275

OPATRENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 11. júla 2000

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu na úseku ozbrojených zložiek v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov, ktorými sú:

a) Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,

b) ústavy na výkon väzby, nápravnovýchovné ústavy a Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Nápravnovýchovný ústav v Trenčíne

ako rozpočtové organizácie zriadené ministerstvom.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. g) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú hnuteľné veci, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk.

(2) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia realizujú prevod ostatných hnuteľných vecí štátu mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o prevode správy zbraní, munície a motorových vozidiel sa vždy vyžaduje súhlas ministerstva.

(2) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení navzájom si prevádzať správu iných hnuteľných vecí, než sú uvedené v odseku 1, bez obmedzenia. To platí aj vtedy, ak nadobúdateľmi iných hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(3) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iných správcov, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 3 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia dávajú výmenou hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia na neurčitý čas alebo na čas dlhší ako dva roky.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b) až d) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným vypožičiavateľom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona. Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky zbrane a motorové vozidlá.


§ 9

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.


Ján Čarnogurský v. r.