Vyhláška č. 279/2000 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Juraja Fándlyho

Čiastka 115/2000
Platnosť od 25.08.2000 do31.12.2008
Účinnosť od 25.08.2000 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

279

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 15. augusta 2000

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Juraja Fándlyho

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 250. výročia narodenia spisovateľa, priekopníka osvetovej práce na Slovensku a reprezentanta osvieteneckých ideí Juraja Fándlyho sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,65 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka v spodnej časti mince uprostred ornamentálnej výzdoby s motívom rastlín a dvoch včiel je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Nad ornamentálnou výzdobou je do kontúry vrcholcov pohoria zakomponovaná otvorená kniha s holubicou uprostred, z ktorej vychádzajú symbolické lúče. Nad ňou je v opise názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a nad ním je ornament. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch vľavo od ornamentu a letopočet razby „2000“ vpravo od ornamentu. Štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Michala Gavulu „MG“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pod letopočtom razby.

(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét píšuceho Juraja Fándlyho so symbolickými lúčmi v pozadí. Meno a priezvisko „JURAJ FÁNDLY“ s ornamentálnou výzdobou písmena „R“ sú v dvoch riadkoch v opise vpravo od portrétu a letopočty jeho narodenia a úmrtia „1750 - 1811“ sú vľavo od portrétu.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „NIE SILOU ANI MOCOU, ALE MOJÍM DUCHOM“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený ornamentom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.