Zákon č. 268/2000 Z. z.Zákon o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 111/2000
Platnosť od 03.08.2000 do31.08.2003
Účinnosť od 01.09.2000 do31.08.2003
Zrušený 219/2003 Z. z.

268

ZÁKON

z 20. júna 2000

o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky na výrobu, uvádzanie do obehu a používanie prekurzorov omamných látok a psychotropných látok (ďalej len „prekurzory“) vrátane ich dovozu, vývozu a tranzitu tak, aby sa zabránilo ich zneužívaniu na nezákonnú výrobu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov1) obsahujúcich tieto látky (ďalej len „návykové látky“). Zákon ďalej upravuje povinnosti subjektov zaobchádzajúcich s prekurzormi, sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona a pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť prekurzorov.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) prekurzorom každá chemická látka uvedená v prílohe č. 1 vrátane zmesi obsahujúcej tieto chemické látky, ktoré možno použiť na výrobu návykových látok; nepatria sem farmaceutické prípravky ani iné prípravky, ktoré obsahujú jednu alebo viac uvedených chemických látok, ak majú také zloženie, že tieto chemické látky nemožno voľne používať ani ich získavať bežne aplikovateľnými spôsobmi a prostriedkami bez použitia zariadení, ktoré slúžia na separáciu chemických látok v chemických prevádzkach a laboratóriách,

b) prevádzkovateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zaobchádza s prekurzormi podľa § 4 ods. 1,

c) výrobou získavanie, syntéza, spracovanie, čistenie, úprava, dávkovanie, príprava, balenie a označovanie prekurzorov,

d) používaním spotreba prekurzorov na účely výskumu, výučby, expertíznej činnosti alebo inej činnosti, ktorá nesúvisí s nelegálnym získavaním návykových látok,

e) uvedením do obehu predaj, distribúcia, prechovávanie, skladovanie, sprostredkovanie predaja a preprava prekurzorov,

f) vývozom fyzický odsun prekurzorov z colného územia Slovenskej republiky2) na územie iného štátu,

g) dovozom fyzický prísun prekurzorov z územia iného štátu na colné územie Slovenskej republiky,

h) tranzitom preprava prekurzorov z územia jedného štátu cez colné územie Slovenskej republiky na územie tretieho štátu,

i) zaobchádzaním s prekurzormi výroba, uvádzanie do obehu, obstarávanie, používanie prekurzorov, vývoz, dovoz a tranzit prekurzorov,

j) konečným príjemcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa dodávajú prekurzory v krajine určenia; môže to byť iná osoba ako konečný užívateľ.

§ 3

Rozdelenie prekurzorov

Prekurzory sú podľa stupňa nebezpečnosti ich možného zneužitia na výrobu návykových látok rozdelené do troch skupín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

DRUHÁ ČASŤ

PODMIENKY NA ZAOBCHÁDZANIE S PREKURZORMI

§ 4

Zaobchádzanie s prekurzormi

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba môže zaobchádzať s prekurzormi

a) skupiny I na základe povolenia na zaobchádzanie s prekurzormi (ďalej len „povolenie“), ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),

b) skupiny II a vyvážať prekurzory skupiny III na základe dokladu o zaregistrovaní (ďalej len „registrácia“), ktorý vydáva ministerstvo zdravotníctva.

(2) Povolenie alebo registrácia na zaobchádzanie s prekurzormi sa podľa odseku 1 nevyžaduje od

a) určených príslušníkov Policajného zboru3) a určených colníkov colných orgánov,4)

b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná,

c) colných deklarantov,5) skladových deponentov a prepravcov, ktorí vykonávajú iba tieto činnosti,

d) držiteľov povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,6)

e) fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vyvážajú prekurzory skupiny III podľa § 20.

§ 5

Podmienky na zaobchádzanie s prekurzormi

(1) Fyzická osoba môže zaobchádzať s prekurzormi, ak dosiahla vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony, bezúhonná, zdravotne spôsobilá a spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 3 písm. a).

(2) Podmienkou na zaobchádzanie s prekurzormi fyzickou osobou, ktorá nemá odbornú spôsobilosť podľa § 6 ods. 3 písm. a), je ustanovenie odborného zástupcu.

(3) Podmienkou na zaobchádzanie s prekurzormi právnickou osobou je ustanovenie odborného zástupcu.

(4) Podmienkou na zaobchádzanie s prekurzormi fyzickou osobou alebo právnickou osobou je ďalej

a) zabezpečenie primeraného materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia pre požadovaný druh a rozsah činnosti,

b) zabezpečenie administratívno-technických opatrení na zabránenie zneužitiu prekurzorov.

(5) Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti,7) alebo za trestný čin spáchaný úmyselne, ak jeho odsúdenie nebolo zahladené.

(6) Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o lekárskej prehliadke, ktorým sa preukáže nezávislosť na návykových látkach a psychická aj fyzická schopnosť bezpečne zvládnuť prácu s prekurzormi.

(7) Doklad o lekárskej prehliadke žiadateľa o vydanie povolenia a jeho odborného zástupcu podľa odseku 6 nesmie byť starší ako 30 dní.

(8) Podmienky uvedené v odsekoch 1 až 6 musia byť splnené po celý čas zaobchádzania s prekurzormi.

§ 6

Odborná spôsobilosť

(1) Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie zodpovedajúci rozsah teoretických poznatkov a praktických skúseností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na bezpečné zaobchádzanie s prekurzormi a ktorými sa zamedzí ich zneužitiu na výrobu návykových látok, ako aj eliminovaniu iných nepriaznivých účinkov prekurzorov.

(2) Odbornú spôsobilosť na zaobchádzanie s prekurzormi musí spĺňať, ak ide o

a) fyzickú osobu, žiadateľ o vydanie povolenia alebo vykonanie registrácie alebo ním ustanovený odborný zástupca a zamestnanci, ktorí priamo riadia činnosti, na ktoré bolo vydané povolenie alebo vykonaná registrácia,

b) právnickú osobu, ustanovený odborný zástupca a zamestnanci, ktorí priamo riadia činnosti, na ktoré bolo vydané povolenie alebo vykonaná registrácia.

(3) Odborná spôsobilosť sa preukazuje

a) u fyzickej osoby alebo odborného zástupcu diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v jednom zo študijných odborov chémia, chemická technológia, farmácia, lekárstvo alebo veterinárne lekárstvo a piatimi rokmi praxe v odbore, alebo

b) u zamestnancov, ktorí riadia činnosti, na ktoré bolo vydané povolenie alebo vykonaná registrácia, diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v jednom zo študijných odborov chémia, chemická technológia, farmácia, lekárstvo alebo veterinárne lekárstvo a dvoma rokmi praxe v odbore alebo vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole chemického zamerania alebo strednej zdravotníckej škole a piatimi rokmi praxe v odbore.

(4) Zamestnanci, ktorí neriadia priamo činnosti uvedené v povolení alebo registrácii, ale pri svojej práci prichádzajú do styku s prekurzormi, musia byť pred začatím práce oboznámení s ich vlastnosťami, účinkami a zaškolení na prácu s nimi. Vstupné školenie sa skončí preskúšaním zamestnancov a jeho vykonanie zabezpečuje zamestnávateľ.

(5) Prevádzkovateľ je povinný pre svojich zamestnancov zabezpečiť pravidelné preškoľovanie a dopĺňanie vedomostí, z ktorých musia byť najmenej raz za dva roky preskúšaní; zamestnanci sú povinní zúčastniť sa preškolenia a preskúšania vedomostí.

(6) Preškoľovanie, dopĺňanie a preskúšavanie vedomostí podľa odseku 5 vykonáva organizácia poverená ministerstvom zdravotníctva na základe žiadosti a na náklady prevádzkovateľa a o úspešnom vykonaní skúšky zamestnanca vydá osvedčenie, ktoré doručí v dvoch vyhotoveniach prevádzkovateľovi; poverená organizácia a prevádzkovateľ vedú o odbornej spôsobilosti zamestnancov evidenciu.

§ 7

Odborný zástupca

(1) Odborný zástupca zodpovedá za odborné vykonávanie činností, na ktoré bolo vydané povolenie alebo bola vykonaná registrácia.

(2) Odborný zástupca s výnimkou manžela prevádzkovateľa musí byť v pracovnom pomere alebo v inom právnom vzťahu k prevádzkovateľovi tak, aby bol oprávnený konať v jeho mene.

(3) Ak odborný zástupca prestane vykonávať činnosť, prevádzkovateľ je povinný neodkladne zastaviť vykonávanie činnosti, na ktoré bolo povolenie vydané, a požiadať ministerstvo zdravotníctva o rozhodnutie o dočasnom pozastavení činnosti, zrušenie povolenia alebo o vydanie nového povolenia, alebo o novú registráciu.

(4) Ustanovením odborného zástupcu nie sú dotknuté práva a povinnosti štatutárnych orgánov a iných fyzických osôb konajúcich v mene právnickej osoby podľa všeobecných predpisov o podnikaní.8)

TRETIA ČASŤ

POVOLENIE NA ZAOBCHÁDZANIE S PREKURZORMI SKUPINY I

§ 8

Žiadosť o vydanie povolenia

(1) Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) podáva žiadateľ ministerstvu zdravotníctva.

(2) Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje:

a) ak je žiadateľom fyzická osoba, meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo žiadateľa, obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak bol ustanovený odborný zástupca, jeho meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo,

b) ak je žiadateľom právnická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo organizácie, právnu formu, ako aj meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo odborného zástupcu,

c) druh činnosti a rozsah zaobchádzania s prekurzormi, účel ich použitia a deň začatia činnosti,

d) miesto výkonu činnosti.

(3) K žiadosti o vydanie povolenia žiadateľ priloží

a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, ak žiadateľom je právnická osoba,

b) doklad o svojej odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti; ak bol ustanovený odborný zástupca, aj doklad o jeho odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti,

c) doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov a zariadení, v ktorých sa bude zaobchádzať s prekurzormi,

d) dokumentáciu o opatreniach na zabránenie zneužitiu prekurzorov, ktorá obsahuje doklady o primeranom materiálno-technickom vybavení prevádzkarne a opatrenia na zamedzenie odcudzeniu a zneužitiu prekurzorov pri príjme, skladovaní, výrobnom procese, kontrole a distribúcii, najmä o zabezpečení skladovacích priestorov proti vniknutiu nepovolaných osôb a o zabezpečení presného merania a presnej evidencie spotreby prekurzorov vo výrobe a distribúcii,

e) stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k splneniu podmienok uvedených v § 5 ods. 4,

f) kladný posudok príslušného štátneho okresného hygienika na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky,

g) vyjadrenie obce k začatiu činnosti,

h) výpis z registra trestov žiadateľa, odborného zástupcu a osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa; výpis nesmie byť starší ako šesť mesiacov pred dňom podania žiadosti.

(4) Žiadateľ, ktorý chce iba sprostredkovať obchod s prekurzormi, k žiadosti o vydanie povolenia doloží doklady podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a) až c) a h).

(5) Ak žiadosť o vydanie povolenia alebo predložené doklady neobsahujú potrebné náležitosti, ministerstvo zdravotníctva vyzve žiadateľa, aby ich v určenom termíne doplnil.

(6) Počas dopĺňania žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 5 ministerstvo zdravotníctva konanie vo veci vydania povolenia preruší.

§ 9

Zamietnutie žiadosti

Ministerstvo zdravotníctva zamietne žiadosť o vydanie povolenia, ak žiadateľ

a) uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje alebo

b) nespĺňa podmienky podľa § 5.

§ 10

Povolenie na činnosť

(1) Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na tieto druhy činnosti:

a) výrobu,

b) uvádzanie do obehu,

c) obstarávanie,

d) dovoz,

e) vývoz,

f) tranzit alebo

g) používanie prekurzorov.

(2) Povolenie vydané na dobu neurčitú na činnosti podľa odseku 1 písm. d) a e) nenahrádza jednorazové povolenie na vývoz alebo dovoz prekurzorov podľa § 18 (ďalej len „jednorazové povolenie“) alebo všeobecné povolenie na vývoz alebo dovoz prekurzorov podľa § 19 (ďalej len „všeobecné povolenie“).

(3) Povolenie vydané fyzickej osobe obsahuje evidenčné číslo, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, dátum začatia činnosti, obchodné meno, druh, rozsah a miesto výkonu činnosti; ak bol ustanovený odborný zástupca, jeho meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo.

(4) Povolenie vydané právnickej osobe obsahuje evidenčné číslo, obchodné meno, sídlo a právnu formu spoločnosti, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo organizácie, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, dátum začatia činnosti, druh činnosti a rozsah zaobchádzania s prekurzormi, miesto výkonu činnosti, ako aj meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo odborného zástupcu.

(5) Vydanie povolenia podlieha správnemu poplatku podľa osobitného predpisu.9)

(6) Ministerstvo zdravotníctva súčasne s doručením originálu vydaného povolenia žiadateľovi doručí jeho kópiu Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“).

§ 11

Zmeny údajov uvedených v povolení

(1) Ministerstvo zdravotníctva vyznačí zmenu údajov uvedených v povolení na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa, ak ide o zmenu mena a priezviska, miesta trvalého pobytu prevádzkovateľa alebo odborného zástupcu, ak bol ustanovený; právnickej osobe vyznačí aj zmenu jej sídla, mena a priezviska osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnymi zástupcami. Prevádzkovateľ je povinný požiadať o vyznačenie zmeny neodkladne odo dňa, keď k zmene došlo.

(2) Oznámenie nového druhu činnosti, rozsahu zaobchádzania s prekurzormi, zmeny miesta činnosti a zmeny osoby odborného zástupcu nie je zmenou údajov povolenia vydaného podľa § 10; v týchto prípadoch ministerstvo zdravotníctva pôvodné povolenie zruší a na základe podania žiadosti o vydanie povolenia podľa § 8 rozhodne o vydaní nového povolenia.

(3) Za zmenu údajov uvedených v povolení sa nepovažuje ani preradenie prekurzora do inej skupiny, ani zmena jeho označenia.

§ 12

Dočasné pozastavenie činnosti

(1) Ministerstvo zdravotníctva môže rozhodnúť o dočasnom pozastavení činností, na ktoré bolo povolenie vydané (ďalej len „pozastavenie činnosti“) do času prijatia nevyhnutných opatrení, ak

a) boli porušené opatrenia na zabránenie úniku prekurzorov do nelegálnej výroby návykových látok,

b) to navrhne orgán štátnej správy vykonávajúci kontrolnú činnosť vo veciach prekurzorov podľa § 38 ods. 4 (ďalej len „orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť“) na základe dôvodného podozrenia a predloženia dôkazov o porušovaní tohto zákona alebo podmienok, na ktorých základe bolo povolenie vydané,

c) o to písomne požiada prevádzkovateľ.

(2) Ak bol prevádzkovateľ, člen jeho štatutárneho orgánu alebo odborný zástupca obvinený z trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti,7) alebo z iného trestného činu spáchaného úmyselne, môže ministerstvo zdravotníctva pozastaviť činnosť až do právoplatného rozhodnutia súdu, prípadne do právoplatného rozhodnutia iného orgánu činného v trestnom konaní, a určí spôsob, akým sa má naložiť s prekurzormi, najmä zapečatiť prekurzory na sklade alebo ich predať prevádzkovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia.

(3) V prípadoch podľa odsekov 1 a 2 je prevádzkovateľ povinný v určenej lehote odovzdať ministerstvu zdravotníctva vydané povolenie a celú overenú dokumentáciu, ktorá slúžila na evidenciu o zaobchádzaní s prekurzormi.

(4) Ministerstvo zdravotníctva zároveň s doručením originálu rozhodnutia o pozastavení činnosti prevádzkovateľovi doručí jeho kópiu ministerstvu hospodárstva.

§ 13

Zrušenie povolenia

(1) Ministerstvo zdravotníctva povolenie zruší, ak prevádzkovateľ

a) písomne požiada o jeho zrušenie,

b) bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti,7) alebo za trestný čin spáchaný úmyselne,

c) opakovane porušuje ustanovenia tohto zákona.

(2) Ministerstvo zdravotníctva môže zrušiť povolenie, ak

a) prevádzkovateľ porušil ustanovenia tohto zákona alebo podmienky, na ktorých základe bolo povolenie vydané,

b) sa dodatočne zistí, že žiadosť o vydanie povolenia obsahovala nepravdivé alebo neúplné údaje,

c) návrh na zrušenie podá ministerstvo hospodárstva podľa § 28 ods. 3.

(3) Ministerstvo zdravotníctva v rozhodnutí o zrušení povolenia určí lehotu na vykonanie úkonov spojených so skončením činnosti a spôsob, akým sa má naložiť s prekurzormi, napríklad predať prekurzory prevádzkovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia, alebo zneškodniť prekurzory. V uvedenom prípade je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa § 12 ods. 3.

(4) Ministerstvo zdravotníctva doručí rozhodnutie o zrušení povolenia prevádzkovateľovi a jeho kópiu doručí ministerstvu hospodárstva.

§ 14

Zánik povolenia

(1) Povolenie je viazané na prevádzkovateľa; je neprenosné a neprevoditeľné. Povolenie zaniká smrťou prevádzkovateľa, jeho vyhlásením za mŕtveho, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo zánikom právnickej osoby.

(2) Ministerstvo zdravotníctva v prípadoch podľa odseku 1 zabezpečí, aby nedošlo k zneužitiu prekurzorov. V prípade smrti prevádzkovateľa môže povoliť na obdobie najviac 60 dní vykonávanie činnosti inej osobe, ktorá spĺňa podmienky na zaobchádzanie s prekurzormi; táto osoba je povinná plniť podmienky podľa tohto zákona.

ŠTVRTÁ ČASŤ

REGISTRÁCIA

§ 15

Žiadosť o registráciu

(1) Žiadosť o registráciu podľa § 4 ods. 1 písm. b) podáva žiadateľ ministerstvu zdravotníctva.

(2) Žiadosť o registráciu podľa odseku 1 musí obsahovať údaje a doklady podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 písm. a), b) a c) a živnostenské oprávnenie.10)

(3) Ministerstvo zdravotníctva zamietne žiadosť o registráciu, ak žiadateľ uviedol nepravdivé údaje.

(4) Ak žiadateľ uviedol neúplné údaje, ministerstvo zdravotníctva vyzve žiadateľa, aby ich doplnil, a do doplnenia údajov konanie o registrácii žiadateľa preruší.

§ 16

Náležitosti registrácie, zmena údajov, pozastavenie činnosti, zrušenie alebo zánik registrácie

(1) Ministerstvo zdravotníctva zaregistruje žiadateľa na základe doručenej žiadosti o registráciu podľa § 15 ods. 1 a 2 na činnosti uvedené v § 10 ods. 1.

(2) Na registráciu, jej náležitosti, zmeny údajov, pozastavenie činnosti, zrušenie a zánik registrácie sa vzťahujú primerane ustanovenia § 10 ods. 3 až 6 a § 11 až 14.

PIATA ČASŤ

VÝVOZ, DOVOZ, TRANZIT A PREPRAVA PREKURZOROV

§ 17

Vývoz a dovoz prekurzorov

(1) Prevádzkovateľ môže uskutočniť vývoz alebo dovoz prekurzorov skupiny I a II alebo vývoz prekurzorov skupiny III na základe jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia vydaného podľa § 18 až 20.

(2) Jednorazové povolenie alebo všeobecné povolenie môže ministerstvo hospodárstva vydať iba na základe povolenia vydaného podľa § 10 alebo na základe registrácie vykonanej ministerstvom zdravotníctva podľa § 16.

(3) Predkladanie žiadosti o vydanie jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia nie je časovo obmedzené.

(4) Na vydanie jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia nemá žiadateľ právny nárok.

(5) Držiteľ jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia

a) zodpovedá za dodržanie podmienok v ňom uvedených a nemôže preniesť jemu vydané povolenie na iné osoby,

b) je povinný do 15 dní od skončenia platnosti vrátiť povolenie ministerstvu hospodárstva.

(6) Colný úrad prepustí prekurzory do navrhovaného colného režimu, ak

a) deklarant alebo jeho zástupca5) predloží súčasne s colným vyhlásením originál jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia vystaveného na obchodné meno deklaranta, v prípade nepriameho zastúpenia na obchodné meno zastúpenej osoby, ktoré je platné v deň prijatia colného vyhlásenia,

b) množstvo prekurzorov nepresiahne množstvo ani hodnoty uvedené v jednorazovom povolení alebo všeobecnom povolení, pričom prihliada na množstvá a hodnoty prekurzorov zaznamenané na rubovej strane povolenia pri predchádzajúcich colných konaniach.

(7) Colný úrad pri prepúšťaní prekurzorov do navrhovaného colného režimu doplní všetky potrebné údaje, pečiatkou potvrdí na rubovej strane originálu jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia alebo na ich prílohách potvrdených ministerstvom hospodárstva množstvo a hodnotu skutočne prepustených prekurzorov a vráti ho ministerstvu hospodárstva.

(8) Vývoz prekurzorov z colného územia Slovenskej republiky alebo dovoz prekurzorov na colné územie Slovenskej republiky formou zásielok adresovaných úschovnému miestu, colnému skladu, slobodnému colnému skladu, slobodnému colnému pásmu alebo na adresu inej osoby, ako je uvedené v jednorazovom povolení alebo všeobecnom povolení, nie je prípustný.

§ 18

Jednorazové povolenie na vývoz alebo dovoz

(1) Jednorazové povolenie vydá prevádzkovateľovi ministerstvo hospodárstva na základe žiadosti o vydanie jednorazového povolenia, ktorá obsahuje

a) názov a adresu vývozcu alebo dovozcu a každého ďalšieho prevádzkovateľa zapojeného do vývozu, dovozu alebo do prepravy, a tiež konečného príjemcu,

b) číslo povolenia alebo číslo registrácie vydaných ministerstvom zdravotníctva,

c) názvy prekurzorov tak, ako sú uvedené v prílohe č. 1,

d) množstvo, hmotnosť a koncentráciu každého prekurzora skupiny I, II alebo III, v prípade zmesi jej množstvo aj hmotnosť, rovnako aj množstvo a hmotnosť alebo percentuálny podiel každého prekurzora alebo prekurzorov skupiny I, II alebo III nachádzajúcich sa v zmesi,

e) údaje týkajúce sa zabezpečenia dopravy, najmä predpokladaný dátum expedície, spôsob dopravy, názov colného úradu, ktorému sa má predložiť vývozná colná deklarácia, označenie spôsobu dopravy (dopravný prostriedok), trasa cesty, predpokladané miesto výstupu z colného územia Slovenskej republiky alebo miesto vstupu na colné územie Slovenskej republiky a predpokladané miesto vstupu do krajiny dovozu alebo miesto výstupu z krajiny vývozu.

(2) K žiadosti o vydanie jednorazového povolenia podľa odseku 1 prevádzkovateľ pripojí povolenie na vývoz alebo dovoz prekurzorov vydané príslušným orgánom v krajine vývozu alebo dovozu, ak táto krajina také povolenie vydáva.

(3) Ministerstvo hospodárstva preverí úplnosť údajov v predloženej žiadosti o vydanie jednorazového povolenia a v priložených dokladoch; v prípade potreby môže od prevádzkovateľa požadovať ďalšie doklady a informácie súvisiace s požadovaným vývozom alebo dovozom prekurzorov.

(4) Vzory žiadostí o vydanie jednorazových povolení a vzory jednorazových povolení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

(5) Ministerstvo hospodárstva môže zamietnuť žiadosť o vydanie jednorazového povolenia, ak

a) je dôvodné podozrenie, že údaje poskytnuté žiadateľom sú nepravdivé alebo nesprávne,

b) dovoz prekurzorov nebol povolený príslušnými orgánmi v krajine určenia alebo ak povolenie bolo udelené nesprávne,

c) to vyžadujú bezpečnostné záujmy,

d) je dôvodné podozrenie, že prekurzory budú zneužité na nezákonnú výrobu návykových látok.

(6) Rozhodnutie o žiadosti o vydanie jednorazového povolenia vydá ministerstvo hospodárstva do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Ak si preverovanie pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a predložených dokladoch vyžaduje dlhší čas, predlžuje sa táto lehota o ďalších 30 dní; ministerstvo hospodárstva je povinné neodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť žiadateľovi. Jednorazové povolenie platí po dobu, ktorá je v ňom určená.

(7) Ak označenie spôsobu dopravy (dopravného prostriedku), trasy cesty podľa odseku 1 písm. e) neboli uvedené v žiadosti, ministerstvo hospodárstva v jednorazovom povolení vyznačí, že jeho držiteľ je povinný oznámiť ich príslušnému colnému úradu v mieste výstupu prekurzorov z colného územia Slovenskej republiky pred uskutočnením vývozu.

(8) Ministerstvo hospodárstva môže vydané jednorazové povolenie dočasne pozastaviť alebo zrušiť, ak

a) bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,

b) sú dôkazy alebo dôvodné podozrenie, že prekurzory možno zneužiť na nezákonnú výrobu návykových látok,

c) neboli splnené povinnosti podľa § 28 ods. 3.

(9) Vydanie jednorazového povolenia podlieha správnemu poplatku podľa osobitného predpisu.9)

(10) Jednorazové povolenie sa pri vývoze predkladá colnému úradu spolu s colnou deklaráciou.

(11) Prevádzkovateľ môže uskutočniť

a) vývoz alebo dovoz prekurzorov skupiny I a červeného fosforu, ktorý je zaradený medzi prekurzory skupiny II,

b) vývoz prekurzorov skupiny II, ak je určený priamo alebo sprostredkovane do krajín, ktorých zoznam ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva,

c) vývoz prekurzorov skupiny III, ak je určený priamo alebo sprostredkovane do krajín, ktorých zoznam ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva

iba na základe jednorazového povolenia.

(12) Držiteľ jednorazového povolenia do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonať vývoz alebo dovoz prekurzorov, oznámi túto skutočnosť ministerstvu hospodárstva a vydané jednorazové povolenie vráti.

§ 19

Všeobecné povolenie na vývoz alebo dovoz

(1) Všeobecným povolením sa prevádzkovateľovi umožňuje uskutočniť viacnásobný vývoz alebo dovoz prekurzorov skupiny II alebo vývoz prekurzorov skupiny III. Prevádzkovateľ je povinný nahlásiť ministerstvu hospodárstva objemy jednotlivo vykonaných vývozov a dovozov do 15 dní od ich uskutočnenia. Vzor hlásenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

(2) Všeobecné povolenie vydáva prevádzkovateľovi ministerstvo hospodárstva na základe žiadosti o vydanie všeobecného povolenia, ktorá musí obsahovať

a) údaje podľa § 18 ods. 1 písm. a) až c),

b) množstvo, hmotnosť a koncentráciu každého prekurzora skupiny II alebo III a v prípade, že pozostáva zo zmesi, potom množstvo a hmotnosť zmesi, rovnako aj množstvo a hmotnosť alebo percentuálny podiel každého prekurzora alebo prekurzorov skupiny II alebo III, ktoré sa nachádzajú v zmesi,

c) údaje o vývozných operáciách s prekurzormi, ktoré uskutočnil žiadateľ počas predchádzajúcich 12 mesiacov s uvedením názvu a sídla odberateľa, a ak je známy, aj konečného príjemcu a množstvá vyvezených prekurzorov.

(3) Vzory žiadosti o vydanie všeobecného povolenia a vzory všeobecných povolení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

(4) Na základe všeobecného povolenia môže prevádzkovateľ uskutočniť

a) vývoz alebo dovoz prekurzorov skupiny II,

b) vývoz prekurzorov skupiny III v množstvách vyšších, ako sú uvedené v prílohe č. 3, do iných krajín, ako sú uvedené v zozname, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

(5) V prípadoch podľa § 18 ods. 5 a 8 môže ministerstvo hospodárstva zamietnuť žiadosť o vydanie všeobecného povolenia, dočasne pozastaviť platnosť alebo zrušiť všeobecné povolenie.

(6) Vydanie všeobecného povolenia podlieha správnemu poplatku podľa osobitného predpisu.9)

§ 20

Vývoz prekurzorov skupiny III

Vývoz prekurzorov skupiny III okrem prípadov uvedených v § 18 ods. 11 písm. c) a § 19 ods. 4 písm. b) v ročných množstvách nižších, ako sú uvedené v prílohe č. 3, ktorý je určený do iných krajín, ako sú uvedené v zozname, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva, nepodlieha žiadnemu povoľovaciemu konaniu vo vzťahu k jednotlivým vývozom.

§ 21

Tranzit

(1) Tranzit prekurzorov skupiny I cez colné územie Slovenskej republiky je možný, len ak vývozca pri vstupe na colné územie Slovenskej republiky

a) uvedie začiatok, trasu a koniec tranzitu cez colné územie Slovenskej republiky,

b) predloží vývozné povolenie krajiny vývozu a dovozné povolenie krajiny dovozu, ak tieto krajiny také povolenia vydávajú,

c) uvedie meno a adresu vývozcu, dovozcu a každého ďalšieho prevádzkovateľa zapojeného do vývozu, dovozu alebo prepravy, a tiež konečného príjemcu,

d) uvedie názvy prekurzorov tak, ako sú uvedené v prílohe č. 1, množstvo, hmotnosť a koncentráciu každého prepravovaného prekurzora a v prípade, že pozostáva zo zmesi, potom jej množstvo aj hmotnosť, rovnako aj množstvo a hmotnosť alebo percentuálny podiel každého prekurzora alebo prekurzorov nachádzajúcich sa v zmesi.

(2) Pri tranzite prekurzorov nemožno do takej zásielky vykonávať zásahy, ktoré by mohli zmeniť jej povahu.

(3) Za tranzit sa na účely tohto zákona nepovažuje preprava prekurzorov letecky bez medzipristátia na území Slovenskej republiky.

§ 22

Preprava prekurzorov

(1) Na území Slovenskej republiky možno vykonávať prepravu prekurzorov len takým spôsobom a dopravnými prostriedkami, ktoré spĺňajú požiadavky na prepravu nebezpečných vecí podľa osobitných predpisov.11)

(2) Prekurzory skupiny I je prevádzkovateľ povinný prepravovať v obaloch zapečatených individuálne overiteľnou pečaťou, označených menom a adresou odosielateľa a príjemcu.

§ 23

Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

Zaobchádzanie s prekurzormi skupiny I a II v slobodných colných pásmach a slobodných colných skladoch na území Slovenskej republiky je zakázané.

ŠIESTA ČASŤ

DOKUMENTÁCIA, INVENTARIZÁCIA, BALENIE, OZNAČOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE PREKURZOROV

§ 24

Dokumentácia a obchodné doklady

(1) Prevádzkovateľ, ktorý je držiteľom jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia, je povinný pri zaobchádzaní s prekurzormi skupiny I, II a III zdokumentovať všetky obchodné operácie a uschovať všetky doklady o prekurzoroch.

(2) Prevádzkovateľ podľa odseku 1 je povinný v obchodných dokladoch uviesť

a) názov prekurzora tak, ako je uvedený v prílohe č. 1,

b) množstvo, hmotnosť a koncentráciu každého prekurzora a v prípade, že pozostáva zo zmesi, potom množstvo aj hmotnosť zmesi, rovnako aj množstvo a hmotnosť alebo percentuálny podiel každého prekurzora (prekurzorov) uvedeného v prílohe č. 1, ktorý sa nachádza v zmesi,

c) meno a adresu dodávateľa, distribútora, sprostredkovateľa, odberateľa, vývozcu, dovozcu a konečného príjemcu,

d) číslo povolenia alebo číslo registrácie vydaných ministerstvom zdravotníctva.

(3) Prevádzkovateľ, ktorý uvádza do obehu na území Slovenskej republiky alebo vyváža do členského štátu Európskej únie prekurzory

a) skupiny I, môže realizovať dodávku, len ak obdržal vyhlásenie odberateľa o použití prekurzorov skupiny I, ktoré musí byť vyplnené pre každý prekurzor samostatne,

b) skupiny II, môže jednému zákazníkovi realizovať dodávku jedného prekurzora alebo niekoľko dodávok rovnakého druhu prekurzora, ak obdržal vyhlásenie odberateľa o použití prekurzorov skupiny II na viacnásobný odber, ktoré môže platiť najdlhšie jeden rok, za predpokladu, že

1. dodávateľ nemá podozrenie, že prekurzor sa použije na nelegálne účely,

2. objednané množstvo prekurzora zodpovedá obvyklej spotrebe odberateľa,

3. odberateľ odobral príslušný prekurzor najmenej trikrát za obdobie predchádzajúceho roka.

(4) Vyhlásenie odberateľa o použití prekurzorov skupiny I alebo vyhlásenie odberateľa o použití prekurzorov skupiny II na viacnásobný odber (ďalej len „vyhlásenie odberateľa“) musí obsahovať názov a adresu odberateľa a dodávateľa, číslo povolenia alebo číslo registrácie vydaných ministerstvom zdravotníctva odberateľovi alebo v prípade odberateľa z členského štátu Európskej únie číslo povolenia alebo číslo registrácie udelených národným orgánom tohto členského štátu, názov prekurzora podľa prílohy č. 1 vrátane čísla colnej nomenklatúry, odobraté množstvo prekurzora a účel jeho použitia. Údaje uvedené vo vyhlásení odberateľa potvrdí odberateľ svojím podpisom a odtlačkom pečiatky organizácie.

(5) Vzory vyhlásení odberateľa podľa odseku 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

(6) Dokumentácia o zaobchádzaní s prekurzormi sa uchováva desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa uskutočnila posledná obchodná operácia, a predkladá sa kontrolným orgánom na ich požiadanie.

(7) Prevádzkovateľ je povinný každú stratu, zničenie alebo odcudzenie dokumentácie o prekurzoroch bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní a ministerstvu hospodárstva.

(8) Povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 4 a v odseku 6 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa, ktorý zaobchádza s prekurzormi skupiny II v ročných množstvách nižších, ako sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 25

Inventarizácia prekurzorov

(1) Prevádzkovateľ je povinný vykonať ročnú inventarizáciu prekurzorov k 31. decembru každého roka.

(2) Inventarizácia sa musí vykonať do 15 dní pri každej zmene prevádzkovateľa, zmene odborného zástupcu, pri strate, znehodnotení alebo odcudzení prekurzorov a v prípadoch uvedených v § 12 a 13; v prípade smrti prevádzkovateľa zabezpečí vykonanie inventarizácie jeho odborný zástupca, ak bol ustanovený, osoba podľa § 14 ods. 2 alebo nový prevádzkovateľ.

(3) Výsledky inventarizácie je prevádzkovateľ povinný oznámiť najneskôr do siedmich dní od jej skončenia štátnemu okresnému farmaceutovi.

§ 26

Balenie a označovanie prekurzorov

(1) Obaly prekurzorov uvádzaných do obehu musia byť označené v štátnom jazyku vrátane názvov prekurzorov tak, ako sú uvedené v prílohe č. 1, menom a adresou odosielateľa a príjemcu; obsah a koncentrácia prekurzorov a ich zmesi musia byť vyjadrené jednotkami hmotnosti alebo objemu. Označenie musí byť trvalé (nezmazateľné).

(2) Prekurzory možno uvádzať do obehu len v dostatočne pevných a odolných obaloch s ohľadom na hmotnosť a fyzikálno-chemické vlastnosti ich obsahu, pričom musia mať schopnosť zabrániť samovoľnému unikaniu alebo rozkladaniu prekurzorov.

(3) Na balenie prekurzorov sa musia používať obaly takých tvarov a vlastností, ktoré sa zreteľne odlišujú od obalov bežne používaných na potraviny, krmivá, pitnú vodu a lieky.

(4) Uzáver balenia jednorazovo používaných prekurzorov musí byť zabezpečený tak, aby po jeho prvom otvorení bolo zrejmé jeho porušenie.

(5) Uzáver balenia prekurzorov určených na opakované použitie musí byť konštruovaný tak, že po otvorení možno uzáver opäť tesne uzavrieť, aby nedošlo k samovoľnému unikaniu alebo rozkladaniu prekurzora.

(6) Obaly prekurzorov skupiny III akejkoľvek kapacity určených na predaj v maloobchode alebo v iných priestoroch prístupných verejnosti nesmú mať tvar alebo dekoráciu uvádzajúcu spotrebiteľov do omylu alebo vzbudzujúcu zvedavosť detí, pričom musia byť vybavené uzáverom s tesnením tak, aby sa pri prvom otvorení obalu časť uzáveru neopraviteľne poškodila. Uzávery musia byť odolné proti otvoreniu deťmi a musia mať hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a pre nevidomých.

(7) Obaly prekurzorov a ich označovanie pri vývoze, dovoze a tranzite musia zodpovedať osobitným predpisom11) platným pre medzinárodnú prepravu.

(8) Uvádzať prekurzory do obehu v poškodených obaloch alebo s poškodenými uzávermi a bez označenia je zakázané.

§ 27

Zneškodňovanie prekurzorov

Prekurzory sa zneškodňujú podľa osobitných predpisov.12)

SIEDMA ČASŤ

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV A DRŽITEĽOV JEDNORAZOVÝCH POVOLENÍ ALEBO VŠEOBECNÝCH POVOLENÍ

§ 28

Ohlasovacie povinnosti

(1) Prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s prekurzormi skupiny I alebo II, je povinný ministerstvu hospodárstva nahlásiť

a) najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroku

1. vyrobené, nakúpené alebo iným spôsobom zadovážené a skladované množstvo a hmotnosť každého prekurzora a v prípade, že sa nachádza v zmesi, množstvo a hmotnosť zmesi, ako aj množstvo a hmotnosť každého prekurzora, ktorý sa nachádza v zmesi,

2. spotrebované množstvo každého prekurzora a účel jeho použitia,

3. každé uvedenie prekurzorov do obehu s udaním množstva a hmotnosti každého prekurzora a v prípade, že sa nachádza v zmesi, so súčasným uvedením množstva a percentuálneho obsahu každého prekurzora, ktorý je v nej obsiahnutý, adresu odberateľa alebo dodávateľa; ak je známy, aj adresu konečného užívateľa s uvedením dátumu uskutočnenia každej obchodnej operácie,

b) najneskôr do 15. februára každého roku súhrnné údaje za predchádzajúci rok podľa písmena a), ako aj množstvo zneškodnených prekurzorov a ich zmesí s udaním množstva alebo percentuálneho obsahu každého prekurzora obsiahnutého v zmesi, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia.

(2) Držiteľ jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia, ktorý uskutočnil vývoz alebo dovoz prekurzorov, je povinný ministerstvu hospodárstva nahlásiť

a) najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroku vyvezené a dovezené množstvo každého prekurzora alebo zmesi s udaním percentuálneho obsahu každého prekurzora obsiahnutého v tejto zmesi, s uvedením krajiny vývozcu a dovozcu, názvu a sídla dodávateľa alebo odberateľa; ak je známy, aj adresu konečného užívateľa,

b) najneskôr do 15. februára každého roka súhrnné údaje za predchádzajúci rok podľa písmena a),

c) v hlásení podľa písmen a) a b) sa pri každej obchodnej operácii uvedie dátum jej uskutočnenia, cena za prekurzory alebo ich zmesi.

(3) Ak prevádzkovateľ neposkytol hlásenie podľa odseku 1 v určených termínoch, na návrh ministerstva hospodárstva môže ministerstvo zdravotníctva podľa § 13 ods. 2 písm. c) platnosť ním vydaného povolenia zrušiť. V prípadoch neposkytnutia hlásenia podľa odseku 2 môže ministerstvo hospodárstva jednorazové povolenie alebo všeobecné povolenie dočasne pozastaviť alebo zrušiť.

(4) Vzory hlásení podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

§ 29

Povinnosti prevádzkovateľa

(1) Prevádzkovateľ je povinný

a) vykonávať iba činnosti, na ktoré bolo vydané povolenie alebo vykonaná registrácia,

b) určiť zamestnancov podľa § 6 ods. 3 písm. b),

c) neodkladne zastaviť vykonávanie činnosti v prípadoch podľa § 7 ods. 3,

d) požiadať ministerstvo zdravotníctva o vyznačenie zmeny údajov podľa § 11 ods. 1 a 2.

(2) Prevádzkovateľ je ďalej povinný

a) viesť a uchovávať dokumentáciu o zaobchádzaní s prekurzormi podľa § 24 a uvádzať v nej správne a presné údaje,

b) plniť si voči ministerstvu hospodárstva ohlasovacie povinnosti podľa § 28 ods. 1,

c) skladovať a uchovávať prekurzory vo vhodných priestoroch v predpísaných obaloch s viditeľným a predpísaným označením s cieľom zabrániť ich možnému odcudzeniu alebo zneužitiu tak, aby bolo kedykoľvek možné vykonať ich kontrolu,

d) zabezpečiť zaškolenie zamestnancov na prácu s prekurzormi a pravidelné doplňovanie a preverovanie ich vedomostí,

e) odovzdať ministerstvu zdravotníctva povolenie alebo registráciu s celou dokumentáciou a evidenciou o zaobchádzaní s prekurzormi v prípadoch podľa § 12 a 13,

f) vykonávať prepravu prekurzorov podľa § 22,

g) zabezpečiť vykonávanie inventarizácie podľa § 25,

h) umožniť zamestnancom kontrolných orgánov vykonávanie kontroly činností podľa § 38 a spolupracovať s nimi,

i) neodkladne oznámiť každé odcudzenie, zneužitie alebo podozrenie z nedovoleného zaobchádzania s prekurzormi orgánom činným v trestnom konaní a spoločnému pracovisku na sledovanie prekurzorov zriadenému podľa § 35 ods. 3 (ďalej len „spoločné pracovisko“).

§ 30

Povinnosti držiteľa jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia

(1) Držiteľ jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia je povinný

a) zapísať jeho číslo do príslušnej vývoznej colnej deklarácie,

b) vykonávať zápisy do dokladov podľa § 24 najneskôr vtedy, keď prekurzor opúšťa prevádzkareň dodávateľa na účel jeho vývozu,

c) uviesť do zápisu miesto a dátum udelenia povolenia na dovoz vydaného krajinou dovozcu, ak udelenie jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia na vývoz je podmienené predchádzajúcim udelením povolenia krajiny dovozu,

d) zabezpečiť, aby doklady vždy sprevádzali zásielku počas prepravy, a predložiť ich colnému úradu v mieste výstupu prekurzorov z colného územia Slovenskej republiky alebo v mieste vstupu prekurzorov na colné územie Slovenskej republiky a uschovať ich počas desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vývoz alebo dovoz uskutočnil,

e) neodkladne oznámiť ministerstvu hospodárstva všetky zmeny, ku ktorým došlo v súvislosti s informáciami uvedenými v žiadosti o udelenie jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia,

f) plniť si ohlasovacie povinnosti voči ministerstvu hospodárstva podľa § 28 ods. 2,

g) neodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní a spoločnému pracovisku každé odcudzenie, zneužitie alebo podozrenie z nedovoleného zaobchádzania s prekurzormi.

(2) Držiteľ jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia na vývoz prekurzorov skupiny III je povinný splniť si povinnosti uvedené v odseku 1, ak uskutočnil vývoz podľa § 18 ods. 11 písm. c) alebo § 19 ods. 4 písm. b).

ÔSMA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA PRE OBLASŤ PREKURZOROV

§ 31

Orgány štátnej správy pre oblasť prekurzorov

Orgány štátnej správy pre oblasť prekurzorov sú:

a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

b) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

c) krajské úrady,

d) okresné úrady,

e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

f) Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a colné úrady.

§ 32

Pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa tohto zákona

a) vydáva povolenia a vykonáva registrácie, vyznačuje zmeny údajov, pozastavuje činnosť a zrušuje povolenia alebo registrácie,

b) v medziach svojej pôsobnosti kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona,

c) ukladá pokuty podľa § 39 ods. 2,

d) vedie evidenciu o držiteľoch povolení a registrácií,

e) zverejňuje vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zoznam držiteľov povolení alebo registrácií, druh činností, na ktoré boli vydané, zmeny údajov, pozastavenie činnosti, zrušenie a zánik povolenia alebo registrácie,

f) oznamuje každé podozrenie zo zneužitia prekurzorov orgánom činným v trestnom konaní a spoločnému pracovisku.

§ 33

Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa tohto zákona

a) vydáva, dočasne pozastavuje a zrušuje jednorazové povolenia alebo všeobecné povolenia,

b) v medziach svojej pôsobnosti kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona,

c) ukladá pokuty podľa § 39 ods. 3,

d) eviduje a vyhodnocuje hlásenia od prevádzkovateľov a držiteľov jednorazových povolení alebo všeobecných povolení podľa § 28 a informuje príslušné orgány štátnej správy pre oblasť prekurzorov,

e) vedie zoznam

1. držiteľov jednorazových a všeobecných povolení,

2. vývozov a dovozov prekurzorov,

3. prevádzkovateľov na základe kópií dokladov poskytnutých ministerstvom zdravotníctva podľa § 10 ods. 6, § 12 ods. 4, § 13 ods. 4 a § 16 ods. 2,

4. štátov, kde možno vyvážať alebo odkiaľ možno dovážať prekurzory len na základe povolenia na vývoz alebo dovoz vydaného príslušným orgánom štátu vývozu alebo dovozu,

f) spracúva súhrnné správy o medzinárodnom obchode s prekurzormi a o uvádzaní prekurzorov do obehu a poskytuje ich ministerstvu zdravotníctva a Medzinárodnému úradu pre kontrolu drog,

g) zhromažďuje a poskytuje príslušným orgánom štátnej správy odborné informácie o prekurzoroch,

h) odborne usmerňuje činnosti súvisiace s vydávaním jednorazových povolení a všeobecných povolení,

i) oznamuje každé podozrenie zo zneužitia prekurzorov orgánom činným v trestnom konaní a spoločnému pracovisku,

j) podáva ministerstvu zdravotníctva návrhy na zrušenie povolenia v prípadoch podľa § 28 ods. 3.

(2) Ak ministerstvo hospodárstva zistí, že vývozca prekročil určený limit na vývoz prekurzorov skupiny III podľa § 20, oznámi túto skutočnosť spoločnému pracovisku a vývozcovi uloží pokutu.

§ 34

Pôsobnosť krajského úradu a okresného úradu

(1) Krajský úrad

a) kontroluje zaobchádzanie s prekurzormi na území kraja,

b) podáva ministerstvu zdravotníctva návrhy na pozastavenie činnosti a zrušenie povolenia, ak pri kontrolnej činnosti zistí porušenie ustanovení tohto zákona,

c) ukladá pokuty podľa § 39 ods. 1,

d) oznamuje každé podozrenie zo zneužitia prekurzorov orgánom činným v trestnom konaní a spoločnému pracovisku.

(2) Okresný úrad

a) kontroluje zaobchádzanie s prekurzormi na území okresu,

b) navrhuje uloženie pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,

c) posudzuje rozdiely zistené pri inventarizácii prekurzorov, v prípade zistenia strát alebo podozrenia zo zneužitia prekurzorov oznamuje tieto skutočnosti orgánom činným v trestnom konaní a spoločnému pracovisku.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na subjekty uvedené v § 4 ods. 2 písm. a) a b).

§ 35

Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Colného riaditeľstva Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“)

a) zhromažďujú a vyhodnocujú všetky informácie o prevádzkovateľoch a iných subjektoch a o skutočnostiach súvisiacich s prekurzormi,

b) preverujú a dokumentujú činnosť prevádzkovateľov vyplývajúcu z porušenia ustanovení tohto zákona,

c) preverujú oznámenia od prevádzkovateľov a orgánov štátnej správy uvedených v § 31 písm. a) až d) a ostatných orgánov štátnej správy uvedených v § 36; v prípadoch podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu odstupujú ich na vyšetrenie miestne príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

(2) Ministerstvo vnútra a colné riaditeľstvo nezverejnia informácie, ak by tým mohlo dôjsť k mareniu vyšetrovania trestnej činnosti v oblasti prekurzorov.

(3) Na koordináciu a zabezpečenie úloh podľa odsekov 1 a 2 ministerstvo vnútra a colné riaditeľstvo zriadia po vzájomnej dohode spoločné pracovisko na sledovanie prekurzorov.

§ 36

Pôsobnosť ostatných orgánov štátnej správy

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky kontrolujú zaobchádzanie s prekurzormi v rámci svojej pôsobnosti. Zistené nedostatky neodkladne oznámia ministerstvu zdravotníctva a spoločnému pracovisku. Tým nie sú dotknuté oprávnenia kontrolných orgánov uvedených v § 38.

§ 37

Výmena informácií

Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť vrátane ďalších orgánov štátnej správy uvedených v § 36sa navzájom informujú o všetkých skutočnostiach súvisiacich s porušovaním ustanovení tohto zákona a zabezpečia ochranu údajov pred zneužitím.

§ 38

Kontrolná činnosť

(1) Orgány štátnej správy pre oblasť prekurzorov uvedené v § 31 písm. a) až d) kontrolujú dodržiavanie tohto zákona, ako aj plnenie nimi vydaných rozhodnutí a opatrení a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú záväzné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ukladajú pokuty podľa § 39.

(2) Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť postupujú pri svojej činnosti, ak tento zákon neustanovuje inak, podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.13)

(3) Zamestnanci orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť majú povinnosť preukázať sa poverením na vykonávanie kontroly a sú oprávnení od prevádzkovateľov a držiteľov jednorazových povolení alebo všeobecných povolení

a) požadovať všetky informácie, údaje, vysvetlenia a podklady potrebné na výkon kontrolnej činnosti,

b) nahliadať do záznamov a do dokumentácie súvisiacich s prekurzormi, vyhotovovať z nich kópie alebo požadovať počiatočný výpis z nosičov dát,

c) vstupovať na pozemky, do zariadení, objektov, priestorov a do dopravných prostriedkov, kde sa zaobchádza s prekurzormi, a vykonať ich kontrolu; do týchto priestorov možno vstúpiť aj mimo pracovného času,

d) odoberať na účely rozboru vzorky prekurzorov, zmesí alebo prípravkov obsahujúcich prekurzory

1. jednu časť vzorky, ktorú nemožno deliť bez toho, aby bol ohrozený účel, na ktorý bola odobratá, si zoberie zamestnanec orgánu vykonávajúceho kontrolnú činnosť a druhá časť rovnakého druhu ako odobratá vzorka sa ponechá u prevádzkovateľa, kde bude zabezpečená proti znehodnoteniu, tretiu časť, ktorá slúži ako vzorka v prípade rozhodovania sporu, zabezpečí s prítomným zamestnancom prevádzkovateľa proti znehodnoteniu tak, aby mohla slúžiť ako dôkazový materiál pri preskúmaní súdom podľa § 40 ods. 2,

2. zamestnanec orgánu vykonávajúceho kontrolnú činnosť je povinný o odobratí vzorky vydať písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dôvod odobratia vzorky a jej množstvo,

3. rozbor odobratých vzoriek vykonávajú špecializované pracoviská ministerstva vnútra.

(4) Orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť môže v prípadoch podľa § 12 ods. 1 písm. b) podať ministerstvu zdravotníctva návrh na pozastavenie činností uvedených v povolení alebo registrácii.

(5) Pozastavenie činnosti podľa odseku 4 možno v odôvodnených prípadoch nariadiť až na jeden rok; opravné prostriedky proti takému rozhodnutiu nemajú odkladný účinok.

(6) Orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť je povinný bezodkladne oznámiť každé podozrenie zo spáchania trestného činu orgánom činným v trestnom konaní a spoločnému pracovisku.

(7) Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona je orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť oprávnený uložiť pokutu alebo podať návrh na uloženie pokuty príslušnému orgánu podľa § 39 ods. 1 až 3.

(8) Colné úrady kontrolujú prípustnosť vývozu a dovozu prekurzorov; na tieto účely môžu požadovať informácie od osôb, ktoré zaobchádzajú s prekurzormi.

(9) Do objektov ministerstva vnútra, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby môžu orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť vstúpiť len po predchádzajúcom súhlase ich štatutárneho zástupcu.

§ 39

Pokuty

(1) Krajský úrad uloží prevádzkovateľovi pokutu do 500 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 29 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a), c) a g).

(2) Ministerstvo zdravotníctva uloží prevádzkovateľovi pokutu do 1 000 000 Sk za

a) porušenie povinností uvedených v § 29 ods. 1 písm. c) a d) a ods. 2 písm. d), e), f) a h),

b) opakované porušenie povinností uvedených v § 29 ods. 1 písm. a) a b).

(3) Ministerstvo hospodárstva uloží pokutu držiteľovi jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia

a) do 200 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 30 ods. 1 písm. a) až d),

b) do 500 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 30 ods. 1 písm. e),

c) do 1 000 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 29 ods. 2 písm. b), § 30 ods. 1 písm. f) a v § 33 ods. 2.

(4) Pri ukladaní pokút prihliadajú orgány uvedené v odsekoch 1 až 3 na závažnosť porušenia povinností a na rozsah ich škodlivých následkov.

(5) V rozhodnutí o uložení pokuty určia orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ak v určenej lehote nedostatky nebudú odstránené, môžu uložiť ďalšiu pokutu, a to do dvojnásobku pôvodne uloženej pokuty.

(6) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátnej správy dozvedel o porušení povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

(7) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 40

Konanie

(1) Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,14) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Právoplatné rozhodnutia vo veciach upravených týmto zákonom sú preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.15)

DEVIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41

Prechodné ustanovenie

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré zaobchádzali s prekurzormi pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sú povinné upraviť svoju činnosť podľa tohto zákona najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.


Čl. II

Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z. a zákona č. 142/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 ods. 2 písm. j) sa na konci textu vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová:

„a prekurzorov skupiny I 22a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

22a) Zákon č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2000.


Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 268/2000 Z. z.

ZOZNAM CHEMICKÝCH LÁTOK (PREKURZOROV) ZARADENÝCH DO SKUPÍN I, II a III

SKUPINA I

CAS číslo Položka colného sadzobníka Chemická látka
299-42-3 2939 41 00 Efedrín
60-79-7 2939 61 00 Ergometrín (INN)
113-15-5 2939 62 00 Ergotamín (INN)
82-58-6 2939 63 00 Kyselina lysergová
103-79-7 2914 31 00 1-fenylpropán-2-ón; fenylacetón
90-82-4 2939 42 00 Pseudoefedrín (INN)
612-42-0 2924 22 00 Kyselina N-acetylantranilová; 2-acetamidobenzenová kyselina
4676-39-5 2932 92 00 1-(1,3-benzodioxol-5-yl) propan-2-ón; piperonylmetyl ketón; (3,4-metyléndioxylfenyl)propán-2-ón
120-58-1 2932 91 00 Izosafrol(cis + trans)
120-57-0 2932 93 00 Piperonal
94-59-7 2932 94 00 Safrol

Soli látok uvedených v tejto skupine vždy, keď je ich existencia možná.

SKUPINA II

CAS číslo Položka colného sadzobníka Chemická látka
108-24-7 2915 24 00 Acetanhydrid; anhydrid kyseliny octovej
118-92-3 2922 43 00 Kyselina antranilová; kyselina 2-aminobenzoová
122-79-2 2916 34 00 Kyselina fenyloctová
110-89-4 2933 32 00 Piperidín
7723-14-0 2804 70 00 Fosfor červený

Soli látok uvedených v tejto skupine vždy, keď je ich existencia možná.

SKUPINA III

CAS číslo Položka colného sadzobníka Chemická látka
67-64-1 2914 11 00 Acetón
60-29-7 2909 11 00 Etyléter; dietyléter
78-93-3 2914 12 00 Metyletylketón; mek; butanón
108-88-3 2902 30 Toluén
7722-64-7 2841 61 00 Manganistan draselný
7664-93-9 2807 00 10 Kyselina sírová
7647-01-0 2806 10 00 Kyselina chlorovodíková

Soli látok uvedených v tejto skupine vždy, keď je ich existencia možná, okrem solí kyseliny sírovej a solí kyseliny chlorovodíkovej.

Príloha č. 2 k zákonu č. 268/2000 Z. z.

LIMITNÉ ROČNÉ MNOŽSTVÁ PRE ZAOBCHÁDZANIE S PREKURZORMI SKUPINY II

Poradové číslo Položka colného sadzobníka Chemická látka Množstvo v kg
1. 2915 24 00 Acetanhydrid; anhydrid kyseliny octovej 20
2. 2922 43 00 Kyselina antranilová; kyselina 2-aminobenzoová 1
3. 2916 34 00 Kyselina fenyloctová 1
4. 2933 32 00 Piperidín 0,5
5. 2804 70 00 Fosfor červený 5

Pre soli týchto látok, resp. ich zmesí, ak sa nachádzajú v zmesi, platia na kvantifikáciu množstva po prepočte na obsah čistej látky.

Príloha č. 3 k zákonu č. 268/2000 Z. z.

LIMITNÉ ROČNÉ MNOŽSTVÁ PRE VÝVOZ PREKURZOROV SKUPINY III

Poradové číslo Položka colného sadzobníka Chemická látka Množstvo v kg
1. 2914 11 00 Acetón 50
2. 2909 11 00 Etyléter; dietyléter 20
3. 2914 12 00 Metyletylketón; mek; butanón 50
4. 2902 30 Toluén 50
5. 2841 61 00 Manganistan draselný 5
6. 2807 00 10 Kyselina sírová 100
7. 2806 10 00 Kyselina chlorovodíková 100

Na kvantifikáciu zmesí týchto látok platia množstvá po prepočte na obsah čistej látky.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z.

2) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.

3) § 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

4) § 266 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

5) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

6) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

7) § 187 a 188 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

8) Napríklad § 13 až 16 Obchodného zákonníka.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

10) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení neskorších predpisov.Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení neskorších predpisov.Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy č. 160/1956 Ú. l. o podmienkach prepravy nákladu na mori.

12) Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona č. 255/1993 Z. z.

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

14) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

15) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.