Oznámenie č. 324/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 v znení dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994

Čiastka 132/2000
Platnosť od 11.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2000 na základe článku 2.

324

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. februára 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 v znení dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s touto dohodou uznesením č. 468 z 30. septembra 1999. Prezident ju ratifikoval 3. novembra 1999 a výmena ratifikačných listín sa uskutočnila 20. januára 2000 vo Viedni.

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2000 na základe článku 2.

DOHODA

medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962
v znení dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994

Článok 1

Dohoda o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 v znení dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994 sa mení takto:

1. V článku 3 odsek 1 znie:

1. Pre pohraničný prechod sú otvorené tieto trate:

a) Bratislava Devínska Nová Ves – Marchegg,

b) Bratislava Petržalka – Kittsee.“.

2. V článku 3 odsek 2 znie:

2. Pre trate uvedené v odseku 1 sú určené tieto výmenné stanice:

a) Marchegg,

b) Bratislava Petržalka.“.

3. V článku 3 odsek 3 znie:

3. V zmysle tejto dohody sú pohraničnými stanicami:

a) Bratislava Devínska Nová Ves,

b) Kittsee.“.

4. Článok 23 znie:

„Osobitné dohody

Príslušné orgány zmluvných strán, ako aj železnice môžu, ak je to potrebné, uzatvárať okrem už predvídaných dohôd aj osobitné dohody. Týka sa to aj pravidiel potrebných na otvorenie nového pohraničného priechodu, ako aj pravidiel, ktoré sa musia dodržiavať pri prácach na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti pri zriadení, prestavbe alebo údržbe pohraničného priechodu.“.

Článok 2

Táto dohoda podlieha ratifikácii. Platnosť nadobudne prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikačných listín. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční vo Viedni.

Dané v Bratislave 25. februára 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Eduard Kukan v. r.

Za Rakúsku republiku:

Wolfgang Schüssel v. r.