Nariadenie vlády č. 297/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky

Čiastka 125/2000
Platnosť od 27.09.2000 do31.01.2009
Účinnosť od 01.10.2000 do31.01.2009
Zrušený 485/2008 Z. z.

OBSAH

297

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. septembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 sa za slová „vzdialenosti 0,5 m“ vkladajú slová „od zdroja hluku“ a za slová „predmety triedy II“ vkladajú slová „nesmú vyvolať intenzitu hluku vyššiu ako 115 dB (A) meranú“.

2. V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú slová „triedy II a III a podtriedy T1“.

3. V § 9 ods. 3 písm. g) v druhom bode sa slová „konečným členom“ nahrádzajú slovami „váhovým filtrom“.

4. V prílohe v časti Pyrotechnické predmety triedy II v prvom bode sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „kompaktné celky malých vystreľovacích puzdier.“.

5. V prílohe v časti Pyrotechnické predmety triedy III v štvrtom bode úvodná veta znie:

4. Pyrotechnický predmet zostavený z viacerých samostatných dielcov okrem svetelných obrazcov musí spĺňať tieto podmienky:“.

6. V prílohe v časti Pyrotechnické výrobky na technické účely v druhom bode sa slová „triedy II“ nahrádzajú slovami „tried II a III“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.