Zákon č. 256/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Čiastka 109/2000
Platnosť od 01.08.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.08.2000 do31.12.2003
Zrušený 554/2003 Z. z.

OBSAH

256

ZÁKON

z 20. júna 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z. a zákona č. 133/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nadobúdateľ (kupujúci) za daň ručí.“.

2. § 10 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ak ide o nadobudnutie nehnuteľností v konkurznom konaní5) alebo v rámci výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov,7aa) základom dane je cena, za ktorú sa nehnuteľnosť nadobudla.

(4) Ak ide o nadobudnutie nehnuteľnosti v rámci predaja podniku alebo jeho časti7ab) v konkurznom konaní,5) základom dane je cena zistená ako súčin kúpnej ceny podniku alebo jeho časti a koeficientu, ktorý sa vypočíta ako podiel všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti zistenej podľa osobitného predpisu7ac) a úhrnnej hodnoty podniku alebo jeho časti zistenej podľa osobitného predpisu.7ac)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa, 7ab a 7ac znejú:

7aa) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

7ab) § 476 Obchodného zákonníka.

7ac) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 255/2000 Z. z. o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.