Oznámenie č. 293/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael

Čiastka 123/2000
Platnosť od 22.09.2000 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1997 na základe článku 39 ods. 1.

293

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. mája 1996 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1997 na základe článku 39 ods. 1.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 436 z 25. septembra 1996 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 6. decembra 1996.

DOHODA O VOĽNOM OBCHODE MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU ŠTÁTU IZRAEL

PREAMBULA

Vláda Slovenskej republiky a vláda Štátu Izrael (ďalej len „strany“),

znovu potvrdzujúc svoj záväzok dodržiavať zásady trhovej ekonomiky, ktorá vytvára základ ich ekonomických vzťahov, a zhodu s právami a záväzkami vyplývajúcimi z dohôd Svetovej obchodnej organizácie (Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994, ďalej len „GATT 1994“),

berúc do úvahy spoločné prianie aktívne sa zúčastňovať na procese medzinárodnej ekonomickej integrácie,

rozhodnuté na tento účel postupne odstrániť väčšinu prekážok v ich vzájomnom obchode v súlade s ustanoveniami GATT 1994,

pevne presvedčené, že táto dohoda vytvorí nové podmienky pre ich ekonomické vzťahy a najmä na rozvoj obchodu, investícií a hospodárskej i technickej spolupráce,

dohodli sa takto:

Článok 1

Ciele

1. Strany v prechodnom období, ktoré sa skončí 1. januára 1999, postupne vytvoria oblasť voľného obchodu pre podstatnú časť ich vzájomného obchodu, a to v súlade s ustanoveniami tejto dohody a v zhode s GATT 1994, najmä s jej článkom XXIV.

2. Ciele tejto dohody sú:

a) rozširovaním vzájomného obchodu podporovať harmonický rozvoj hospodárskych vzťahov medzi stranami, a tak v stranách napomáhať rozvoj hospodárskych aktivít,

b) poskytovať spravodlivé podmienky súťaže v obchode medzi stranami,

c) odstraňovaním prekážok obchodu prispievať k harmonickému rozvoju a rozmachu svetového obchodu,

d) podporovať spoluprácu v oblastiach, v ktorých majú strany spoločný záujem.

KAPITOLA I

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 2

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na priemyselné výrobky pochádzajúce zo strán, kde pojem „priemyselné výrobky“ na účely tejto dohody znamená výrobky začlenené do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovarov (ďalej len „Harmonizovaný systém“) s výnimkou výrobkov uvedených v Prílohe I k tejto dohode (ďalej len „Príloha I“).

Článok 3

Dovozné clá

1. V obchode medzi stranami sa nebudú zavádzať žiadne nové dovozné clá.

2. Dovozné clá a poplatky uplatňované na základe ochranných opatrení sa zrušia v súlade s ustanoveniami Protokolu 1 k tejto dohode (ďalej len „Protokol 1“).

Článok 4

Základné clo

1. Pre každý výrobok bude základným clom, z ktorého sa majú uplatňovať postupné znižovania ustanovené v tejto dohode, colná sadzba podľa doložky najvyšších výhod platná k 1. januáru 1995.

2. Ak sa po nadobudnutí platnosti tejto dohody akokoľvek znížia clá podľa zásady „erga omnes“, tieto znížené clá nahradia základné clo uvedené v odseku 1, a to začínajúc dňom uplatnenia týchto znížení.

3. Znížené clá vypočítané v súlade s Protokolom 1 sa budú zaokrúhľovať na jedno desatinné miesto, v prípade špecifických ciel na dve desatinné miesta.

4. Strany si navzájom písomne oznámia svoje príslušné národné základné colné sadzby v súlade s ustanoveniami odseku 2.

Článok 5

Poplatky rovnocenné s clami

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadny nový poplatok, ktorý má účinok rovnocenný s dovozným clom.

2. Všetky poplatky, ktoré majú účinok rovnocenný s dovoznými clami, sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 6

Fiškálne clá

1. Ustanovenia článku 3 sa vzťahujú aj na clá fiškálnej povahy.

2. Strany môžu zameniť clo fiškálnej povahy alebo fiškálny prvok cla za vnútornú daň v súlade s ustanoveniami článku 14.

Článok 7

Vývozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové vývozné clá ani poplatky s rovnocenným účinkom.

2. Strany dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody zrušia medzi sebou všetky vývozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom.

Článok 8

Množstvové obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové množstvové obmedzenia dovozu ani opatrenia s rovnocenným účinkom.

2. Všetky množstvové obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom na dovoz výrobkov pochádzajúcich zo strán sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkami uvedenými v Prílohe IIa a v Prílohe IIb k tejto dohode.

Článok 9

Množstvové obmedzenia vývozu a opatrenia s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové množstvové obmedzenia vývozu ani opatrenia s rovnocenným účinkom.

2. Všetky množstvové obmedzenia vývozu zo strán a opatrenia s rovnocenným účinkom sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

KAPITOLA II

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY

Článok 10

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na poľnohospodárske výrobky pochádzajúce zo strán, kde pojem „poľnohospodárske výrobky“ na účely tejto dohody znamená výrobky začlenené do kapitol 1 až 24 Harmonizovaného systému a na výrobky uvedené v Prílohe I.

Článok 11

Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami

1. Strany si navzájom poskytnú koncesie špecifikované v prílohách k Protokolu 2 k tejto dohode tak, ako je uvedené v tomto protokole, a v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.

2. Strany budú uplatňovať svoje sanitárne a fytosanitárne opatrenia v súlade s ustanoveniami GATT 1994 a s ďalšími príslušnými dohodami Svetovej obchodnej organizácie. Strany nebudú uplatňovať svoje pravidlá svojvoľným, neospravedlniteľným ani diskriminačným spôsobom, ani ako skryté obmedzenia obchodu medzi nimi vo veterinárnych a fytosanitárnych záležitostiach.

3. Bez ujmy na koncesiách poskytnutých podľa ustanovenia odseku 1 tohto článku nebudú strany nijakým spôsobom obmedzovať vykonávanie vlastnej poľnohospodárskej politiky ani prijatie akýchkoľvek opatrení na základe tejto politiky. Ak to bude možné, strany si navzájom písomne oznámia zmeny vo vlastnej poľnohospodárskej politike, ktorá môže ovplyvňovať podmienky obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi nimi. V takých prípadoch sa na požiadanie ktorejkoľvek strany uskutočnia okamžité konzultácie s cieľom preskúmať situáciu.

4. Strany budú v rámci Spoločného výboru pravidelne skúmať možnosti vzájomného poskytovania ďalších koncesií v poľnohospodárskom obchode.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Pravidlá pôvodu

Protokol 3 k tejto dohode (ďalej len „Protokol 3“) ustanovuje pravidlá pôvodu a požiadavky na dôkaz o pôvode.

Článok 13

Colná spolupráca

1. Colné úrady strán budú spolupracovať a dozerať na to, aby sa ustanovenia Protokolu 3 a príslušných článkov tejto dohody účinne a harmonicky uplatňovali v súlade so zákonmi každej strany. Súčasne aby sa najviac obmedzili formality používané v obchode a dosiahli obojstranné uspokojivé riešenia problémov vzniknutých pri vykonávaní týchto ustanovení.

2. Spolupráca medzi colnými úradmi strán sa zameria najmä na zjednodušovanie a automatizáciu colných postupov, na potvrdzovanie pôvodu tovaru a na ochranu pred pašovaním, daňovými únikmi vzťahujúcimi sa na pohyb tovaru medzi stranami a pred nezákonnými formami obchodu s omamnými látkami.

Článok 14

Vnútorné zdanenie

1. Strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík vnútornej fiškálnej povahy, ktoré buď priamo, alebo nepriamo vytvárajú diskrimináciu medzi výrobkami, ktoré majú pôvod v stranách.

2. Výrobky vyvážané na územie ktorejkoľvek zo strán nesmú mať charakter prospechu zo spätného preplatenia vnútorného zdanenia, ak by prevyšovalo sumu nepriameho zdanenia uvaleného na tieto výrobky.

Článok 15

Všeobecné výnimky

Táto dohoda nevylučuje zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovarov oprávnené z dôvodov verejnej morálky, verejného záujmu alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín vrátane ekologických opatrení nevyhnutných pre ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, ochranu národných pamiatok umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty, ochranu duševného vlastníctva alebo pravidiel týkajúcich sa zlata alebo striebra, alebo zachovania vyčerpateľných prírodných zdrojov. Také zákazy alebo obmedzenia sa však nesmú stať prostriedkom svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzenia obchodu medzi stranami.

Článok 16

Bezpečnostné výnimky

Žiadne ustanovenia tejto dohody nebránia ktorejkoľvek strane, aby prijala akékoľvek primerané opatrenia, ktoré považuje za nevyhnutné

a) na zabránenie úniku informácií v rozpore so svojimi základnými bezpečnostnými záujmami,

b) na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov alebo na plnenie medzinárodných záväzkov alebo národnej politiky,

i) vzťahujúce sa na obchod so zbraňami, s muníciou a vojenským materiálom za predpokladu, že také opatrenia nenarušia podmienky súťaže pri výrobkoch, s ktorými sa neráta na špeciálne vojenské účely, a na taký obchod s iným tovarom, materiálmi a službami, ktorý sa vykonáva priamo alebo nepriamo na účely dodávok ozbrojeným zložkám, alebo

ii) vzťahujúce sa na nerozširovanie biologických a chemických zbraní, jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných prostriedkov, alebo

iii) prijaté v období vojny alebo v období iného vážneho medzinárodného napätia.

Článok 17

Štátne monopoly

1. Strany zaručujú, že akýkoľvek štátny monopol obchodného charakteru sa upraví tak, že nebude existovať žiadna diskriminácia medzi štátnymi príslušníkmi štátov strán v podmienkach, za ktorých sa tovar obstaráva a obchoduje sa s ním.

2. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na orgán, ktorého prostredníctvom príslušné úrady strán právne alebo fakticky priamo alebo nepriamo dohliadajú na dovoz alebo vývoz medzi stranami alebo na predaj na domácich trhoch, rozhodujú o nich alebo ich významne ovplyvňujú. Tieto ustanovenia budú platiť aj pre iné orgány, ktoré ktorákoľvek strana poverí zabezpečovaním monopolu.

Článok 18

Platby

1. Platby vo voľne vymeniteľných menách týkajúce sa obchodných transakcií v rámci tejto dohody medzi stranami a prevod takých platieb na územie tej strany, kde má veriteľ sídlo, sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení.

2. Strany sa zdržia akýchkoľvek devízových alebo administratívnych obmedzení pri poskytovaní, splácaní alebo prijímaní krátkodobých a strednodobých úverov zahŕňajúcich obchodné transakcie v súlade s touto dohodou, na ktorých sa zúčastňuje rezident.

3. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 všetky opatrenia týkajúce sa bežných platieb spojených s pohybom tovarov budú v súlade s podmienkami ustanovenými v článku VIII Dohody o Medzinárodnom menovom fonde.

Článok 19

Pravidlá súťaže týkajúce sa podnikateľov

1. S riadnym fungovaním tejto dohody sú nezlučiteľné tieto skutočnosti, ak môžu poškodiť obchod medzi stranami:

a) všetky dohody medzi podnikateľmi, rozhodnutia združení podnikateľov a zvyklosti dohodnuté medzi podnikateľmi, ktorých cieľom alebo výsledkom je zabránenie, obmedzenie alebo narušenie súťaže,

b) zneužitie dominantného postavenia jedným alebo viacerými podnikateľmi na území strán ako celku alebo na jeho podstatnej časti.

2. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na činnosť všetkých podnikateľských subjektov vrátane verejných podnikateľských subjektov a podnikateľských subjektov, ktorým strany poskytnú mimoriadne alebo výhradné práva. Podnikateľské subjekty poverené vykonávaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu alebo ktoré majú charakter monopolu produkujúceho štátny dôchodok, podliehajú ustanoveniam odseku 1, ak uplatnenie týchto ustanovení právne ani fakticky nebráni vykonávaniu zvláštnych verejných úloh, ktoré im boli pridelené.

3. Pokiaľ ide o výrobky obsiahnuté v kapitole II, ustanovenia odseku 1 písm. a) sa nevzťahujú na také dohody, rozhodnutia a zvyklosti, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť organizácie národného trhu.

4. Ak strana usúdi, že daná zvyklosť je nezlučiteľná s týmto článkom, a ak taká zvyklosť spôsobuje alebo ak hrozí, že spôsobí vážne poškodenie záujmov tejto strany alebo hmotnú škodu jej domácemu priemyslu, môže prijať primerané opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 29.

5. Každá strana v súlade so svojimi zákonmi, predpismi a politikou zaručí priame a spravodlivé zaobchádzanie fyzickým osobám, spoločnostiam, vládnym agentúram a iným subjektom druhej strany zapojeným do vykonávania činností podľa tejto dohody.

Článok 20

Štátna pomoc

1. Akákoľvek pomoc poskytnutá stranou alebo prostredníctvom štátnych zdrojov v akejkoľvek forme, ktorá narušuje alebo hrozí, že naruší súťaž zvýhodňovaním určitých podnikateľov alebo výroby určitého tovaru, je nezlučiteľná s riadnym uplatňovaním tejto dohody, ak by ovplyvnila obchod medzi stranami.

2. Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na výrobky uvedené v kapitole II.

3. Strany zabezpečia transparentnosť v oblasti štátnej pomoci v súlade s ustanoveniami Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a GATT 1994 a každá strana poskytne na požiadanie druhej strany informácie o programoch pomoci a o jednotlivých osobitných prípadoch štátnej pomoci.

4. Ak sa ktorákoľvek strana domnieva, že niektorá konkrétna zvyklosť vrátane zvyklostí v poľnohospodárstve

- je nezlučiteľná s podmienkami odseku 1, a

- ak táto zvyklosť spôsobuje alebo ak hrozí, že spôsobí vážne poškodenie záujmov tejto strany alebo hmotnú škodu jej domácemu priemyslu a poľnohospodárstvu,

môže prijať primerané opatrenia v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 29. Také opatrenia sa môžu prijať iba za podmienok ustanovených Dohodou o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a GATT 1994 a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom dovážajúcej strany.

Článok 21

Verejné obstarávanie

1. Strany považujú liberalizáciu svojich trhov verejného obstarávania za cieľ tejto dohody.

2. Strany postupne vytvoria príslušné pravidlá pre verejné obstarávanie s úmyslom poskytnúť dodávateľom druhej strany najneskôr do konca roka 1998 prístup k procedúram udeľovania kontraktov na svojich trhoch verejného obstarávania podľa ustanovení Dohody o verejnom obstarávaní uzavretej v rámci WTO a vzťahujúcej sa na podnikateľov strán.

3. Spoločný výbor bude skúmať vývoj vzťahujúci sa na dosiahnutie cieľov tohto článku a môže odporučiť uplatňovanie ustanovenia odseku 2 v praxi, aby tak zabezpečil voľný prístup, transparentnosť a vzájomnú otvorenosť príslušných trhov verejného obstarávania strán.

4. V priebehu kontroly uvedenej v odseku 3 môže Spoločný výbor zvážiť, najmä s prihliadnutím na vývoj v tejto oblasti v medzinárodných vzťahoch, možnosť rozšírenia vecnej pôsobnosti otvorenosti trhu v súlade s odsekom 2.

5. Strany sa budú usilovať o pristúpenie k príslušným dohodám uzavretým pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie.

Článok 22

Normy

1. Práva a záväzky strán, ktoré sa týkajú noriem alebo technických predpisov, a opatrenia, ktoré sa k nim vzťahujú, sa budú riadiť podľa Dohody WTO o technických prekážkach obchodu.

2. Každá strana na požiadanie druhej strany poskytne informácie o opatreniach v jednotlivých osobitných prípadoch, na ktoré sa vzťahujú normy.

3. Strany sa budú usilovať o zmiernenie technických prekážok obchodu. Na tento účel strany tam, kde to bude vhodné, začnú rokovania s cieľom uzavrieť dohody o vzájomnom uznávaní noriem, ktoré sa budú týkať ich rovnakého stanovenia podľa odporúčaní Dohody WTO o technických prekážkach obchodu.

Článok 23

Dumping

Ak ktorákoľvek strana zistí, že v obchodných vzťahoch, ktoré sa riadia touto dohodou, sa uplatňuje dumping v zmysle článku VI GATT 1994, môže proti týmto praktikám prijať primerané opatrenia v súlade s Dohodou WTO o vykonávaní článku VI GATT 1994.

Článok 24

Ochrana duševného vlastníctva

1. Strany budú poskytovať a zabezpečovať dostatočnú, účinnú a nediskriminačnú ochranu práv duševného vlastníctva vrátane opatrenia na poskytovanie a vynucovanie takých práv. Tam, kde to bude potrebné, sa ochrana bude postupne zdokonaľovať tak, aby pred koncom roku 1998 dosiahla úroveň zodpovedajúcu vecným normám mnohostranných dohôd, ktoré sú špecifikované v Prílohe III k tejto dohode.

2. Na účely tejto dohody pojem „ochrana duševného vlastníctva“ zahŕňa najmä ochranu autorských práv a príbuzných práv pri origináloch literárnych, vedeckých a umeleckých diel vrátane hudobných diel, počítačových programov, databáz, zvukových a vizuálnych nahrávok, obchodných známok, zemepisných označení, priemyselných vzorov, patentov, topografií, integrovaných obvodov, ako aj utajovaných informácií vrátane „know-how“ a ochrany nových odrôd rastlín.

3. Strany budú spolupracovať v otázkach duševného vlastníctva. Na požiadanie ktorejkoľvek strany sa uskutočnia konzultácie expertov o týchto otázkach, najmä o činnostiach vzťahujúcich sa na existujúce alebo na budúce medzinárodné zmluvy o harmonizácii, vykonávaní a vynucovaní duševného vlastníctva a o činnostiach medzinárodných organizácií, ako je Svetová obchodná organizácia, Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo, ako aj o vzťahoch strán k tretím krajinám v otázkach týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Článok 25

Všeobecné ochranné opatrenia

V prípadoch, keď sa akýkoľvek výrobok dováža v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, že to spôsobí alebo môže spôsobiť

a) vážnu ujmu domácim výrobcom podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov na území dovážajúcej strany alebo

b) vážne poruchy v ktoromkoľvek odvetví hospodárstva, alebo problémy, ktoré by mohli spôsobiť závažné zhoršenie hospodárskej situácie v oblasti,

strana, ktorej sa to týka, môže prijať primerané opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 29.

Ak z pohľadu dovážajúcej strany nie je dovážanie výrobku z druhej strany podstatnou príčinou vážnej ujmy alebo jej hrozby, výrobok druhej strany bude oslobodený od akéhokoľvek ochranného opatrenia, ktoré možno zaviesť v súvislosti s dovozom tohto výrobku z iných krajín.

Článok 26

Štrukturálne zmeny

1. Ktorákoľvek strana môže na určitý čas prijať výnimočné opatrenia, ktoré sa odlišujú od ustanovenia článku 3, a to vo forme zvýšených colných sadzieb.

2. Tieto opatrenia sa môžu týkať iba novorozvíjajúcich sa priemyselných odvetví alebo určitých sektorov, ktoré prechádzajú reštrukturalizáciou alebo čelia vážnym problémom, najmä tam, kde tieto problémy majú za následok vážne sociálne problémy.

3. Dovozné clá, ktoré daná strana môže uplatniť na výrobky s pôvodom v druhej strane, zavedené pomocou týchto opatrení nesmú presiahnuť 25 % ad valorem a zachovajú preferenčný prvok v cle na výrobky pochádzajúce zo strán. Celková hodnota dovozu výrobkov podliehajúcich týmto opatreniam nesmie presiahnuť 15 % celkového dovozu priemyselných výrobkov z druhej strany podľa definície v kapitole I v priebehu posledného roku, za ktorý sú k dispozícii štatistické údaje.

4. Tieto opatrenia sa môžu uplatňovať v období nepresahujúcom tri roky. Uplatňovať sa prestanú najneskôr k 1. januáru 2001.

5. Žiadne z uvedených opatrení nemožno zaviesť, ak uplynulo viac ako tri roky od odstránenia všetkých ciel a množstvových obmedzení alebo poplatkov, alebo opatrení, ktoré majú na tento výrobok rovnocenný účinok.

6. Strana, ktorej sa to týka, bude informovať druhú stranu o akýchkoľvek mimoriadnych opatreniach, ktoré mieni prijať, a na požiadanie druhej strany uskutoční o takých opatreniach a o odvetviach, na ktoré sa budú vzťahovať, v Spoločnom výbore konzultácie, a to ešte pred zavedením takých opatrení. Pri ich prijímaní poskytne strana, ktorej sa to týka, Spoločnému výboru harmonogram odstraňovania ciel zavedených podľa tohto článku. Tento harmonogram stanoví postupné odstraňovanie týchto ciel, pričom sa začne uplatňovať najneskôr dva roky po ich zavedení, a to v rovnakých ročných sadzbách. Spoločný výbor môže rozhodnúť aj o odlišnom harmonograme.

Článok 27

Reexport a vážny nedostatok (tovarov)

Tam, kde dodržiavanie ustanovení článkov 7 a 9 vedie k

a) reexportu do tretej krajiny, voči ktorej vyvážajúca strana zachováva množstvové vývozné obmedzenia daného výrobku, vývozné clá alebo opatrenia či poplatky s rovnocenným účinkom, alebo

b) závažnému nedostatku alebo k jeho hrozbe pri výrobku nevyhnutnom pre vyvážajúcu stranu

a kde tieto situácie spôsobujú alebo pravdepodobne spôsobia vážne problémy vyvážajúcej strane, môže táto strana prijať primerané opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 29. Tieto opatrenia budú nediskriminačného charakteru a odstránia sa, ak podmienky už ďalej neoprávňujú ich zachovanie.

Článok 28

Plnenie záväzkov

1. Strany prijmú všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody. Budú sa usilovať o dosiahnutie cieľov stanovených v tejto dohode.

2. Ak sa jedna strana domnieva, že druhá strana nesplnila nejaký záväzok podľa tejto dohody, dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia za podmienok uvedených v článku 29 a v súlade s postupom uvedeným v článku 29.

Článok 29

Postup pri uplatňovaní ochranných opatrení

1. Pred začatím postupu pri uplatňovaní ochranných opatrení ustanovených v nasledujúcich odsekoch tohto článku sa strany budú usilovať vyriešiť všetky vzájomné rozpory priamymi konzultáciami.

2. V prípade, že niektorá strana podrobuje dovoz výrobkov, ktoré by mohli spôsobiť situáciu uvedenú v článku 25, administratívnemu postupu, ktorého účelom je rýchle získanie informácií o trende toku tovarov, bude o tom informovať druhú stranu.

3. K porušeniu ustanovenia odseku 7 tohto článku nepríde, ak strana, ktorá uvažuje o použití ochranných opatrení, bude o tom ihneď písomne informovať druhú stranu a poskytne jej všetky príslušné informácie. Medzi stranami sa v rámci Spoločného výboru bezodkladne uskutočnia konzultácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe strany.

4. a) Pokiaľ ide o články 25 a 27, Spoločný výbor preskúma prípad alebo situáciu a môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na skončenie ťažkostí oznámených dotknutou stranou. Ak toto rozhodnutie nebude prijaté v lehote štyridsiatich piatich dní od oznámenia záležitosti Spoločnému výboru alebo ak nebude dosiahnuté v lehote štyridsiatich piatich dní odo dňa písomného oznámenia druhej strane žiadne iné uspokojivé riešenie, môže dotknutá strana prijať opatrenia potrebné na riešenie situácie.

b) Pokiaľ ide o článok 28, dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia po skončení konzultácií alebo po uplynutí trojmesačného obdobia od dátumu notifikácie druhej strane.

c) Pokiaľ ide o články 19 a 20, dotknutá strana poskytne Spoločnému výboru všetku pomoc požadovanú na preskúmanie prípadu, a ak je to primerané, i pomoc na odstránenie konania, proti ktorému sú námietky. Ak príslušná strana neodstráni konanie, proti ktorému sú námietky, v období určenom Spoločným výborom alebo ak sa Spoločnému výboru nepodarí dosiahnuť dohodu v lehote štyridsiatich piatich dní od predloženia záležitosti, dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia na riešenie ťažkostí vyplývajúcich z príslušného konania.

5. Prijaté ochranné opatrenia sa ihneď písomne oznámia druhej strane. Ich rozsah a trvanie sa obmedzia na to, čo je nevyhnutné na riešenie situácie, ktorá bola dôvodom na ich použitie, a nepresiahnu škodu spôsobenú príslušným konaním alebo problémami. Uprednostnené budú také opatrenia, ktoré čo najmenej narušia uplatňovanie tejto dohody. Opatrenia, ktoré strana prijala proti konaniu alebo proti zanedbaniu druhej strany, môžu postihnúť iba obchod s touto stranou.

6. Prijaté ochranné opatrenia budú predmetom pravidelných konzultácií Spoločného výboru s cieľom čo najskôr dosiahnuť ich zmiernenie alebo zrušenie, ak už netrvajú podmienky na ich zachovanie.

7. Ak mimoriadne okolnosti vyžadujúce okamžité kroky neumožňujú vykonať predchádzajúce preskúmanie, môže dotknutá strana v prípadoch článkov 19, 20, 25 a 27 okamžite použiť dočasné opatrenia nevyhnutné na riešenie situácie. Opatrenia treba bezodkladne písomne oznámiť a strany čo najskôr uskutočnia konzultácie v rámci Spoločného výboru.

Článok 30

Problémy v oblasti platobnej bilancie

1. Strany sa budú usilovať vyhnúť prijatiu obmedzujúcich opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa dovozu z dôvodu ochrany platobnej bilancie.

2. Ak sa jedna zo strán nachádza vo vážnych problémoch v oblasti platobnej bilancie alebo ak jej také problémy bezprostredne hrozia, môže dotknutá strana v súlade s podmienkami stanovenými podľa GATT 1994 prijať obmedzujúce opatrenia vrátane opatrení vzťahujúcich sa na dovoz, ktoré budú mať obmedzené trvanie, pričom nesmú prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na riešenie situácie v platobnej bilancii. Tieto opatrenia sa budú postupne zmierňovať tak, ako sa budú zlepšovať podmienky platobnej bilancie, a odstránia sa, ak už nebudú trvať podmienky na ich zachovanie. Dotknutá strana bude okamžite informovať druhú stranu o ich prijatí, a ak to bude možné, o časovom harmonograme ich odstraňovania.

3. Pri uplatňovaní dočasných obchodných opatrení dotknutá strana zabezpečí na dovoz pochádzajúci z druhej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé ako na dovoz pochádzajúci z akejkoľvek inej krajiny a nenaruší vzájomné výhody poskytnuté druhej strane podľa tejto dohody.

4. Podstatne tvrdšie obchodné opatrenia môžu byť dôvodom na konzultácie medzi stranami.

Článok 31

Vývojová doložka

1. Ak sa niektorá strana domnieva, že by v záujme hospodárstva strán bolo užitočné rozvíjať a prehlbovať vzťahy ustanovené touto dohodou ich rozšírením aj na oblasti nepokryté touto dohodou, predloží druhej strane zdôvodnenú žiadosť. Spoločný výbor takúto žiadosť preskúma, a ak to bude pokladať za vhodné, môže dať odporúčania, najmä s cieľom začať rokovania.

2. Dohody, ktoré vyplynú z postupu uvedeného v odseku 1, podliehajú ratifikácii alebo schváleniu stranami v súlade s ich vnútroštátnym právnym poriadkom.

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Spoločný výbor

1. Spoločný výbor sa vytvorí z predstaviteľov strán.

2. Spoločný výbor bude zodpovedný za správne riadenie a vykonávanie tejto dohody. Bude riešiť všetky podstatné problémy vznikajúce v rámci tejto dohody a iné obchodné a ekonomické otázky spoločného záujmu. Spoločný výbor bude sledovať možnosť ďalšieho odstraňovania prekážok v obchode medzi stranami.

3. S cieľom plniť túto dohodu si strany budú vymieňať informácie a na požiadanie ktorejkoľvek strany sa uskutočnia konzultácie v Spoločnom výbore.

4. Spoločný výbor môže prijímať rozhodnutia v prípadoch ustanovených touto dohodou. Strany budú tieto rozhodnutia vykonávať v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi. V ostatných obchodných a ekonomických záležitostiach, ktoré sú v záujme oboch strán, môže Spoločný výbor vydávať odporúčania.

Článok 33

Postup Spoločného výboru

1. V záujme riadneho plnenia tejto dohody sa Spoločný výbor bude schádzať, kedykoľvek to bude potrebné, najmenej však raz ročne. Každá strana môže požiadať o zvolanie zasadnutia.

2. Spoločný výbor bude pracovať na základe spoločnej dohody.

3. Ak predstaviteľ niektorej strany tejto dohody prijal v Spoločnom výbore rozhodnutie s výhradou splnenia vnútroštátnych právnych požiadaviek, rozhodnutie nadobudne platnosť dňom prijatia písomného oznámenia odvolania výhrady, ak v ňom nie je uvedený neskorší dátum.

4. Na účely tejto dohody Spoločný výbor prijme procedurálne pravidlá, ktoré budú okrem iného obsahovať ustanovenia o zvolávaní zasadnutí a o vymenovaní predsedu a o jeho funkčnom období.

5. Spoločný výbor môže rozhodnúť o vytvorení takých podvýborov a pracovných skupín, ktoré pokladá za potrebné a ktoré mu budú pomáhať pri plnení jeho úloh.

Článok 34

Riešenie sporov

1. Každá zo strán môže predložiť Spoločnému výboru akýkoľvek spor týkajúci sa uplatňovania alebo výkladu tejto dohody.

2. Spoločný výbor môže vyriešiť a urovnať spor rozhodnutím.

3. Každá zo strán bude pripravená posúdiť rozhodnutie podľa odseku 2.

4. V prípade, ak spor nebude možné vyriešiť v súlade s odsekom 2, ktorákoľvek zo strán môže druhej strane oznámiť rozhodcu; druhá strana potom musí do dvoch mesiacov vymenovať druhého rozhodcu.

5. Spoločný výbor potom do 60 dní vyberie z expertov navrhnutých dvoma rozhodcami tretieho rozhodcu, ktorý nebude štátnym príslušníkom ani jednej strany (ani Českej republiky) a bude vymenovaný za predsedu.

6. Rozhodcovia prijímajú svoje rozhodnutia väčšinou hlasov do 90 dní alebo v takej lehote, s ktorou bude súhlasiť aj Spoločný výbor.

7. Každá zo strán je povinná prijať kroky potrebné na vykonanie rozhodnutia rozhodcov.

Článok 35

Obchodné vzťahy, ktoré sa riadia touto dohodou a inými dohodami

Táto dohoda nebráni existencii alebo vytváraniu colných únií, oblastí voľného obchodu alebo uzatváraniu dohôd o cezhraničnom obchode, ktoré sú v súlade s ustanoveniami článku XXIV GATT 1994 a s Dohovorom o interpretácii článku XXIV GATT.

Článok 36

Prílohy a protokoly

1. Prílohy a protokoly k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmene alebo o doplnení príloh a protokolov. V takom prípade tieto zmeny a doplnky nadobudnú platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich ich schválenie príslušnou stranou.

Článok 37

Územné uplatnenie

Táto dohoda sa bude uplatňovať na colných územiach a vo voľných zónach Slovenskej republiky a Štátu Izrael.

Článok 38

Doplnky

Doplnky k tejto dohode, iné ako sú uvedené v článku 36 ods. 2, nadobudnú platnosť dňom prijatia diplomatickej nóty potvrdzujúcej, že všetky vnútroštátne právne podmienky na nadobudnutie platnosti dohody boli splnené obidvoma stranami.

Článok 39

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni výmeny ratifikačných listín.

2. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Jeruzaleme.

Článok 40

Nadobudnutie platnosti a skončenie platnosti

1. Táto dohoda sa uzaviera na čas neurčitý.

2. Každá zo strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí prvý deň siedmeho mesiaca odo dňa prijatia oznámenia o výpovedi druhou stranou.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 22. mája 1996, čo zodpovedá 4. Nissanu 5776, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom, hebrejskom a anglickom, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Ducký v. r.

Za vládu

Štátu Izrael:

Misch Harisch v. r.

ZÁZNAM O POROZUMENÍ

1. Strany vyjadrujú svoju pripravenosť preskúmať v Spoločnom výbore možnosť vzájomného udelenia ďalších koncesií, medziiným berúc do úvahy koncesie poskytnuté iným krajinám, s ktorými obidve strany uzavreli dohody o voľnom obchode.

2. Pokiaľ ide o článok 4 ods. 2 dohody, strany súhlasia s tým, že v prípadoch, keď je zníženie ciel vykonané pozastavením cla na určité obdobie, tieto znížené clá nahradia základné clá iba na obdobie tohto pozastavenia a kedykoľvek sa uskutoční čiastočné pozastavenie ciel, zachová sa medzi stranami preferenčné rozpätie.

3. Pokiaľ ide o články 8 a 9 dohody, strany potvrdzujú, že okrem výnimiek uvedených v Prílohe IIa a Prílohe IIb prijmú opatrenia vyplývajúce z ich medzinárodných mnohostranných záväzkov v zhode s článkami 15 a 16 tejto dohody.

4. Pokiaľ ide o článok 13, strany súhlasia s tým, že ich príslušné colné úrady podpíšu podrobnú dohodu o colnej spolupráci a vzájomnej pomoci v colných záležitostiach, ako sa uvádza v článku 13, v duchu odporúčaní Svetovej obchodnej organizácie.

5. Pokiaľ ide o článok 21, v čase pred vzájomným sprístupnením príslušných trhov verejného obstarávania oboch strán, Slovenská republika vyhlasuje a potvrdzuje, že izraelským subjektom a výrobkom pochádzajúcim zo Štátu Izrael zabezpečí v zhode s jej platnou vnútornou legislatívou zaobchádzanie nie menej výhodné, aké poskytuje ktorejkoľvek inej krajine, s prihliadnutím na verejné obstarávanie vyplývajúce z tejto dohody.

Štát Izrael vyhlasuje a potvrdzuje, že v tomto čase zabezpečí subjektom a výrobkom pochádzajúcim zo Slovenskej republiky, v zhode s vlastnou platnou legislatívou, zaobchádzanie nie menej výhodné, aké poskytuje ktorejkoľvek inej krajine, čo nie je ohraničené ustanovením v dohode o verejnom obstarávaní v rámci WTO, s prihliadnutím na verejné obstarávanie vyplývajúce z podpísanej dohody.

6. Na účely uplatnenia článku 13 Protokolu 3 strany súhlasia, že opracovanie a spracovanie vykonávané mimo územia strán sa bude uskutočňovať formou zušlachťovacieho styku alebo podobným systémom.

Príloha I (k článkom 2 a 10)

Číslo položky HS Názov výrobkov
3501 Kazeín, kazelnáty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje
3502 Albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov počítaných v sušine), albumináty a iné deriváty albumínu
3505 Dextríny a iné modifikované škroby (napr. predželatínové alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobov alebo dextrínu, alebo iných modifikovaných škrobov

Príloha IIa (k článku 8 ods. 2)

Vláda Slovenskej republiky najneskôr k 1. januáru 2001 zruší množstvové obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom na ďalej uvedené výrobky pochádzajúce zo Štátu Izrael:

Číslo položky HS Názov výrobkov
2701 - Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
2702 - Hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu
4707 - Odpad a výmet papiera, kartónu a lepenky
ex 8418 - Chladničky, mrazničky a iné chaldiace zariadenia obsahujúce freón

Príloha IIb (k článku 8 ods. 2)

Štát Izrael najneskôr k 1. januáru 2001 zruší množstvové obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom na ďalej uvedené výrobky pochádzajúce zo Slovenskej republiky:

Číslo položky HS Názov výrobkov
ex 8702 Autobusy

Príloha III (k článku 24 ods. 1)

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Mnohostranné dohody podla článku 24 ods. l sú tieto:

- Parížsky dohovor z 20. marca 1983 o ochrane priemyselného vlastníctva (Stockholmský akt, 1967 a dodatok 1979),

- Bernský dohovor z 9. septembra 1986 o ochrane literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt, 1971),

- Medzinárodný dohovor z 26. októbra 1961 o ochrane umelcov, producentov fonogramov a rozhlasových organizácií (Rímsky dohovor),

- Dohoda o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu z 15. apríla 1994,

- Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok (Stockholmský akt, 1967 a dodatok 1979),

- Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok (Madrid, 1989),

- Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní ukladania mikroorganizmov na účely patentového riadenia (1977, dodatok 1980),

- Zmluva o patentovej spolupráci (Washington 1970, dodatok 1979 a úprava 1984),

- Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok (Ženeva 1977, dodatok 1979),

- Medzinárodný dohovor na ochranu nových odrôd rastlín (Ženevský akt 1991).

PROTOKOL 1

(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ŠTÁTOM IZRAEL

1. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce zo Štátu Izrael uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto harmonogramom:

– dňom nadobudnutia platnosti dohody na 66 % základného cla,

– k 1. januáru 1998 na 33 % základného cla,

– k 1. januáru 1999 sa zostávajúce clá zrušia.

2. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce zo Štátu Izrael uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto harmonogramom:

– dňom nadobudnutia platnosti dohody na 80 % základného cla,

– k 1. januáru 1998 na 60 % základného cla,

– k 1. januáru 1999 na 45 % základného cla,

– k 1. januáru 2000 na 30 % základného cla,

– k 1. júlu 2000 sa zostávajúce clá zrušia.

3. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce zo Štátu Izrael neuvedené v Prílohe A a v Prílohe B k tomuto protokolu sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti dohody.

4. Dovozné clá uplatňované v Štáte Izrael na výrobky pochádzajúce zo Slovenskej republiky uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto harmonogramom:

– dňom nadobudnutia platnosti dohody na 66 % základného cla,

– k 1. januáru 1998 na 33 % základného cla,

– k 1. januáru 1999 sa zostávajúce clá zrušia.

5. Dovozné clá uplatňované v Štáte Izrael na výrobky pochádzajúce zo Slovenskej republiky uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto harmonogramom:

– dňom nadobudnutia platnosti dohody na 80 % základného cla,

– k 1. septembru 1997 na 65 % základného cla,

– k 1. septembru 1998 na 50 % základného cla,

– k 1. septembru 1999 na 35 % základného cla,

– k 1. septembru 2000 sa zostávajúce clá zrušia.

6. Dovozné clá uplatňované v Štáte Izrael na výrobky pochádzajúce zo Slovenskej republiky neuvedené v Prílohe C a v Prílohe D k tomuto protokolu sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti dohody.

7. Každá strana zabezpečí, aby harmonogramy liberalizácie stanovené v tomto protokole negatívne neovplyvnili zmeny colných klasifikácií dovozu vrátane tvorby nových colných položiek.

Príloha A k Protokolu 1

(HS kód 1996)

271000

281700

283531

283720

290362

290515

290711

291522

291531

291533

291534

291611

291612

310221

320740

320820

330620

360200

380210

380810

380820

380830

390410

390610

392051

392062

480240

480251

480253

480441

480442

480449

480451

480452

480459

480550

480560

480570

480580

480810

481910

481920

481960

482010

482030

482040

482090

520411

520419

520420

520611

520612

520613

520614

520615

520621

520622

520623

520624

520625

520631

520632

520633

520634

520635

520641

520642

520643

520644

520829

520852

520859

540120

540210

540220

540232

540233

540239

540243

540249

540252

540259

540262

540269

540310

540331

540332

540349

540500

540710

540730

550110

550120

550190

550320

550340

550490

550630

550690

550820

550911

550912

550921

550922

550931

550932

550941

550942

550951

550952

550953

550959

550961

550962

550969

550991

550992

550999

551011

551012

551020

551030

551090

551211

551219

551221

551229

551291

551299

551311

551312

551313

551319

551321

551322

551323

551329

551331

551332

551333

551339

551341

551342

551343

551349

551411

551412

551413

551419

551421

551422

551423

551429

551431

551432

551433

551439

551441

551442

551443

551449

551511

551512

551513

551519

551521

551522

551529

551591

551592

551599

560210

560221

560229

560290

560410

560420

560600

560710

560721

560729

560730

560741

560749

560750

560790

560811

560819

560890

560900

640110

640191

640192

640199

640219

640220

640230

640291

640299

640319

640340

640391

640419

640420

640520

640590

690890

691110

691190

691410

700312

700319

700320

700330

700420

700490

700510

700521

700529

700530

700600

700711

700719

700721

700729

701120

701190

701200

701310

711320

711411

711419

711420

720211

720219

720221

720229

720230

720241

720249

720270

720280

720291

720299

720810

720825

720826

720827

720836

720837

720838

720839

720840

720851

720852

720853

720854

720890

720915

720916

720917

720918

720925

720926

720927

720928

720990

721011

721012

721020

721030

721041

721049

721050

721061

721069

721070

721090

721113

721114

721123

721129

721210

721220

721230

721240

721250

721260

721310

721320

721391

721399

721410

721420

721430

721491

721499

721510

721550

721590

721621

721622

721631

721632

721633

721640

721650

721661

721669

721691

721699

721710

721720

721730

721790

722511

722519

722530

722880

730110

730120

730210

730220

730230

730240

730290

730300

730410

730421

730429

730431

730439

730441

730449

730451

730459

730511

730512

730519

730520

730531

730539

730590

730610

730620

730630

730640

730650

730660

730690

730721

730722

730723

730729

730791

730792

730793

730799

730810

730820

730830

730840

730890

730900

731010

731021

731029

731100

731210

731290

731300

731412

731413

731414

731419

731420

731431

731439

731441

731442

731449

731450

731511

731512

731519

731520

731581

731582

731589

731590

731700

731811

731812

731813

731814

731815

731816

731819

731829

731920

731930

731990

732010

732020

732090

732111

732112

732113

732181

732182

732183

732190

732211

732219

732290

732310

732391

732392

732393

732394

732399

732410

732421

732429

732490

732510

732591

732599

732611

732619

732620

732690

740610

740620

740721

740819

740822

741011

741012

741021

741022

741110

741121

741122

741129

741210

741220

741300

741510

741521

741531

741532

741539

741700

741811

741819

741820

741991

741999

750400

750810

750890

760310

760320

760410

760421

760429

760511

760519

760521

760529

760611

760612

760691

760711

760719

760720

760810

760820

761010

761090

761100

761210

761290

761511

761519

761520

761610

761691

761699

780300

780420

780500

780600

790310

790390

790400

790500

790700

800600

841451

843621

845240

846596

846599

848110

851610

851910

852290

854411

854520

860290

870210

870321

870322

870323

870324

870331

870332

870333

870390

870410

870421

870422

870423

870431

870432

870490

900140

900150

902410

902480

902810

902910

940510

940520

940600

Príloha B k Protokolu 1

(HS kód 1996)

281420

284910

290211

290260

290314

291814

310240

310280

310290

310520

310559

310560

391510

391520

391530

391590

401011

401012

401013

401019

401021

401022

401023

401024

401029

401110

401120

401210

401220

401290

441810

441820

441890

480252

480920

481110

481620

481810

481820

481930

481940

481950

482020

520511

520512

520513

520514

520515

520521

520522

520523

520524

520531

520532

520533

520534

520535

520541

520542

520543

520544

520811

520812

520813

520819

520821

520822

520823

520831

520832

520833

520839

520841

520842

520843

520849

520851

520853

520911

520912

520919

520921

520922

520929

520931

520932

520939

520941

520942

520943

520949

520951

520952

520959

521011

521012

521019

521021

521022

521029

521031

521032

521039

521041

521042

521049

521051

521052

521059

521111

521112

521119

521121

521122

521129

521131

521132

521139

521141

521142

521143

521149

521151

521152

521159

521211

521212

521213

521214

521215

521221

521222

521223

521224

521225

530911

530919

540410

540490

551611

551612

551613

551614

551621

551622

551623

551624

551631

551632

551633

551634

551641

551642

551643

551644

551691

551692

551693

551694

570110

570190

570210

570220

570231

570232

570239

570241

570242

570249

570251

570252

570259

570291

570292

570299

570310

570320

570330

570390

570410

570490

570500

591131

591132

591140

591190

610110

610120

610210

610220

610290

610311

610319

610321

610322

610331

610332

610342

610412

610413

610422

610423

610429

610432

610433

610439

610442

610443

610444

610449

610462

610463

610469

610510

610520

610590

610711

610712

610721

610722

610729

610791

610792

610799

610811

610819

610821

610822

610829

610831

610832

610839

610891

610892

610899

610910

610990

611020

611030

611120

611211

611212

611219

611231

611239

611241

611249

611420

611511

611512

611520

611591

611592

611593

611599

620111

620112

620113

620119

620191

620192

620193

620199

620211

620212

620213

620219

620291

620292

620293

620299

620311

620312

620319

620321

620322

620323

620329

620331

620332

620333

620339

620341

620342

620343

620349

620411

620412

620413

620419

620421

620422

620423

620431

620432

620433

620441

620442

620443

620444

620449

620451

620452

620453

620461

620462

620463

620469

620590

620711

620719

620721

620722

620729

620791

620799

620819

620821

620891

620930

621010

621040

621111

621120

621132

621133

621139

630221

630222

630229

630231

630232

630239

630251

630252

630253

630259

630260

630291

630292

630293

630299

630311

630391

630392

630399

630419

630492

630493

630499

630520

630790

701321

701329

701331

701332

701339

701391

701399

821510

821520

821591

821599

841810

841821

841830

841899

848180

850131

850422

850610

850710

850730

851519

851529

851539

851822

852812

852821

852830

853510

853521

853529

853530

853540

853590

853610

853620

853630

853641

853649

853650

853661

853669

853690

853710

853720

853921

853922

853929

853931

854620

920110

920120

920190

940330

940340

940350

940360

Príloha C k Protokolu 1

(Izraelský colný kód 1996)

31021090

31023090

31028000

34011100

34011910

34011990

34051000

36050000

39011099

39181021

39189051

39191060

39199080

39211130

39211230

39211320

39211980

39219084

39219085

39219091

39219092

39269096

42021200

42022290

42023290

42029240

42029290

44101120

44101190

44101920

44101990

44109010

44109090

44121320

44121390

44121420

44121490

44121930

44121990

44122220

44122290

44122310

44122390

44122920

44122990

44129220

44129290

44129310

44129390

44129920

44129990

44181010

44181090

44182010

44182090

44183000

44184000

44185000

44189010

44189090

44190000

44209000

48025290

48112100

48171000

48172000

48173000

48181000

48182000

48183000

48184000

48185000

48201010

48202000

48203000

48204000

48205000

48209090

48231190

48231900

64011000

64019100

64019200

64019900

64022000

64023000

64029129

64029190

64029929

64029930

64029990

64032000

64033000

64034000

64035119

64035190

64035919

64035990

64039119

64039190

64039919

64039990

64041110

64041199

64041910

64041920

64041990

64042190

64042900

64051000

64052100

64052200

64052900

64059010

64059090

69101020

69101090

69109020

69109090

69111000

69119000

69120000

69131000

69139000

70042000

70049000

70051090

70052190

70052990

71131110

71131120

71131190

71131910

71131990

71132090

72131000

72142000

72171099

72172099

72179099

73079110

73079290

73079340

73079399

73079920

73229010

73229090

73239329

73239390

73251013

73251014

73251090

73259910

73259990

82074090

82075010

82076010

82151000

82152000

82159100

82159900

83011000

83012000

83013000

83014000

83015000

83016000

83017000

83030010

83030020

83030030

83030090

85011030

85011049

85012019

85013120

85013159

85013199

85013250

85013290

85013390

85013490

85061090

85071010

85072010

85173010

85173020

85340000

85351020

85351090

85352120

85352130

85352190

85353030

85353090

85354030

85354090

85359030

85359060

85359099

85361010

85361099

85362010

85362030

85362041

85362049

85362099

85363010

85363020

85363041

85363049

85363099

85364121

85364129

85364130

85364141

85364149

85364199

85364921

85364929

85364930

85364941

85364949

85364999

85365021

85365029

85365030

85365099

85366100

85366910

85366920

85366931

85366932

85366939

85366990

85369011

85369019

85369020

85369040

85369051

85369059

85369060

85369071

85369079

85369080

85369099

85392200

85392990

90178092

Príloha D k Protokolu 1

(Izraelský colný kód 1996)

51061010

51062010

51071010

51072010

51081010

51082010

51091010

51099010

51100011

51100091

51121100

51121900

51122000

51123000

51129000

51130010

52041100

52041900

52051100

52051200

52051300

52051400

52052100

52052200

52052300

52052400

52053100

52053200

52053300

52053400

52054100

52054200

52054300

52054410

52054490

52061100

52061200

52061300

52061400

52061500

52062100

52062200

52062300

52062400

52062500

52063100

52063200

52063300

52063400

52063500

52064100

52064200

52064300

52064400

52064500

52081190

52081290

52081390

52081990

52082110

52082190

52082290

52082390

52082990

52083190

52083290

52083390

52083990

52084100

52084200

52084300

52084900

52085100

52085200

52085300

52085900

52091190

52091290

52091990

52092190

52092290

52092990

52093190

52093290

52093990

52094100

52094200

52094300

52094900

52095100

52095200

52095900

52101120

52101190

52101290

52101990

52102190

52102290

52102990

52103190

52103290

52103990

52104100

52104200

52104900

52105100

52105200

52105900

52111190

52111290

52111990

52112190

52112290

52112990

52113190

52113290

52113990

52114100

52114200

52114300

52114900

52115100

52115200

52115900

52121190

52121290

52121390

52121400

52121500

52122190

52122290

52122390

52122400

52122500

54074190

54074290

54074390

54074490

54075190

54075290

54075390

54075490

54076190

54076990

54077190

54077290

54077390

54077490

54078190

54078290

54078390

54078490

54079190

54079290

54079390

54079490

54081090

54082190

54082290

54082390

54082490

54083190

54083290

54083390

54083490

55081000

55082000

55091110

55091220

55092110

55092220

55093100

55093290

55094110

55094220

55095120

55095220

55095320

55095920

55096110

55096190

55096210

55096290

55096910

55096920

55099120

55099220

55099910

55099920

55101120

55101230

55102020

55103030

55109030

55111020

55111030

55112020

55112030

55113030

55121100

55121900

55122100

55122900

55129100

55129900

55131100

55131200

55131300

55131900

55132100

55132200

55132300

55132900

55133100

55133200

55133300

55133900

55134100

55134200

55134300

55134900

55141100

55141200

55141300

55141900

55142100

55142200

55142300

55142900

55143100

55143200

55143300

55143900

55144100

55144200

55144300

55144900

55151100

55151200

55151300

55151900

55152100

55152200

55152900

55159100

55159200

55159900

55161100

55161200

55161300

55161400

55162100

55162200

55162300

55162400

55163100

55163200

55163300

55163400

55164100

55164200

55164300

55164400

55169100

55169200

55169300

55169400

56031110

56031190

56031210

56031240

56031290

56031310

56031390

56031410

56031420

56031490

56039110

56039130

56039190

56039210

56039240

56039290

56039310

56039390

56039410

56039420

56039490

56071000

56072100

56072900

56073000

56074100

56074900

56075000

56079090

57011000

57019000

57021000

57022000

57023100

57023290

57023910

57023990

57024100

57024290

57024910

57024990

57025100

57025200

57025910

57025990

57029100

57029200

57029910

57029990

57031090

57032090

57033090

57039020

57039090

57050091

57050099

58021112

58021114

58021132

58021140

58021191

58021912

58021914

58021931

58021940

58021991

58022013

58022015

58022032

58022040

58022091

58022099

58023014

58023015

58023032

58023034

58023040

58023059

58023071

58023079

58023091

58023099

58039010

58041013

58041032

58041040

58042110

58042140

58042199

58042940

58042993

58043011

58043040

58043093

58050000

58079021

58079029

58081090

58101010

58101090

58109110

58109190

58109210

58109290

58109910

58109990

58110047

58110062

58110068

58110071

58110073

58110089

58110093

58110095

59031019

59031021

59031029

59031030

59031044

59031049

59031099

59032019

59032021

59032022

59032023

59032029

59032030

59032049

59032099

59039019

59039021

59039029

59039030

59039059

59039099

59050014

59050015

59050060

59050071

59050072

59050081

59050083

59050084

59050086

59061011

59061019

59069911

59069919

59070099

60011000

60012100

60012210

60012229

60012293

60012299

60012900

60019100

60019210

60019229

60019299

60019900

60021000

60022000

60023010

60023030

60023040

60023052

60023059

60023090

60024110

60024130

60024141

60024149

60024190

60024211

60024219

60024231

60024233

60024239

60024241

60024242

60024249

60024291

60024299

60024310

60024331

60024339

60024352

60024359

60024390

60024910

60024932

60024939

60024941

60024949

60024990

60029110

60029120

60029141

60029149

60029190

60029211

60029219

60029221

60029223

60029229

60029231

60029232

60029239

60029291

60029299

60029310

60029321

60029329

60029352

60029359

60029390

60029910

60029922

60029929

60029941

60029949

60029999

61011000

61012000

61013000

61019000

61021000

61022000

61023000

61029000

61031100

61031200

61031900

61032100

61032200

61032300

61032900

61033100

61033200

61033300

61033900

61034100

61034200

61034300

61034900

61041100

61041200

61041300

61041900

61042100

61042200

61042300

61042900

61043100

61043200

61043300

61043900

61044100

61044200

61044300

61044400

61044900

61045100

61045200

61045300

61045900

61046100

61046200

61046300

61046900

61051000

61052000

61059000

61061000

61062000

61069000

61071100

61071200

61071900

61072100

61072200

61072900

61079100

61079200

61079900

61081100

61081900

61082100

61082200

61082900

61083100

61083200

61083900

61089100

61089200

61089900

61091010

61091090

61099010

61099090

61101000

61102000

61103000

61109000

61111030

61111040

61111070

61111090

61112030

61112040

61112090

61113030

61113040

61113090

61119030

61119040

61119090

61121100

61121200

61121900

61122000

61123100

61123900

61124100

61124900

61130090

61141000

61142000

61143000

61149000

61151111

61151119

61151191

61151199

61151211

61151219

61151291

61151299

61151911

61151919

61151991

61151999

61152011

61152019

61152091

61152099

61159111

61159119

61159192

61159199

61159211

61159219

61159292

61159299

61159311

61159319

61159392

61159399

61159911

61159919

61159992

61159999

61172000

62011100

62011200

62011300

62011900

62019100

62019200

62019300

62019900

62021100

62021200

62021300

62021900

62029100

62029200

62029300

62029900

62031100

62031200

62031900

62032100

62032200

62032300

62032900

62033100

62033200

62033300

62033900

62034100

62034200

62034300

62034900

62041100

62041200

62041300

62041900

62042100

62042200

62042300

62042900

62043100

62043200

62043300

62043900

62044100

62044200

62044300

62044400

62044900

62045100

62045200

62045300

62045900

62046100

62046200

62046300

62046900

62051000

62052000

62053000

62059000

62061000

62062000

62063000

62064000

62069000

62071100

62071900

62072100

62072200

62072900

62079100

62079200

62079900

62081100

62081900

62082100

62082200

62082900

62089100

62089200

62089900

62091010

62091020

62091040

62091060

62091090

62092010

62092090

62093010

62093090

62099010

62099050

62099060

62099090

62101000

62102090

62103090

62104090

62105090

62111100

62111200

62112000

62113110

62113190

62113210

62113290

62113310

62113390

62113910

62113990

62114110

62114190

62114210

62114290

62114310

62114390

62114910

62114990

62121010

62121090

62122000

62123000

62129010

62129099

62131000

62132000

62139000

62141000

62142000

62143000

62144000

62149000

62151000

62152000

62159000

62160090

62171030

62179000

63011000

63012000

63013000

63014000

63019010

63019090

63021010

63021090

63022110

63022190

63022210

63022220

63022290

63022910

63022990

63023110

63023190

63023210

63023220

63023290

63023910

63023990

63024000

63025100

63025200

63025300

63025900

63026000

63029100

63029200

63029310

63029390

63029900

63031100

63031200

63031900

63039100

63039200

63039900

63041100

63041900

63049100

63049220

63049290

63049310

63049390

63049910

63049990

63069100

63069900

73031030

73031040

73061011

73061090

73062011

73062090

73063090

73066099

73069099

73071130

73071140

73071900

85011099

85012099

85014099

85015199

85015290

85015390

85016199

85016290

85016390

85016490

85024099

85041000

85042191

85042210

85042290

85042310

85042390

85043121

85043391

85043399

85043410

85043490

85045020

85045092

85045099

85441120

85441190

85441920

85441990

85442090

85443010

85443011

85443019

85443090

85444110

85444121

85444129

85444130

85444142

85444149

85444190

85444910

85444921

85444929

85444930

85444942

85444949

85444990

85445110

85445121

85445129

85445130

85445142

85445149

85445910

85445921

85445929

85445930

85445942

85445943

85445949

85445990

85446010

85446020

85446030

85446049

85446090

PROTOKOL 2

(k článku 11)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI
SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ŠTÁTOM IZRAEL

1. Výrobky pochádzajúce zo Štátu Izrael uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú dovážať do Slovenskej republiky v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe k tomuto protokolu.

2. Výrobky pochádzajúce zo Slovenskej republiky uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa budú dovážať do Štátu Izrael v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe k tomuto protokolu.

3. Pre výrobky uvedené v Prílohe A a Prílohe B, ktoré sú predmetom kvót špecifikovaných v týchto prílohách, bude dovozné licencie vydávať dovážajúca krajina.

Príloha A k Protokolu 2

DOVOZ ZO ŠTÁTU IZRAEL DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(HS kód 1996)

Položka CS Názov tovaru Tarifná kvóta Colná sadzba v %
01051200 Živé morky s hmotnosťou nepresah. 185 g 650 kg 0
0602 Ostatné rastliny - kríky, rezky neobmedzene 0
06031051 - 69 Rezané kvety 1.11. - 31. 5. 100 t 0
060390 Ostatné kvety neobmedzene 0
07096010 Sladká paprika 1.12. - 31. 3. 100 t 6
071080 Ostatná zelenina mrazená neobmedzene 0
071290 Sušená zelenina 100 t 0
0805 Citrusové ovocie neobmedzene 0
080610 Hrozno čerstvé 100 t 0
08071900 Melóny, ostatné - Galia 100 t 5,5
08119085 Tropické ovocie, mrazené - datle neobmedzene 0
091040 Tymián, bobkový list neobmedzene 0
091091 - 99 Koreninové zmesi neobmedzene 0
151221 - 29 Bavlníkový olej neobmedzene 0
170250 Chemicky čistá fruktóza neobmedzene 0
170490 Cukrovinky 100 t 7,5
1806 Čokoláda 100 t 7,5
ex 1904 Výrobky z obilnín 100 t &nbsp
19041010,90 &nbsp &nbsp &nbsp
19042010,91,99 &nbsp &nbsp 4
19049010 &nbsp &nbsp 17
19049090 &nbsp &nbsp 4
ex 1905 Chlieb a pekárenské výrobky (okrem 19059010) 100 t 4,5
19059010 Nekvasený chlieb (macesy) neobmedzene 0
200830 Citrusové ovocie, konzervované neobmedzene 0
20099041 - 49, 71 - 79 Zmesi štiav a ananásová šťava neobmedzene 0
2101 Výťažky z kávy neobmedzene 0
21039090 Omáčky, ostatné neobmedzene 5
210410 Prípravky na polievky 50 t 3,5
210610 Sójový koncentrát 200 t 3
2203 Pivo neobmedzene 8
220860 - 90 Ostatné liehoviny 1 000 hl 25

Príloha B k Protokolu 2

VÝVOZ ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO ŠTÁTU IZRAEL

(HS kód 1996)

Položka CS Názov tovaru Tarifná kvóta Colná sadzbax) v %
04021020 Sušené mlieko na výrobu čokolády, neobmedzene 0
04022120 cukroviniek, detskej výživy a krmív &nbsp &nbsp
04022910 &nbsp &nbsp &nbsp
ex 0402 Ostatné bližšie nešpecifikované mliečne výrobky 100 t 1,5 USD/kg
04031020 Jogurt s ovocím 50 t 50
0406 Syr (okrem 040610) 50 t 2,5 USD/kg
071220 Sušená cibuľa 50 t 10
071230,90 Sušená zelenina (okrem 07129010) 12
071330 Sušená fazuľa 100 t 0
071340 Šošovica neobmedzene 0
ex 081120,90 Mrazené bobuľoviny (okrem jahôd), balené vo vreciach od 15 kg neobmedzene 12
100190 Pšenica 3 000 t 0
1101 Pšeničná múka 1 000 t 0
1107 Slad neobmedzene 0
ex 1512 Slnečnicový olej jedlý 200 t 9
151710 Margarín neobmedzene 6
17049030 Cukrovinky 100 t 7,5
ex 1806 Čokoláda 100 t &nbsp
180610 &nbsp &nbsp 7,5
180620,30 &nbsp &nbsp 0
18069090 &nbsp &nbsp &nbsp
1904 Výrobky z obilnín neobmedzene 10
1905 Chlieb, pekárenské výrobky 100 t &nbsp
19052091, &nbsp &nbsp &nbsp
3010, 4010 &nbsp &nbsp &nbsp
9019 &nbsp &nbsp 4,5 + 0,25 USD/kg
ex 1905 Ostatné bližšie nešpecifikované výrobky &nbsp max. 4,5 + 0,10 USD/kg
200790 Džemy, marmelády neobmedzene 12
&nbsp &nbsp &nbsp min. 0,14 USD/kg
200820,40 Konzervované ovocie 50 t 12
50,70 &nbsp &nbsp &nbsp
200860 Konzervované čerešne &nbsp 10
20099990 Džús z bobuľového ovocia neobmedzene 12
2101 Výťažky z kávy a čaju neobmedzene 0
ex 2102 Sušené kvasnice 20 t 0
210330 Horčica neobmedzene 7
210410 Polievky neobmedzene 10
21069050 Sirupy (koncentrované výťažky) neobmedzene 9
2203 Pivo neobmedzene 6
220860 - 90 Ostatné liehoviny 1 000 hl 15,2

x) Colná sadzba vrátane všetkých poplatkov s rovnakým účinkom.

PROTOKOL 3 ( k článku 12)

Príloha 06