Oznámenie č. 274/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ruskej federácie do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík

Čiastka 114/2000
Platnosť od 23.08.2000

274

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. júla 1996 bol nadobudnutím platnosti Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o inventarizácii zmluvnoprávnej základne a platnosti dvojstranných zmlúv vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou podpísaného v Bratislave 31. októbra 1995 potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ruskej federácie do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o nadviazaní diplomatických stykov s dohodou o škrtnutí finančných záväzkov vzniknutých z revolúcie medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík

(Ženeva 9. júna 1934)

2. Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík a príloha o právnom štatúte obchodného zastupiteľstva Zväzu sovietskych socialistických republík v Československej republike

(Moskva 11. decembra 1947, č. 31/1949 Zb.)

3. Dohovor medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o úprave štátneho občianstva osôb s dvojakým občianstvom

(Praha 5. októbra 1957, č. 47/1958 Zb.)

4. Protokol medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vysporiadaní vzájomných nárokov vo vzťahu k Litve, Lotyšsku a Estónsku

(Moskva 30. júna 1958)

5. Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vysporiadaní zostávajúcich majetkových a finančných otázok vzniknutých pred 9. májom 1945 uzavretá výmenou nót (7. 5., 13. 7. 1959)

(Moskva 13. júla 1959)

6. Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení a Protokol k Dohode

(Praha 2. decembra 1959, č. 116/1960 Zb.)

7. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o ďalšom rozšírení spolupráce pri mierovom využívaní jadrovej energie

(Praha 17. apríla 1962)

8. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri rozvoji ťažby ropy vo Zväze sovietskych socialistických republík s cieľom zvýšenia ich dodávok do Československej socialistickej republiky po roku 1970

(Moskva 23. septembra 1966)

9. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave

(Moskva 22. novembra 1966, č. 10/1967 Zb.)

10. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave

(Moskva 3. februára 1967, č. 68/1967 Zb.)

11. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch

(Praha 23. novembra 1967, č. 26/1968 Zb.)

12. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe dvoch atómových elektrární v Československej socialistickej republike

(Praha 30. apríla 1970, čiastka 24/1970 Zb.)

13. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o preprave sovietskeho zemného plynu do krajín západnej Európy cez územie Československej socialistickej republiky

(Moskva 21. decembra 1970, čiastka 10/1971 Zb.)

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

(Moskva 8. júna 1972, č. 126/1973 Zb.)

15. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík a Protokol k nemu

(Moskva 27. apríla 1972, č. 143/1973 Zb.)

16. Protokol medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytnutí pozemku a výstavbe budov obchodného zastupiteľstva Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík

(Moskva 7. marca 1974)

17. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam

(Praha 18. marca 1975, č. 5/1976 Zb.)

18. Doplnok k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri rozvoji ťažby ropy vo Zväze sovietskych socialistických republík s cieľom zvýšenia ich dodávok do Československej socialistickej republiky po roku 1970 z 23. septembra 1966

(Moskva 25. júna 1975)

19. Dodatok k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o dodávkach zemného plynu zo Zväzu sovietskych socialistických republík do Československej socialistickej republiky a o spolupráci pri výstavbe plynovodu na území Zväzu sovietskych socialistických republík z 10. septembra 1968

(Moskva 25. júna 1975)

20. Protokol k Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o preprave sovietskeho zemného plynu do krajín západnej Európy cez územie Československej socialistickej republiky z 21. decembra 1970

(Praha 21. novembra 1975, čiastka 5/1976 Zb.)

21. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe závodu na výrobu produkcie obsahujúcej nikel a kobalt v Punta Gorda v Republike Kuba

(Moskva 5. októbra 1977, čiastka 28/1977 Zb.)

22. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vykonávaní špeciálnej technickej prebierky zariadenia vyrábaného v podnikoch Československej socialistickej republiky pre jadrové elektrárne

(Moskva 2. februára 1978, čiastka 9/1978 Zb.)

23. Dohoda o preprave sovietskeho zemného plynu cez územie Československej socialistickej republiky do Spolkovej republiky Nemecka, Francúzskej republiky a Rakúskej republiky

(Praha 15. februára 1978, čiastka 12/1978 Zb.)

24. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytnutí užívacích práv k pozemkom na výstavbu areálu sovietskej školy v Prahe a budov veľvyslanectva Československej socialistickej republiky v Moskve

(Praha 11. septembra 1979)

25. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva

(Moskva 6. júna 1980, č. 71/1981 Zb.)

26. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnom poskytnutí pozemkov pre výstavbu technických stredísk na pomoc službám pre stroje, zariadenia a prístroje dodávané vo vzájomnom obchode a o podmienkach výstavby týchto stredísk

(Praha 14. novembra 1980, čiastka 9/1981 Zb.)

27. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe jadrovej elektrárne „Mochovce“ v Československej socialistickej republike

(Moskva 27. novembra 1980)

28. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomne vyrovnaných dodávkach zariadení, prídavných výrobkov a materiálov na zabezpečenie výroby novej leteckej techniky

(Praha 17. septembra 1981)

29. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o preprave sovietskeho zemného plynu do krajín západnej Európy cez územie Československej socialistickej republiky a výmenný list k tejto Dohode

(Praha 1. júla 1982, čiastka 27/1983 Zb.)

30. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach

(Moskva 12. augusta 1982, č. 95/1983 Zb.)

31. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach pobytu a činnosti dodávateľskej organizácie Československej socialistickej republiky na území Zväzu sovietskych socialistických republík pri výstavbe objektu plynárenského priemyslu Zväzu sovietskych socialistických republík

(Moskva 15. novembra 1984)

32. Protokol k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o preprave sovietskeho zemného plynu do krajín západnej Európy cez územie Československej socialistickej republiky podpísanej 1. júla 1982

(Moskva 19. novembra 1985)

33. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri osvojení jamburského náleziska plynu, výstavbe diaľkového plynovodu Jamburg-západná hranica Zväzu sovietskych socialistických republík a objektu Uralského plynárenského komplexu a s tým spojených dodávok zemného plynu zo Zväzu sovietskych socialistických republík do Československej socialistickej republiky a Protokol k Dohode

(Moskva 16. decembra 1985)

34. Protokol k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomných dodávkach zariadení, kompletizujúcich výrobkov a materiálov na zabezpečenie výroby novej leteckej techniky podpísanej 17. septembra 1981

(Praha 30. decembra 1986)

35. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o špecializácii a kooperácii výroby a o dodávkach alfaolefínu z Československej socialistickej republiky do Zväzu sovietskych socialistických republík a zemného plynu zo Zväzu sovietskych socialistických republík do Československej socialistickej republiky

(Moskva 12. septembra 1987)

36. Protokol k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o preprave sovietskeho zemného plynu do krajín západnej Európy cez územie Československej socialistickej republiky podpísanej 1. júla 1982

(Praha 11. decembra 1987)

37. Dohoda o zriadení a činnosti československo-sovietskeho medzinárodného združenia „INTERKOMPRESOR“

(Praha 2. februára 1988, čiastka 7/1988 Zb.)

38. Program spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti rozvoja jadrovej energetiky Československej socialistickej republiky do roku 2000

(Praha 4. júla 1988)

39. Dohoda medzi Federálnym ministerstvom hutníctva, strojárstva a elektrotechniky Československej socialistickej republiky a Radou ministrov Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky o založení a činnosti spoločného československo-sovietskeho podniku AQUACOOP

(Olomouc 28. decembra 1988, čiastka 6/1989 Zb.)

40. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytnutí úveru vláde Zväzu sovietskych socialistických republík

(Moskva 10. novembra 1989)

41. Platobná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík

(Praha 28. decembra 1990)

42. Protokol medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri ďalšom zlepšení obchodno-technických služieb pre stroje, zariadenia a prístroje dodávané vo vzájomnom obchode z 5. júna 1974

(Praha 4. marca 1991)

43. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnom uznávaní Typových osvedčení spôsobilosti na leteckú prevádzku civilných lietadiel

(Praha 17. apríla 1991)

44. Protokol k Platobnej dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík z 28. decembra 1990

(Praha 18. júla 1991)

Platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave podpísanej v Moskve 22. novembra 1966 (č. 9 v tomto oznámení) sa skončila 8. augusta 1996 nadobudnutím platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o leteckej doprave

(Moskva 31. októbra 1995, č. 344/1996 Z. z.)

Platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu podpísanej v Moskve 8. júna 1972 (č. 14 v tomto oznámení) sa skončila 7. augusta 1998 nadobudnutím platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

(Moskva 28. mája 1998, č. 23/1999 Z. z.)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.