Oznámenie č. 305/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 127/2000
Platnosť od 04.10.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

305

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 21. septembra 2000 č. 2688/2000-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2000 – 2002 uzavretá 7. apríla 2000 medzi Odborovým zväzom SPOJE, Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií a Zväzom zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky je záväzná aj pre zamestnávateľa uvedeného v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje, sa uverejnia v časopise Práca a sociálna politika č. 11/2000.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze SPOJE, v Slovenskom odborovom zväze pôšt a telekomunikácií a vo Zväze zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.