Oznámenie č. 276/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 114/2000
Platnosť od 23.08.2000

276

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 30. júna 2000 do 28. júla 2000 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 uzavretá 7. februára 2000 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, Lekárskym odborovým združením

a

Asociáciou nemocníc Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 uzavretá 31. marca 2000 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Asociáciou súkromných stavebných podnikateľov Slovenska.

3. Dodatok č. 5 zo dňa 29. júna 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 29. júna 1995 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Asociáciou dopravcov v cestnej doprave.

4. Dodatok č. 4 zo dňa 20. júla 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 2. septembra 1997 medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.