Oznámenie č. 307/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku

Čiastka 127/2000
Platnosť od 04.10.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

307

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 21. septembra 2000 č. 2690/2000-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretá 22. decembra 1998 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a Dodatok č. 1 z 15. marca 2000 sú záväzné pre zamestnávateľa uvedeného v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje, sa uverejnia v časopise Práca a sociálna politika č. 11/2000.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a vo Zväze elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.