Oznámenie č. 284/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Štátnym výborom Ruskej federácie pre normalizáciu a metrológiu o uznávaní výsledkov skúšok dovážaných výrobkov

Čiastka 117/2000
Platnosť od 06.09.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 19. júna 2000, na základe článku 16.

284

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 2000 bola v Tbilisi podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Štátnym výborom Ruskej federácie pre normalizáciu a metrológiu o uznávaní výsledkov skúšok dovážaných výrobkov.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 19. júna 2000, na základe článku 16.

Do textu dohody možno nazrieť na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.