Oznámenie č. 319/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 131/2000
Platnosť od 10.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 29. marca 2000, na základe článku 9.

319

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. septembra 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 29. marca 2000, na základe článku 9.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu podpísaná 3. novembra 1972 v Prahe (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 97/1973 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa spoločným želaním rozšíriť spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi oboma krajinami,

berúc do úvahy dôležitosť cestovného ruchu ako faktora ekonomického rozvoja a porozumenia medzi národmi,

vedené princípmi a odporúčaniami Konferencie Spojených národov o medzinárodnom cestovnom ruchu a cestovaní (Rím, 1963) a na základe odporúčaní Svetovej organizácie cestovného ruchu a Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (1975),

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa dohodli, že prijmú opatrenia na podporu a rozvoj cestovného ruchu medzi oboma krajinami a že budú pomáhať pri rozvoji cestovného ruchu z tretích krajín.

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi podporovať vytváranie vzťahov medzi kompetentnými vládnymi orgánmi, asociáciami a organizáciami cestovného ruchu, cestovnými kanceláriami, hotelovou sieťou a budú podporovať všetky ďalšie aktivity s cieľom podporiť cestovný ruch medzi oboma krajinami.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu údajov a informácií o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti cestovného ruchu, štatistických údajov, štúdií a výskumných projektov v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu expertov v oblasti cestovného ruchu s cieľom spoznať infraštruktúru cestovného ruchu, ako aj organizáciu a rozvoj aktivít cestovného ruchu.

Článok 3

Zmluvné strany budú napomáhať a podporovať organizovanie študijných pobytov pre novinárov a pracovníkov médií, ako aj autorov a odborníkov z oblasti cestovného ruchu.

Zmluvné strany budú na recipročnom základe uľahčovať organizovanie výstav a uvádzanie turistických filmov s cieľom prezentácie ponúk cestovného ruchu oboch krajín.

Článok 4

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť ponuke cestovného ruchu a výmene informácií na účely prípravy a vykonávania projektov obojstranného záujmu a spoločného podnikania.

Zmluvné strany preskúmajú možnosti spolupráce v oblasti investovania do cestovného ruchu a s týmto cieľom si navzájom oznámia podmienky investovania v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj existujúce možnosti investovania v štátoch zmluvných strán.

Článok 5

Zmluvné strany budú spolupracovať v rámci Svetovej organizácie cestovného ruchu (WTO) a iných medzinárodných organizácií pre cestovný ruch.

Článok 6

Zmluvné strany vytvoria v záujme vykonávania tejto dohody zmiešanú komisiu zloženú z predstaviteľov oboch zmluvných strán.

Zmiešaná komisia sa bude schádzať raz za dva roky alebo kedykoľvek to zmluvné strany uznajú za vhodné, striedavo v oboch krajinách, s cieľom vyhodnotiť rozvoj bilaterálnej spolupráce v cestovnom ruchu.

Článok 7

Náklady spojené s realizáciou tejto dohody bude hradiť každá zmluvná strana v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 8

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi pomáhať pri zakladaní národných informačných centier cestovného ruchu, ktoré budú oficiálnymi reprezentantmi oboch zmluvných strán na území štátu druhej zmluvnej strany a pomôžu vytvoriť vhodné podmienky na organizovanie a priebeh svojich aktivít.

Jednotlivé dohody medzi zmluvnými stranami, ktoré sa neskôr uzavrú, budú usmerňovať otázky týkajúce sa zakladania a spolupráce zastupiteľstiev pre cestovný ruch v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

Článok 9

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať o ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím obdobia jej platnosti.

Záväzky, ktoré sa už plnia, ale k dátumu skončenia platnosti dohody sa ešte neskončili, sa budú riadiť jej ustanoveniami až do ich úplného splnenia, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Článok 10

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu podpísaná 3. novembra 1972 v Prahe.

Dané v Bratislave 3. septembra 1999, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, rumunskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za vládu
Rumunska:

Radu Vasile v. r.