Zákon č. 229/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 99/2000
Platnosť od 25.07.2000 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2000 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

229

ZÁKON

z 20. júna 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z. a zákona č. 5/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, to jest žiakom s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, žiakom zdravotne oslabeným a chorým, žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakom s autizmom, žiakom s vývinovými poruchami učenia alebo správania, žiakom s ťažkým mentálnym postihnutím umiestneným v domovoch sociálnych služieb, žiakom s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu sa poskytuje vzdelanie zodpovedajúce ich individuálnym schopnostiam špeciálnymi formami a metódami zodpovedajúcimi ich postihnutiu.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

2. § 28 znie:

㤠28

(1) V špeciálnych školách sa zabezpečuje vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým ich postihnutie nedovoľuje vzdelávať sa v ostatných školách podľa tohto zákona. Vykonáva sa špeciálnymi formami a metódami s možnosťou využitia kompenzačných pomôcok s cieľom začleniť žiakov do pracovného procesu a života spoločnosti.

(2) Špeciálne školy sú špeciálne základné školy, špeciálne stredné školy, praktická škola a odborné učilištia.

(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva, ustanoví osobitosti organizácie a dĺžku vzdelávania v špeciálnych školách, zaraďovanie, preraďovanie a prijímanie žiakov do špeciálnych škôl, podrobnosti o ukončovaní vzdelávania v špeciálnych školách, vydávaní záverečných vysvedčení v jednotlivých typoch špeciálnych škôl, spôsob finančného a hmotného zabezpečnia žiakov špeciálnych škôl, starostlivosť o zdravie a dozor nad žiakmi v špeciálnych školách a sústavu učebných odborov v odborných učilištiach.“.

3. § 29 vrátane nadpisu znie:

㤠29

Špeciálne základné školy

(1) Špeciálne základné školy poskytujú žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov s mentálnym postihnutím, výchovu a vzdelávanie podľa § 5 a 6 spôsobom primeraným ich postihnutiu; zriaďujú sa spravidla ako školy pre jeden druh postihnutia. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie, v ktorom sa neuvádza vnútorná diferenciácia špeciálnej základnej školy.

(2) V špeciálnych základných školách sa vzdelávanie uskutočňuje diferencovane podľa stupňa postihnutia žiaka.

(3) Pre žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s viacerými chybami v kombinácii s mentálnym postihnutím sa zriaďujú špeciálne základné školy; obsah vzdelávania v týchto školách je prispôsobený stupňu postihnutia žiakov a na základe týchto stupňov je špeciálna základná škola vnútorne diferencovaná.

(4) V špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím sa vzdelávajú žiaci s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu úspešne vzdelávať v základnej škole a ani v iných špeciálnych základných školách, a žiaci, ktorí sú schopní osvojiť si aspoň niektoré prvky vzdelania. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie, v ktorom sa uvádza vnútorná diferenciácia špeciálnej základnej školy.

(5) Špeciálne základné školy majú deväť ročníkov. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva, ustanoví, ktoré špeciálne základné školy majú desať ročníkov.“.

4. Nadpis § 30 znie:

„Špeciálne stredné školy“.

5. V § 30 odsek 1 znie:

(1) Špeciálne stredné školy poskytujú žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa nemôžu vzdelávať v školách podľa § 15 až 19, výchovu a vzdelávanie podľa § 7 a 8 spôsobom primeraným ich postihnutiu. Vnútorne sa diferencujú podľa druhu postihnutia žiakov, na ktoré sú zamerané. V špeciálnych stredných školách a odborných učilištiach sa vykonáva aj ďalšie vzdelávanie postihnutých.“.

6. V § 30 sa odseky 3 a 4 vypúšťajú.

7. § 31 vrátane nadpisu znie:

㤠31

Praktická škola

(1) Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakom s mentálnym postihnutím, ktorí skončili základnú špeciálnu školu a neboli prijatí do odborného učilišťa alebo špeciálneho učilišťa, prípadne nezvládli jeho vzdelávací obsah.

(2) Praktická škola pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti a zacvičuje ich na vykonávanie práce tak, aby mohli vykonávať jednoduché pracovné činnosti pod dohľadom.

(3) Príprava v praktickej škole trvá jeden rok, dva alebo tri roky. Dokladom o skončení vzdelávania v nej je záverečné vysvedčenie.“.

8. V § 32 odsek 4 znie:

(4) Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím, ktorí skončili 9. ročník v školách podľa tohto zákona alebo povinnú školskú dochádzku.“.

9.V § 33 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na špeciálne školy ustanovenia tohto zákona o základnej škole a strednej škole.

(2) Vzdelanie získané v špeciálnych školách okrem vzdelania získaného v špeciálnych školách pre žiakov s mentálnym postihnutím je rovnocenné so vzdelaním získaným v základných školách a stredných školách.“.

10. V § 37 sa odsek 2 vypúšťa.


Čl. II.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2000.


Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.