Oznámenie č. 282/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Protokolu o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín alebo ich prenosov cez hranice štátov k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

Čiastka 117/2000
Platnosť od 06.09.2000
Redakčná poznámka

Protokol pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 14. marca 2000 na základe článku 16 ods. 2.

282

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. novembra 1991 bol v Ženeve prijatý Protokol o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín alebo ich prenosov cez hranice štátov k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k protokolu svojím uznesením č. 471 z 30. septembra 1999. Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o pristúpení k protokolu 29. novembra 1999, ktorá bola uložená u Generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu, 15. decembra 1999.

Protokol pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 14. marca 2000 na základe článku 16 ods. 2.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.