Opatrenie č. 249/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 106/2000
Platnosť od 30.07.2000 do30.06.2002
Účinnosť od 30.07.2000 do30.06.2002
Zrušený 339/2002 Z. z.

249

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 25. júla 2000

o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. sa výška sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách1) upravuje takto:

1. V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „1,20 Sk“ upravuje na sumu „1,25 Sk“.

2. V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „4,45 Sk“ upravuje na sumu „4,60 Sk“.


Čl. II

Sadzby základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Magvaši v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 261/1999 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.