Oznámenie č. 285/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 117/2000
Platnosť od 06.09.2000

285

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3. augusta 2000 uložený tento dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

Dodatok č. 3 zo dňa 11. júla 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretej 9. februára 1999 medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.