Zákon č. 239/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov

Čiastka 104/2000
Platnosť od 28.07.2000 do30.06.2001
Účinnosť od 01.08.2000 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

239

ZÁKON

z 20. júna 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 383/1997 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z. a zákona č. 264/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 odsek 11 znie:

(11) Colné orgány sú na účely colného konania a daňového konania vrátane vymáhania colných a daňových nedoplatkov oprávnené písomne vyžadovať od bánk a pobočiek zahraničných bánk7aa) informácie podliehajúce bankovému tajomstvu7ab) o ich klientoch, ktorí sú účastníkmi colného konania alebo daňového konania vrátane uplatňovania vymáhania colných a daňových nedoplatkov, a to čísla ich bankových účtov, stavy na týchto účtoch a ich zmeny a údaje o pôžičkách a úveroch poskytnutých týmto klientom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa a 7ab znejú:

7aa) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

7ab) § 38 ods. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 17k sa vkladá § 17ka, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17ka

Oprávnenie držať nebezpečné látky a zakázané veci

(1) Na účely výučby, výcviku, skúšok a v súvislosti s výkonom služby je určený colník oprávnený držať, skladovať a používať nebezpečné látky a zakázané veci. Takýmito látkami a vecami sa rozumejú najmä omamné a psychotropné látky a prekurzory,12ba) výbušniny, výbušné predmety, jedy,12bb) falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.12bc)

(2) O držbe, skladovaní a používaní nebezpečných látok a zakázaných vecí uvedených v odseku 1 sa vedie evidencia a záznamy o množstve a spôsobe, ako sa s nimi nakladá.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12ba, 12bb a 12bc znejú:

12ba) Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z.

12bb) Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov.

12bc) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 42 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 9.

4. V § 42 odsek 7 znie:

(7) Colné riaditeľstvo môže po dohode s príslušným útvarom Policajného zboru v jednotlivých prípadoch povoliť prestup osôb a prepravu tovaru cez štátnu hranicu mimo colného priechodu.“.

5. V § 49 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Za predbežné colné vyhlásenie sa považuje aj obchodný alebo administratívny doklad, ak obsahuje potrebné údaje.“.

6. § 53 znie:

㤠53

(1) Zahraničnému tovaru predloženému na colné konanie môže byť pridelené len také colne schválené určenie, ktoré pre zahraničný tovar povoľujú právne predpisy.

(2) Osoba, ktorá požiadala o pridelenie colne schváleného určenia, je povinná predložiť doklad príslušného orgánu o tom, že dovážaný tovar spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi.17a)

(3) Colný orgán nepridelí colne schválené určenie zahraničnému tovaru, ak osoba, ktorá o jeho pridelenie požiadala, nesplní povinnosť podľa odseku 2.

(4) Doklady, ktoré je potrebné predložiť pri dovoze a vývoze exemplárov podľa medzinárodného dohovoru,16) upravuje osobitný predpis.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) Napríklad § 8 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 106 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak colný orgán sám prevádzkuje colný sklad.“.

8. § 106 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) V povolení podľa odseku 1 určí colný orgán podmienky prevádzkovania colného skladu.“.

9. V § 112 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „S tovarom dočasne vybraným z colného skladu sa môže nakladať len v súlade s § 111.“.

10. V § 117 odsek 2 znie:

(2) Ak colný orgán sám neprevádzkuje colný sklad, na účely colného dohľadu je oprávnený

a) vyžadovať, aby sa colný sklad uzamykal dvoma rôznymi zámkami (zámkou uskladňovateľa a zámkou colného orgánu),

b) priamo dohliadať na colný sklad,

c) vyžadovať vedenie evidencie o uskladňovanom tovare v predpísanej forme, ktorej základom je účtovná evidencia,25)

d) vykonávať inventúru uskladňovaného tovaru.“.

11. V § 122 ods. 1 písm. a) sa za slovo „clu“ vkladá čiarka a slová „daniam a iným platbám pri dovoze“.

12. V § 122 ods. 1 písmeno b) znie:

b) tovar prepustený do voľného obehu s vrátením alebo s odpustením dovozného cla, daní a iných platieb pri dovoze, ktorým tento tovar podlieha, ak sa vyvezie späť z tuzemska vo forme zušľachtených výrobkov (systém vrátenia); colný orgán môže vrátiť alebo odpustiť dane v prípade, ak žiadateľ nie je platiteľom daní.“.

13. § 131 znie:

㤠131

Ustanovenie § 130 sa nepoužije a zušľachtené výrobky

a) podliehajú dovoznému clu, daniam a iným platbám pri dovoze vymeraným v súlade s pravidlami príslušného režimu, do ktorého boli prepustené s podmienečným oslobodením od cla, alebo podliehajú dovoznému clu, daniam a iným platbám vymeraným v súlade s pravidlami slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, do ktorého boli umiestnené, pričom osoba, ktorej sa povolenie vydalo, môže požadovať, aby clo, dane a iné platby pri dovoze boli vymerané podľa § 130; ak sa zušľachteným výrobkom pridelilo colne schválené určenie iné ako prepustenie do režimu prepracovania pod colným dohľadom, musí sa výška dovozného cla, daní a iných platieb pri dovoze rovnať aspoň výške cla, daní a iných platieb pri dovoze vymeraných podľa § 130,

b) môžu podliehať pravidlám, ktorými sa riadi vymeriavanie cla, daní a iných platieb pri dovoze určených v rámci režimu prepracovania pod colným dohľadom, ak by dovážaný tovar mohol byť do tohto režimu prepustený.“.

14. V § 138 odsek 1 znie:

(1) Osoba, ktorej sa povolenie vydalo, môže žiadať o vrátenie alebo o odpustenie dovozného cla, daní a iných platieb pri dovoze, ak preukáže, že zušľachtené výrobky získané z dovážaného tovaru prepusteného do voľného obehu v režime aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia boli

a) vyvezené pod colným dohľadom do zahraničia,

b) prepustené, vzhľadom na následný vývoz, do režimu tranzitu, uskladňovania v colnom sklade, dočasného použitia alebo aktívneho zušľachťovacieho styku (režimy s podmienečným oslobodením od cla) alebo umiestnené do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu pri splnení podmienok určených na použitie príslušného režimu; colný orgán môže vrátiť alebo odpustiť dane v prípade, ak žiadateľ nie je platiteľom daní.“.

15. V § 138 ods. 3 a 4 sa za slová „cla“ vkladajú slová „daní a iných platieb pri dovoze“.

16. V § 229 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Colný orgán oznámi dlžníkovi úrok vymeraný podľa tohto zákona najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci štvrťrok.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

17. Ôsma hlava sa dopĺňa štvrtým dielom, ktorý vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÝ DIEL

OSOBITNÁ ÚPRAVA PRE KONKURZNÉ KONANIE A VYROVNACIE KONANIE

§ 258a

Prihlasovanie colných pohľadávok

(1) Na účely konkurzného konania a vyrovnacieho konania36a) sa rozumie

a) colnou pohľadávkou

1. nezaplatené clo, dane a iné platby vyberané pri dovoze, zodpovedajúce colnému dlhu, ktorý vznikol podľa tohto zákona; to sa vzťahuje aj na colnú pohľadávku, ktorá vznikla iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia alebo nebola vymeraná colným orgánom,

2. pokuty a prepadnutie tovaru, ktoré colné orgány dlžníkovi uložili v konaní o colnom delikte pred vyhlásením konkurzu a povolením vyrovnania,

3. úroky a dodatočne vymeraná suma cla, ktoré sa vzťahujú na colné pohľadávky, pri ktorých colný dlh vznikal pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania a ktoré do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia vyrovnania neboli vymerané, ak mohli byť colným orgánom vymerané do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia vyrovnania,

b) colným záväzkom clo, dane a iné platby pri dovoze, na ktorých vrátenie má dlžník právny nárok podľa tohto zákona, a to aj v prípade, ak si tento nárok neuplatnil,

c) colnými pohľadávkami vzniknutými pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania colné pohľadávky, pri ktorých colný dlh vznikol pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania,

d) colnými pohľadávkami alebo colnými záväzkami vzniknutými po vyhlásení konkurzu alebo po povolení vyrovnania36b) colné pohľadávky neuvedené v odseku 1 písm. c) alebo colné záväzky neuvedené v odseku 2.

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa primerane použije aj na colné záväzky vzniknuté pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania.

(3) V konkurznom konaní môže colný orgán uplatňovať colné pohľadávky vzniknuté pred vyhlásením konkurzu aj bez predchádzajúceho vymerania. To sa vzťahuje aj na colné pohľadávky, ktoré vzniknú na základe kontroly po prepustení tovaru podľa § 86 tohto zákona vykonanej po vyhlásení konkurzu.

(4) Vo vyrovnacom konaní môže colný orgán uplatňovať colné pohľadávky vzniknuté pred povolením vyrovnania aj bez predchádzajúceho vymerania. To sa vzťahuje aj na colné pohľadávky, ktoré vzniknú na základe kontroly po prepustení tovaru podľa § 86 tohto zákona vykonanej po povolení vyrovnania.

(5) Po vyhlásení konkurzu alebo po povolení vyrovnania colný orgán prihlási colné pohľadávky spôsobom a v lehote ustanovenej v osobitnom predpise.36c)

(6) V konkurznom konaní a vo vyrovnacom konaní nemožno uspokojiť colné pohľadávky, pri ktorých colný dlh vznikal pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania, alebo tie ich časti, ktoré

a) colný orgán neprihlásil podľa odseku 5 alebo

b) neboli v konkurznom konaní a vo vyrovnacom konaní úspešne uplatnené.

§ 258b

Účinky vyhlásenia konkurzu a povolenia vyrovnania

(1) Ak bol na dlžníka vyhlásený konkurz alebo ak súd povolil dlžníkovi vyrovnanie, v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu alebo po povolení vyrovnania sa colné konanie neprerušuje. To neplatí na exekučné konanie colných orgánov, ktoré sa týka colných pohľadávok. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu nemožno začať exekučné konanie colných orgánov pre colné pohľadávky, pri ktorých colný dlh vznikol pred vyhlásením konkurzu, ani pre colné pohľadávky, pri ktorých colný dlh vznikol po vyhlásení konkurzu.

(2) Vyhlásením konkurzu sa nesplatné colné pohľadávky stávajú splatnými. Colný orgán prednostne uspokojí pohľadávku zo zabezpečenia colného dlhu, ak je colný dlh zabezpečený. Vyhlásením konkurzu sa stávajú splatnými aj nesplatné colné záväzky. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu lehoty ustanovené pre premlčanie alebo zánik colných pohľadávok a colných záväzkov neplynú.

(3) V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu nevznikajú úroky a colný orgán ich nemôže vymeriavať. Od povolenia vyrovnania nevznikajú úroky, ktoré sa považujú za colné pohľadávky vzniknuté pred povolením vyrovnania a colný orgán ich nemôže vymeriavať. Úroky colné orgány uplatňujú len za obdobie do vyhlásenia konkurzu a ako súčasť dlžnej sumy cla, ktorá tvorí colnú pohľadávku.

(4) V colnom konaní sa v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu správca konkurznej podstaty stáva účastníkom colného konania namiesto dlžníka. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu sa na správcu konkurznej podstaty primerane vzťahujú všetky ustanovenia tohto zákona a osobitných predpisov,3) ktoré upravujú postavenie deklaranta a dlžníka. Colné vyhlásenie a ostatné doklady, ktoré sa predkladajú v colnom konaní podľa tohto zákona alebo osobitného zákona a ktoré majú význam pre určenie colného dlhu alebo povinnosti iných právnických osôb alebo fyzických osôb, vystavené správcom konkurznej podstaty namiesto dlžníka sa považujú za doklady vystavené dlžníkom. Právne úkony správcu konkurznej podstaty vo vzťahu k iným fyzickým osobám a právnickým osobám alebo plnenia správcu konkurznej podstaty poskytnuté iným fyzickým osobám a právnickým osobám pri nakladaní s majetkom konkurznej podstaty sa na účely určenia práv a povinností dlžníka alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb podľa tohto zákona považujú za právne úkony alebo plnenia dlžníka; obdobne sa posudzujú i prijaté plnenia.

(5) V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu je vylúčené vzájomné započítanie colných pohľadávok a colných záväzkov.

(6) Potvrdením vyrovnania zanikajú colné pohľadávky alebo ich časti, ktoré dlžník na základe schváleného vyrovnacieho plánu nemusí plniť. Zanikajú aj všetky colné pohľadávky alebo ich časti, ktoré sa na účely vyrovnania považujú za pohľadávky na cle vzniknuté pred povolením vyrovnania a ktoré nemožno po vyrovnaní uspokojiť. Zanikajú aj úroky alebo tie ich časti, ktoré neboli na účely vyrovnacieho konania považované za colné pohľadávky podľa § 258a ods. 1 písm. c), ak sa tieto úroky vzťahujú na colné pohľadávky, ktoré sa na účely vyrovnania považujú za pohľadávky na cle vzniknuté pred povolením vyrovnania. Tieto sumy ani ich príslušenstvo nemožno po skončení vyrovnania dodatočne vyrubiť alebo vymerať.

(7) Účinky podľa odsekov 2 a 6 sa skončia, ak dlžník vyrovnanie nesplní, a to dňom právoplatnosti uznesenia súdu, ktorým potvrdí nesplnenie vyrovnania.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 36a, 36b a 36c znejú:

36a) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

36b) § 31 a 54 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

36c) § 20, 31 a 56 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

18. Za § 276 sa vkladá § 276a, ktorý znie:

㤠276a

Na konanie začaté pred 1. augustom 2000 sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.