Opatrenie č. 291/2000 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 302/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike

Čiastka 122/2000
Platnosť od 19.09.2000 do31.05.2002
Účinnosť od 01.10.2000 do31.05.2002
Zrušený 253/2002 Z. z.

OBSAH

291

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 6. septembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 302/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Príloha k opatreniu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 302 /1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike sa mení a dopĺňa takto:

1. Za číselný kód 05 sa vkladá číselný kód 06, ktorý znie:

„06 Najvyšší súd SR“.

2. Číselný kód 28 znie:

„28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR“.

3. Za číselný kód 32 sa vkladá číselný kód 33, ktorý znie:

„33 Úrad pre verejné obstarávanie“.

4. Číselný kód 34 a text uvedený v ňom sa vypúšťa.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.


Peter Mach v. r.