Zákon č. 232/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov

Čiastka 100/2000
Platnosť od 26.07.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.08.2000 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

232

ZÁKON

z 20. júna 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z. a zákona č. 345/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) obdobia, počas ktorého osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) poberajú starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, na ktorý im vznikol nárok podľa osobitného predpisu,11a) alebo poberajú invalidný dôchodok, ktorý sa vypláca z dôvodu, že invalidný dôchodok je vyšší ako starobný dôchodok; to neplatí na účely nemocenského poistenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 91 a § 92 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov.“.

2. V § 14 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „žiakov stredných škôl a“.

3. V § 14 ods. 10 písm. b) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „šiestich“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


Jozef Migaš v. r.

podľa č. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.