Oznámenie č. 283/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže na roky 2000 – 2003

Čiastka 117/2000
Platnosť od 06.09.2000
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudol platnosť 3. júna 2000 na základe článku 35.

283

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. júna 2000 bol v Budapešti podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže na roky 2000 – 2003.

Program spolupráce nadobudol platnosť 3. júna 2000 na základe článku 35.

Do textu programu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.