Oznámenie č. 316/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 130/2000
Platnosť od 07.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 28. augusta 1997, na základe článku 9.

316

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. mája 1997 bola v Nikózii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 28. augusta 1997, na základe článku 9.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti,

uznávajúc význam cestovného ruchu pre rozvoj ich ekonomických vzťahov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany si želajú prehĺbiť a rozšíriť svoje vzťahy v oblasti cestovného ruchu v záujme lepšieho spoznania života, histórie a kultúry národov oboch štátov, ako aj v záujme zvýšenia bilaterálnej spolupráce v ekonomickej oblasti.

Článok 2

Zmluvné strany v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi sa budú usilovať o odstránenie prekážok, ktoré obmedzujú vzájomný cestovný styk občanov štátov zmluvných strán.

Článok 3

Zmluvné strany budú klásť osobitný dôraz na rozvoj cestovného ruchu medzi svojimi štátmi, najmä v oblasti organizovanej a individuálnej turistiky, tematicky špecializovaných podujatí ako kongresy, sympóziá, semináre, výstavy, športové podujatia, hudobné a divadelné festivaly, výmenné pobyty mládeže a pod.

Článok 4

Zmluvné strany budú napomáhať užšiu spoluprácu medzi správnymi inštitúciami svojich štátov a organizáciami cestovného ruchu, ako aj spoluprácu medzi ostatnými organizáciami zúčastňujúcimi sa na rozvoji cestovného ruchu.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať rozširovanie turistických informácií s cieľom prehĺbiť cestovný ruch najmä tlačovými, propagačnými, informačnými a reklamnými prostriedkami, filmami a výstavami.

Colné orgány zmluvných strán budú uľahčovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dovoz materiálov určených na použitie v cestovnom ruchu a na zlepšenie informovanosti o možnostiach rozvoja cestovného ruchu v štátoch zmluvných strán.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať najmä tieto opatrenia:

- poskytovanie pomoci v oblasti školenia pracovníkov v sektore hotelierstva a cestovného ruchu,

- uzatváranie vzájomných dohôd medzi súkromnými aj štátnymi organizáciami cestovného ruchu, ktoré sa budú zaoberať prípravou a realizáciou štúdií a projektov v oblasti cestovného ruchu.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať ďalší rozvoj spolupráce medzi príslušnými správnymi inštitúciami ich štátov v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a budú si vzájomne vymieňať informácie o dosiahnutých výsledkoch v tejto oblasti.

Článok 8

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť vzájomnej výmene informácií, skúseností, údajov a iných dokumentov týkajúcich sa cestovného ruchu.

Článok 9

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalší jeden rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím obdobia jej platnosti.

Dané v Nikózii 21. mája 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, gréckom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Karol Česnek v. r.

Za vládu
Cyperskej republiky:

Kyriacos Christofi v. r.