Vyhláška č. 300/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry

Čiastka 126/2000
Platnosť od 30.09.2000 do31.08.2008
Účinnosť od 01.10.2000 do31.08.2008
Zrušený 300/2008 Z. z.

OBSAH

300

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 4. septembra 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 3 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa písmeno „a“ nahrádza slovom „alebo“.

2. V § 2 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. diplomovaný tréner;“.

3. V § 2 ods. 3 sa slovo „ďalších“ nahrádza slovom „iných“.

4. § 3 znie:

㤠3

Obsah a rozsah teoretickej časti a praktickej časti prípravy, ako aj spôsob a rozsah záverečných skúšok na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry je súčasťou vzdelávacieho programu, ktorý predkladá vzdelávacie zariadenie akreditačnej komisii.“.

5. V § 4 písm. a) tretí bod znie:

3. absolventom vzdelávacieho zariadenia,“.

6. V § 4 písm. a) sa vo štvrtom bode na konci pripájajú tieto slová: „po úspešnom vykonaní skúšky, ktorej obsah a rozsah určí príslušné vzdelávacie zariadenie“.

7. V § 4 písm. b) druhý bod znie:

2. absolventom vzdelávacieho zariadenia, ktoré prípravu organizuje s fakultou telesnej výchovy a športu alebo s vysokou školou, ktorá sa nečlení na fakulty, alebo s fakultou so zameraním na telesnú výchovu a šport.“.

8. V § 4 písmeno c) znie:

c) v kategórii tréner, cvičiteľ a inštruktor I. triedy

1. absolventom bakalárskeho štúdia v študijnom odbore telesná výchova a šport so špecializáciou trénerstvo na fakulte telesnej výchovy a športu alebo na vysokej škole, ktorá sa nečlení na fakulty, alebo na fakulte so zameraním na telesnú výchovu a šport,

2. absolventom štúdia trénera I. triedy s príslušnou špecializáciou na fakulte telesnej výchovy a športu alebo

3. absolventom fakulty telesnej výchovy a športu alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, alebo na fakulte so zameraním na telesnú výchovu a šport, ktorá má schválenú akreditáciu v študijnom odbore telesná výchova a šport, špecializácia trénerstvo v rámci programu povinne voliteľných predmetov.“.

9. § 4 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) v kategórii diplomovaný tréner absolventom magisterského štúdia v študijnom odbore telesná výchova a šport so špecializáciou trénerstvo na fakulte telesnej výchovy a športu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.


Milan Ftáčnik v. r.