Nariadenie vlády č. 299/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

Čiastka 126/2000
Platnosť od 30.09.2000 do31.03.2002
Účinnosť od 01.10.2000 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH

299

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. septembra 2000,

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona č. 105/1999 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 84/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 2/1998 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/1999 Z. z., zákona č. 105/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/1999 Z. z. sa mení takto:

V § 2 odsek 1 znie:

(1) Výška minimálnych mzdových taríf odstupňovaných do 12 tarifných tried pri určenom týždennom pracovnom čase 42 a 1/2 hodiny je:

Tarifná trieda Sadzba v Sk za hodinu Sadzba v Sk za mesiac
základná zvýšená o 15 % základná zvýšená o 15 %
1 23,80 27,40 4 400 5 060
2 24,80 28,50 4 590 5 280
3 25,90 29,80 4 800 5 510
4 27,20 31,20 5 030 5 790
5 28,60 32,90 5 290 6 080
6 30,20 34,80 5 600 6 440
7 32,10 37,00 5 950 6 840
8 34,40 39,60 6 370 7 330
9 37,00 42,60 6 840 7 860
10 40,00 46,00 7 400 8 510
11 43,30 49,90 8 020 9 230
12 47,30 54,30 8 740 10 050.“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.