Nariadenie vlády č. 296/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo

Čiastka 125/2000
Platnosť od 27.09.2000
Účinnosť od 01.10.2000 do31.03.2019
Zrušený 64/2019 Z. z.

OBSAH

296

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. septembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. plynové nábojky,“.

2. V prílohe č. 1 v časti Mechanické zbrane v prvom bode v písmenách a) a b) sa číslo „200“ nahrádza číslom „100“.

3. V prílohe č. 1 v časti Plynové zbrane v písmene c) sa slová „s počiatočnou energiou“ nahrádzajú slovami „s počiatočnou rýchlosťou“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.