Oznámenie č. 313/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach u generálneho tajomníka Rady Európy

Čiastka 130/2000
Platnosť od 07.10.2000
Účinnosť od 04.05.2000
Redakčná poznámka

nadobudlo platnosť 4. mája 2000

313

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. mája 2000 bolo u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložené Vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach podpísanému v Štrasburgu 13. februára 1992 (č. 550/1992 Zb.), ktoré nadobudlo platnosť 4. mája 2000.

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach

Článok 15 ods. 6

Dožiadania uvedené v čl. 3, 4 a 5 sa zasielajú Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, ak je vec v štádiu po podaní obžaloby. V ostatných prípadoch sa zasielajú Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Žiadosti podľa čl. 11 sa zasielajú Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.

Žiadosti podľa čl. 13 ods. 1 a oznámenia podľa čl. 21 ods. 1 sa zasielajú Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Článok 16 ods. 2

Slovenská republika vyzýva ostatné zmluvné strany, aby svoje žiadosti a pripojené doklady, ktoré nie sú v slovenskom jazyku alebo v jednom z oficiálnych jazykov Rady Európy, zasielali s pripojeným prekladom do jedného z týchto jazykov.

Článok 24

Justičnými orgánmi na účely tohto dohovoru sa v Slovenskej republike rozumejú Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a všetky súdy a prokuratúry bez ohľadu na ich označenie.