Oznámenie č. 267/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa menia maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 110/2000
Platnosť od 02.08.2000
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.

267

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie z 26. júla 2000 č. Z-3/2000, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa menia maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa menia maximálne ceny niektorých liekov a zdravotníckych pomôcok.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.