Zákon č. 252/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2000
Platnosť od 30.07.2000 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.2000 do30.04.2004
Zrušený 105/2004 Z. z.

252

ZÁKON

z 20. júna 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 59/1999 Z. z. a zákona č. 341/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) vydanie liehu Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky z priestorov, kde sa lieh na účely štátnych hmotných rezerv skladuje.“.

2. § 4 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.“.

3. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Základom dane je množstvo liehu vyjadrené v merných jednotkách.“.

4. V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vyskladneného množstva“.

5. V § 9 písmeno a) znie:

a) vyskladnenia liehu (§ 2 ods. 2); ak nedôjde k vyskladneniu liehu výrobcom z priestorov, kde sa lieh vyrába, alebo z priestorov, kde sa lieh skladuje [§ 2 ods. 2 písm. a) prvý bod a § 2 ods. 2 písm. c)], dňom prevodu vlastníckeho práva k liehu,“.

6. V § 9 písmeno i) znie:

i) podania žiadosti o vydanie písomného súhlasu daňového úradu s výmazom z obchodného registra19) alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti platiteľa alebo dňom oznámenia skončenia činnosti, na ktorej základe sa stal platiteľom, daňovému úradu; daňová povinnosť sa týka nezdaneného liehu, ktorý je k tomuto dňu vo vlastníctve platiteľa, ktorý lieh vyrobil, nakúpil alebo doviezol, s výnimkou nezdaneného liehu oslobodeného od dane podľa § 12 ods. 1 písm. e) a g) a § 25 písm. d) a f).“.

7. § 9 sa dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

l) predaja liehu v rámci speňažovania majetku v konkurze, likvidácii a pri nútenom predaji podľa osobitného predpisu,20)

m) určeným daňovým úradom v prípade, ak platiteľ nepožiadal daňový úrad o vydanie súhlasu s výmazom z obchodného registra19) alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti platiteľa alebo ak neoznámil skončenie činnosti, na ktorej základe sa stal platiteľom; daňová povinnosť sa týka nezdaneného liehu, ktorý je k tomuto dňu vo vlastníctve platiteľa, ktorý lieh vyrobil, nakúpil alebo doviezol, s výnimkou nezdaneného liehu oslobodeného od dane podľa § 12 ods. 1 písm. e) a g) a § 25 písm. d) a f).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, § 299 Obchodného zákonníka, Občiansky súdny poriadok.“.

8. V § 11 odsek 2 znie:

(2) Daňový doklad je platiteľ povinný vyhotoviť vtedy, ak daňová povinnosť vznikla podľa § 9 písm. a), g), i), l) a m).“.

9. V § 12 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája text:

„alebo Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky výrobcovi liehu pri predpísanej obmene štátnych hmotných rezerv liehu s výrobcom liehu,24)“.

10. V § 12 odsek 2 znie:

(2) Od dane je oslobodený lieh, ktorý

a) je použitý výrobcom na účely určené v odseku 1 písm. a),

b) je vyskladnený pre pestovateľa6) v množstve dvoch tretín z vyrobeného liehu pre pestovateľa za jedno výrobné obdobie,6) najviac však do vyrobeného množstva 18 l a,

c) tvorí obchodný majetok platiteľa pri predaji podniku v prípade, ak kupujúcim je platiteľ,

d) tvorí obchodný majetok spoločnosti, ktorá je platiteľom, ak dôjde k zrušeniu tejto spoločnosti bez likvidácie26a) v prípade, ak právny nástupca je platiteľ,

e) je určený normou ako strata pri výrobe a obehu liehu14) do výšky skutočne zistenej straty, najviac však do výšky straty určenej normou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26a) § 69 Obchodného zákonníka.“.

11. V § 12 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

12. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane a splatnosť nároku na vrátenie dane platiteľa v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní

(1) Ak je na platiteľa vyhlásený konkurz alebo ak je platiteľovi povolené vyrovnanie, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa dňom, ktorý predchádza dňu vyhlásenia konkurzu, alebo dňom, ktorý predchádza dňu povolenia vyrovnania. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom vyhlásenia konkurzu alebo dňom povolenia vyrovnania a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie; ďalej je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac.

(2) Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom nasledujúcim po dni zrušenia konkurzu a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol konkurz zrušený.

(3) Daňové priznania za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je platiteľ povinný predložiť do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

(4) Daň za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je splatná do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.

(5) Daňový úrad vráti daň za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 do 26 dní od konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane predložená, za podmienok dodržania ustanovení § 14 a 16.

(6) Ak daňový úrad začne kontrolu oprávnenosti vrátenia dane a zistí, že žiadosť o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do desiatich dní po skončení kontroly.“.

13. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20a

Osobitná úprava postupu pri nútenom predaji podliehajúcom dani

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonala predaj liehu platiteľa podľa osobitného predpisu20) na dražbe alebo iným spôsobom a ktorá z výťažku predaja uspokojuje svoju pohľadávku alebo pohľadávku inej osoby, je povinná tento predaj oznámiť daňovému úradu platiteľa najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom lieh predala, a v tej istej lehote je povinná tomuto daňovému úradu zaplatiť daň.

(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba vykonala predaj liehu podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, vyhotoví doklad o predaji, ktorý sa považuje za daňový doklad podľa § 11. V tomto doklade okrem náležitostí daňového dokladu podľa § 11 uvedie svoje obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt a právny dôvod núteného predaja liehu. Kópiu tohto dokladu odovzdá platiteľovi, ktorého lieh sa predal.

(3) Platiteľ, ktorého lieh sa predal spôsobom podľa odseku 1, uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú je povinná zaplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1.

(4) Ak sa lieh predal podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, zaplatenie dane týmto platiteľom právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonala predaj liehu, sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého lieh sa predal, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 14 a 16.

(5) Ak sa predal lieh platiteľa pri výkone daňovej exekúcie,34a) uhradí daň daňový úrad a o úhrade upovedomí platiteľa. Platiteľ dane uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú uhradil daňový úrad. Ak daňový úrad vykonal predaj liehu osobe, ktorá je platiteľom, považuje sa doklad o predaji liehu, ktorý vyhotovil daňový úrad, za daňový doklad podľa § 11. Zaplatenie dane daňovému úradu sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého lieh sa predal, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 14 a 16.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

34a) § 73 až 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

14. V § 25 písmeno c) znie:

c) dovážaný na účely štátnych hmotných rezerv,24)“.

15. V § 26 ods. 3 sa za slová „a) až d)“ vkladajú slová „a g)“.

16. V § 27 ods. 2 písm. c) sa za slová „§ 15 ods. 4“ vkladajú slová „a v § 22 ods. 3“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 59/1999 Z. z., zákonom č. 341/1999 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


Jozef Migaš v. r.

podľa č. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.