Zákon č. 244/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce

Čiastka 105/2000
Platnosť od 28.07.2000 do31.03.2002
Účinnosť od 01.08.2000 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

244

ZÁKON

z 20. júna 2000,

ktorým sa dopĺňa Zákonník práce

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 88/1968 Zb., zákona č. 153/1969 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 72/1982 Zb., zákona č. 111/1984 Zb., zákona č. 22/1985 Zb., zákona č. 52/1987 Zb., zákona č. 98/1987 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 3/1991 Zb., zákona č. 297/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 206/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 43/1998 Z. z., zákona č. 190/1998 Z. z., zákona č. 297/1999 Z. z. a zákona č. 95/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 58a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Pre zamestnávateľa, u ktorého súd rozhodol o vyhlásení konkurzu,16c) je lehota ustanovená v odseku 2 jeden mesiac. Ustanovenia odsekov 6 až 9 sa na tohto zamestnávateľa nevzťahujú.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

16c) § 13 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 238/2000 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.