Oznámenie č. 257/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 110/2000
Platnosť od 02.08.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

257

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 18. júla 2000 č. 1664/2000-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 uzavretá 24. marca 2000 medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky a Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 9/2000.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Asociácii textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky a v Slovenskom odborovom zväze pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.