Zákon č. 302/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

Čiastka 127/2000
Platnosť od 04.10.2000 do30.06.2015
Účinnosť od 04.10.2000 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

OBSAH

302

ZÁKON

z 19. septembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z. a zákona č. 389/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 48 odsek 5 znie:

(5) Lehoty na nové voľby určí predseda Národnej rady Slovenskej republiky v prílohe k rozhodnutiu o vyhlásení nových volieb.“.

2. Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý znie:

㤠57a

Ak obec alebo jej orgány nesplnia úlohy podľa § 9 ods. 1 a 3, § 10 ods. 2, § 11a ods. 2 písm. c) a d), § 14 ods. 2 a 3, § 14a ods. 3, § 15 ods. 2 a 3, § 16 ods. 9 poslednej vety, § 20 ods. 5, § 24 ods. 3, § 52 ods. 1 a 2, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta okresného úradu, a ak ide o voľby do orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, prednosta krajského úradu.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.