doručí druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.

(2) Spoločná komisia aktualizuje zoznamy vysokých škôl zmluvných strán, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

(3) Spoločná komisia zasadá na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Miesto a termín stretnutia sa dohodnú diplomatickou cestou.

Článok 14

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať, pričom platnosť dohody sa skončí po uplynutí 12 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Článok 15

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom si obidve zmluvné strany diplomatickou cestou vzájomne písomne oznámia, že boli splnené podmienky na nadobudnutie platnosti tejto dohody ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Dané v Kyjeve 3. septembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za Kabinet ministrov
Ukrajiny:

Valentin Olexandrovič Zajčuk v. r.