Oznámenie č. 314/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania u generálneho tajomníka Rady Európy

Čiastka 130/2000
Platnosť od 07.10.2000
Redakčná poznámka

nadobudlo platnosť 4. mája 2000

314

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. mája 2000 bolo u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložené Vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania podpísanému v Štrasburgu 13. februára 1992 (č. 551/1992 Zb.), ktoré nadobudlo platnosť 4. mája 2000.

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania

Článok 13 ods. 3

Žiadosti o prevzatie trestného konania sa zasielajú Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Žiadosť o odovzdanie trestného konania do cudziny je príslušné zaslať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ide o vec v štádiu po podaní obžaloby. V ostatných prípadoch je príslušná zaslať žiadosť do cudziny Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Článok 18 ods. 2

Bez vplyvu na článok 18 ods. 3 Slovenská republika vyzýva ostatné zmluvné strany, aby svoje žiadosti a pripojené doklady, ktoré nie sú v slovenskom jazyku alebo v jednom z oficiálnych jazykov Rady Európy, zasielali s pripojeným prekladom do jedného z týchto jazykov.