Opatrenie č. 325/2000 Z. z.Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 271/1999 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 132/2000
Platnosť od 11.10.2000 do14.07.2001
Účinnosť od 20.10.2000 do14.07.2001
Zrušený 266/2001 Z. z.

OBSAH

325

OPATRENIE

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 5. októbra 2000,

ktorým sa mení opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 271/1999 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 271/1999 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu sa mení takto:

V § 2 odsek 1 znie:

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. októbra 2000.


Dušan Podhorský v. r.