Oznámenie č. 269/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Čiastka 112/2000
Platnosť od 15.08.2000 do14.04.2005
Zrušený 304/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny nót, t. j. 21. marca 2000, na základe článku 17.

269

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. mája 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny nót, t. j. 21. marca 2000, na základe článku 17.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín podpísanej 16. júna 1965 v Belehrade (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 6/1966 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa želaním prehlbovať vzájomnú spoluprácu v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín,

snažiac sa zdokonaliť ochranu územia svojich štátov pred zavlečením karanténnych škodcov a obmedziť straty vznikajúce v dôsledku ich pôsobenia a tiež zjednodušiť vzájomný obchod a výmenu osivového a sadbového materiálu a tovarov rastlinného pôvodu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Výrazy uvádzané v tejto dohode majú tento význam:

a) rastliny – živé rastliny a ich časti vrátane semien,

b) rastlinný produkt – nespracovaný materiál rastlinného pôvodu (vrátane zrna) a tie spracované produkty, ktoré svojou povahou alebo spracovaním môžu vytvoriť riziko na rozšírenie škodcov,

c) osivá – semená na siatie, nie na konzumovanie ani na spracovanie,

d) škodca (rastlinný) – forma života rastlinného alebo živočíšneho pôvodu alebo patogénny činiteľ poškodzujúci alebo potenciálne poškodzujúci rastliny alebo rastlinné výrobky,

e) karanténny škodca – škodca možného ekonomického významu pre takto ohrozenú krajinu, ktorý zatiaľ nie je v krajine prítomný alebo je prítomný, ale nie je veľmi rozšírený a je pod kontrolou,

f) hospodársky významné škodce – škodce rozšírené na území štátu jednej alebo druhej zmluvnej strany, ktoré v prípade premnoženia spôsobujú väčšie škody a ich ničenie sa môže nariadiť predpisom.

Článok 2

Zoznamy karanténnych škodcov a hospodársky významných škodcov sú uvedené v prílohách I a II k tejto dohode.

Príslušné orgány zmluvných strán môžu v budúcnosti meniť alebo dopĺňať zoznamy karanténnych škodcov alebo hospodársky významných škodcov.

O týchto zmenách alebo doplnkoch budú informované príslušné orgány druhej zmluvnej strany. Zmeny a doplnky nadobudnú platnosť 60 dní po výmene informácie o horeuvedenom medzi zmluvnými stranami.

Článok 3

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú ihneď vzájomne informovať o výskyte karanténnych škodcov uvedených v zoznamoch každej zmluvnej strany, ako aj o opatreniach proti ich rozširovaniu a realizovaných opatreniach na boj s nimi.

Článok 4

Export a tranzit osivového a sadbového materiálu a iných tovarov rastlinného pôvodu z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo cez jeho územie sa bude uskutočňovať v súlade s právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany týkajúcimi sa karantény rastlín a ochrany rastlín.

Článok 5

Zmluvné strany sa dohodli, že pri exporte tovaru na územie štátu druhej zmluvnej strany sa ako obalový materiál budú používať hobliny, piliny, papier, umelá hmota a iný materiál, ktoré nemôžu prenášať karanténne škodce a tovar musí byť očistený od zeminy. Zasielaný osivový a sadbový materiál sa bude baliť do predtým nepoužitého obalu.

Dopravné prostriedky, ktoré sa používajú na prepravu rastlinného tovaru na územie štátu druhej zmluvnej strany, musia byť dôkladne vyčistené a v prípade potreby aj dezinfikované alebo dezinsektované.

Článok 6

Každú vyvážanú zásielku tovaru, ktorá podlieha rastlinnolekárskej prehliadke, musí sprevádzať rastlinnolekárske osvedčenie vydané orgánom služby karantény rastlín a ochrany rastlín, ktoré potvrdzuje, že tovar neobsahuje škodce, ktoré sú karanténne v importujúcom štáte.

Predloženie rastlinnolekárskeho osvedčenia nevylučuje právo importujúceho štátu vykonať rastlinnolekársku prehliadku dodávaných materiálov rastlinného pôvodu a prijať príslušné opatrenia.

Príslušné orgány zmluvných strán môžu určovať dodatočné rastlinnolekárske požiadavky pri dovoze jednotlivých druhov tovaru.

Článok 7

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o hraničných priechodoch na územiach svojich štátov, cez ktoré uskutočňujú export, import a tranzit rastlín a rastlinných produktov.

Článok 8

Ak sa pri rastlinnolekárskej prehliadke nájde karanténny škodca alebo sa zistí nejaké porušenie pravidiel karantény rastlín importujúceho štátu, príslušné orgány danej zmluvnej strany majú právo odmietnuť prijať tovar alebo tovar zničiť, alebo uskutočniť iné nevyhnutné rastlinnolekárske opatrenia.

Článok 9

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto dohody pri výmene rôznych rastlín a produktov rastlinného pôvodu vrátane prípadov darovania, vedeckej výmeny a tiež vtedy, keď je materiál určený pre diplomatické a iné zastupiteľstvá.

Článok 10

Príslušné orgány zmluvných strán si budú v prípade potreby navzájom poskytovať odbornú, technickú a inú pomoc v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podľa tejto dohody.

Článok 11

Príslušné orgány zmluvných stán si budú navzájom

a) vymieňať zákony a iné predpisy, ktoré sa týkajú karantény rastlín a ochrany rastlín, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich platnosti,

b) poskytovať informácie o dôležitých a špeciálnych časopisoch, monografiách a publikáciách v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín vydaných vo svojich štátoch.

Článok 12

S cieľom urýchliť prepravu a zmenšiť riziko zavlečenia karanténnych škodcov v prípade obojstranného súhlasu môžu rastlinnolekársku prehliadku vykonať príslušné orgány štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany.

Postup a iné podmienky rastlinnolekárskej prehliadky určujú príslušné orgány zmluvných strán vo zvláštnej dohode pre každý jednotlivý prípad.

Článok 13

Na riešenie praktických otázok spojených s plnením tejto dohody príslušné orgány zmluvných strán budú v prípade potreby zvolávať spoločné porady. Porady sa budú konať striedavo v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike. Dátum a miesto konania porád sa určí na základe vzájomného dohovoru.

Všetky náklady spojené s účasťou zástupcov druhej zmluvnej strany na poradách hradí s výnimkou cestovných nákladov prijímajúca strana.

Článok 14

Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečujúce koordináciu plnenia tejto dohody sú:

-

za Slovenskú republiku

-

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

-

za Chorvátsku republiku

-

Ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva Chorvátskej republiky.

Príslušné orgány zmluvných strán budú zabezpečovať priame kontakty na účely plnenia tejto dohody a môžu uzatvárať medzirezortné dohody, ako aj iniciovať doplnky alebo zmeny tejto dohody na základe obojstranného súhlasu zmluvných strán.

Článok 15

Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú práv a záväzkov zmluvných strán, ktoré vyplývajú z uzavretých dohôd s inými štátmi alebo z členstva v medzinárodných organizáciách pre karanténu rastlín a ochranu rastlín.

Článok 16

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín podpísaná 16. júna 1965 v Belehrade.

Článok 17

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť uplynutím 30 dní odo dňa výmena diplomatických nót o tomto schválení. Dohoda sa uzatvára na päť rokov a bude sa automaticky predlžovať na ďalšie päťročné obdobia, ak ani jedna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť jej platnosť najneskôr šesť mesiacov pred skončením nasledujúceho obdobia.

Dané v Bratislave 19. mája 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, chorvátskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade sporov sa bude anglické znenie považovať za rozhodujúce.

Za vládu Slovenskej republiky:

Pavel Koncoš v. r.

Za vládu Chorvátskej republiky:

Ivan Tarnaj v. r.

Příloha 01

Príloha I

ZOZNAM KARANTÉNNYCH ŠKODCOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Skupina A

Vírusy, mykoplazmy, riketsie &nbsp
Zlaté žltnutie viniča1) Grapevine golden flavescence MLO
Maloplodosť jablone1) Apple chát fruit MLO
Pierceova choroba viniča1) Grapevine Pierce's disease RLO
Vírus včasného hnednutia hrachu (osivo) Pea early browning tobravirus
Vírus krúžkovitosti maliny1) Raspberry ringspot nepovirus
Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiakov (osivo rajčiakov a sadenice malín) Tomato black ring nepovirus
Vírus maloplodnosti čerešne1) Cherry little cherry disease
Vírus „mop top“ zemiakov Potato mop top furovirus
Vírus mozaiky broskyne (americký)1) Peach mosaic virus (american)
Vírus prúžkovej vzorkovitosti slivky (americký)1) Plum line pattern virus (american)
Vírus zlatožilkovej mozaiky broskyne1) Peach golden net virus
Vírus prúžkovitosti jačmeňa (osivo) Barley stripe mosaic hordeivirus
Vírus nekrotickej hrdzavosti čerešne1) Cherry necrotic rusty mottle disease
Vírus zvinutky čerešne1) Cherry leaf roll nepovirus
Vírus vráskavitosti kmeňa kôstkovín1) Prunus stem pitting virus
Vretenovitosť zemiakov (hluzy) Potato spindle tuber viroid
Vírus zakrpatenosti chryzantémy (rastliny) Chrysanthemum stunt viroid
Vírus žltej zakrpatenosti zemiaka (hľuzy) Potato yellow dwarf rhabdovirus
Vírus žltačky broskyne1) Peach yellows MLO
Vírus žltnutia žiliek zemiakov (hľuzy) Potato vein yellowing geminivirus
Infekčné vädnutie ruže1) Rose wilt disease
Bronzovitosť rajčiaka Tomato spotted wilt tospovirus
Rizománia repy (buľvy) Beet necrotic yellow vein furovirus
Bakteríózy &nbsp
Baktériová krúžkovitosť zemiakov (hľuzy) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Dav. et al.
Baktériová rakovina kôstkovín Pseudomonas mors-prunorum Starrr Wormald
Bakterióza pelargónie Xanthomonas campestris pv. pelargonii (Brown) Dye
Baktériová rakovina topoľov Xanthomonas populi (Ridé) Ridé et Ridé
Baktériová škvrnitosť rajčiakov (semená) Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye
Baktériová spala jadrovín Envinia amylovora (Búr.) Win. et al.
Baktériové vädnutie kukurice (osivo) Envinia stewarti (Smith) Dye
Baktériové vädnutie rajčiakov (osivo a rastliny) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Dav. et al.
Mykózy &nbsp
Askochjrtóza chryzantém Ascochyta chrysanthemi Stev.
Biela hrdza chryzantém Puccinia horiana Henn.
Hnednutie a lámavosť stoniek ľanu Polyspora lini Laff.
Odumieranie dubov Endoconidiophora fagacearum Br.
Odumieranie borovice Scleroderris lagerbergii Gremmen.
Rakovina zemiakov Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere.
Rakovina jedlého gaštana Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr.
Rakovina topoľa (odrezky) Hypoxylon mammatum (Wahl.) Milí.
Škvrnitosť listov topoľa Marssonina brunnea Magn.
Mazľavka trpasličia na pšenici (osivo) Tilletia controversa Kúhn.
Spala kukurice (osivo) Helminthosporium maydis Nis. et Miy
Švajčiarska sypavka douglasky Phaeocryptopus gaeumanni (Rhode) Petrak
Verticíliové vädnutie chryzantém Verticillium alboatrum R. et B.
Fytoftóra jahodová Phytophthora fragariae Hickmann
Háďatká* &nbsp
Háďatko jahodové (sadenice) Aphelenchoides fragariae (Ritz.) Christie
Háďatko na sadeniciach jahody Aphelenchoides besseyi Christie
Háďatko na sadive zemiakov Ditylenchus destructor Th.
Háďatko zemiakové Globodera rostochiensis Woll., Globodera pallida Stone.
Háďatká koreňové (okrasné rastliny) Meloidogyne sp. div.
Hmyz &nbsp
Črvotoč tabakový Lasioderma serricorne F.
Črvotoč pásikový Anobium punctatum Deg.
Črvotoč umrlčí Anobium pertinax L.
Hrbánik parketový Lyctus linearis Goeze
Fúzačovité Cerambicydae
a) fúzač krovový Hylotrupes bajulus L.
b) vrzúniky Monochamus sp. , Saperda sp.
c) fúzače Tetropium sp., Plagionotus sp.
Pílovkovité Siricidae
Podkôrnikovité Scolytidae
Všekazy Isoptera
Kôrovnica kaukazská Dreyfusia normannianae Eckst.
Pakôrnik obilný Rhizopertha dominica F.
Chrústovec japonský Popilia japonica Newm.
Psota zemiaková Phthorimaea operculella Zell.
Obaľovač klinčekový Cacoeciomorpha pronubana (Hbn.)
Štítnička japonská Leucaspis japonica Cockll.
Štítnička nebezpečná (vegetatívne časti rastlín) Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Rušníky (antrénus) Trogoderma sp. div.
Vrtivka jabloňová Rhagoletis pomonella Walsch.
Zrniarky Acanthoscelides sp. div., Calosobruchus sp. div.
Byľomor chryzantémový Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.
Strapka západná Frankliniella occidentalis Per.
Mínerky Liriomyza trifolii Burg., Liriomyza huidobrensis Blanch.
Mollca Bemisia tabaci Gennadius
Buriny (v osive) &nbsp
Ambrózia palinolistá Ambrosia artemisiifolia L.
Ambrózia trojzárezová Ambrosia trifida L.
Mohar Fáberov Setaria faberi Herr.
Ostrokvet Cenchrus tribuloides L.
Cirok alepský Sorghum halepense (L.) Pers.
Huľavník povolžský Sisymbrium volgense MB.
Ponevädník plazivý Acroptilon repens (L.) DC.
Kukučiny, kukučinovce Cuscuta sp. div., Grammica sp. div.
Láskavce (okrem ohnutého) Amaranthus spp. (okrem A. retroflexus)
Šalát tatársky Lagedium tataricum C. M. A.
Podslnečník Theofrastov Abutilon theophrastii Med.
Ivy Iva axillaris Pursh., Iva xanthiifolia Nutt.
Psiarka roľná Alopecurus myosuroides Huds.
Zárazy Orobanche sp. div.
Vírusy, mykoplazmy, riketsie &nbsp
Proliferácia jablone1) Apple proliferation MLO
Odumieranie hrušky1) Pear decline MLO
Zvrat čiernej ríbezle1) Black currant reversion disease MLO
Nekróza viniča1) Grapevine necrosis RLO
Vírus lemovania žiliek viniča1) Grapevine veinbanding nepovirus
Vírus zelenostrakatej mozaiky uhorky (osivo) Cucumber green mottle mosaic tobamovirus
Vírusová mozaika topoľa na odrezkoch Poplar mosaic carlavirus
Vírus zvinutky viniča1) Grapevine leafroll closterovirus
Vírus šarky na slivke1) Plum pox potyvirus
Vírus zakrpatenosti slivky1) Prune dwarf ilarvirus
Vírus nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín1) Prunus necrotic ringspot ilarvirus
Vírus roncetu viniča1) Grapevine fan leaf virus
Vírus vráskavitosti dreva viniča1) Grapevine stem pitting closterovirus
Vírus zakrpatenosti maliny1) Raspberry bushy dwarf idaeovirus
Vírus kučeravosti listu maliny Raspberry leaf curl virus (amer.)
Zelenokvetosť jahody (sadenice) Strawberry green petal virus
Vírus lemovania žiliek jahody (sadenice) Strawberry veinbanding caulimovirus
Bakteriózy &nbsp
Baktériová spala sóje (osivo) Pseudomonas syringae pv. glycinea (Coerper) Young et al.
Žltá hniloba hyacintov Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (Wakker) Dye
Mykózy &nbsp
Uškatosť azaliek Exobasidium japonicum Shir.
Septorióza ľanu (osivo) Mycosphaerella linorum (Wr.)
Háďatká* &nbsp
Háďatká na koreňoch sadeníc jahody Longidorus elongatus (De Man), Xyphinema diversicaudatum (Mikol), Xyphinema americanum Cobb.
Háďatko zhubné (osivo, sadivo) Ditylenchus dipsaci Kúhn
Háďatká na sadeniciach viniča Xyphinema index Thorne et Alien
Roztoče &nbsp
Roztočík jahodový (sadenice, sadbový materiál) Steneotarsonemus pallidus (Banks)
Roztoče Acarus sp. div., Týroglyphus sp. div., Týrophagus sp. div., Glyciphagus sp. div.
Hmyz &nbsp
Kožiarovité Dermestidae
Plocháče Oryzaephylus sp. div., Cryptolestes sp. div.
Blyskáčiky Carpophilus sp. div.
Mravec faraón Monomorium pharaonis L.
Fýloxéra viničová Viteus vitifolii Fitsch.
Potemníky Tribolium sp. div.
Spriadač americký (lesné a ovocné stromy) Hyphantria cunea Drury
Štítnička nebezpečná (plody) Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Zrniar čierny Sitophilus granarius L.
Zrniar kukuričný Sitophilus zeamays MOT.
Zrniar ryžový Sitophillus oryzae L.
Vrtivka ovocná Ceratitis capitata Wiedmann
Vijačka papriková Plodia interpunctella Hbn.
Vijačky Ephestia sp. div.

1) Pri týchto škodcoch sa posudzuje výskyt na škôlkarskom
materiáli (výpestky, sadenice, vrúble, odrezky, očká).

Poznámky:

a) Posudzujú sa živé škodce vo všetkých vývinových štádiách. Pri škodcoch označovaných v texte hviezdičkou* sa posudzujú živé a mŕtve škodce vo všetkých vývinových štádiách.

b) Pri zistení škodcov skupiny A nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.

c) Pri zistení škodcov skupiny B uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, a to fumigáciu, prečistenie alebo oddelené skladovanie a prednostné spracovanie, po ktorých splnení sa môže tovar a predmety prepustiť do distribúcie v tuzemsku bez ďalšej kontroly.

ZOZNAM KARANTÉNNYCH A HOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH ŠKODCOV
CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY

ZOZNAM A

KARANTÉNNE ŠKODCE NEVYSKYTUJÚCE SA NA ÚZEMÍ CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY

Prokarioty

1. Apricot chlorotic leafroll MLO

2. Citrus greening bacterium

3. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus

4. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

5. Elm phloem necrosisi MLO

6. Erwinia amylovora

7. Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi

8. Erwinia stewartii

9. Grapevine flavescence doree MLO

10. Palm lethal yellowing MLO

11. Peach X disease MLO

12. Peach phoney bacterium RLO

13. Peach rosette MLO

14. Peach yellows MLO

15. Pear decline MLO

16. Pseudomonas caryophylli

17. Pseudomonas solanacearum

18. Strawberry witches broom MLO

19. Xantomonas ampelina

20. Xantomonas campestris pv. citri

21. Xantomonas campestris pv. oryzae

22. Xantomonas campestris pv. oryzicola

23. Xantomonas fragariae

24. Xantomonas populi

25. Xylella fastdiosa

Huby

1. Angiosorus solani

2. Apiosporina morbosa

3. Atropellis spp.

4. Ceratocystis fagacearum and its vectors

5. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani

6. Cercoseptoria pini-densiflorae

7. Chrysomyxa arctostaphyli

8. Cronartium spp. (non-European)

9. Didymella ligulicola

10. Guignardia laricina

11. Gymnosporangium spp. (non-European)

12. Hamaspora longissima

13. Inonotus weirii

14. Melampsora farlowii

15. Melampsora meduse

16. Monilinia fructicola

17. Mycrosphaerella larici-leptolepis

18. Mycosphaerella populorum

19. Ophistoma roboris

20. Phialophora gregata

21. Phoma andina

22. Phyllosticta solitaria

23. Phytophthora fragariae

24. Phytophthora magasperma f. sp. glycinea

25. Puccinia pittieriana

26. Septoria lycopersici var. malagutii

27. Synchitrium endobioticum

28. Tilletia indica

29. Trechispora brinkmannii

Vírusy

1. Apple mosaic virus in Rubus

2. Beet leaf curl virus

3. Cherry rasp leaf virus

4. Citrus tristeza virus

5. Peach American mosaic disease

6. Plum American line pettern virus

7. Potato spindle tuber viroid

8. Potato viruses (non-European)

9. Raspberry viruses curl virus

10. Strawberry latent C disease

Hmyz

1. Acleris variana

2. Aleurocanthus woglumi

3. Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrensis, L. sativae

4. Anomala orientalis

5. Anthonomus grandis

6. Anthonomus signatus

7. Carposina niponensis

8. Conotrachelus nenuphar

9. Cydia prunivora

10. Diaphorina citri

11. Epitrix tuberis

12. Listronotus bonariensis

13. Pissodes spp. (non-European)

14. Popilia japonica

15. Premnotrypes spp. (Andes)

16. Scolytidae (non-European)

17. Spodoptera littoralis

18. Spodoptera litura

19. Thrips palmi

20. Toxoptera citricida

21. Tryoza erytreae

22. Trypetidae (non-European)

23. Trogoderma granarium

Háďatká

1. Aphelenchoides besseyi

2. Bursaphelenchus xylophilus and its vectors

3. Globodera pallida

4. Globodera rostochiensis

5. Heterodera glycines

6. Nacobbus aberrans

7. Radopholus citrophilus

8. Radopholus sinilis

9. Xyphinema americanum

Parazitné rastliny

1. Arceuthobium spp. (non-European)

ZOZNAM B

KARANTÉNNE ŠKODCE, KTORÉ SA VYSKYTUJÚ NA ÚZEMÍ CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY,
ALE NIE SÚ VEĽMI ROZŠÍRENÉ

Prokarioty

1. Apple proliferation MLO

2. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis

3. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens

4. Pseudomonas syringae pv. pisi

5. Xanthomonas canpestris pv. phaseoli

Vírusy

1. Plum pox virus

2. Tomato ringspot virus

Huby

1. Cryphonectria parasitica

2. Tilletia controversa

Hmyz

1. Cacoecimorpha pronubana

2. Ceratitis capitata

3. Epichoristodes acerbella

4. Liriomyza trifolii

5. Quadraspidiotus perniciosus

Příloha 02

Príloha II

ZOZNAM HOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH ŠKODCOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Choroby &nbsp
Alternáriová škvrnitosť listov a plodov rajčiakov Alternaria porri f. sp. lycopersici
Antraknóza melónov Marssonina melonis
Antraknóza orecha Gnomonia leptostyla
Antraknóza ríbezlí Drepanopeziza ribis
Apoplexia marhúľ &nbsp
Baktériová nádorovitosť ovocných drevín a viniča Agrobacterium tumefaciens
Baktériová škvrnitosť papriky a rajčiakov Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
Botrytídy cibule Botrytis spp.
Chrastavitosť hľúz zemiakov Streptomyces scabies
Chrastavitosť jadrovín Venturia Inaequalis, V. pirina
Fuzáriové vädnutie melónov Fusarium spp.
Fuzarióza klinčekov Fusarium spp.
Hnednutie listov marhúľ Gnomonia erythrostoma
Kučeravosť broskýň Taphrina deformans
Múčnatka trávová Erysiphe graminis
Múčnatka viniča Uncinula necator
Nádorovitosť hlúbovín Plasmodiophora brassicae
Peronospóra viniča Plasmopara viticola
Pieseň sivá (botrytída) jahôd, viniča a slnečnice Botrytis cinerea
Pieseň zemiakov Phytophthora Infestans
Septorióza ľanu Mycosphaerella linorum
Septorióza zeleru Septoria apii
Sklerotíniová hniloba slnečnice Sclerotinia sclerotiorum
Sklerotíniová hniloba uhoriek Sclerotinia sclerotiorum
Srdiečková hniloba repy &nbsp
Suchá škvrnitosť plodov papriky &nbsp
Virózy ozimín &nbsp
Virózy papriky &nbsp
Vírus šarky sliviek Plum pox vírus
Škodce &nbsp
Akarinóza viniča Phyllocoptes vitis
Štítnička nebezpečná Quadraspidiotus perniciosus
Chrústy Melolontha spp.
Drôtovce Elateridae
Fúzavka cesnaková Suillia lurida
Fyloxéra viničová Viteus vitifolii
Háďatko zhubné Ditylenchus dipsaci
Hraboš poľný Microtus arvalis
Hrbáč obilný Zabrús gibbus
Hryzec vodný Arvicola terrestris
Kohútiky Lema spp.
Krytonosy (hlúboviny a mak) Ceutorrhynchus spp., Stenocarus fuliginosus
Kvetárka cibuľová Delia antiqua
Kvetárka kapustová Delia brassicae
Kvetárka obilná Hylemyia coarctata
Mínerka pórová Napomyza gymnostoma
Mníška veľkohlavá Lymantria dispar
Mníška zlatoritka Euproctis chrysorrhoea
Molica skleníková Trialeurodes vaporariorum
Nosánik ligurčekový Otiorrhynchus ligustici
Nosánik vajcovitý Otiorrhynchus ovatus
Obaľovač jablčný Cydia pomonella
Obaľovač obilný Cnephasia pumicana
Obaľovač východný (broskyňový) Cydia molesta
Pásavka zemiaková Leptinotarsa decemlineata
Piliarky ovocných drevín Tenthredinidae
Podkopáčik špirálový Leucoptera scitella
Roztočec ovocný Panonychus ulmi
Roztočec chmeľový Tetranychus urticae
Roztočík jahodový Tarsonemus fragariae
Siatica oziminová a i. Agrotis segetum et set.
Skočky na kapustovitých rastlinách Phyllotreta
Spriadač americký (lesné a ovocné dreviny) Hyphantria cunea
Vijačka kukuričná Ostrinia nubilalis
Vlnačka krvavá Eriosoma lanigerum
Vošky Aphidoidea
Vŕtavka mrkvová Psila rosae
Vrtivka čerešňová Rhagoletis cerasi
Zajac poľný Lepus europaeus
Zrniarky Bruchidae
Buriny &nbsp
Kukučina a kukučinovec Cuscuta spp., Monogynella spp., Grammica spp.

ZOZNAM HOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH ŠKODCOV CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY

Baktérie

1. Agrobacterium tunefaciens

2. Pseudomonas savastanoi

3. Pseudomonas tomato

4. Pseudomonas tabaci

5. Streptomyces scabies

6. Xanthomonas malvacearum

7. Xanthomonas campestries pv. vesicatoria

Vírusy

1. Grapevine faleaf virus

2. Citrus exocortis viroid

3. Tomato spotted wilt virus

4. Tobacco mosaic virus

5. Tobacco ringspot virus

6. Tobacco necrosis virus

7. Potato virus X

8. Potato virus Y

9. Potato virus A

10. Potato leafroll virus

11. Aucuba virus

12. Cucumber mosaic virus

13. Alfalfa mosaic virus

14. Fig mosaic virus

15. Leafroll virus

Huby

1. Alternaria spp.

2. Ascochyta spp.

3. Botrytis cinerea

4. Ceratocystis spp.

5. Cercospora spp.

6. Claviceps purpurea

7. Colletotrichum spp.

8. Coryneum cardinale

9. Cronartium spp.

10. Dothiostoma pini

11. Erysiphe spp.

12. Helminshosporium spp.

13. Lophodermium pinastri

14. Lophodermium seditiosum

15. Marssonina brunnea

16. Mycosphearella spp.

17. Neamaciclus spp.

18. Nectria spp.

19. Peronospora spp.

20. Phoma spp.

21. Phomopsis spp.

22. Phytophthora spp.

23. Plasmopara spp.

24. Podosphaera laucotricha

25. Pseudoperonospora humuli

26. Puccinia spp.

27. Rhizoctonia solani

28. Scleroderris lagerbergii

29. Sclerotinia spp.

30. Septoria spp.

31. Sphaerotheca pannosa

32. Sphaeropsis sapinea

33. Spongospora subterranea

34. Taphrina spp.

35. Tilletia spp.

36. Uncinula necator

37. Ustilago spp.

38. Venturia spp.

39. Verticilium spp.

Parazitické rastliny

1. Cuscuta spp.

2. Orobanche spp.

Hmyz

1. Aphididae

2. Anarsia lineatella

3. Argyresthia fundella

4. Bothynoderes punctiventris

5. Calliptamus italicus

6. Ceroplastes rusci

7. Contarinia medicaginis

8. Dacus oleae

9. Dioryctria abietella

10. Diprion pini

11. Dociostaurus maroccanus

12. Doryphora (= Leptinotarsa) decemlineata

13. Elateridae