286

ROZHODNUTIE

prezidenta Slovenskej republiky

z 5. septembra 2000

o vyhlásení referenda

Čl. I

Podľa čl. 95 a čl. 102 ods. 1 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda na základe petície občanov prijatej 8. augusta 2000 vyhlasujem

referendum,

v ktorom oprávnení občania rozhodnú o

otázke:

„Ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 1998 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda?“.

Čl. II

Referendum o otázke uvedenej v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v sobotu 11. novembra 2000.

Čl. III

(1) Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, okresné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria1) do 28 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2) Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky zvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 35 dní,2) prvé zasadanie okresnej komisie pre referendum zvolá prednosta okresného úradu do 35 dní3) a zvolanie prvého zasadania okrskovej komisie pre referendum zabezpečí starosta do 35 dní4) od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rudolf Schuster v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 až 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda.

2) § 12 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.

3) § 13 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.

4) § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.