Nariadenie vlády č. 273/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2000 Z. z.

Čiastka 113/2000
Platnosť od 15.08.2000 do31.12.2000
Účinnosť od 15.08.2000 do31.12.2000
Zrušený 480/2000 Z. z.

OBSAH

273

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. augusta 2000,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2000 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 3c sa vkladá § 3d, ktorý znie:

㤠3d

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 12 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.“.

2. V prílohe č. 1 v XI. triede Textílie a textilné výrobky v 55. kapitole Chemické (syntetické alebo umelé) strižné vlákna sa v podpoložke kombinovanej nomenklatúry „5504 10 00“ v stĺpci „Pref. RK“ dopĺňa číslo „-50“.

3. Za prílohu č. 11 sa dopĺňa príloha č. 12, ktorá znie:

„Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 373/1999 Z. z.

DOČASNÁ ÚPRAVA colnej sadzby a colnej kvóty na dovoz poľnohospodárskeho a priemyselného tovaru

Číselné znaky Dočasná colná kvóta
(TNN)
Dočasná colná sadzba
(%)
Platnosť do
0701 10 00 5 000 0 31. 12. 2000
1001 90 99 400 000 0 31. 12. 2000
1003 00 90 400 000 0 31. 12. 2000
1005 90 00 82 000 0 31. 12. 2000
1206 00 10 350 0 31. 12. 2000
1209 11 00 150 0 31. 12. 2000
3105 51 00 3 300 0 31. 12. 2000
3105 59 00 500 0 31. 12. 2000
3808 10 200 0 31. 12. 2000
3808 20 800 0 31. 12. 2000
3808 30 1 600 0 31. 12. 2000

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.