Oznámenie č. 248/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/2/1999-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve v znení výnosu zo 4. augusta 1999 č. 3146/2/1999-100 a výnosu z 25. januára 2000 č. 58/2/2000-100

Čiastka 106/2000
Platnosť od 30.07.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.

248

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z 26. júla 2000 č. 2361/2/2000-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/2/1999-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve (oznámenie č. 83/1999 Z. z.) v znení výnosu zo 4. augusta 1999 č. 3146/2/1999-100 (oznámenie č. 213/1999 Z. z.) a výnosu z 25. januára 2000 č. 58/2/2000-100 (oznámenie č. 35/2000 Z. z.).

Výnosom sa ustanovujú podmienky poskytovania dotácií z hľadiska riešenia následkov mimoriadneho sucha v roku 2000.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.

Výnos je uverejnený v čiastke 18/2000 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.