Zákon č. 241/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 104/2000
Platnosť od 28.07.2000 do31.01.2004
Účinnosť od 01.08.2000 do31.01.2004
Zrušený 5/2004 Z. z.

OBSAH

241

ZÁKON

z 20. júna 2000,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z. a zákona č. 95/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za štrnástu časť sa vkladá nová pätnásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„PÄTNÁSTA ČASŤ

UPLATŇOVANIE POHĽADÁVOK NA ÚČELY KONKURZNÉHO KONANIA A VYROVNACIEHO KONANIA

§ 128c

(1) Ak je na osobu uvedenú v § 67 vyhlásený konkurz alebo ak je tejto osobe povolené vyrovnanie podľa osobitného predpisu,20a) na účely konkurzného konania a vyrovnacieho konania sa za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti považujú nezaplatené sumy týchto príspevkov na poistenie v nezamestnanosti vrátane pokút a penále, na ktoré vznikol príslušnému okresnému úradu práce nárok voči tejto osobe.

(2) Pokuty a penále, ktoré sa vzťahujú na skutočnosti, ktoré nastali pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania, alebo ktoré sa vzťahujú na pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti vzniknuté pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania a ktoré do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia vyrovnania neboli predpísané ani uložené, sa považujú za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti podľa odseku 1 iba do polovice najvyššej sumy pokuty a penále, ktoré príslušný okresný úrad práce mohol uložiť alebo predpísať podľa tohto zákona do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia vyrovnania, ak mu povinnosť uložiť alebo predpísať pokutu a penále ukladal tento zákon.

(3) Za záväzky z príspevkov na poistenie v nezamestnanosti sa na účely konkurzného konania a vyrovnacieho konania považujú sumy týchto príspevkov na poistenie v nezamestnanosti vrátane pokút a penále, na ktorých vrátenie má osoba uvedená v § 67 právny nárok podľa tohto zákona, a to aj vtedy, keď si tento nárok neuplatnila.

(4) Za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti vzniknuté pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania sa na účely konania podľa tohto zákona považujú pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti a pokuty a penále vzťahujúce sa ku kalendárnym mesiacom, ktoré sa končia pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania, ako aj ich časť vzťahujúca sa ku kalendárnemu mesiacu, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, a to v pomernej čiastke pripadajúcej na dni od začiatku tohto kalendárneho mesiaca do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia vyrovnania.

(5) Ostatné pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti podľa tohto zákona sa považujú za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu alebo po povolení vyrovnania.20b)

(6) Príslušný okresný úrad práce po vyhlásení konkurzu alebo po povolení vyrovnania prihlási pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti vrátane pokút a penále spôsobom a v lehotách ustanovených osobitným predpisom.20c)

(7) Príslušný okresný úrad práce môže vo vyrovnacom konaní uplatňovať pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa považujú za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti, ktoré vznikli pred povolením vyrovnania.

(8) V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu nevznikajú ani neprirastajú pokuty a penále a príslušný okresný úrad práce ich nemôže ukladať ani predpisovať. Od povolenia vyrovnania nevznikajú ani neprirastajú pokuty a penále vzťahujúce sa na pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa považujú za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti vzniknuté pred povolením vyrovnania, ani pokuty a penále vzťahujúce sa na skutočnosti, ktoré nastali pred povolením vyrovnania; príslušný okresný úrad práce takéto sankcie nemôže ukladať ani predpisovať.

(9) Právoplatnosťou uznesenia o potvrdení vyrovnania a včasným a úplným splnením dlžníkových povinností, ktoré bol povinný plniť podľa vyrovnacieho plánu, dlžníkovi zaniká povinnosť plniť pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti alebo ich časti, ktoré osoba uvedená v § 67 na základe schváleného vyrovnacieho plánu nemusí plniť. Súčasne nie je povinný plniť

a) všetky pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti ani ich časti, ktoré sa na účely vyrovnania považujú za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti vzniknuté pred povolením vyrovnania a ktoré nemožno vo vyrovnaní uspokojiť, a

b) pokuty a penále ani tie ich časti, ktoré neboli na účely vyrovnacieho konania považované za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti podľa odsekov 1 a 2, ak sa tieto pokuty a penále vzťahujú na pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa na účely vyrovnania považujú za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti vzniknuté pred povolením vyrovnania.

(10) Pohľadávky, pokuty a penále alebo ich časti (odsek 9) nemožno po skončení vyrovnania dodatočne uložiť ani predpísať.

(11) Ostatné účinky vyhlásenia konkurzu a povolenia vyrovnania upravuje osobitný predpis.20a)

§ 128d

Ustanovenia § 128c sa rovnako použijú aj vo vzťahu k pohľadávkam Národného úradu práce na príspevky do garančného fondu.“.

Doterajšia pätnásta časť a šestnásta časť sa označujú ako šestnásta časť a sedemnásta časť.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20a, 20b a 20c znejú:

20a) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

20b) § 31 ods. 3 a § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Zb. v znení zákona č. 238/2000 Z. z.

20c) § 20, § 31 ods. 5 a § 56 zákona č. 328/1991 Zb. v znení zákona č. 238/2000 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.