Vyhláška č. 294/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch

Čiastka 124/2000
Platnosť od 27.09.2000 do31.08.2004
Účinnosť od 01.10.2000 do31.08.2004
Zrušený 382/2004 Z. z.

OBSAH

294

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 5. septembra 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Podmienky na zápis do zoznamu ústavov a iných pracovísk s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore 53 00 00 Podnikové hospodárstvo sú uvedené v prílohe č. 1. Zapísaný žiadateľ preukazuje plnenie uvedených podmienok aj po vykonaní zápisu. Tým nie je dotknuté oprávnenie ministerstva podľa odseku 2.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

2. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý znie:

㤠32a

(1) Osoby vymenované za znalcov v odbore 09 00 00 Ekonomika a podnikanie do 1. októbra 2000 podľa doterajších predpisov sa považujú za znalcov, i keď nespĺňajú odborné predpoklady uvedené v prílohe č. 1 pre svoj znalecký odbor.

(2) Ústavy a iné pracoviská s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore 53 00 00 Podnikové hospodárstvo zapísané podľa doterajších predpisov do zoznamu sa považujú za zapísané do tohto zoznamu iba vtedy, ak do konca roka 2000 preukážu splnenie podmienok na zápis do zoznamu ústavov a iných pracovísk s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore 53 00 00 Podnikové hospodárstvo, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti II. Ak splnenie uvedených podmienok v lehote nepreukážu, budú zo zoznamu vyčiarknuté.“.

3. V prílohe č. 1 časť I. Odborné predpoklady potrebné na vymenovanie za znalca vo vybraných znaleckých odboroch sa za odbor 03 00 00 pripája tento text:

„09 00 00 EKONOMIKA A PODNIKANIE

1. Absolvent vysokej školy ekonomického smeru.

2. Odborná prax po skončení vysokej školy najmenej desať rokov.“.

4. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá znie:

„PODMIENKY NA ZÁPIS do zoznamu ústavov a iných pracovísk s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore 53 00 00 PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO

1. Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá vytvorí pracovnú skupinu odborníkov z týchto oblastí:

a) ekonomika a podnikanie,

b) stavebníctvo,

c) strojárstvo alebo doprava, alebo elektrotechnika, alebo energetika,

d) audítorská činnosť.

2. Odborníci uvedení v bode 1 písm. a) až d) sú spoločníkmi alebo členmi právnickej osoby uvedenej v bode 1 alebo jej zamestnancami v pracovnom pomere na neurčitý čas s výnimkou podmienky uvedenej v bode 4.

3. Najmenej jeden z odborníkov uvedených v bode 1 písm. b) až c) absolvoval špecializované štúdium príslušného smeru ukončené záverečnou skúškou, ak takéto štúdium je nariadené touto vyhláškou.

4. Zodpovedný za výkon znaleckej činnosti musí byť znalec z niektorej odbornosti uvedenej v bode 1 písm. a) až c), ktorý je súčasne štatutárnym orgánom právnickej osoby uvedenej v bode 1 alebo jeho členom.

5. Právnická osoba uvedená v bode 1 preukáže, že na výkon znaleckej činnosti má potrebné materiálne a technické vybavenie.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.


Ján Čarnogurský v. r.