30

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. októbra 1997 bola v Ankare podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou.

Dohoda nadobudla platnosť 1. septembra 1998 na základe článku 38 ods. 1.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 961 z 10. februára 1998 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 25. februára 1998.

DOHODA O VOĽNOM OBCHODE MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A TURECKOU REPUBLIKOU

PREAMBULA

Slovenská republika a Turecká republika (ďalej len „strany“),

znovu potvrdzujúc pevný záväzok k princípom trhovej ekonomiky, ktorá vytvára základ ich hospodárskych vzťahov a súlad s právami a záväzkami vyplývajúcimi z dohôd v rámci Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) a Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 (ďalej len „GATT 1994“),

pripomínajúc si spoločný úmysel aktívne sa podieľať na procese medzinárodnej ekonomickej integrácie,

rozhodnuté na tento účel postupne odstraňovať prekážky v podstatnej časti svojho vzájomného obchodu v súlade s ustanoveniami GATT 1994,

pripomínajúc si práva a záväzky vyplývajúce z Európskej dohody o pridružení medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane a z Dohody o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckou republikou a z jej doplnkových protokolov a z rozhodnutia asociačného výboru Európskeho spoločenstva – Turecká republika o zavedení poslednej etapy colnej únie,

presvedčení, že táto dohoda vytvorí nové podmienky na rozvoj ich hospodárskych vzťahov, a najmä na rozvoj obchodu, investícií a hospodárskej a technologickej spolupráce,

dohodli sa takto:

Článok 1

Ciele

1. Strany vytvoria postupne v prechodnom období, ktoré sa skončí 1. januára 2001, oblasť voľného obchodu pre podstatnú časť svojho vzájomného obchodu v súlade s ustanoveniami tejto dohody a v súlade s príslušnými ustanoveniami GATT 1994 s osobitným zreteľom na článok XXIV GATT 1994.

2. Ciele tejto dohody sú

a) podporovať rozširovaním vzájomného obchodu harmonický rozvoj hospodárskych vzťahov medzi stranami, a tak napomáhať rozvoj hospodárskej činnosti v stranách,

b) poskytovať spravodlivé podmienky súťaže v obchode medzi stranami,

c) prispievať odstraňovaním prekážok obchodu k harmonickému rozvoju a rozmachu svetového obchodu,

d) podporovať spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu strán.

KAPITOLA I

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 2

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na priemyselné výrobky, ktoré majú pôvod v stranách, kde pojem „priemyselné výrobky“ znamená na účely tejto dohody výrobky zahrnuté do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „HS“) s výnimkou výrobkov uvedených v Prílohe I k tejto dohode.

Článok 3

Dovozné clá a poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok

1. V obchode medzi stranami sa nebudú zavádzať žiadne nové dovozné clá ani poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok.

2. Dovozné clá sa zrušia v súlade s ustanoveniami Protokolu 1 k tejto dohode.

3. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany vzájomne zrušia všetky poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok ako dovozné clá.

Článok 4

Základné clo

1. Pre každý výrobok je základným clom, z ktorého sa bude uplatňovať postupné znižovanie stanovené v tejto dohode, colná sadzba podľa Doložky najvyšších výhod uplatňovaná k 1. januáru 1996.

2. Ak po nadobudnutí platnosti tejto dohody dôjde k akémukoľvek zníženiu ciel podľa zásady erga omnes, tieto znížené clá nahradia základné clá uvedené v odseku 1, počínajúc dňom, keď sa takéto zníženia uplatnia.

3. Znížené clá vypočítané v súlade s Protokolom 1 k tejto dohode a v súlade s odsekom 2 sa budú uplatňovať po zaokrúhlení na jedno desatinné miesto.

4. Strany sa navzájom oboznámia so svojimi príslušnými základnými colnými sadzbami podľa ustanovení odseku 2.

Článok 5

Fiškálne clá

Ustanovenia článku 3 sa vzťahujú aj na fiškálne clá.

Článok 6

Vývozné clá a poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové vývozné clá ani poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok.

2. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany medzi sebou zrušia všetky vývozné clá a všetky poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok.

Článok 7

Kvantitatívne obmedzenia dovozu a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové kvantitatívne obmedzenia dovozu ani opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok.

2. Všetky kvantitatívne obmedzenia a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok na dovoz výrobkov majúcich pôvod v stranách, sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkou uvedenou v Prílohe II k tejto dohode.

Článok 8

Kvantitatívne obmedzenia vývozu a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové kvantitatívne obmedzenia vývozu ani opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok.

2. Všetky kvantitatívne obmedzenia a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok na vývoz výrobkov majúcich pôvod v stranách, sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

KAPITOLA II

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY

Článok 9

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na poľnohospodárske výrobky, ktoré majú pôvod v stranách, kde pojem „poľnohospodárske výrobky“ znamená na účely tejto dohody výrobky zahrnuté do kapitol 1 až 24 HS vrátane výrobkov uvedených v Prílohe I k tejto dohode.

Článok 10

Výmena koncesií

Strany si navzájom poskytnú koncesie špecifikované v prílohách k Protokolu 2 k tejto dohode tak, ako je stanovené v tomto protokole, a v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.

Článok 11

Koncesie a poľnohospodárska politika

1. Bez ujmy na koncesie poskytnuté na základe uvedeného článku ustanovenia odseku 1 nebudú žiadnym spôsobom obmedzovať realizáciu príslušnej poľnohospodárskej politiky strán ani prijímanie akýchkoľvek opatrení v rámci tejto politiky. Strany sa budú navzájom informovať hneď, ako to bude možné, o zmenách v svojej príslušnej poľnohospodárskej politike, ktoré by mohli ovplyvniť podmienky vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi produktmi. V takých prípadoch sa na požiadanie ktorejkoľvek strany uskutočnia okamžité konzultácie s cieľom preskúmať situáciu.

2. Na účely riadneho zabezpečenia plnenia ustanovení Protokolu 2 k tejto dohode a možností vzájomného poskytnutia si ďalších koncesií budú strany na vzájomne výhodnom a recipročnom základe pravidelne uskutočňovať konzultácie v rámci Spoločného výboru.

Článok 12

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

1. Strany budú uplatňovať sanitárne a fytosanitárne opatrenia v súlade s ustanoveniami Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení v rámci WTO.

2. Strany nebudú uplatňovať vo veterinárnej oblasti, v oblasti zdravia rastlín a zdravia svoje predpisy, ktoré by spôsobili svojvoľnú alebo nespravodlivú diskrimináciu medzi stranami alebo skryté obmedzenie obchodu medzi nimi.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Klasifikácia tovarov

1. Pri klasifikácii tovarov dovážaných do Slovenskej republiky sa bude uplatňovať slovenský colný sadzobník.

2. Pri klasifikácii tovarov dovážaných do Tureckej republiky sa bude uplatňovať turecký colný sadzobník.

3. Akékoľvek zmeny vykonané stranami v colnej klasifikácii dovážaných tovarov vrátane vytvorenia nových colných položiek neovplyvnia negatívne postupy liberalizácie a koncesie stanovené v Protokoloch 1 a 2 k tejto dohode.

Článok 14

Pravidlá pôvodu a spolupráca v colnej správe

1. Protokol 3 k tejto dohode ustanovuje pravidlá pôvodu a príslušné metódy administratívnej spolupráce.

2. Strany prijmú primerané opatrenia vrátane pravidelného preverovania Spoločným výborom a úprav administratívnej spolupráce, aby zabezpečili účinné a harmonické uplatňovanie ustanovení Protokol 3 k tejto dohode a článkov 3 až 8, 15 a 27 tejto dohody a aby čo najväčšmi obmedzili formality používané v obchode a dosiahli vzájomne uspokojivé riešenia akýchkoľvek ťažkostí, ktoré by vyplynuli z uplatňovania týchto ustanovení.

Článok 15

Vnútorné zdanenie

1. Strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík vnútorného fiškálneho charakteru, ktoré priamo alebo nepriamo vytvárajú diskrimináciu medzi výrobkami, ktoré majú pôvod v stranách.

2. Výrobky vyvážané na územie jednej zo strán nesmú mať výhody z vrátenia vnútornej dane, ktorá by prevyšovala sumu na ne uvaleného priameho alebo nepriameho zdanenia.

Článok 16

Všeobecné výnimky

Táto dohoda nevylučuje zákazy ani obmedzenia dovozu, vývozu ani tranzitu tovaru z dôvodov verejnej morálky, verejného záujmu alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín vrátane environmentálnych opatrení na ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín, ochrany národných pamiatok umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty, ochrany duševného vlastníctva alebo pravidiel týkajúcich sa zlata a striebra, alebo zachovania vyčerpateľných prírodných zdrojov. Takéto zákazy alebo obmedzenia sa však nesmú stať prostriedkom svojvoľnej diskriminácie ani skrytého obmedzenia obchodu medzi stranami.

Článok 17

Bezpečnostné výnimky

Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni ktorejkoľvek strane prijať akékoľvek primerané opatrenie, ktoré pokladá za nevyhnutné na

a) zabránenie úniku informácií, ktoré sú v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami,

b) ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov alebo na plnenie medzinárodných záväzkov alebo národnej politiky, ktoré

(i) sa vzťahujú na obchod so zbraňami, strelivom a s vojenským materiálom za predpokladu, že takéto opatrenia nenarušia podmienky súťaže pri výrobkoch, ktoré nie sú určené na špeciálne vojenské účely, ako ani na obchod s iným tovarom, materiálmi a službami, ktorý sa vykonáva priamo alebo nepriamo na účely zásobovania ozbrojených zložiek, alebo

(ii) sa vzťahujú na nerozširovanie biologických a chemických zbraní, nukleárnych zbraní alebo iných nukleárnych výbušných zariadení, alebo

(iii) sa prijali v čase vojny alebo v čase iného vážneho medzinárodného napätia.

Článok 18

Štátne monopoly

1. Strany postupne upravia všetky štátne monopoly obchodného charakteru tak, aby zabezpečili, že od 1. júla 1999 nebude existovať medzi štátnymi príslušníkmi strán žiadna diskriminácia týkajúca sa podmienok, za ktorých sa tovar nakupuje a predáva.

2. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na akýkoľvek orgán, ktorého prostredníctvom kompetentné orgány strán právne alebo fakticky, priamo alebo nepriamo dohliadajú na dovoz alebo vývoz medzi stranami, alebo na predaj na domácich trhoch, určujú ich alebo ich podstatne ovplyvňujú. Tieto ustanovenia sa rovnako vzťahujú aj na iné orgány, ktoré strana poverila zabezpečovaním monopolov.

Článok 19

Platby

1. Platby vo voľne vymeniteľných menách týkajúce sa obchodných transakcií medzi stranami v rámci tejto dohody a prevodu týchto platieb na územie štátu, ktorý je stranou tejto dohody, v ktorej má sídlo veriteľ, sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení.

2. Strany sa zdržia akýchkoľvek devízových alebo administratívnych obmedzení pri poskytovaní, splácaní alebo prijímaní krátkodobých a strednodobých úverov na pokrytie obchodných transakcií v rámci tejto dohody, na ktorých sa zúčastňuje ich rezident.

3. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 akékoľvek opatrenia týkajúce sa bežných platieb spojených s pohybom tovarov budú v súlade s podmienkami stanovenými v článku VIII Dohody o Medzinárodnom menovom fonde.

Článok 20

Pravidlá súťaže týkajúce sa podnikateľských subjektov

1. S riadnym uplatňovaním tejto dohody sú nezlučiteľné, ak môžu ovplyvniť obchod medzi stranami, tieto skutočnosti:

a) všetky dohody medzi podnikateľskými subjektmi, rozhodnutia podnikateľských združení a dohodnuté praktiky medzi podnikateľskými subjektmi, ktorých cieľom alebo účelom je zabránenie, obmedzenie alebo narušenie súťaže,

b) zneužitie dominantného postavenia zo strany jedného podnikateľského subjektu alebo viacerých podnikateľských subjektov na území strán ako celku alebo v jeho podstatnej časti.

2. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na činnosti všetkých podnikateľských subjektov vrátane verejných podnikateľských subjektov a podnikateľských subjektov, ktorým strany poskytnú mimoriadne alebo výhradné práva.

Podnikateľské subjekty, ktoré boli poverené výkonom služieb všeobecného hospodárskeho záujmu alebo ktoré majú charakter monopolu vytvárajúceho štátne príjmy, budú podliehať ustanoveniam odseku 1 do tej miery, pokiaľ uplatňovanie týchto ustanovení nebráni právne alebo fakticky vykonávať zvláštne verejné úlohy, ktorými sú poverené.

3. Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitole II, ustanovenia odseku 1 písm. a) sa nevzťahujú na také dohody, rozhodnutia a praktiky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť organizácie národného trhu.

4. Ak sa strana domnieva, že daná praktika je nezlučiteľná s týmto článkom, a ak takáto praktika spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážne poškodenie záujmu tejto strany alebo materiálnu škodu domácemu priemyslu, môže prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 30.

Článok 21

Štátna pomoc

1. Akákoľvek pomoc poskytnutá stranou alebo zo štátnych zdrojov v akejkoľvek forme, ktorá narušuje alebo hrozí narušiť súťaž zvýhodnením určitých podnikateľských subjektov alebo výroby určitého tovaru, je nezlučiteľná s riadnym plnením tejto dohody, a to do tej miery, pokiaľ môže ovplyvniť obchod medzi stranami.

2. Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na výrobky uvedené v kapitole II.

3. Strany zabezpečia transparentnosť v oblasti štátnej pomoci v súlade s ustanoveniami Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a GATT 1994 a každá strana na požiadanie druhej strany poskytne informácie o programoch pomoci a o jednotlivých konkrétnych prípadoch štátnej pomoci.

4. Ak sa strana domnieva, že príslušná praktika vrátane praktík v poľnohospodárstve

- je nezlučiteľná s podmienkami odseku 1 a

- spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážne poškodenie záujmu tejto strany alebo materiálne poškodenie jej domáceho priemyslu,

môže prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s ustanoveniami článku 30. Takéto primerané opatrenia sa môžu prijať len v súlade s postupmi a za podmienok stanovených v Dohode o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a GATT 1994 a v súlade s príslušnou vnútroštátnou legislatívou dovážajúcej strany.

Článok 22

Verejné obstarávanie

1. Strany považujú liberalizáciu svojich príslušných trhov verejného obstarávania za cieľ tejto dohody.

2. Strany si postupne vypracujú vlastné príslušné pravidlá pre verejné obstarávanie s cieľom poskytnúť dodávateľom druhej strany najneskôr do konca prechodného obdobia prístup k procedúram udeľovania kontraktov na svojich príslušných trhoch verejného obstarávania podľa ustanovení Dohody o verejnom obstarávaní uzatvorenej v rámci WTO a vzťahujúcej sa na podnikateľské subjekty strán.

3. Spoločný výbor preskúma vývoj súvisiaci s dosiahnutím cieľov tohto článku a môže odporučiť praktické spôsoby vykonávania ustanovení odseku 2, aby tak zabezpečil voľný prístup, transparentnosť a vzájomnú otvorenosť príslušných trhov verejného obstarávania.

4. Počas preskúmania uvedeného v odseku 3 môže Spoločný výbor zvážiť, najmä vzhľadom na vývoj v tejto oblasti v medzinárodných vzťahoch, možnosť rozšírenia rozsahu otvorenia trhu v súlade s odsekom 2.

5. Strany sa budú usilovať o pristúpenie k príslušným dohodám dohodnutým pod záštitou WTO.

Článok 23

Normy

1. Práva a záväzky strán týkajúce sa noriem alebo technických predpisov a príslušné opatrenia sa budú riadiť Dohodou o technických prekážkach obchodu v rámci WTO.

2. Každá strana poskytne na požiadanie druhej strany informácie o jednotlivých zvláštnych prípadoch, ktoré sa vzťahujú na normy.

3. Strany sa budú snažiť znižovať technické prekážky obchodu. Na tento účel strany začnú tam, kde je to vhodné, rokovania na uzatvorenie dohôd o vzájomnom uznávaní noriem v oblasti zosúladenia ohodnotenia v duchu odporúčaní Dohody o technických prekážkach obchodu v rámci WTO.

Článok 24

Dumping

Ak ktorákoľvek strana zistí, že v zmysle znenia článku VI GATT 1994 sa v obchodných vzťahoch riadiacich sa touto dohodou uplatňuje dumping, môže prijať primerané opatrenia proti týmto praktikám v súlade s článkom VI GATT 1994 a Dohody o uplatňovaní článku VI GATT 1994 za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 30.

Článok 25

Ochrana duševného vlastníctva

1. Strany poskytnú a zabezpečia primeranú a účinnú ochranu práv duševného vlastníctva na nediskriminačnom základe vrátane opatrení na poskytovanie a vynucovanie takýchto práv. Tam, kde je to potrebné, ochrana pred koncom roku 1998 dosiahne úroveň zodpovedajúcu vecným normám mnohostranných dohôd uvedených v Prílohe III k tejto dohode.

2. Na účely tejto dohody „ochrana duševného vlastníctva“ zahŕňa najmä ochranu autorského práva a príbuzných práv v pôvodnej literárnej, vedeckej a umeleckej tvorbe vrátane hudobnej tvorby, počítačových programov a databáz, audiovizuálnych záznamov, obchodných známok, zemepisných označení, priemyselných vzorov, patentov, topografií integrovaných obvodov, utajovaných informácií vrátane know-how a ochrany nových odrôd rastlín.

3. Strany budú spolupracovať v otázkach duševného vlastníctva. Na požiadanie ktorejkoľvek strany sa uskutočnia konzultácie expertov o týchto otázkach, najmä o činnostiach vzťahujúcich sa na existujúce alebo na budúce medzinárodné konvencie o harmonizácii, vykonávaní a vynucovaní duševného vlastníctva a o činnostiach medzinárodných organizácií, ako je WTO, Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo, ako aj o vzťahoch strán s tretími krajinami v otázkach týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Článok 26

Všeobecné ochranné opatrenia

Ak sa akýkoľvek výrobok dováža v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, že to spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí

a) vážne poškodenie domácich výrobcov podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov na území dovážajúcej strany alebo

b) vážne poruchy v akomkoľvek príbuznom hospodárskom odvetví, alebo ťažkosti, ktoré by mohli spôsobiť vážne zhoršenie hospodárskej situácie regiónu,

môže dotknutá strana prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 30.

Článok 27

Štrukturálne úpravy

1. Ktorákoľvek strana môže prijať výnimočné opatrenia s obmedzeným trvaním, ktoré sa odlišujú od ustanovení článku 3, vo forme zvýšených ciel.

2. Tieto opatrenia sa môžu týkať len novorozvíjaných priemyselných odvetví alebo určitých sektorov, v ktorých prebieha reštrukturalizácia alebo ktoré majú vážne ťažkosti, najmä tam, kde tieto ťažkosti vyvolávajú vážne sociálne problémy.

3. Dovozné clá uplatňované príslušnou stranou na výrobky, ktoré majú pôvod v druhej strane, zavedené týmito opatreniami nesmú prekročiť 25 % ad valorem a zachovajú si preferenčný prvok v colnej sadzbe na výrobky, ktoré majú pôvod v druhej strane. Celková hodnota dovozu výrobkov, ktoré podliehajú týmto opatreniam, nesmie v priebehu posledného roka, ku ktorému sú k dispozícii štatistické údaje, prekročiť 15 % z celkového dovozu priemyselných výrobkov z druhej strany vymedzených v kapitole I.

4. Tieto opatrenia sa budú uplatňovať počas doby nepresahujúcej tri roky. Prestanú sa uplatňovať najneskôr k dátumu skončenia prechodného obdobia stanoveného pre túto dohodu.

5. Žiadne takéto opatrenia nemožno zaviesť pri výrobku, pri ktorom uplynuli viac ako tri roky od odstránenia všetkých ciel a kvantitatívnych obmedzení alebo poplatkov, alebo opatrení, ktoré majú na tento výrobok rovnocenný účinok.

6. Dotknutá strana bude informovať druhú stranu o všetkých mimoriadnych opatreniach, ktoré hodlá prijať; na požiadanie druhej strany sa uskutočnia v Spoločnom výbore konzultácie o tých opatreniach a odvetviach, na ktoré sa budú vzťahovať, ešte pred ich uplatnením. Pri prijímaní takýchto opatrení dotknutá strana poskytne Spoločnému výboru časový rozvrh odstraňovania ciel zavedených podľa tohto článku. Tento časový rozvrh stanoví etapy postupného odstraňovanie týchto ciel najneskôr dva roky po ich zavedení, a to pri rovnakých ročných sadzbách. Spoločný výbor môže rozhodnúť o inom časovom rozvrhu.

Článok 28

Reexport a vážny nedostatok (tovaru)

Tam, kde dodržiavanie ustanovení článkov 6 a 8 vedie k

a) reexportu do tretej krajiny, proti ktorej vyvážajúca strana zachováva pri danom výrobku kvantitatívne vývozné obmedzenia, vývozné clá alebo opatrenia či poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok, alebo k

b) vážnemu nedostatku alebo k jeho hrozbe pri výrobku potrebnom pre vyvážajúcu stranu

a kde uvedené situácie spôsobujú alebo môžu spôsobiť vážne problémy vyvážajúcej strane, môže táto strana prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 30. Opatrenia nebudú mať diskriminačný charakter a budú odstránené, ak podľa podmienok ich už ďalej nebude potrebné zachovávať.

Článok 29

Plnenie záväzkov

1. Strany prijmú akékoľvek všeobecné alebo špecifické opatrenia potrebné na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody. Budú sa usilovať o dosiahnutie cieľov stanovených v tejto dohode.

2. Ak sa niektorá strana domnieva, že druhá strana nesplnila záväzok podľa tejto dohody, môže dotknutá strana prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 30.

Článok 30

Postup pri uplatňovaní ochranných opatrení

1. Ak niektorá strana podrobuje dovoz výrobkov, ktorý môže spôsobiť ťažkosti uvedené v článku 26, administratívnemu postupu, ktorého cieľom je rýchle získania informácií o trendoch obchodných tokov, bude o tom informovať druhú stranu.

2. Pokiaľ ide o prípady špecifikované v článkoch 24, 26 a 28 alebo o prípady, pri ktorých sa uplatňuje odsek 3 písm. a), e) a f), pri vzniku prípadu poskytne každá strana ešte pred prijatím opatrení tu uvedených, len čo to bude možné, príslušné informácie Spoločnému výboru s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe strany.

Pri výbere opatrení sa musia uprednostniť tie, ktoré najmenej narušia plnenie tejto dohody.

Ochranné opatrenia sa bezodkladne oznámia Spoločnému výboru a stanú sa predmetom pravidelných konzultácií v rámci tohto orgánu najmä na účely stanovenia časového harmonogramu ich zrušenia, len čo to okolnosti dovolia.

3. Pri plnení odseku 2 sa budú uplatňovať tieto ustanovenia:

a) Ak ide o články 20 a 21, dotknutá strana poskytne Spoločnému výboru akúkoľvek pomoc potrebnú na preskúmanie prípadu, a ak je to primerané, aj na odstránenie praktiky, proti ktorej boli vznesené námietky. Ak príslušná strana neskončí s praktikou, proti ktorej boli námietky, v lehote stanovenej Spoločným výborom alebo ak Spoločný výbor nedosiahne dohodu do 30 dní od predloženia tejto záležitosti výboru, dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia na riešenie ťažkostí vyplývajúcich z príslušnej praktiky.

b) Ak ide o článok 24, bude Spoločný výbor o prípade dumpingu informovaný, len čo orgány dovážajúcej strany začnú prešetrovanie. Ak sa dumping neskončil v zmysle ustanovení článku VI GATT 1994 alebo ak nebolo dosiahnuté žiadne iné uspokojivé riešenie do 30 dní od predloženia záležitosti Spoločnému výboru, môže dovážajúca strana prijať primerané opatrenia.

c) Ak ide o článok 26, ťažkosti vyplývajúce zo situácie uvedenej v tomto článku sa predložia na preskúmanie Spoločnému výboru, ktorý môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na skončenie takýchto ťažkostí.

Ak Spoločný výbor alebo vyvážajúca strana neprijala rozhodnutie, ktorým by sa ťažkosti skončili, alebo ak sa nedosiahlo žiadne iné uspokojivé riešenie do 30 dní od predloženia záležitosti, môže dovážajúca strana prijať primerané opatrenia na nápravu problému. Tieto opatrenia nesmú presiahnuť rámec toho, čo je nevyhnutné na nápravu vzniknutých ťažkostí.

d) Ak ide o článok 28, ťažkosti vyplývajúce zo situácií uvedených v tomto článku sa predložia Spoločnému výboru na preskúmanie. Spoločný výbor môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na skončenie ťažkostí. Ak takéto rozhodnutie neprijal do 30 dní od predloženia záležitosti, môže vyvážajúca strana uplatniť na vývoz dotknutého výrobku primerané opatrenia.

e) Ak ide o článok 29, môže dotknutá strana prijať primerané opatrenia po skončení konzultácií alebo po uplynutí lehoty troch mesiacov od dátumu notifikácie druhej strane.

f) Tam, kde výnimočné okolnosti vyžadujúce si okamžité zasiahnutie znemožnia pri vzniku prípadu vopred poskytnutie informácií alebo preskúmanie, každá strana, ktorej sa to týka, môže v situáciách špecifikovaných v článkoch 24, 26 a 28 bezodkladne uplatniť preventívne a dočasné opatrenia striktne potrebné na riešenie situácie a bezodkladne o nich informovať Spoločný výbor.

Článok 31

Problémy v oblasti platobnej bilancie

1. Strany sa budú usilovať, aby sa vyhli zavedeniu obmedzujúcich opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa dovozov na účely ochrany platobnej bilancie.

2. Ak sa jedna zo strán nachádza vo vážnych ťažkostiach v oblasti platobnej bilancie alebo pod ich bezprostrednou hrozbou, môže dotknutá strana v súlade s podmienkami stanovenými podľa GATT 1994 a podľa článku VIII Dohody o Medzinárodnom menovom fonde prijať obmedzujúce opatrenia vrátane opatrení vzťahujúcich sa na dovozy, ktoré budú mať obmedzené trvanie a ktoré nesmú prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na nápravu situácie v platobnej bilancii. Opatrenia sa budú postupne zmierňovať tak, ako sa budú zlepšovať podmienky platobnej bilancie, a odstránia sa, keď už nebudú ďalej trvať podmienky na ich zachovanie. Dotknutá strana bude bezodkladne informovať druhú stranu o ich zavedení, a kedykoľvek to bude možné, o časovom rozvrhu ich odstraňovania.

Článok 32

Vývojová doložka

1. Ak sa niektorá strana domnieva, že v záujme hospodárstva strán by bolo užitočné rozvíjať a prehlbovať vzťahy ustanovené touto dohodou ich rozšírením na doteraz nepokryté oblasti, predloží druhej strane zdôvodnenú žiadosť. Spoločný výbor preskúma takúto žiadosť a tam, kde to bude vhodné, môže vypracovať odporúčania najmä s cieľom začať rokovania.

2. Dohody vyplývajúce z postupu uvedeného v odseku 1 podliehajú ratifikácii alebo schváleniu stranami v súlade s ich právnymi predpismi.

KAPITOLA IV

INŠTITUCIONÁLNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 33

Spoločný výbor

1. Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor, ktorý bude pozostávať zo zástupcu Slovenskej republiky na jednej strane a zo zástupcu Tureckej republiky na druhej strane.

2. Spoločný výbor bude zodpovedný za správne vykonávanie dohody a bude zabezpečovať jej riadne plnenie. Bude preverovať akýkoľvek väčší problém vyplývajúci z dohody a akúkoľvek obchodnú a ekonomickú záležitosť týkajúcu sa spoločného záujmu. Spoločný výbor bude sledovať možnosť ďalšieho odstraňovania prekážok v obchode medzi stranami.

3. Na účely riadneho plnenia tejto dohody si strany budú vymieňať informácie a na požiadanie ktorejkoľvek strany sa uskutočnia konzultácie v rámci Spoločného výboru.

4. Spoločný výbor môže prijať rozhodnutia v prípadoch stanovených v tejto dohode. Tieto rozhodnutia budú strany uplatňovať v súlade so svojou vnútroštátnou legislatívou. Pri akýchkoľvek ostatných obchodných a ekonomických záležitostiach týkajúcich sa spoločného záujmu strán môže Spoločný výbor vydať odporúčania.

Článok 34

Postupy Spoločného výboru

1. V záujme riadneho plnenia tejto dohody sa Spoločný výbor bude schádzať vždy, keď to bude potrebné, najmenej však raz ročne. Každá strana môže požiadať o zvolanie zasadnutia.

2. Spoločný výbor bude konať na základe spoločnej dohody.

3. Ak predstaviteľ niektorej strany tejto dohody prijal v Spoločnom výbore rozhodnutie s výhradou splnenia ústavných požiadaviek, rozhodnutie nadobudne platnosť dňom oznámenia odvolania výhrady, ak v ňom nie je uvedený neskorší dátum.

4. Na účely tejto dohody prijme Spoločný výbor svoje procedurálne pravidlá, ktoré budú okrem iného obsahovať ustanovenia o zvolávaní zasadnutí a o vymenovaní predsedu a jeho funkčného obdobia.

5. Spoločný výbor môže rozhodnúť o vytvorení takých podvýborov a pracovných skupín, ktoré pokladá za potrebné, aby mu pomáhali pri plnení úloh.

Článok 35

Obchodné vzťahy, ktoré sa riadia inými dohodami

1. Táto dohoda nebráni zachovaniu ani vytváraniu colných únií, oblastí voľného obchodu alebo dohôd o pohraničnom obchode, ktoré sú v súlade s ustanoveniami článku XXIV GATT 1994 a s Dohovorom o interpretácii článku XXIV GATT, ak nezmenia obchodný režim poskytnutý touto dohodou.

2. Výmena informácií, pokiaľ ide o dohody vytvárajúce takéto colné únie alebo oblasti voľného obchodu, sa medzi stranami uskutoční v rámci Spoločného výboru.

Článok 36

Prílohy a protokoly

1. Prílohy a protokoly k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmene alebo doplnení príloh a protokolov. V tomto prípade zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť dňom doručenia neskoršej diplomatickej nóty potvrdzujúcej ich schválenie vládou príslušnej strany.

Článok 37

Doplnky

Doplnky k tejto dohode okrem doplnkov uvedených v článku 36 ods. 2 nadobudnú platnosť dňom doručenia neskoršej diplomatickej nóty, ktorá potvrdí, že všetky podmienky na nadobudnutie platnosti doplnkov požadované vnútroštátnymi právnymi predpismi každej strany sa splnili.

Článok 38

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda podlieha ratifikácii stranami a nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca odo dňa výmeny ratifikačných listín.

2. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Bratislave.

Článok 39

Platnosť a vypovedanie

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu.

2. Každá strana môže dohodu vypovedať písomným oznámením druhej strane. Platnosť dohody sa skončí prvý deň siedmeho mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej strane.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

Dané v Ankare 20. októbra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v anglickom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Karol Česnek v. r.

Za Tureckú republiku:

Isin Celebi v. r.

ZÁZNAM O POROZUMENÍ

1. Strany tejto dohody uznávajú rastúci význam obchodu so službami. Vo svojom úsilí postupne rozvíjať a rozširovať vzájomnú spoluprácu budú spolupracovať s cieľom dosiahnuť postupnú liberalizáciu obchodu so službami.

O tejto spolupráci začnú strany diskutovať v rámci Spoločného výboru nie neskôr ako tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

2. V súvislosti s článkom 36 ods. 2 budú vlády strán konať v súlade s právnymi predpismi požadovanými platným národným zákonodarstvom.

3. V rámci Spoločného výboru strany pravidelne preskúmajú možnosti vzájomného poskytnutia si ďalších koncesií v obchode s poľnohospodárskymi produktmi.

Príloha I (k článkom 2 a 9)

Kód Stručný opis výrobkov
2905 43 Manitol
2905 44 D-glucitol (sorbit)
3302 10 29 Ostatné zmesi vonných látok a zmesi
3501 10 - Kazeín:
3501 10 10 - - Na výrobu regenerovaných textilných vláken
3501 10 50 - - Na priemyselné použitie, iné ako na výrobu potravín alebo krmív
3501 10 90 - - Ostatné
3501 90 - Ostatné
3501 90 90 - - Ostatné
3502 Albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov počítaných v sušine), albumíny a iné deriváty albumínu
3505 Dextríny a iné modifikované škroby (napr. predželatínované alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobov alebo dextrínu, alebo iných modifikovaných škrobov
3809 Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridla) používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde neuvedené a nezahrnuté
3809 10 - Na podklade škrobových látok
- Ostatné
3809 91 00 - - Druhy používané v textilnom a podobnom priemysle (okrem 3809 91 00 90 1 1 19)
3809 92 00 - - Druhy používané v papierenskom a podobnom priemysle (okrem 3809 92 00 90 00)
3809 93 00 - - Druhy používané v kožiarskom a podobnom priemysle (okrem 3809 93 00 90 00)
3824 60 Sorbitol, iný ako položky 2905 44
4501 Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo na prach zomletý korok
5201 00 Bavlna nemykaná ani nečesaná
5301 Ľan surový alebo spracovaný, ale nespradený; lanová kúdeľ a lanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5302 Pravé konope (Cannabis sativa), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

Príloha II (k článku 7 ods. 2)

Slovenská republika zruší najneskôr k 1. januáru 2001 kvantitatívne obmedzenia dovozu a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok na uvedené výrobky majúce pôvod v Tureckej republike:

HS Kód Opis výrobkov
2701 Čierne uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé pálivá vyrobené
2702 Hnědé uhlie, aj aglomerované z člerneho uhlia

Príloha III (k článku 25 ods. 1)

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Mnohostranné dohody podľa článku 25 ods. 1 sú tieto:

- Parížska konvencia z 20. marca 1883 o ochrane priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt 1967 a jeho doplnenie 1979),

- Bernská konvencia z 9. septembra 1886 o ochrane literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt 1971),

- Medzinárodná konvencia z 26. októbra 1961 o ochrane umelcov, producentov fonogramov a rozhlasových organizácií (Rímska konvencia),

- Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva z 15. apríla 1994,

- Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok (Madrid 1989),

- Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní ukladania mikroorganizmov na účely patentového riadenia (1977, dodatok 1980),

- Zmluva o patentovej spolupráci (Washington 1970, dodatok 1979 a úprava 1984),

- Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok (Ženeva 1977 a dodatok 1979),

- Medzinárodná konvencia o ochrane nových druhov rastlín (UPOV) z 2. decembra 1961, revidovaná v Ženeve 10. novembra 1972 a 23. októbra 1978 (Ženevský akt 1991).

PROTOKOL 1

(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A TURECKOU REPUBLIKOU

1. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Tureckej republike, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– dňom nadobudnutia platnosti dohody sa každé clo zníži na 50 % základného cla,

– 1. januára 1999 sa zostávajúce clá zrušia.

2. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Tureckej republike, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– dňom nadobudnutia platnosti dohody sa každé clo zníži na 70 % základného cla,

– 1. januára 1999 sa každé clo zníži na 50 % základného cla,

– 1. januára 2000 sa každé clo zníži na 30 % základného cla,

– 1. januára 2001 sa zostávajúce clá zrušia.

3. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Tureckej republike, neuvedené v Prílohách A a B k tomuto protokolu sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti dohody.

4. Dovozné clá uplatňované v Tureckej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– dňom nadobudnutia platnosti dohody sa každé clo zníži na 50 % základného cla,

– 1. januára 1999 sa zostávajúce clá zrušia.

5. Dovozné clá uplatňované v Tureckej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– dňom nadobudnutia platnosti dohody sa každé clo zníži na 70 % základného cla,

– 1. januára 1999 sa každé clo zníži na 50 % základného cla,

– 1. januára 2000 sa každé clo zníži na 30 % základného cla,

– 1. januára 2001 sa zostávajúce clá zrušia.

6. Dovozné clá uplatňované v Tureckej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, neuvedené v Prílohách C a D k tomuto protokolu sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti dohody.

Príloha A k Protokolu 1 (k článku 1 Protokolu 1)

271000 401210 481091 550932 700729 720916
281512 401220 481099 550942 700800 720917
281700 401290 481121 640312 700910 720918
283720 401310 481129 640320 700991 720925
284910 401320 481131 640330 700992 720926
290211 401390 481139 640610 701020 720927
290260 401511 481140 640620 701110 720928
290314 401519 481190 640699 701120 720990
290362 401590 481200 660110 701190 721011
290515 401691 481310 660191 701200 721012
290542 401695 481320 660199 702000 721020
290711 401700 481390 660200 711311 721030
291522 420329 481410 660310 711320 721041
291531 420500 481420 660320 711411 721049
291533 430310 481490 660390 711419 721050
291534 430390 481500 681011 711420 721061
291611 430400 481630 681019 720211 721069
291612 441830 481690 681091 720219 721070
291614 441900 481710 681099 720221 721090
291814 480100 481720 681110 720229 721113
292141 480300 481730 681120 720230 721114
293371 480411 481820 681190 720241 721123
330510 480419 481830 691010 720249 721129
330520 480421 481840 691090 720270 721210
330530 480429 482110 691110 720280 721220
330590 480431 482190 691190 720291 721230
360200 480439 482311 691410 720299 721240
401011 480510 482319 700239 720810 721250
401012 480530 482340 700312 720825 721260
401013 480540 482351 700319 720826 721310
401019 480610 482359 700320 720827 721320
401021 480790 482360 700330 720836 721391
401022 480820 482370 700420 720837 721399
401023 480830 482390 700490 720838 721410
401024 480890 490900 700510 720839 721420
401029 480910 491000 700521 720840 721430
401110 480990 491110 700529 720851 721491
401120 481011 491191 700530 720852 721499
401140 481012 491199 700600 720853 721510
401150 481021 500710 700711 720854 721550
401191 481029 500720 700719 720890 721590
401199 481039 500790 700721 720915 721610
721621 730640 731812 741012 761511 851633
721622 730650 731813 741021 761519 851640
721631 730660 731814 741022 761520 851650
721632 730690 731815 741110 761610 851660
721633 730721 731816 741121 761691 851671
721640 730722 731819 741122 761699 851672
721650 730723 731829 741129 780300 851679
721661 730729 731920 741210 780420 851680
721669 730791 731930 741220 780500 851721
721691 730792 731990 741300 780600 851750
721699 730793 732010 741510 790310 851822
721710 730799 732020 741521 790390 851910
721720 730810 732090 741531 790400 852290
721730 730820 732111 741532 790500 852510
721790 730830 732112 741539 790700 852520
722511 730840 732113 741700 800600 852822
722519 730890 732181 741811 820110 853010
722530 730900 732182 741819 820130 853080
722880 731010 732183 741820 820140 853090
730110 731021 732190 741991 820411 853510
730120 731029 732211 741999 820412 853529
730210 731100 732219 750400 820420 853530
730220 731210 732290 750810 820510 853540
730230 731290 732310 750890 820520 853590
730240 731300 732391 760310 820540 853610
730290 731412 732392 760320 841440 853620
730300 731413 732393 760410 841451 853630
730410 731414 732394 760421 841810 853641
730421 731419 732399 760429 841821 853649
730429 731420 732410 760511 848210 853650
730431 731431 732421 760519 848220 853661
730439 731439 732429 760521 848230 853669
730441 731441 732490 760529 848250 853690
730449 731442 732510 760611 848280 853890
730451 731449 732591 760612 848320 853921
730459 731450 732599 760691 848330 853922
730511 731511 732611 760711 850432 853929
730512 731512 732619 760719 850433 853931
730519 731519 732620 760720 850610 853932
730520 731520 732690 760810 850710 853939
730531 731581 740610 760820 850720 853941
730539 731582 740620 761010 851110 854411
730590 731589 740721 761090 851621 854419
730610 731590 740819 761100 851629 854420
730620 731700 740822 761210 851631 854590
730630 731811 741011 761290 851632 854620
854690 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
854710 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
854720 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
854790 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870110 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870120 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870130 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870190 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870600 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
901841 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
901849 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
902300 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
902910 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940310 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940320 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940380 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940390 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940410 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940421 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940430 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940490 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940510 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940520 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940530 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940540 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940550 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940560 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940592 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940599 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940600 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
950100 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
950611 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
950640 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
950651 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
950659 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
960610 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
960622 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
960629 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
960630 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
961700 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

Príloha B k Protokolu 1 (k článku 2 Protokolu 1)

281420 480252 511111 520819 521041 540120
283531 480253 511119 520821 521042 540210
310221 480441 511120 520822 521049 540220
310240 480442 511130 520823 521051 540231
310280 480449 511190 520829 521052 540232
310290 480451 511211 520831 521059 540233
310520 480452 511219 520832 521111 540239
310559 480459 511220 520833 521112 540241
310560 480521 511230 520839 521119 540243
320740 480522 511290 520841 521121 540249
320820 480523 520411 520842 521122 540252
340111 480529 520419 520843 521129 540259
380210 480550 520420 520849 521131 540262
380810 480560 520511 520851 521132 540269
380820 480570 520512 520852 521139 540310
380830 480580 520513 520853 521141 540331
390410 480620 520521 520859 521142 540332
390610 480710 520522 520911 521143 540349
391510 480810 520523 520912 521149 540410
391520 480920 520531 520919 521151 540490
391530 481110 520533 520921 521152 540500
391590 481610 520534 520922 521159 540710
392051 481620 520541 520929 521211 540810
392062 481810 520542 520931 521212 540832
420100 481910 520543 520932 521213 540833
420211 481920 520611 520939 521214 540834
420212 481930 520612 520941 521215 550110
420219 481940 520613 520942 521221 550120
420221 481950 520614 520943 521222 550190
420222 481960 520621 520949 521223 550320
420229 482010 520622 520951 521224 550340
420231 482020 520623 520952 521225 550490
420232 482030 520631 520959 530710 550630
420239 482040 520632 521011 530720 550820
420291 482050 520633 521012 530911 550911
420292 482090 520641 521019 530919 550912
420299 482210 520642 521021 530921 550921
441810 482290 520643 521022 530929 550922
441820 482320 520644 521029 531010 550931
441890 510610 520811 521031 531090 550941
480240 510620 520812 521032 531100 550951
480251 511000 520813 521039 540110 550952
550953 551439 560710 580136 600110 610423
550959 551441 560721 580190 600121 610429
550961 551442 560729 580230 600122 610431
550962 551443 560730 580310 600129 610432
550969 551449 560741 580390 600191 610433
550991 551512 560749 580410 600192 610439
550992 551513 560750 580421 600199 610441
550999 551519 560790 580429 600210 610442
551011 551521 560811 580430 600220 610443
551012 551522 560819 580500 600230 610444
551020 551529 560890 580610 600241 610449
551030 551591 560900 580620 600242 610451
551090 551592 570110 580631 600243 610452
551211 551599 570190 580632 600249 610453
551219 551611 570210 580639 600291 610459
551221 551613 570220 580640 600292 610461
551229 551621 570231 580710 600293 610462
551291 551622 570232 580790 600299 610463
551299 551623 570239 580810 610110 610469
551311 551631 570241 580890 610120 610510
551312 551632 570242 581010 610130 610520
551313 551633 570249 581091 610190 610590
551319 551634 570251 581092 610210 610610
551321 551641 570252 581099 610220 610620
551322 551642 570259 581100 610230 610690
551323 551643 570291 590110 610290 610711
551329 551644 570292 590190 610311 610712
551331 551691 570299 590210 610312 610719
551332 551692 570310 590220 610319 610721
551333 551693 570320 590310 610321 610722
551339 551694 570330 590320 610322 610729
551341 560210 570390 590390 610323 610791
551342 560221 570410 590410 610329 610792
551343 560229 570490 590491 610331 610799
551349 560290 570500 590492 610332 610811
551411 560311 580110 590500 610333 610819
551412 560312 580122 590610 610339 610821
551413 560313 580123 590691 610342 610822
551419 560314 580124 590699 610343 610829
551421 560391 580125 590700 610349 610831
551422 560392 580126 590800 610411 610832
551423 560393 580131 590900 610412 610839
551429 560394 580132 591131 610413 610891
551431 560410 580133 591132 610419 610892
551432 560420 580134 591140 610421 610899
551433 560600 580135 591190 610422 610910
610990 620211 620463 621210 630533 701092
611010 620212 620469 621220 630539 701093
611020 620213 620510 621230 630590 701094
611030 620219 620520 621310 630611 701310
611090 620291 620530 621320 630612 701321
611110 620292 620590 621390 630619 701329
611120 620293 620620 621410 630621 701331
611130 620299 620630 621420 630622 701332
611190 620311 620640 621440 630629 701339
611211 620312 620690 621510 630631 701391
611212 620319 620711 621520 630639 701399
611219 620321 620719 621590 630641 701510
611220 620322 620721 621710 630649 701590
611231 620323 620722 621790 630691 701710
611239 620329 620729 630210 630699 701720
611241 620331 620791 630221 630710 701790
611249 620332 620792 630222 630720 701911
611300 620333 620799 630229 630790 701912
611410 620339 620811 630231 630800 701919
611420 620341 620819 630232 640110 701931
611430 620342 620821 630239 640191 701932
611490 620343 620822 630240 640192 701939
611511 620349 620829 630251 640199 701940
611512 620411 620891 630252 640219 701951
611519 620412 620892 630253 640220 701952
611520 620413 620899 630259 640230 701959
611591 620419 620910 630260 640291 701990
611592 620421 620920 630291 640299 821510
611593 620422 620930 630292 640319 821520
611599 620423 620990 630293 640340 821591
611610 620429 621010 630299 640351 821599
611691 620431 621020 630311 640359 841430
611692 620432 621030 630312 640391 843621
611693 620433 621040 630319 640399 845011
611699 620439 621050 630391 640411 845012
611710 620441 621111 630392 640419 845020
611720 620442 621112 630399 640420 845240
611790 620443 621120 630411 640510 846596
620111 620444 621131 630419 640520 846599
620112 620449 621132 630491 640590 851519
620113 620451 621133 630492 690710 851521
620119 620452 621139 630493 690790 851529
620191 620453 621141 630499 690810 851539
620192 620459 621142 630510 690890 851610
620193 620461 621143 630520 701010 851711
620199 620462 621149 630532 701091 851719
851730 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
851780 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
852812 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
852821 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
852830 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
853521 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
853710 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
853720 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
854520 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870210 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870321 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870322 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870323 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870324 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870331 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870332 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870333 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870390 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870410 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870421 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870422 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870423 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870431 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870432 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870490 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
900130 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
900140 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
900150 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
902410 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
902480 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
920110 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
920120 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
920190 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940210 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940330 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940340 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940350 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
940360 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

Príloha C k Protokolu 1 (HS kód 1996)

2710 00 3923 30 4412 93 7207 1111 7209 15 00 7213 1000
291735 3923 40 4412 99 7207 11 14 7209 16 10 72132000
2921 30 3925 20 4802 51 7207 11 16 7209 16 90 7213 91 10
2921 41 3925 90 4802 52 7207 19 11 7209 17 10 7213 91 20
3102 10 3926 10 4802 53 7207 19 14 7209 17 90 721391 41
3102 21 3926 20 4802 60 7207 19 16 7209 18 10 7213 91 49
3102 29 3926 30 4805 30 7207 19 31 7209 18 91 7213 91 70
3102 30 3926 40 4805 80 7207 20 1 1 7209 18 99 721391 90
3102 40 3926 90 4819 10 7207 20 15 7209 25 00 721399 10
3204 11 4010 11 4819 20 7207 20 17 7209 26 10 72139990
3204 12 4010 12 4819 30 7207 20 51 7209 26 90 72142000
3204 14 4010 13 6908 10 7207 20 55 7209 27 10 72143000
3204 15 4010 19 7010 10 7207 20 57 7209 27 90 721491 10
3204 16 401021 701020 7207 20 71 7209 28 10 721491 90
3204 17 401022 701091 7208 10 00 7209 28 90 721499 10
3204 19 401023 701092 7208 25 00 7209 90 10 72149931
3205 00 401024 701093 7208 26 00 7209 90 90 72149939
3206 11 401029 701094 7208 27 00 7210 11 10 72149950
3206 19 4011 10 7011 10 7208 36 00 7210 12 11 72149961
3206 20 4011 20 7011 20 7208 37 10 7210 12 19 72149969
3206 30 4011 50 7011 90 7208 37 90 721020 10 72149980
3206 41 4011 91 7012 00 7208 38 10 721030 10 72149990
3206 49 4011 99 7013 10 7208 38 90 721041 10 721590 10
3901 10 4410 11 701321 7208 39 10 721049 10 7216 1000
3901 20 4410 19 7013 29 7208 39 90 721050 10 721621 00
3901 90 441090 701331 7208 40 10 721061 10 72162200
3902 30 4411 11 7013 32 7208 40 90 721069 10 721631 11
3903 11 4411 19 7013 39 7208 51 10 72107031 721631 19
3903 19 4411 21 701391 7208 51 30 7210 7039 721631 91
3903 30 4411 29 7013 99 7208 51 50 72109031 721631 99
3904 10 4411 31 7019 11 7208 51 91 72109033 721632 11
3904 21 4411 39 7019 12 7208 51 99 72109038 721632 19
3904 22 4411 91 7019 19 7208 52 10 7212 10 10 72163291
3904 30 4411 99 701931 7208 52 91 721220 11 72163299
3904 40 4412 13 7019 32 7208 52 99 721230 11 721633 10
3904 50 4412 14 7019 39 7208 53 10 7212 40 10 72163390
3904 69 4412 19 7019 40 7208 53 90 7212 4091 721640 10
3904 90 4412 22 701951 7208 54 10 7212 5031 72164090
3923 10 4412 23 7019 52 7208 54 90 7212 50 51 7216 50 10
3923 21 4412 29 7019 59 7208 90 10 7212 60 11 72165099
3923 29 4412 92 7019 90 7208 90 90 72126091 7224 90 05
7224 90 08 7312 90 8544 30 &nbsp &nbsp &nbsp
7224 90 15 7322 11 8544 41 &nbsp &nbsp &nbsp
7226 11 10 7322 19 8544 49 &nbsp &nbsp &nbsp
7226 19 10 7604 10 8544 51 &nbsp &nbsp &nbsp
7226 19 30 7604 29 8544 59 &nbsp &nbsp &nbsp
7226 20 20 7605 11 8544 70 &nbsp &nbsp &nbsp
7226 91 10 7605 19 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7226 91 90 7605 21 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7226 92 10 7605 29 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7226 93 20 7606 11 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7226 94 20 7606 12 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7226 99 20 7606 91 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7227 20 00 7606 92 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
722820 11 7607 11 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7228 20 19 7607 19 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7228 20 30 7607 20 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7228 30 20 7608 10 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7228 30 41 7608 20 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7228 30 49 7609 00 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7228 30 61 7610 10 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7228 30 69 7610 90 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7228 30 70 7611 00 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7228 30 89 7612 10 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7228 60 10 7612 90 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7304 10 7613 00 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7304 21 7614 10 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7304 29 7614 90 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7304 31 7615 11 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7304 39 7615 19 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7304 41 7615 20 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7304 59 7616 10 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7304 90 761691 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7305 11 7616 99 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7305 12 8504 22 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7305 19 8504 31 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7305 20 8504 40 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7305 31 8504 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7305 39 8504 90 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7305 90 8507 10 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7306 10 8539 10 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7306 20 8539 21 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7306 30 8539 22 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7306 40 8539 29 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7306 50 8539 39 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7306 90 8544 11 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
7312 10 8544 20 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

Príloha D k Protokolu 1

(HS kód 1996)

4202 11 6002 43 6204 62 691200 870431310000
4202 12 6104 42 6204 63 8452 10 870432910000
4202 19 6104 43 6205 20 870190 110000 870421390000
4202 21 6104 53 6206 40 870190 150000 8704 22 99 00 00
4202 22 6104 62 6211 32 870190210000 8704 23 99 00 00
4202 29 6104 63 621430 870190250000 870431390000
4202 31 6105 10 630231 870190310000 8704 32 99 00 00
4202 32 6105 20 6302 60 870190500000 870421910000
4202 39 6106 10 6305 32 8702 10 11 1200 870431910000
4202 91 6107 11 6307 90 8702 10 19 12 00 870421990000
4202 92 610721 6401 10 870290 11 1200 870431990000
4202 99 610821 6401 91 8702 90 19 12 00 8711 10
4819 40 6108 22 6401 92 8702 1091 1200 8711 20
5107 20 610831 6401 99 8702 10 99 12 00 8712 00
5111 11 6108 32 6402 12 87029031 1200 9401 10
5111 19 610891 6402 19 8702 90 39 12 00 9401 20
5112 11 6108 92 6402 20 8702 10 11 1300 9401 30
5112 19 6109 10 6402 30 8702 10 19 13 00 9401 40
511230 6109 90 640291 870290 11 1300 9401 50
5207 90 6110 10 6402 99 8702 90 19 13 00 9401 61
5208 11 611020 6403 12 8702 1091 1300 9401 69
5208 12 611030 6403 19 8702 10 99 13 00 9401 71
5208 13 6111 20 6403 20 87029031 1300 9401 79
5208 19 6112 12 6403 30 8702 90 39 13 00 9401 80
5208 21 611241 6403 40 870321 10 1000 9401 90
5208 22 6115 11 6403 51 87032190 1000 &nbsp
5208 29 611592 6403 59 8703 22 19 10 00 &nbsp
5208 39 6201 93 640391 8703 22 90 10 00 &nbsp
5208 41 6202 11 6403 99 870331 10 1000 &nbsp
5208 42 6202 13 6404 1 1 87033190 1000 &nbsp
5208 43 6203 11 6404 19 8703 23 19 1 1 00 &nbsp
5208 52 6203 12 6404 20 8703 23 90 1 1 00 &nbsp
5402 10 620331 6405 10 8703 32 19 1 1 00 &nbsp
5402 41 6203 32 6405 20 8703 32 90 1 1 00 &nbsp
5403 31 6203 33 6405 90 8703 23 19 12 00 &nbsp
5503 20 6203 41 6406 10 8703 23 90 12 00 &nbsp
5504 10 6203 42 6406 20 8703 32 19 12 00 &nbsp
5510 11 6203 43 640691 8703 32 90 12 00 &nbsp
5515 13 620431 6406 99 870421 31 0000 &nbsp
5516 14 6204 33 6911 10 87042291 0000 &nbsp
5801 22 6204 39 6911 90 870423910000 &nbsp

PROTOKOL 2 (k článku 10)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A TURECKOU REPUBLIKOU

1. Výrobky majúce pôvod v Tureckej republike uvedené v prílohe A k tomuto protokolu sa budú dovážať do Slovenskej republiky v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe priloženej k tomuto protokolu.

2. Výrobky majúce pôvod v Slovenskej republike uvedené v prílohe B k tomuto protokolu sa budú dovážať do Tureckej republiky v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe priloženej k tomuto protokolu.

Príloha A k Protokolu 2

Dovozy týchto produktov majúcich pôvod v Tureckej republike do Slovenskej republiky budú podliehať uvedeným koncesiám:

CN Opis Kvóta (t) Uplatňovaná colná sadzba v %
04.06 Syry a tvaroh 100 0
0702.0015 - 30, 45 - 50 Paradajky čerstvé alebo chladené (1. 11 - 31. 5) 150 7
0710.22 Fazuľa 100 5
0805.10 Pomaranče neobmedz. 0
0805.20 Mandarínky (vrátane druhu tangerines and satsumy); klementínky, wlkingy a podobné citrusové hybridy neobmedz. 0
0805.30 Citróny a litnety neobmedz. 0
0806.20 Sušené hrozno neobmedz. 0
0809.3011-29, 51-59 Broskyne vrátane nektáriniek (od 1. 10. do 20. 06.) 200 4
0813.10 Sušené marhule neobmedz. 0
1509.1090 Olivový olej neobmedz. 0
1704 Žuvacia guma aj obalená cukrom, cukrovinky 100 7
1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao 100 7
2001.90.65 Olivy neobmedz. 0
2002 Paradajky, celé alebo krájané, iné 100 8
ex 2007.99 Džemy, iné [2007.9920, 51, 98 (gaštanové a arašidové pyré)] 200 11
ex 2009.80, 90 Šťava z akéhokoľvek iného jednotlivého ovocia alebo zeleniny, zmesi (2009.9021 - 29, 9051 - 98) 300 2
2104 Polievky a prípravky na polievky, homogenizované zložené potravinové prípravky 100 0
2203 Pivo zo sladu 1 000 hl 0
2401.10.50-90 Tabak, iné 200 3

Príloha B k Protokolu 2

Dovozy týchto produktov majúcich pôvod v Slovenskej republike do Tureckej republiky budú podliehať uvedeným koncesiám:

CN Opis Kvóta (t) Uplatňovaná colná sadzba v %
0102.90.05 Živý hovädzí dobytok, nepresahujúci hmotnosť 80 kg 200 35
0102.9021-29 Živý hovädzí dobytok, na porážku, iné 100 35
0102.90.41 - 49 Živý hovádzí dobytok, na porážku, iné 100 10 - 35
0405 Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka 30 0
04.06 Syry a tvaroh (okrem 0406.90.29, 31, 50, 86, 87, 88) 100 0
0710.22 Fazuľa 100 11,5
1205 Semená repky, tiež drvené neobmedz. 12
1209 Semená, plody a výtrusy na siatie (okrem 1209. 11. 19) neobmedz. 3 - 10,5
1512.11,19 Slnečnicový olej, surový 100 0
1704 Žuvacia guma aj obalená cukrom, cukrovinky 100 7
1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao 100 7
ex 2007.99 Džemy, iné ako 20079931, 55, 93, 98 100 11
ex 2009.80, 90 Šťava z akéhokoľvek iného jednotlivého ovocia alebo zo zeleniny, zmesi (2009.9021 - 29, 9051 - 98) 300 2
2104 Polievky a prípravky na polievky, homogenizované zložené potravinové prípravky 100 0
2202.10 Voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prídavkom cukru alebo inak sladko ochutená neobmedz. 0
2203 Pivo zo sladu 1 000 hl 0
2204.10,21 Víno 200 hl 35
2208.60 - 90 Destiláty, iné 400 hl 20
2306 40 Pokrutiny neobmedz. 0

Článok 1

Turecká strana bude na dovoz zo Slovenskej republiky dočasne uplatňovať nové a doplnkové colné kvóty takýmto spôsobom:

HS kódOpisPlatnosťCloMnožstvo kvóty
0406 (s výnimkou 0406.90.29, 31, 50, 86, 87, 88)Syry a tvarohplatnosť do 31. decembra 2001020 ton
1806Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakaoplatnosť do 31. decembra 20017 %600 ton
1905Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao, hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, ryžové cesto a podobné výrobkyplatnosť do 31. decembra 2001poľnohospodárska spoločnosť (ako je špecifikovaná v dovoznom režime Turecka)

Slovenská republika akceptuje uvedené kompenzácie v dôsledku strát spôsobených v rokoch 2000 a 2001.

Článok 2

Ak pri dovoze živého hovädzieho dobytka budú pokračovať ťažkosti po roku 2001, nové a doplnkové kvóty budú platné v kalendárnom roku a budú sa týkať polovice množstiev určených na každú položku špecifikovanú v článku 1.

Článok 3

Colné kvóty vo výške 400 ton pre živý hovädzí dobytok HS 0102.90.05, 0102.90.21-29 a 0102.90.41-49 s pôvodom v Slovenskej republike sú dočasne pozastavené odo dňa nadobudnutia platnosti tohto rozhodnutia.

PROTOKOL 3

týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

OBSAH

HLAVA IV ŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Definície

HLAVA II DEFINÍCIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2 Všeobecné požiadavky

Článok 3 Kumulácia v Turecku

Článok 4 Kumulácia v Slovenskej republike

Článok 5 Úplne získané výrobky

Článok 6 Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

Článok 7 Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

Článok 8 Určujúca jednotka

Článok 9 Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Článok 10 Súpravy

Článok 11 Neutrálne prvky

HLAVA III ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12 Územný princíp

Článok 13 Priama doprava

Článok 14 Výstavy

HLAVA IV VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15 Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

HLAVA V DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16 Všeobecné požiadavky

Článok 17 Postup na vydávanie sprievodného osvedčenia EUR. 1

Článok 18 Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne

Článok 19 Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1

Článok 20 Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Článok 20a Účtovné delenie

Článok 21 Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

Článok 22 Schválený vývozca

Článok 23 Platnosť dôkazu o pôvode

Článok 24 Predkladanie dôkazu o pôvode

Článok 25 Dovoz po častiach

Článok 26 Oslobodenie od dôkazu o pôvode

Článok 27 Podporné dokumenty

Článok 28 Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentov

Článok 29 Nezrovnalosti a formálne chyby

Článok 30 Sumy vyjadrené v eure

HLAVA VI DOHODA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI

Článok 31 Vzájomná spolupráca

Článok 32 Overovanie dôkazov o pôvode

Článok 33 Riešenie sporov

Článok 34 Sankcie

Článok 35 Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

HLAVA VII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36 Colný podvýbor

Článok 37 Prílohy

Článok 38 Zmeny protokolu

Zoznam príloh

Príloha I Úvodné poznámky k zoznamu v Prílohe II

Príloha II Zoznam opracovania alebo spracovania, ktoré treba vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok získal štatút pôvodného výrobku

Príloha III Vzor sprievodného osvedčenia EUR. 1 a žiadosti o sprievodné osvedčenie EUR. 1

Príloha IV Text vyhlásenia na faktúre

Príloha V Zoznam výrobkov pôvodných v Európskom spoločenstve, na ktoré sa neuplatňujú ustanovenia článkov 3 a 4 uvedené v poradí podľa kapitol a položiek HS

Spoločné vyhlásenia

Spoločné vyhlásenie týkajúce sa revízie zmien pravidiel pôvodu v dôsledku zmien Harmonizovaného systému.

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu pojem

a) „výroba“ znamená akékoľvek opracovanie alebo spracovanie vrátane zostavovania alebo špecifických pracovných postupov,

b) „materiál“ znamená akékoľvek prímesi, suroviny, súčasti, časti a podobne, ktoré sa používajú na výrobu výrobku,

c) „výrobkom“ sa rozumie práve vyrobený výrobok, i keď je zamýšľané jeho neskoršie použitie v inej výrobnej operácii,

d) „tovar“ znamená oboje, materiály i výrobky,

e) „colnou hodnotou“ sa rozumie hodnota určená podľa Dohody o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnej hodnote),

f) „cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok výrobcovi v strane, v ktorej podniku sa uskutočňuje posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov zníženú o všetky vnútorné dane, ktoré sa vracajú alebo sa môžu vracať, ak sa získaný výrobok vyváža,

g) „hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu, alebo - ak nie je táto hodnota známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v strane,

h) „hodnota pôvodných materiálov“ znamená hodnotu týchto materiálov určenú podľa písmena g), uplatňovanú mutatis mutandis,

i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článkoch 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za materiály v strane,

j) „kapitoly“ a „položky“ znamenajú kapitoly a položky (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovarov, ďalej nazývaného v tomto protokole „Harmonizovaný systém“ alebo „HS“,

k) „zaradenie“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do príslušnej položky,

l) „zásielkou“ sa rozumejú výrobky, ktoré sú súčasne zasielané tým istým vývozcom tomu istému príjemcovi, alebo sa prepravujú od vývozcu k príjemcovi, kryté jediným prepravným dokladom, alebo ak neexistuje taký doklad, sú uvedené na jedinej faktúre,

m) „územia“ zahŕňajú teritoriálne vody.

HLAVA II

DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

Na účely vykonávania tejto dohody sa za výrobky pôvodné v strane pokladajú

a) výrobky úplne získané v strane v zmysle článku 5,

b) výrobky získané v strane obsahujúce materiály, ktoré tu neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v strane v zmysle článku 6.

Článok 3

Kumulácia v Turecku

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Turecku, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné v Bulharsku, vo Švajčiarsku [vrátane Lichtenštajnska1)], v Českej republike, Estónsku, Európskom spoločenstve,2) Maďarsku, Islande, Litve, Lotyšsku, Nórsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenskej republike a Turecku v súlade s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu k dohode medzi Tureckom a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Turecku presahuje operácie uvedené v článku 7. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Slovenskej republike, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Slovenskej republike predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Turecku, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa smie uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.

Článok 4

Kumulácia v Slovenskej republike

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Slovenskej republike, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné v Bulharsku, vo Švajčiarsku [vrátane Lichtenštajnska1)], v Českej republike, Estónsku, Európskom spoločenstve,2) Maďarsku, Islande, Litve, Lotyšsku, Nórsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenskej republike a Turecku v súlade s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu k dohode medzi Slovenskou republikou a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike presahuje operácie uvedené v článku 7. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Slovenskej republike, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Slovenskej republike predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Slovenskej republike, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa smie uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1. Za úplne získané v strane sa považujú tieto výrobky:

a) nerastné produkty ťažené z jej pôdy alebo dna morí alebo oceánov,

b) rastlinné produkty v nej zbierané,

c) živé zvieratá v nej narodené a chované,

d) výrobky zo živých zvierat v nej chovaných,

e) produkty získané lovom alebo rybolovom v nej uskutočňovanom,

f) produkty morského rybolovu a iné produkty pochádzajúce z mora mimo teritoriálnych vôd strany, získané jej plavidlami,

g) výrobky zhotovené na jej rybárskych spracovateľských lodiach výhradne z produktov uvedených v písmene f),

h) použité predmety v nej zozbierané, ktoré možno využiť iba na získanie surovín, vrátane použitých pneumatík vhodných na protektorovanie alebo ako odpad,

i) odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií v nej uskutočňovaných,

j) produkty vyťažené z morského dna alebo podložia mimo jej teritoriálnych vôd za predpokladu, že má výhradné práva toto morské dno alebo podložie využívať,

k) tovar v nej vyrábaný výhradne z výrobkov uvedených v písmenách a) až j).

2. Pojmy „jej plavidlá“ a „jej rybárske spracovateľské lode“ uvedené v odseku 1 písm. f) a g) sa dajú aplikovať iba na lode,

a) ktoré sú registrované alebo zaznamenané v strane,

b) ktoré plávajú pod vlajkou tejto strany,

c) ktoré sú vlastnené najmenej z 50 percent štátnymi príslušníkmi tejto strany alebo spoločnosťou s ústredím v jednej zo strán, ktorých riaditeľ alebo riaditelia, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci tejto strany, a navyše, v prípade akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí tejto strane, verejným inštitúciám alebo štátnym príslušníkom tejto strany,

d) ktorých kapitán a dôstojníci sú štátni príslušníci tejto strany a

e) ktorých posádku tvoria aspoň zo 75 percent štátni príslušníci tejto strany.

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1. Na účely vykonávania článku 2 sa výrobky, ktoré neboli úplne získané, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky uvedené v zozname Prílohy II.

Uvedené podmienky ustanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré musí byť uskutočnené na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe a uplatňujú sa iba vo vzťahu k takým materiálom. Z toho vyplýva, že ak je pri výrobe iného výrobku použitý medziprodukt, ktorý získal štatút pôvodu splnením podmienok uvedených v Prílohe II, potom sa naň nevzťahujú podmienky platné pre výrobok, v ktorom je tento medziprodukt obsiahnutý, a žiadne nepôvodné materiály použité pri jeho výrobe sa neberú do úvahy.

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok uvedených v Prílohe II nemôžu použiť na výrobu výrobku, môžu sa použiť za predpokladu, že

a) ich celková hodnota nepresahuje 10 percent ceny výrobku zo závodu,

b) žiadne percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty nepôvodných materiálov ustanovené v Prílohe II nie je prekročené uplatnením tohto odseku.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky zaradené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatnia podľa ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. Bez dotknutia ustanovenia odseku 2 sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania,

b) delenie a zostavovanie zásielok,

c) pranie, čistenie; odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov,

d) žehlenie alebo mangľovanie textilu,

e) operácie jednoduchého natierania a leštenia,

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazúrovanie obilnín a ryže,

g) operácie farbenia cukru alebo formovania do kociek,

h) šúpanie, vylupovanie kôstok a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny,

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie,

j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov),

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, demižónov, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na karty alebo dosky a všetky iné jednoduché baliace operácie,

l) pripájanie alebo otlačenie značiek, štítkov, loga a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu,

n) jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku na časti,

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n),

p) porážka zvierat.

2. Všetky operácie uskutočnené na danom výrobku v strane sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné v zmysle odseku 1.

Článok 8

Určujúca jednotka

1. Určujúcou jednotkou na účely tohto protokolu sa rozumie konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku na určenie zaradenia podľa Harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva:

a) ak je výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zostavy predmetov zaradený podľa pravidiel Harmonizovaného systému do jednej položky, tvorí celok určujúcu jednotku,

b) ak sa zásielka skladá z množstva rovnakých výrobkov zaradených v rovnakej položke Harmonizovaného systému, musí sa pri uplatnení pravidiel tohto protokolu posúdiť každý výrobok jednotlivo.

2. Ak je podľa všeobecného pravidla 5 pre interpretáciu Harmonizovaného systému zaradený spolu s výrobkom aj obal, tak je zahrnutý ako jeden celok s výrobkom do rovnakej položky aj na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté do ceny, alebo nie sú osobitne fakturované, sa pokladajú za celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 10

Súpravy

Súpravy definované v súlade so všeobecným pravidlom 3 na interpretáciu Harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, tak sa celok považuje za pôvodný, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 percent ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

Na účely určenia, či je výrobok pôvodný, nie je nevyhnutné určovať pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu:

a) elektrická energia a palivo,

b) zariadenia a vybavenie,

c) stroje a nástroje,

d) tovary, ktoré nie sú alebo nemajú byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v stranách splnené po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený z jednej zo strán do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 za nepôvodný, ak colným orgánom nemožno uspokojivo preukázať, že

a) tovar, ktorý sa vracia späť, je totožný s vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním alebo spracovaním vykonaným mimo územia strán na materiáloch vyvezených z jednej zo strán a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v jednej zo strán alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 predtým, ako boli vyvezené, a

b) colným orgánom možno uspokojivo preukázať, že

i) späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a

ii) celková pridaná hodnota získaná mimo strán uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 percent ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie alebo spracovanie vykonané mimo strán. Ak však pravidlo v Prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo strán vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v Prílohe II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecnej tolerancie uvedenej v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku vykonané mimo strany sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.

Článok 13

Priama doprava

1. Preferenčné zaobchádzanie ustanovené dohodou sa týka iba výrobkov spĺňajúcich požiadavky tohto protokolu, ktoré sa prepravujú priamo medzi stranami alebo cez územia iných krajín uvedených v článkoch 3 a 4. Výrobky tvoriace jednu jedinú zásielku sa však môžu prepravovať cez iné územia vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na takýchto územiach, ak sú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak sa s nimi neuskutočňujú iné operácie ako vykladanie, opätovné nakladanie alebo akékoľvek operácie určené na ich uchovanie v dobrom stave.

Pôvodné výrobky sa môžu dopravovať potrubím cez iné územie ako územie strán.

2. Colným orgánom dovážajúcej krajiny treba preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1, a to vo forme

a) jednotného prepravného dokumentu, ktorý sa vzťahuje na dopravu cez krajinu tranzitu, alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje

i) presný opis výrobkov,

ii) dátum vyloženia a opätovného naloženia výrobkov a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

iii) potvrdenie podmienok, za ktorých sa výrobky nachádzali v krajine tranzitu, alebo

c) iných preukazných dokladov, ak nemožno predložiť uvedené doklady.

Článok 14

Výstavy

1. Pôvodné výrobky odoslané na výstavu do inej krajiny, než sú krajiny uvedené v článkoch 3 a 4, a následne predané a dovezené do strany majú nárok na uplatnenie preferencií podľa tejto dohody za predpokladu, že colným orgánom sa uspokojivým spôsobom preukáže, že

a) vývozca odoslal tieto výrobky zo strany do krajiny, kde sa koná výstava a vystavil ich v tejto krajine,

b) vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v strane,

c) výrobky boli odoslané v priebehu výstavy alebo bezprostredne po nej v tom istom stave, v akom boli odoslané na výstavu, a

d) výrobky neboli od okamihu odoslania na výstavu použité na iný účel než na predvádzanie na výstave.

2. Dôkaz pôvodu sa musí vystaviť alebo vyhotoviť v súlade s ustanoveniami hlavy V a obvyklým spôsobom predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny. Na dôkaze pôvodu treba uviesť názov a adresu výstavy. V prípade potreby možno požadovať ďalšie písomné doklady o povahe výrobkov a o podmienkach, za ktorých boli vystavené.

3. Odsek 1 platí pre akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh, alebo podobnú verejnú akciu, ktorá nie je organizovaná na súkromné účely v obchodoch alebo podnikateľských prevádzkach s úmyslom predaja zahraničných výrobkov a v ktorých priebehu výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1. Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov pôvodných v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4, pre ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodliehajú v tejto strane vráteniu cla alebo oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek opatrenia týkajúce sa vrátenia, oslobodenia alebo neplatenia, čiastočného alebo úplného, cla alebo poplatkov majúcich rovnocenný účinok, uplatňovaných v strane na materiály použité na výrobu, za predpokladu, že sa toto vrátenie, oslobodenie alebo neplatenie uplatňuje výslovne vtedy, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané, a v žiadnom prípade nie sú určené na domáce použitie.

3. Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov všetky doklady preukazujúce, že za nepôvodné materiály použité na výrobu príslušných výrobkov nebolo vrátené žiadne clo a že všetky clá a poplatky majúce rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na tieto materiály, boli skutočne zaplatené.

4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa uplatňujú rovnako na obaly podľa článku 8 ods. 2, na príslušenstvo, náhradné dielce a náradie v zmysle článku 9 a na výrobky v súpravách v zmysle článku 10, ak sú nepôvodné.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatnia len na materiály, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Tieto ustanovenia však nevylučujú použitie systému vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky, ak sa uplatňujú pri vývoze v súlade s dohodou.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1. Výrobky pôvodné v jednej strane majú pri dovoze do druhej strany nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody, ak sa predloží

a) sprievodné osvedčenie EUR. 1, ktorého vzor je uvedený v Prílohe III, alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 1 vyhlásenie, ďalej uvádzané ako „vyhlásenie na faktúre“ vystavené vývozcom na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade, ktorý opisuje výrobky tak podrobne, aby ich bolo možné identifikovať; text vyhlásenia na faktúre sa uvádza v Prílohe IV.

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 majú výrobky pôvodné v zmysle tohto protokolu nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody v prípadoch ustanovených v článku 26 bez toho, aby bol predložený ktorýkoľvek z uvedených dokladov.

Článok 17

Postup na vydávanie sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo na zodpovednosť vývozcu, alebo ním splnomocneného zástupcu.

2. Na tieto účely je vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca povinný vyplniť sprievodné osvedčenie EUR. 1 a žiadosť, ktorých vzory sú uvedené v Prílohe III. Tieto tlačivá musia byť vyplnené v jednom z jazykov použitých v tomto protokole a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak sú vyplnené ručne, treba použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v príslušnom odseku takým spôsobom, aby neboli ponechané prázdne riadky. Ak nie je celý tento odsek vyplnený, musí sa posledný riadok opisu podčiarknuť vodorovnou čiarou a prázdny priestor prečiarknuť.

3. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej krajiny, v ktorej je sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávané, predložiť všetky potrebné doklady preukazujúce pôvod predmetných výrobkov a splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány strany v prípade, ak vyvážané výrobky možno považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

5. Colné orgány vydávajúce sprievodné osvedčenia EUR. 1 prijmú všetky opatrenia nevyhnutné na kontrolu pôvodu výrobkov a overenie splnenia všetkých ostatných podmienok tohto protokolu. Na tieto účely majú právo požadovať akékoľvek podklady a vykonať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu či akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú. Tiež zaručia, aby tlačivá uvedené v odseku 2 boli správne vyplnené. Skontrolujú predovšetkým, či je priestor určený na opis výrobkov vyplnený takým spôsobom, aby bola vylúčená možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

6. Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa uvádza v odseku 11 osvedčenia.

7. Vydané sprievodné osvedčenie EUR. 1 odovzdajú colné orgány vývozcovi, len čo sa vlastný vývoz uskutočňuje alebo zabezpečuje.

Článok 18

Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne

1. Napriek ustanoveniu článku 17 ods. 7 možno za výnimočných okolností vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 po uskutočnení vývozu výrobkov, ktorých sa osvedčenie týka, ak

a) v čase vývozu nebolo vydané pre chyby alebo neúmyselné zabudnutie alebo zvláštne okolnosti, alebo

b) je náležite colným orgánom preukázané, že sprievodné osvedčenie EUR. 1 bolo vydané, ale nebolo pri dovoze prijaté z technických príčin.

2. Na účely uplatnenia odseku 1 musí vývozca v žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, ktorých sa sprievodné osvedčenie EUR. 1 týka, a odôvodnenie tejto žiadosti.

3. Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 dodatočne iba po overení, či informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s údajmi príslušného záznamu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne musí obsahovať jedno z týchto označení:

TR „SONRADAN VERILMISTIR“,

SK „VYSTAVENÉ DODATOČNE“,

„CZ „VYSTAVENO DODATEČNĚ“,

EN „ISSUED RETROSPECTIVELY“.

5. Fráza ustanovená v odseku 4 sa uvedie do odseku „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR. 1.

Článok 19

Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR. 1 môže vývozca písomne požiadať colné orgány, ktoré pôvodné osvedčenie vydali, o duplikát vystavený na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastnia.

2. Duplikát vystavený týmto spôsobom musí obsahovať jedno z týchto označení:

TR „IKINCI NÜSHADIR“,

„SK, CZ „DUPLIKÁT“,

EN „DUPLICATE“.

3. Označenie uvedené v odseku 2 sa uvedie do odseku „Poznámky“ duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1.

4. Duplikát, na ktorom musí byť opäť uvedený dátum vystavenia pôvodného sprievodného osvedčenia EUR. 1, je platný od toho dátumu.

Článok 20

Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov strany, možno nahradiť pôvodný dôkaz o pôvode jedným alebo viacerými osvedčeniami EUR. 1 na účely odoslania všetkých alebo časti výrobkov na iné územie v rámci strán. Náhradu sprievodného (sprievodných) osvedčenia (osvedčení) EUR. 1 vydá colný úrad, pod ktorého dohľadom sa tovar nachádza.

Článok 20a

Účtovné delenie

1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, môžu colné orgány na základe písomnej žiadosti toho, koho sa to týka, povoliť používanie metódy takzvaného „účtovného delenia“ na spravovanie takýchto zásob.

2. Takáto metóda musí zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré sa môžu považovať za „pôvodné“, bude rovnaké ako to, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3. Colné orgány môžu podmieniť udelenie takéhoto povolenia akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za účelné.

4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.

5. Držiteľ takéhoto povolenia môže požiadať o dôkaz o pôvode, prípadne, ak je to možné, vystaviť takýto dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré sa môžu považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad, ako boli množstvá spravované.

6. Colné orgány budú monitorovať používanie povolenia a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak držiteľ toto oprávnenie akokoľvek nesprávne použije alebo neplní akékoľvek iné podmienky uvedené v tomto protokole.

Článok 21

Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

1. Vyhlásenie na faktúre uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b) môže vystaviť

a) schválený vývozca podľa článku 22 alebo

b) ktorýkoľvek vývozca na akúkoľvek zásielku skladajúcu sa z jedného alebo viacerých nákladových kusov a obsahujúcu pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.

2. Vyhlásenie na faktúre sa môže vystaviť, ak sa príslušné výrobky môžu považovať za pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

3. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej krajiny predložiť všetky nevyhnutné doklady preukazujúce pôvod výrobkov a splnenie všetkých ostatných podmienok tohto protokolu.

4. Vyhlásenie na faktúre vyhotoví vývozca na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade. Vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v Prílohe IV, je vystavené v jednej z jazykových verzií použitých v tejto prílohe a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak je vyhlásenie napísané rukou, je potrebné použiť atramentové pero a písať tlačenými písmenami.

5. Vyhlásenie na faktúre musí vývozca vlastnoručne podpísať. Ale schválený vývozca podľa článku 22 nie je povinný toto vyhlásenie podpísať za predpokladu, že písomne potvrdí colným orgánom vyvážajúcej krajiny, že na seba berie všetku zodpovednosť za vyhlásenie na faktúre, na ktorej je uvedené jeho meno tak, akoby ho vlastnoručne podpísal.

6. Vyhlásenie na faktúre je vystavené vývozcom v okamihu, keď sa výrobky, ktorých sa osvedčenie týka, vyvážajú, alebo po vývoze, ak je vyhlásenie v dovážajúcej krajine predložené do dvoch rokov po uskutočnení dovozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 22

Schválený vývozca

1. Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť vývozcu (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý uskutočňuje časté vývozy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a ktorý k spokojnosti colných úradov poskytuje dostatočnú záruku kontroly charakteru pôvodu výrobkov a dodržiavanie ostatných podmienok tohto protokolu, aby vystavoval vyhlásenie na faktúre bez ohľadu na hodnotu týchto výrobkov.

2. Colné orgány majú právo podmieniť udelenie štatútu schválenému vývozcovi splnením akýchkoľvek požiadaviek, ktoré považujú za účelné.

3. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré bude uvedené vo vyhlásení na faktúre.

4. Colné orgány kontrolujú využívanie tohto colného povolenia schváleným vývozcom.

5. Colné orgány môžu toto povolenie kedykoľvek odobrať. Musia tak urobiť, ak schválený vývozca už naďalej neposkytuje všetky záruky uvedené v odseku 1, naďalej nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo ak zneužíva svoje oprávnenie akýmkoľvek spôsobom.

Článok 23

Platnosť dôkazu o pôvode

1. Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu jeho vystavenia vo vyvážajúcej krajine a musí sa predložiť v tejto lehote colným orgánom dovážajúcej krajiny.

2. Dôkazy o pôvode, predkladané colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 1, možno prijať na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania v prípadoch, keď je nepredloženie týchto osvedčení v ustanovenej lehote zapríčinené výnimočnými okolnosťami.

3. Okrem týchto prípadov oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať dôkazy o pôvode za predpokladu, že im boli pred uplynutím tejto lehoty predložené výrobky.

Článok 24

Predkladanie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej krajiny v súlade s postupmi platnými v tejto krajine. Colné orgány môžu požadovať preklad dôkazu o pôvode a môžu taktiež požadovať, aby k dovoznému colnému vyhláseniu bolo priložené vyhlásenie dovozcu, v ktorom potvrdí, že výrobky spĺňajú podmienky vyžadované na účely vykonávania tejto dohody.

Článok 25

Dovoz po častiach

V prípade, keď sa na žiadosť dovozcu a za podmienok určených colnými orgánmi dovážajúcej krajiny dovážajú po častiach rozobrané alebo nezostavené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písmena a) Harmonizovaného systému, zaradené do triedy XVI a XVII alebo čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, jediný dôkaz o pôvode sa colným orgánom predkladá pri dovoze prvej časti.

Článok 26

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

1. Výrobky zasielané ako malé zásielky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace časť osobnej batožiny cestujúcich, pokladajú sa za pôvodné výrobky bez predloženia dôkazu o pôvode za predpokladu, že tieto výrobky nie sú dovážané na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu a neexistujú žiadne pochybnosti o pravdivosti takého vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou môže byť toto vyhlásenie uvedené na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na liste, ktorý sa pripojí k tomuto dokladu.

2. Dovozy, ktoré sú príležitostné a skladajú sa výhradne z výrobkov na uspokojenie osobných potrieb príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich rodín, nepovažujú sa za obchodné, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nejde o obchodný účel dovozu.

3. Celková hodnota týchto výrobkov okrem toho nesmie presiahnuť 500 EUR v prípade malých zásielok a 1 200 EUR v prípade výrobkov tvoriacich časť osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 27

Podporné dokumenty

Dokladmi uvedenými v článku 17 ods. 3 a v článku 21 ods. 3, ktoré preukazujú, že výrobky uvedené v sprievodnom osvedčení EUR. 1 alebo na faktúre s vyhlásením vývozcu sa môžu považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a že spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, inter alia môžu byť

a) priame dôkazy o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo dodávateľom pri získavaní tovarov tvoriace napríklad súčasť jeho účtovníctva,

b) doklady preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v strane, kde sa takéto doklady používajú v súlade s národným právom,

c) doklady preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v strane, vydané alebo vystavené v strane, kde sa také doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

d) sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenia na faktúre preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v strane v súlade s týmto protokolom alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4, v súlade s pravidlami pôvodu, ktoré sú zhodné s pravidlami pôvodu tohto protokolu.

Článok 28

Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentov

1. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný uchovať najmenej počas troch rokov dokumenty uvedené v článku 17 ods. 3.

2. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný uchovať najmenej počas troch rokov kópie týchto vyhlásení na faktúre a dokumenty uvedené v článku 21 ods. 3.

3. Colné orgány vyvážajúcej krajiny, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR. 1, sú povinné uchovať najmenej počas troch rokov žiadosti uvedené v článku 17 ods. 2.

4. Colné orgány dovážajúcej krajiny sú povinné uchovať najmenej počas troch rokov sprievodné osvedčenia EUR. 1 a vyhlásenia na faktúre, ktoré im boli predložené.

Článok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

1. Zistenie drobných nezhôd medzi údajmi uvedenými na dôkaze o pôvode a v dokumentoch predložených colnému úradu na účely vybavenia colných formalít na dovážané výrobky nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak je náležite preukázané, že dôkaz o pôvode sa vzťahuje na predložené výrobky.

2. Zrejmé formálne chyby, ako napríklad prieklepy na dôkaze o pôvode, nie sú dôvodom na jeho neprijatie, ak také chyby nevyvolajú pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia uvedeného v tomto dôkaze.

Článok 30

Sumy vyjadrené v eure

1. Na uplatnenie ustanovení článku 21 ods. 1 písm. b) a článku 26 ods. 3 v prípadoch, ak sú výrobky fakturované v inej mene ako v eure, sumy v národných menách krajín uvedených v článkoch 3 a 4, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eure, ročne určí každá z príslušných krajín.

2. Na zásielku sa uplatnia ustanovenia článku 21 ods. 1 písm. b) alebo článku 26 ods. 3 s poukazom na menu, v ktorej je vystavená faktúra, podľa sumy určenej príslušnou krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra a použijú sa od 1. januára nasledujúceho roku. Príslušné sumy sa oznámia každej zo strán.

4. Krajina môže zaokrúhliť nahor alebo nadol sumy, ktoré sú výsledkom prepočtu súm vyjadrených v eure na národnú menu. Zaokrúhlená suma sa od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, nesmie odlišovať o viac ako 5 percent. Krajina môže ponechať nezmenené sumy ekvivalentov v národnej mene k sumám vyjadreným v eure, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nahor nie sú vyššie o viac ako 15 percent. Sumy ekvivalentov v národnej mene sa môžu ponechať nezmenené, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5. Sumy vyjadrené v eure preskúma Spoločný výbor, ak o to požiada strana. V prípade zmien po tomto preskúmaní Spoločný výbor posúdi potrebu zachovania rovnocenných účinkov týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eure.

HLAVA VI

DOHODA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI

Článok 31

Vzájomná spolupráca

1. Colné orgány strán si vzájomne odovzdajú vzory odtlačkov pečiatok používaných colnými úradmi na vydávanie sprievodných osvedčení EUR. 1 a adresy colných orgánov zodpovedných za následné overovanie týchto osvedčení a vyhlásení na faktúre.

2. Aby sa zabezpečilo správne vykonávanie tohto protokolu, strany budú vzájomne spolupracovať prostredníctvom svojich colných orgánov pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR. 1 alebo vyhlásení na faktúre a pri kontrole presnosti údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Článok 32

Overovanie dôkazov o pôvode

1. Následné overovanie dôkazov sa vykonáva náhodne alebo vždy, ak majú colné orgány dovážajúcej krajiny opodstatnenú pochybnosť o pravosti týchto dokumentov, o pôvode výrobkov v nich uvedených alebo o splnení iných podmienok tohto protokolu.

2. Na účely realizácie ustanovení odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúcej krajiny sprievodné osvedčenie EUR. 1 a faktúru, ak je predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópie týchto dokumentov colným orgánom vyvážajúcej krajiny, ak je to potrebné tiež s uvedením dôvodov vyšetrovania. Akékoľvek získané dokumenty a informácie o tom, že údaje uvedené na dôkaze o pôvode sú nesprávne, sa zašlú spolu so žiadosťou o následné overenie.

3. Kontrolu vykonávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny. Na tieto účely majú colné orgány právo požadovať akékoľvek doklady a uskutočňovať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú.

4. Ak sa rozhodnú colné orgány dovážajúcej krajiny pozastaviť uplatnenie preferenčného zaobchádzania s dotknutými výrobkami až do výsledku overenia, dovozcovi výrobky prepustia po splnení podmienok, ktoré považujú za nevyhnutné.

5. Colné orgány žiadajúce o preverenie majú byť informované o ich výsledkoch čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú dokumenty pravé, či možno v nich uvedené výrobky považovať za pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a či sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

6. Ak v prípadoch opodstatnených pochybností nedostanú colné orgány dovážajúcej krajiny žiadnu odpoveď do desiatich mesiacov od dátumu doručenia žiadosti o preverenie alebo ak odpoveď nebude obsahovať dostatočné informácie na určenie pravosti predmetného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, nepriznajú žiadajúce colné orgány nárok na preferencie, okrem prípadov s výnimočnými okolnosťami.

Článok 33

Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s preverovaním podľa článku 32 a ktoré nemožno vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o preverenie a colnými orgánmi zodpovednými za toto preverenie, alebo prípady rozdielneho výkladu tohto protokolu budú predložené Spoločnému výboru. Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa vždy riadi právnymi predpismi tejto krajiny.

Článok 34

Sankcie

Proti každej osobe, ktorá vystaví dokument obsahujúci nesprávne údaje na účely získania preferenčného zaobchádzania s výrobkami alebo zapríčiní jeho vydanie, sa uplatnia sankcie.

Článok 35

Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

1. Strany vykonajú všetky kroky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby výrobky sprevádzané dôkazom o pôvode, ktoré sú pri preprave umiestnené do slobodného colného pásma alebo skladu umiestneného na ich území, neboli nahradené iným tovarom a nebolo s nimi zaobchádzané inak, ako je obvyklé pre ich zachovanie v dobrom stave.

2. Odlišne od ustanovení odseku 1, ak sú výrobky pôvodné v strane dovážané do slobodného colného pásma alebo skladu s dôkazom o pôvode a sú tu podrobené určitému zaobchádzaniu alebo spracovaniu, vydajú zodpovedné colné orgány nové sprievodné osvedčenie EUR. 1 na základe žiadosti vývozcu za predpokladu, že toto zaobchádzanie alebo spracovanie je v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Colný podvýbor

1. Týmto sa zriaďuje Colný podvýbor, ktorého úlohou je zaistiť administratívnu spoluprácu na účely správneho a jednotného vykonávania tohto protokolu a plniť akékoľvek ďalšie úlohy v colnej oblasti, ktoré mu budú zverené.

2. Colný podvýbor tvoria odborníci oboch strán, ktorí zodpovedajú za colné otázky.

Článok 37

Prílohy

Prílohy k tomuto protokolu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 38

Zmeny protokolu

O zmenách ustanovení tohto protokolu rozhoduje Spoločný výbor.

PRÍLOHA I K PROTOKOLU 3

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II

Poznámka 1

Príloha II stanovuje pre každý výrobok podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa tento výrobok mohol považovať za dostatočne opracovaný alebo spracovaný podľa článku 6 protokolu.

Poznámka 2

2.1 Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec obsahuje položku alebo kapitolu Harmonizovaného systému, v druhom stĺpci sa uvádza opis tovaru zodpovedajúci danej položke alebo kapitole. Pre každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 určené pravidlo. Ak je pred číselným označením v prvom stĺpci uvedené „ex“, tak to znamená, že pravidlá uvedené v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 sa týkajú len tej časti položky alebo kapitoly Harmonizovaného systému, ktorá je výslovne uvedená v stĺpci 2.

2.2 Ak je v stĺpci 1 uvedená skupina položiek alebo číslo kapitoly a opis výrobkov v stĺpci 2 je teda všeobecný, platia príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 na všetky tovary, ktoré sú podľa Harmonizovaného systému zaradené v ktorejkoľvek položke uvedenej skupiny alebo kapitoly.

2.3 Ak platia rozdielne pravidlá na rozličné výrobky patriace do tej istej položky, obsahuje každý odsek v stĺpci 2 opis tej časti položky, ktorej zodpovedajú príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4.

2.4 Ak sú na výrobok opísaný v prvých dvoch stĺpcoch stanovené pravidlá aj v stĺpcoch 3 aj 4, vývozca si môže vybrať, či uplatní pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4. Ak sa v stĺpci 4 neuvádza žiadne pravidlo, musí sa uplatniť pravidlo stanovené v stĺpci 3.

Poznámka 3

3.1 Ustanovenia článku 6 protokolu, ktoré sa týkajú pôvodných výrobkov použitých vo výrobe iných výrobkov, sa uplatnia bez ohľadu na to, či sa štatút pôvodu získal v závode, kde sa tento výrobok používa, alebo v inom závode v strane.

Príklad:

Z „inej legovanej ocele nahrubo tvárnenej kovaním“ položky ex 7224 sa vyrába motor položky 8407, pre ktorý pravidlo uvádza, že hodnota použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť 40 % ceny výrobku zo závodu. Ak sa použil výkovok vyrobený v strane z nepôvodného ingotu, potom už tento výkovok získal pôvod na základe pravidla pre položku ex 7224. Pri výpočte hodnoty motora ho možno považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom alebo inom závode v tejto strane. Hodnota nepôvodného ingotu sa teda pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

3.2 Pravidlo v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 stanovuje minimálne opracovanie alebo spracovanie, ktoré je nevyhnutné na získanie pôvodu. Vyšším stupňom opracovania alebo spracovania sa takisto získa pôvod; a naopak, nižší stupeň opracovania alebo spracovania nemôže dať výrobku charakter pôvodu. Ak teda pravidlo stanovuje, že sa môže použiť nepôvodný materiál na určitom stupni spracovania, môže sa použiť materiál na nižšom stupni spracovania, ale na vyššom stupni už nie.

3.3 Ak pravidlo uvádza, bez ohľadu na poznámku 3.2, že sa môžu použiť „materiály akejkoľvek položky“, dajú sa tiež použiť materiály rovnakej položky, ako je položka získaného výrobku, ale pod podmienkou splnenia ostatných obmedzení, ktoré môžu byť v tomto pravidle obsiahnuté. Výraz „výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky...“ však znamená, že sa môžu použiť len tie materiály zaradené do rovnakej položky ako výrobok, ktorých opis sa líši od opisu výrobku uvedeného v stĺpci 2.

3.4 Ak pravidlo pôvodu v zozname určuje, že pri výrobe sa dá použiť viac ako jeden druh materiálu, tak to znamená, že sa môže použiť jeden alebo viac z uvedených materiálov. Pravidlo nevyžaduje, aby sa použili všetky uvedené druhy materiálu.

Príklad:

Pravidlo pre textilné tkaniny položiek 5208 až 5212 stanovuje, že sa dajú použiť prírodné vlákna a okrem iných aj chemické materiály. To neznamená, že sa musia použiť obidva druhy materiálov; dajú sa použiť jeden alebo druhý, alebo obidva.

3.5 Ak pravidlo pôvodu určuje, že výrobok sa musí vyrobiť z nejakého konkrétneho materiálu, tak samozrejme táto podmienka nebráni použitiu iných materiálov, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu vyhovieť (pozri tiež poznámku 6.2 vzťahujúcu sa na textil).

Príklad:

Pravidlo pre pripravené potraviny položky 1904, ktoré výslovne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nevylučuje možnosť použiť minerálne soli, chemické a iné prísady, ktoré nie sú vyrobené z obilnín.

To sa však neuplatní na výrobky, ktoré - hoci sa nemôžu vyrobiť z konkrétnych materiálov uvedených v zozname - sa môžu vyrobiť z materiálov tej istej povahy na nižšom stupni spracovania.

Príklad:

V prípade odevov kapitoly ex 62 vyrobených z netkaných materiálov, ak je povolené použiť len nepôvodnú priadzu, nemožno použiť ako východiskový materiál netkané textílie - a to aj napriek tomu, že netkané textílie sa nedajú vyrobiť z priadze. V takýchto prípadoch musia byť východiskovým materiálom vlákna, t. j. nižší stupeň spracovania ako priadza.

3.6 Ak sa v pravidle uvádzajú dve percentuálne sadzby, ktoré stanovujú najvyšší možný podiel hodnoty nepôvodných materiálov, potom sa tieto percentuálne sadzby nedajú sčítať. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy prekročiť najvyššiu z daných percentuálnych sadzieb. Jednotlivé percentuálne sadzby nesmú byť prekročené ani hodnotou konkrétnych materiálov, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4

4.1 Pojmom „prírodné vlákna“ sa rozumejú vlákna iné ako vlákna umelé a syntetické. Tento pojem sa vzťahuje len na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadu, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované, ale nespriadané.

4.2 Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, vlnu a jemné alebo hrubé zvieracie chlpy položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

4.3 Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa používajú na označenie materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré sa dajú použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

4.4 Pojem „chemické strižové vlákna“ sa používa na kábel zo syntetického alebo z umelého hodvábu, syntetické alebo umelé strižové vlákna, alebo odpad z chemických vlákien položiek 5501 až 5507.

Poznámka 5

5.1 Ak pravidlo pôvodu pre určitý výrobok obsahuje odkaz na túto poznámku, neplatia podmienky stanovené v stĺpci 3 na akékoľvek použité základné textilné materiály, ktorých súhrnná hmotnosť nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri tiež poznámky 5.3 a 5.4 ).

5.2 Tolerancia uvedená v poznámke 5.1 sa dá uplatniť len na zmesové výrobky, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Základnými textilnými materiálmi sa rozumejú:

- hodváb,

- vlna,

- hrubé zvieracie chlpy,

- jemné zvieracie chlpy,

- vlásie,

- bavlna,

- papierenské materiály a papier,

- ľan,

- pravé konope,

- juta a iné textilné lykové vlákna,

- sisal a iné textilné vlákna z rodu Agave,

- kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

- syntetické chemické vlákna,

- umelé chemické vlákna,

- syntetické chemické strižové vlákna z polypropylénu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyesteru,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyamidu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyakrylonitrilu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyimidu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polytetrafluóretylénu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyfenylénsulfidu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyvinylchloridu,

- ostatné syntetické chemické strižové vlákna,

- umelé chemické strižové vlákna z viskózy,

- ostatné umelé chemické strižové vlákna,

- priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyéteru, tiež opradená,

- priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyesteru, tiež opradená,

- výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza) s pásikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo z plastovej fólie, tiež potiahnutej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, obložené z oboch strán prilepenou priesvitnou alebo farebnou plastovou fóliou,

- ostatné výrobky položky 5605.

Príklad:

Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižových vlákien položky 5506 je zmesová priadza. Preto sa dajú použiť nepôvodné syntetické strižové vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), až do 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a z priadze zo syntetických strižových vlákien položky 5509 je zmesová tkanina. Preto sa dá použiť syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak spracovaných na spriadanie), alebo kombinácia týchto dvoch materiálov za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresiahne 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textília položky 5802 z bavlnenej priadze položky 5205 a bavlnenej tkaniny položky 5210 je zmesový výrobok len vtedy, ak je bavlnená tkanina sama zmesovou tkaninou vyrobenou z priadzí zaradených v dvoch rozdielnych položkách alebo ak je použitá bavlnená priadza sama zmesovou priadzou.

Príklad:

Ak spomínaná všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom sú použitými priadzami dva rôzne textilné materiály, a všívaná textília je preto zmesový výrobok.

5.3 V prípade výrobkov obsahujúcich „polyuretánovú priadzu s pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenú,“ je vyššie uvedená tolerancia vzťahujúca sa na takúto priadzu 20 %.

5.4 V prípade výrobkov „s pásikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo z plastovej fólie, tiež potiahnutej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, obložené z oboch strán prilepenou priesvitnou alebo farebnou plastovou fóliou“ je vyššie uvedená tolerancia vzťahujúca sa na túto priadzu 30 %.

Poznámka 6

6.1 V prípade textilných výrobkov zaradených do položiek obsahujúcich odkaz na túto poznámku sa dajú použiť textilné materiály s výnimkou podšívok a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú pravidlo stanovené v stĺpci 3, za predpokladu, že tieto textilné materiály sú zaradené v inej položke, ako je položka výrobku, a ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

6.2 Bez dotknutia poznámky 6.3 materiály nezaradené v kapitolách 50 až 63, tiež obsahujúce textílie, môžu sa bez obmedzenia použiť na výrobu textilných výrobkov.

Príklad:

Ak pravidlo pôvodu stanovuje, že určitý textilný výrobok (napríklad nohavice) sa musí vyrobiť z priadze, potom to nebráni použitiu kovových predmetov (napríklad gombíkov), pretože nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Z toho istého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, i keď zipsy obvykle obsahujú textilné materiály.

6.3 Pri uplatnení percentuálneho pravidla sa však pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov musí brať do úvahy hodnota materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63.

Poznámka 7

7.1 Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sa výrazom „špeciálne procesy“ rozumejú:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie,1)

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces zahŕňajúci všetky nasledujúce operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodnou aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i) izomerizácia.

7.2 Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 sa výrazom „špecifické procesy“ rozumejú:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie,

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces zahŕňajúci všetky nasledujúce operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodnou aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

ij) izomerizácia,

k) iba vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710: odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaného produktu (metóda ASTM D 1266-59 T),

l) iba vo vzťahu k výrobkom položky 2710: odstraňovanie parafínov inou metódou ako filtrovaním,

m) iba vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710: spracovanie pomocou vodíka pri tlaku nad 20 bar a teplote nad 250 oC s použitím katalyzátorov iných ako používaných pri odsírovaní, keď vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo; ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (dokončovacie úpravy vodou, odfarbovanie) s cieľom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepovažuje za špecifický proces,

n) iba vo vzťahu k vykurovacím olejom položky ex 2710: atmosferická destilácia, pri ktorej destiluje menej ako 30 % objemu produktov pri teplote 300 oC vrátane strát (metóda ASTM D 86),

o) iba vo vzťahu k ťažkým olejom iným, ako sú plynové oleje a vykurovacie oleje položky ex 2710: spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja,

p) iba vo vzťahu k surovým výrobkom (iným ako petrolejový rôsol, ozokerit, lignitový vosk alebo rašelinový vosk, parafínový vosk s obsahom oleja nižším ako 0,75 % hmotnosti) položky ex 2712: získanie oleja frakčnou kryštalizáciou.

7.3 Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie ako čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, vodná separácia, filtrovanie, farbenie, značkovanie, získanie obsahu síry miešaním výrobkov s rôznym obsahom síry, akákoľvek kombinácia týchto operácií nie sú postačujúce na získanie pôvodu.

PRÍLOHA II K PROTOKOLU 3

ZOZNAM OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL ŠTATÚT PÔVODNÉHO VÝROBKU

Nie všetky výrobky uvedené v zozname sú predmetom dohody. Treba preto prihliadať na ostatné časti dohody.

Príloha 15

PRÍLOHA III K PROTOKOLU 3

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1 A ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1

Pokyny pre tlač

1. Každé osvedčenie musí mať rozmery 210 x 297 mm s povolenou toleranciou mínus 5 mm alebo plus 8 mm. Použitý papier musí byť biely, bez obsahu buničiny a nesmie vážiť menej ako 25 g/m2. Na pozadí musí mať vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

2. Kompetentné úrady strán si môžu ponechať právo vlastného vytlačenia osvedčení alebo si ich môžu nechať vytlačiť u schválených tlačiarov. V druhom prípade každé osvedčenie musí obsahovať zmienku o takomto schválení. Každé osvedčenie musí obsahovať meno a adresu tlačiara alebo znak, pomocou ktorého možno tlačiara identifikovať. Okrem toho musí obsahovať vytlačené poradové číslo, pomocou ktorého možno osvedčenie identifikovať.

Vzor 01

Vzor 02

Vzor 03

PRÍLOHA IV K PROTOKOLU 3

TEXT VYHLÁSENIA NA FAKTÚRE

Vzor 04

PRÍLOHA V K PROTOKOLU 3

ZOZNAM VÝROBKOV PÔVODNÝCH V EURÓPSKOM SPOLOČENSTVE, NA KTORÉ SA NEUPLATNIA USTANOVENIA ČLÁNKOV 3 A 4, UVEDENÉ V PORADÍ PODĽA KAPITOL A POLOŽIEK HS

kapitola 1
kapitola 2
kapitola 3
0401 až 0402
ex 0403 - Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru, alebo iných sladidiel
0404 až 0410
0504
0511
kapitola 6
0701 až 0709
ex 0710 - Zelenina okrem sladkej kukurice položky 0710 40 00 (tiež varená vo vode alebo v pare) mrazená
ex 0711 - Zelenina okrem sladkej kukurice položky 0711 90 30 dočasne konzervovaná (napríklad oxidom siričitým, v slanej vode, sírenou vodou alebo iným konzervačným roztokom), ale v tomto stave nevhodná na okamžitú spotrebu
0712 až 0714
kapitola 8
ex kapitola 9 - Káva, čaj a korenie, okrem maté čísla 0903
kapitola 10
kapitola 11
kapitola 12
ex 1302 - Pektínové látky, pektináty a pektany
1501 až 1514
ex 1515 - Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (s výnimkou jojobového oleja a jeho frakcií) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
ex 1516 - Tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené, s výnimkou hydrogenovaného ricínového oleja známeho ako „opalwax”
ex 1517 a
ex 1518 - Margaríny, napodobeniny bravčovej masti a ostatné pripravené jedlé tuky
ex 1522 - Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov, s výnimkou degrasu
kapitola 16
1701
ex 1702 - Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy v pevnom stave; cukrové sirupy (tekuté cukry) bez prísad dochucujúcich látok alebo farbív; umelý med tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel, s výnimkou podpoložiek 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 a 1702 90 10
1703
1801 a 1802
ex 1902 - Cestoviny plnené, obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov, párkov a podobných údenárskych výrobkov alebo mäsa a drobkov akéhokoľvek druhu vrátane tukov akéhokoľvek druhu
ex 2001 - Uhorky a nakladačky, cibuľa, čatní z manga, plody rodu Capsicum iné ako sladké paprikové struky, huby a olivy, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej
2002 a 2003
ex 2004 - Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, zmrazená, iná ako výrobky čísla 2006, s výnimkou zemiakov vo forme múky alebo krupice, vločiek a zo sladkej kukurice
ex 2005 - Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nezmrazená, iná ako výrobky položky 2006, s výnimkou zemiakov vo fomre múky, krupice alebo vločiek a sladkej kukurice
2006 a 2007
ex 2008 - Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak pripravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté, s výnimkou arašidového masla, palmových jadier, kukurice, batatov - sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich aspoň 5 % hmotnosti škrobu, listy viniča, chmeľové výhonky a ostatné jedlé časti rastlín
2009
ex 2106 - Ochutené a prifarbené cukry, sirupy
2204
2206
ex 2207 - Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % a viac získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej (uvedenej v zozname)
ex 2208 - Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej (uvedenej v zozname)
2209
kapitola 23
2401
4501
5301 a 5302

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

TÝKAJÚCE SA REVÍZIE ZMIEN PRAVIDIEL PÔVODU V DÔSLEDKU ZMIEN HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU

Ak na základe zmien nomenklatúry, zmeny pravidiel pôvodu, ako sú uvedené v Rozhodnutí č. 2/2001, spôsobia zmenu niektorého pravidla, ktoré platilo pred prijatím Rozhodnutia č. 2/2001, a tieto zmeny sa javia ako poškodzujúce záujmy príslušných sektorov, potom, ak o to požiada jedna zo zmluvných strán v lehote do 31. decembra 2004, Spoločný výbor preskúma potrebu obnoviť podstatu príslušného pravidla platného pred prijatím Rozhodnutia č. 2/2001.

Spoločný výbor rozhodne o obnove príslušného pravidla v lehote troch mesiacov od podania žiadosti jednou zo zmluvných strán.

Ak sa obnoví pôvodné pravidlo, zmluvné strany zabezpečia právnu úpravu, ktorá umožní vrátiť dovozné alebo vývozné platby zaplatené za výrobky dovážané po 1. januári 2002, na ktoré sa dané pravidlo uplatnilo.

Poznámky pod čiarou

1) Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

2) Kumulácia uvedená v tomto článku sa neuplatní na materiály pôvodné v Európskom spoločenstve, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe V tohto protokolu.

1) Pozri doplnkovú vysvetlivku 4(b) ku kapitole 27 Kombinovanej nomenklatúry.