Zákon č. 225/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)

(v znení č. r1/c127/2000 Z. z.)

Čiastka 97/2000
Platnosť od 22.07.2000 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2005
Zrušený 473/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 65 ods. 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2001

225

ZÁKON

z 22. júna 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 písm. a) ôsmy bod znie:

8. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby,“.

2. V § 3 písmeno d) znie:

d) technickou službou

1. vývoj,

2. výroba,

3. predaj,

4. projektovanie,

5. montáž,

6. údržba,

7. revízia alebo

8. opravy

zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí, ak sa činnosti uvedené v prvom až ôsmom bode vykonávajú ako podnikanie; technickou službou nie sú činnosti uvedené v prvom až ôsmom bode týkajúce sa mechanických zámkov s menej ako trojbodovým uzamykacím mechanizmom z jedného miesta a prenosných trezorov,“.

3. V § 3 písmeno f) znie:

f) fyzickou ochranou priamy výkon činností uvedených v písmene a) prvom až siedmom bode osobou prítomnou na mieste, kde tieto činnosti má vykonávať, ako aj činnosť ustanovená v písmene a) ôsmom bode a priame riadenie týchto činností,“.

4. V § 3 písm. g) sa slovo „hľadania“ nahrádza slovom „pátrania“.

5. § 3 sa dopĺňa písmenami i) až r), ktoré znejú:

i) zabezpečovacím systémom sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich pevne zabudovanú prekážku zabraňujúcu vstupu osoby alebo zvieraťa do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo výstupu z nich, alebo vjazdu dopravného prostriedku do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazdu z nich, ktoré nemožno prekonať bez odborných znalostí alebo fyzickej sily,

j) poplachovým systémom sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich predmet pevne zabudovaný na chránenom objekte alebo na chránenom mieste, alebo v chránenom objekte, alebo v chránenom mieste, ktorý po neoprávnenom zásahu na chránenom objekte alebo na chránenom mieste alebo po neoprávnenom zásahu do chráneného objektu alebo do chráneného miesta vyvolá svetelný, zvukový alebo iný signál,

k) ozbrojeným zborom alebo ozbrojeným bezpečnostným zborom zbor, o ktorom osobitný predpis ustanovuje, že zbor je ozbrojený zbor alebo ozbrojený bezpečnostný zbor; na účely tohto zákona má rovnaké postavenie aj Slovenská informačná služba a Vojenská polícia,

l) bezpečnostnou praxou prax, ktorej prevažná časť spočíva v činnostiach uvedených v písmene f) alebo h), riadenie a kontrola týchto činností, odborná príprava osôb na tieto činnosti,

m) vzdelaním v odbore bezpečnostné služby aj vzdelanie získané štúdiom v policajnej škole na území Slovenskej republiky a do 31. decembra 1992 aj v policajnej škole na území Českej republiky alebo odborná príprava získaná v kurzoch Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a v kurzoch obecnej polície, ak trvala najmenej tri mesiace; za vzdelanie v odbore bezpečnostné služby sa nepovažuje jazykové vzdelávanie a pedagogické vzdelávanie na uvedených školách,

n) potvrdením o praxi také potvrdenie, v ktorom je uvedené, odkedy a dokedy a v akej funkcii osoba vykonávala uvedenú prax; na potvrdení musí byť uvedené, kto potvrdenie vydal, spisová značka a číslo písomnosti, pod ktorým bolo potvrdenie vydané, podpisová doložka s menom, priezviskom a funkciou osoby, ktorá potvrdenie podpísala, a odtlačok pečiatky toho, kto potvrdenie vydal,

o) dokladom o vzdelaní doklad o absolvovaní kurzu, ktorý bol vydaný po absolvovaní odbornej prípravy uvedenej v písmene m), vysvedčenie o absolvovaní štúdia alebo diplom o absolvovaní vysokoškolškého štúdia,

p) sídlom aj miesto, kde sú uložené písomnosti týkajúce sa konania o udelenie licencie alebo evidencie a iné písomnosti, ktoré sa majú viesť v súvislosti s prevádzkovaním bezpečnostnej služby alebo vlastnej ochrany fyzickej osoby,

r) verejne prístupným miestom každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný.“.

6. § 4 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Bezpečnostnú službu môže prevádzkovať obecná polícia podľa osobitných predpisov.1a) Na toto prevádzkovanie sa nevzťahuje § 43.

(5) Licencia je verejná listina.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 3 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z. a zákona č. 319/1999 Z. z.“.

7. § 6 a 7 vrátane nadpisov znejú:

㤠6

Podmienky udelenia licencie fyzickej osobe

Krajské riaditeľstvo môže udeliť licenciu fyzickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a ak

a) dosiahla vek 21 rokov,

b) má spôsobilosť na právne úkony,

c) je bezúhonná,

d) je spoľahlivá,

e) je zdravotne spôsobilá,

f) má požadovanú odbornú spôsobilosť,

g) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

§ 7

Podmienky udelenia licencie právnickej osobe

(1) Krajské riaditeľstvo môže udeliť licenciu právnickej osobe, ktorá je spoľahlivá [§ 9 ods. 1 a ods. 2 písm. d)], ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti, a

a) fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, spĺňajú podmienky ustanovené v § 6,

b) z jej obchodného mena nemôže vyplynúť, že plní úlohy verejnej správy.

(2) U zahraničnej právnickej osoby, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú organizačnú zložku, musí podmienky ustanovené v § 6 spĺňať osoba, ktorá je oprávnená konať v jej mene ako vedúci organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby.“.

8. V § 9 ods. 2 písm. b) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“ a slová „alebo proti majetku“ sa nahrádzajú slovami „zo spáchania ublíženia na zdraví z nedbanlivosti inému alebo z úmyselného uvedenia nesprávneho alebo neúplného údaja pred štátnym orgánom, orgánom obce s cieľom získať neoprávnenú výhodu, úmyselného narušenia občianskeho spolunažívania, drobného ublíženia na zdraví, priestupku proti majetku alebo priestupku na úseku zbraní a streliva“.

9. V § 9 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) bola v posledných troch rokoch právoplatne odsúdená za trestný čin uvedený v § 8 písm. a) až c) a hľadí sa na ňu, akoby nebola odsúdená,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

10. V § 9 ods. 4 sa číslo „21“ nahrádza číslom „14“.

11. Nadpis pod § 10 znie:

„Odborná a zdravotná spôsobilosť osoby na prevádzkovanie bezpečnostnej služby“.

12. V § 10 odsek 4 znie:

(4) Nedostatok vysokoškolského vzdelania uvedeného v odseku 3 možno osobe, ktorej bol na základe absolvovania obsahovo ucelenej časti vysokoškolského štúdia v odbore právo alebo bezpečnostné služby vydaný diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a priznaný titul „bakalár“ alebo osobe, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v inom odbore ako právo alebo bezpečnostné služby, ak tieto osoby vykonávali prax v odbore právo alebo bezpečnostnú prax najmenej desať rokov a čas od skončenia vykonávania tejto praxe nie je dlhší ako päť rokov, nahradiť vykonaním kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministrom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Žiadosť o vykonanie kvalifikačnej skúšky podáva osoba písomne Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). V žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky osoba uvedie meno, priezvisko, titul, rodné číslo a miesto trvalého pobytu. K žiadosti pripojí osvedčený odpis dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o vykonávaní praxe v odbore právo alebo bezpečnostnej praxe a doklad o zaplatení paušálnej sumy nákladov na vykonanie skúšky.“.

13. § 10 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Zdravotnú spôsobilosť fyzickej osoby na udelenie licencie zisťuje a lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky.

(9) Každý lekár alebo psychológ, ktorý na základe vyšetrenia zistí, že osoba s udelenou licenciou trpí chorobou alebo stavom, ktorý vylučuje alebo obmedzuje jej zdravotnú spôsobilosť, poučí ju o tejto skutočnosti a oznámi to ministerstvu.“.

14. V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slovo „meno“ vkladajú slová „a sídlo, ak nie je totožné s miestom trvalého pobytu“.

15. V § 11 ods. 2 písm. f) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.

16. V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:

a) doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. a), b), f) a g) týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi, prípadne vedúcim organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2), a prehľad jej podnikateľských činností,“.

17. V § 12 ods. 2 písmeno e) znie:

e) čestné vyhlásenie o tom, že nie je držiteľom iného oprávnenia podnikať alebo že skončí podnikateľskú činnosť najneskôr ku dňu, keď rozhodnutie o udelení licencie nadobudne právoplatnosť.“.

18. Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2, 3 a 4, ktoré znejú:

(2) Pri ochrane objektov, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a plnenia medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, musia byť splnené osobitné podmienky. Sú to najmä

a) povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť odbornú prípravu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany z praktického výcviku zásahov proti páchateľom, právnych a taktických aspektov pri vykonávaní zákroku v rozsahu najmenej štyri hodiny v mesiaci,

b) povinnosť viesť o odbornej príprave podľa písmena a) dokumentáciu v rozsahu uvedenom v § 78a ods. 2,

c) preverenie spoľahlivosti osoby podľa § 9, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany, ministerstvom na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa,

d) prax osoby vo výkone fyzickej ochrany v dĺžke najmenej tri roky,

e) výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom prevádzkovateľovi najmenej raz za dva roky.

Pri výkone fyzickej ochrany na týchto objektoch sa nevzťahuje ustanovenie § 31.

(3) Prevádzkovateľ, ktorý závažným spôsobom alebo opakovane poruší povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo ak porušuje podmienky ustanovené v rozhodnutiach ministerstva alebo krajského riaditeľstva pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly, nemôže vykonávať ochranu objektov uvedených v odseku 2, ak bol v posledných troch rokoch za porušenie ustanovení tohto zákona postihnutý.

(4) Kategorizáciu objektov podľa odseku 2 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktoré vydá vláda Slovenskej republiky.".

19. § 20, 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:

㤠20

Pozastavenie výkonu oprávnenia podnikať

(1) Výkon oprávnenia podnikať sa pozastavuje rozhodnutím krajského riaditeľstva,

a) ak prestane ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prípadne vedúci organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2), spĺňať podmienky ustanovené v § 6, najdlhšie na šesť mesiacov od času, keď osoba prestala spĺňať uvedené podmienky,

b) ak prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestane spĺňať podmienky ustanovené v § 6 písm. b), f) a g),

c) na žiadosť prevádzkovateľa,

d) v prípade, ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti; rozhodnutie, ktoré musí obsahovať odôvodnenie naliehavosti, možno doručiť aj verejnou vyhláškou tak, že písomné vyhotovenie rozhodnutia sa vyvesí na päť dní na úradnú tabuľu obecného úradu príslušného podľa sídla prevádzkovateľa s tým, že posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia,

e) ak výkon činnosti nie je v súlade s týmto zákonom.

(2) Vo výkone oprávnenia podnikať možno pokračovať len na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva, ktorým sa pozastavenie výkonu oprávnenia podnikať zruší; toto rozhodnutie je krajské riaditeľstvo povinné vydať do troch dní odo dňa, keď prevádzkovateľ preukáže, že dôvody, pre ktoré sa oprávnenie podnikať pozastavilo, pominuli.

§ 21

Zánik oprávnenia podnikať

(1) Oprávnenie podnikať zaniká

a) smrťou prevádzkovateľa, ktorý bol fyzickou osobou,

b) zrušením právnickej osoby,

c) uplynutím času, ak bola licencia udelená na určitý čas,

d) rozhodnutím krajského riaditeľstva podľa § 22, ktoré je právoplatné.

(2) Dedič prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľ je povinný odovzdať licenciu krajskému riaditeľstvu, ak nastanú podmienky zániku oprávnenia podnikať. O odovzdaní licencie krajské riaditeľstvo vydá potvrdenie tomu, kto licenciu odovzdal.

§ 22

Odňatie licencie

(1) Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie, ak

a) prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestane spĺňať podmienky ustanovené v § 6 a nejde o prípad uvedený v § 20 ods. 1 písm. b),

b) uplynula lehota ustanovená v § 20 ods. 1 písm. a) alebo ak sa výkon oprávnenia podnikať pozastavil podľa § 20 ods. 1 písm. b), d) alebo e) a v lehote šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia výkonu oprávnenia podnikať sa nesplnili podmienky ustanovené v tomto zákone,

c) prevádzkovateľ licenciu odovzdá,

d) prevádzkovateľ nezačal vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť do jedného roka od vzniku oprávnenia podnikať alebo takúto činnosť nevykonáva aspoň jeden rok.

(2) Krajské riaditeľstvo môže rozhodnúť o odňatí licencie v prípade, ak prevádzkovateľ závažným spôsobom poruší alebo opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, z iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak porušuje podmienky ustanovené v jeho rozhodnutiach alebo v rozhodnutiach alebo opatreniach urobených pri výkone štátneho dozoru. Krajské riaditeľstvo môže rozhodnúť o trvalom odňatí licencie, ak prevádzkovateľ opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, z iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak porušuje podmienky ustanovené v jeho rozhodnutiach alebo v rozhodnutiach alebo opatreniach urobených pri výkone štátneho dozoru.

(3) Krajské riaditeľstvo môže rozhodnúť o odňatí udelenej licencie aj vtedy, ak prevádzkovateľ ani po doručení opakovanej výzvy licenciu do 30 dní neprevezme.

(4) Ak sa licencia odňala podľa odseku 2, možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby tomu istému prevádzkovateľovi udeliť až po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie. Právnickej osobe možno ďalšiu licenciu udeliť po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, prípadne vedúcim organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby, alebo po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie právnickej osobe, v ktorej bola fyzická osoba štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prípadne vedúcim organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby a táto fyzická osoba má byť štatutárnym orgánom právnickej osoby, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, prípadne vedúcim organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby.“.

20. Nadpis pod § 23 znie:

„Povinnosti po pozastavení výkonu oprávnenia podnikať, po zániku oprávnenia podnikať alebo po odňatí licencie“.

21. § 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pri pozastavení výkonu oprávnenia podnikať alebo po odňatí licencie je prevádzkovateľ povinný do troch dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať alebo právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie licenciu odovzdať krajskému riaditeľstvu, ktoré ju vydalo. Po smrti prevádzkovateľa, ktorý bol fyzickou osobou, má túto povinnosť jeho dedič.“.

22. V § 24 sa za slovo „dane“ vkladajú slová „registrovému súdu podľa sídla právnickej osoby“.

23. V § 25 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „oprávnenia prevádzkovať činnosť ustanovenú v § 2 ods. 2 písm. b) a“, doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby prevádzkujúcej bezpečnostnú službu alebo ktorá je členom štatutárneho orgánu právnickej osoby prevádzkujúcej bezpečnostnú službu, nesmie byť držiteľom iného oprávnenia podnikať okrem oprávnenia prevádzkovať činnosť ustanovenú v § 2 ods. 2 písm. b) a prípadu ustanoveného v § 46 a ani štatutárnym orgánom inej právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu inej právnickej osoby okrem tej, ktorá prevádzkuje činnosti ustanovené v § 2 ods. 2 písm. b) a prípadu ustanoveného v § 46.“.

24. V § 26 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje číslovanie odseku 1.

25. V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Prevádzkovateľ je povinný v sídle právnickej osoby alebo v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo v sídle, ak nie je totožné s miestom trvalého pobytu, uschovávať písomnosti ustanovené v § 28 ods. 1 a 2 a v § 33 ods. 1, a to počas najmenej piatich rokov od skončenia pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu. Po uplynutí piatich rokov od skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu písomnosti na požiadanie vráti tomu, kto ich predložil, alebo ich prevádzkovateľ škartuje.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

26. V § 31 sa slová „pod stálym dohľadom najmenej dvoch odborne spôsobilých osôb“ nahrádzajú slovami „pod stálym dohľadom odborne spôsobilej osoby“.

27. V § 32 ods. 6 sa za slovo „vykonať,“ vkladajú slová „na základe žiadosti“.

28. V § 32 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:

(7) Preukaz odbornej spôsobilosti je verejná listina.

(8) Za preukaz odbornej spôsobilosti, ktorý bol stratený, odcudzený alebo poškodený alebo za preukaz odbornej spôsobilosti, ktorý stratil platnosť z dôvodov zmeny údajov v ňom zapísaných, vydá ministerstvo na základe žiadosti a po preukázaní dôvodov na jeho vydanie preukaz odbornej spôsobilosti. Preukaz odbornej spôsobilosti platí do času, v ktorom mala skončiť platnosť preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý bol stratený, poškodený, odcudzený alebo ktorý stratil platnosť z dôvodov zmeny údajov v ňom zapísaných. Ak preukaz odbornej spôsobilosti stratil platnosť uplynutím času platnosti v ňom uvedenej, postupuje sa, akoby osoba nemala vydaný doteraz žiadny preukaz odbornej spôsobilosti. Osoba však nemusí v týchto prípadoch absolvovať odbornú prípravu.

(9) Osoba, ktorá sa prihlásila na skúšku odbornej spôsobilosti, uhradí správny poplatok.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 10.

29. V § 33 ods. 2 sa číslo „69“ nahrádza číslom „68“.

30. V § 34 odsek 5 znie:

(5) Pri plnení úloh podľa tohto zákona na verejne prístupnom mieste je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany povinná mať viditeľne umiestnený identifikačný preukaz na ľavej strane odevu v oblasti pŕs. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pri plnení úloh podľa tohto zákona na inom ako verejne prístupnom mieste a osoba poverená výkonom pátrania pri plnení úloh podľa tohto zákona musí mať identifikačný preukaz pri sebe. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania predloží na požiadanie identifikačný preukaz orgánu dozoru alebo príslušníkovi polície s preukazom odbornej spôsobilosti.“.

31. V § 41 sa vypúšťa odsek 3.

32. § 42 znie:

㤠42

(1) Správa o činnosti bezpečnostnej služby musí obsahovať

a) označenie prevádzkovateľa, v ktorom je uvedené číslo licencie, meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a sídlo, ak nie je totožné s miestom trvalého pobytu, obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno a sídlo právnickej osoby,

b) štatistické údaje,

c) opisnú časť,

d) dátum vypracovania správy, odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa alebo štatutárneho orgánu prevádzkovateľa.

(2) V štatistických údajoch sa uvedie

a) počet zamestnancov

1. spolu,

2. vykonávajúcich fyzickú ochranu,

3. vykonávajúcich pátranie,

4. plniacich úlohy so strelnou zbraňou,

b) počet zamestnancov, ktorí plnia úlohy bezpečnostnej služby aj napriek tomu, že nie sú zamestnancami bezpečnostnej služby

1. spolu,

2. vykonávajúcich fyzickú ochranu,

3. vykonávajúcich pátranie,

4. plniacich úlohy so strelnou zbraňou,

c) počet objednávok (zmlúv)

1. uzavretých,

2. skončených,

d) počet prípadov použitia strelnej zbrane,

e) počet prípadov, pri ktorých došlo k

1. usmrteniu osoby, proti ktorej sa vykonával úkon,

2. zraneniu osoby, proti ktorej sa vykonával úkon,

3. usmrteniu nezúčastnenej osoby,

4. zraneniu nezúčastnenej osoby,

f) počet prípadov obmedzenia osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine,

g) počet zamestnancov bezpečnostnej služby pri výkone služby, ktorí boli pri výkone služby

1. usmrtení,

2. zranení,

h) počet zistených

1. trestných činov,

2. priestupkov,

zamestnancami bezpečnostnej služby pri výkone služby,

i) počet spáchaných

1. trestných činov,

2. priestupkov,

zamestnancami bezpečnostnej služby pri výkone služby,

j) akreditované osoby, pri ktorých sa uvedie

1. počet kurzov odbornej prípravy,

2. počet osôb, ktoré sa zúčastnili odbornej prípravy,

3. počet osôb, ktoré sa zúčastnili skúšky odbornej spôsobilosti

3a. spolu,

3b. počet osôb, ktoré nevyhoveli,

3c. počet osôb, ktoré sa zúčastnili prvej opravnej skúšky,

3d. počet osôb, ktoré sa zúčastnili druhej opravnej skúšky,

4. počet osôb, ktoré absolvovali odbornú prípravu, ale skúšky sa nezúčastnili u tej istej akreditovanej osoby,

5. počet osôb, ktoré sa zúčastnili skúšky odbornej spôsobilosti, ale odbornú prípravu absolvovali u inej akreditovanej osoby.

(3) Údaje uvedené v odseku 2 písm. a) a b) sa uvedú v členení

a) stav k 1. januáru kalendárneho roka alebo ku dňu začatia činnosti bezpečnostnej služby, ak začala prevádzkovať činnosť k inému dňu,

b) stav k 31. decembru kalendárneho roka alebo ku dňu skončenia činnosti bezpečnostnej služby, ak skončila prevádzkovanie činnosti k inému dňu,

c) najnižší stav zamestnancov v hodnotenom období,

d) najvyšší stav zamestnancov v hodnotenom období,

e) počet osôb, ktoré k 31. decembru kalendárneho roka alebo ku dňu skončenia činnosti bezpečnostnej služby, ak skončila prevádzkovanie činnosti k inému dňu, sú držiteľmi platného preukazu odbornej spôsobilosti,

f) počet osôb, ktoré k 31. decembru kalendárneho roka alebo ku dňu skončenia činnosti bezpečnostnej služby, ak skončila prevádzkovanie činnosti k inému dňu, neboli držiteľmi platného preukazu odbornej spôsobilosti.

(4) Údaje uvedené v odseku 2 písm. c) až i) sa uvedú v členení

a) strážna služba,

b) detektívna služba.

(5) V opisnej časti sa opíšu prípady uvedené v odseku 2 písm. d) až i) okrem priestupkov tak, aby bolo zrejmé, kto vykonal úkon, použil zbraň, spôsobil zranenie, spôsobil škodu, aká je výška spôsobenej škody, dĺžka pracovnej neschopnosti, kto obmedzil osobnú slobodu, zistil priestupok, trestný čin, spáchal priestupok, trestný čin, ktorému útvaru Policajného zboru, prípadne inému útvaru polície alebo inému orgánu bola vec hlásená, osoba odovzdaná.

(6) Za zranenie sa na účely správy o činnosti bezpečnostnej služby považuje zranenie, ktoré si vyžiadalo alebo je predpoklad, že by si vyžiadalo pracovnú neschopnosť.

(7) Štatistické údaje podľa odseku 2 sa vedú na výkaze. Vzor výkazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

33. V § 44 ods. 1 písmeno e) znie:

e) viesť evidenciu prípadov uvedených v písmene f),“.

34. V § 44 odsek 2 znie:

(2) Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového systému na hlásenie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta alebo časť takéhoto zariadenia, vyhodnocuje narušenie chráneného objektu alebo chráneného miesta alebo prevádzkuje iný systém slúžiaci na ochranu majetku a osoby, je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu dostatočným počtom odborne spôsobilých zamestnancov. V prípade zistenia podozrenia z trestnej činnosti vykoná opatrenia na obmedzenie osobnej slobody osoby,12) zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do takéhoto objektu a vec neodkladne oznámi miestne príslušnému útvaru polície.“.

35. V § 47 ods. 1 písmeno e) znie:

e) viesť evidenciu prípadov uvedených v písmene f),“.

36. V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) viesť inšpekčnú knihu dozoru.“.

37. V § 52 sa na konci pripája táto veta:

„Na vznik oprávnenia prevádzkovať vlastnú ochranu sa primerane použijú ustanovenia § 5.“.

38. § 57 vrátane nadpisu znie:

㤠57

Zmeny, pozastavenie výkonu, zánik oprávnenia na vlastnú ochranu a odňatie licencie na vlastnú ochranu

(1) Krajské riaditeľstvo rozhodne o zmene oprávnenia na vlastnú ochranu

a) na základe žiadosti prevádzkovateľa alebo

b) pri zmenách skutočností, na základe ktorých sa licencia udelila, ak nedôjde k pozastaveniu výkonu oprávnenia na vlastnú ochranu podľa § 20, zániku oprávnenia na vlastnú ochranu podľa § 21 alebo k odňatiu licencie podľa § 22. To platí aj na dodatočné ustanovenie podmienok prevádzkovania vlastnej ochrany.

(2) Ustanovenia o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať podľa § 20 ods. 1 písm. c) až f) a ods. 2, o zániku oprávnenia podnikať podľa § 21, o odňatí licencie podľa § 22 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2 až 4, o povinnostiach po pozastavení výkonu oprávnenia podnikať, po zániku oprávnenia podnikať alebo po odňatí licencie podľa § 23 platia rovnako na prevádzkovanie vlastnej ochrany.“.

39. § 58 vrátane nadpisu znie:

㤠58

Povinnosti pri prevádzkovaní vlastnej ochrany

Povinnosti ustanovené v § 27 až 31, § 34 až 39, § 43 až 45, § 47 a 48 sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa vlastnej ochrany.“.

40. § 62 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Žiadateľ v žiadosti o koncesnú listinu uvedie rozsah technickej služby podľa § 3 písm. d). K žiadosti pripojí zoznam ustanovených zodpovedných zástupcov a výpisy z registra trestov týchto osôb.“.

41. V § 64 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, ak je to potrebné na zistenie totožnosti, na zabránenie úteku alebo na zaistenie dôkazov podľa osobitných predpisov.12)“.

42. V § 64 ods. 2 sa slová „Osoby vykonávajúce strážnu službu podľa § 3 písm. a) a osoby vykonávajúce vlastnú ochranu podľa § 3 písm. c) prvého bodu sú pri plnení úloh podľa tohto zákona, oprávnené“ nahrádzajú slovami „Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany sú pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnené“.

43. V § 64 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany vyžadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do stráženého objektu alebo na strážené miesto, alebo osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom výstupe zo stráženého objektu alebo zo stráženého miesta,

g) presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do stráženého objektu alebo na strážené miesto s dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným prostriedkom nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiace s chránenou osobou alebo so stráženým objektom, alebo so stráženým miestom.“.

44. V § 65 odseky 2 až 8 znejú:

(2) Kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe fyzickým osobám alebo právnickým osobám vo svojej pôsobnosti vykonáva krajské riaditeľstvo.

(3) Kontrolu činnosti podľa tohto zákona je oprávnený vykonávať každý príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“).

(4) Ministerstvo pri výkone štátneho dozoru (ďalej len „orgán dozoru“), krajské riaditeľstvo alebo policajt pri výkone kontroly je oprávnený zisťovať, či zamestnanec pri plnení úloh nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.

(5) O nedostatkoch zistených pri kontrole policajt písomne vyrozumie krajské riaditeľstvo podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla, ak nie je totožné s miestom trvalého pobytu, alebo podľa sídla právnickej osoby. O nedostatkoch zistených v súvislosti s prevádzkovaním technickej služby policajt vyrozumie ministerstvo.

(6) Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa vzťahujú na príslušníka Vojenskej polície v chránených objektoch alebo v chránených miestach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

(7) Štátny dozor a kontrolu podľa odsekov 1 a 2 v prípadoch podľa § 17 ods. 2 vykonáva ministerstvo a krajské riaditeľstvo spravidla v súčinnosti s orgánmi, ktoré vykonávajú štátny odborný dozor podľa osobitného zákona.21)

(8) Na zabezpečenie výkonu štátneho dozoru a kontroly sa zriaďuje úrad v pôsobnosti ministerstva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) Napríklad zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

45. § 66 znie:

㤠66

Orgán dozoru sa pri výkone štátneho dozoru riadi ustanoveniami osobitného zákona,23) ak tento zákon neustanovuje inak. Každý je povinný orgánu dozoru poskytnúť potrebnú súčinnosť a umožniť mu vykonanie štátneho dozoru.“.

46. § 67 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Zamestnanec alebo príslušník orgánu dozoru pri výkone štátneho dozoru, alebo krajské riaditeľstvo, alebo policajt pri výkone kontroly môže

a) ukladať na mieste pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,

b) zadržať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania preukaz odbornej spôsobilosti v prípade, ak zistí opakované alebo hrubé nedostatky v jej činnosti, alebo ak zistí, že táto osoba nemôže riadne plniť úlohy preto, lebo je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok. Táto osoba môže potom vykonať len úkony súvisiace s odovzdaním služby,

c) vykonať zápis v inšpekčnej knihe dozoru.

(2) O zadržaní preukazu odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. b) vydá zamestnanec alebo príslušník orgánu dozoru, alebo krajské riaditeľstvo, alebo policajt potvrdenie a vec predloží neodkladne orgánu dozoru na rozhodnutie podľa § 68 ods. 1 písm. b) prvého bodu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.

47. V § 68 ods. 1 písm. b) prvom a druhom bode sa za slovom „ochrany“ vypúšťa čiarka a vkladá sa slovo „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo technickej služby“.

48. § 71 znie:

㤠71

Tomu, kto nesplní povinnosť vrátiť alebo odovzdať písomné rozhodnutie o udelení licencie a licenciu podľa § 5 ods. 2, § 21 ods. 2, § 23 ods. 4, § 51 a 57 alebo rozhodnutie o udelení akreditácie podľa 78 ods. 3 a § 88 ods. 3, môže ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk.“.

49. V § 69, 70 a 72 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo krajské riaditeľstvo“.

50. Nadpis nad § 73 sa vypúšťa. Pod § 73 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

„Priestupky na úseku bezpečnostných služieb a podobných činností“.

51. V § 73 ods. 1 sa vypúšťa slovo „súkromných“ a za slovom „bezpečnostných“ sa vkladajú slová „služieb a podobných“.

52. V § 73 ods. 2 sa slová „zodpovedným zástupcom“ nahrádzajú slovom „vedúcim organizačnej zložky“.

53. V § 74 odsek 1 znie:

(1) Správne delikty a priestupky prejednáva ministerstvo, ak boli zistené činnosťou ministerstva alebo mu boli oznámené, alebo krajské riaditeľstvo, ak boli zistené činnosťou krajského riaditeľstva alebo mu boli oznámené.“.

54. V § 74 ods. 2 sa za slová „štátneho dozoru“ vkladajú slová „alebo krajské riaditeľstvo, alebo policajt pri výkone kontroly môže“.

55. § 75 znie:

㤠75

Pokutu vyberá a vymáha26) ten orgán, ktorý ju uložil.“.

56. Nad § 78 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „A k r e d i t á c i a“. Nadpis pod § 78 sa vypúšťa.

57. V § 78 odsek 2 znie:

(2) Ak akreditovaná osoba nezabezpečuje riadnu úroveň prípravy alebo neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo na jeho základe, ministerstvo akreditáciu odoberie. Žiadateľovi, ktorému sa akreditácia odobrala, možno udeliť novú akreditáciu najskôr po piatich rokoch odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odobratí akreditácie.“.

58. Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý znie:

㤠78a

(1) Akreditovaná osoba je povinná ministerstvu doručiť najneskôr sedem dní pred začatím odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu. V zozname uvedie, kedy sa odborná príprava začne a v ktorých dňoch a hodinách sa bude vykonávať.

(2) O priebehu odbornej prípravy je akreditovaná osoba povinná viesť evidenciu. V evidencii vedie

a) zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu,

b) dátum a čas, kedy sa jednotlivé predmety prednášali,

c) kto jednotlivé predmety prednášal,

d) kto sa zúčastnil na prednáške.

Údaje uvedené v písmene a) je akreditovaná osoba povinná vyznačiť pred začatím odbornej prípravy. Údaje uvedené v písmenách b) až d) je osoba vykonávajúca odbornú prípravu povinná vyznačiť pred začatím každej hodiny odbornej prípravy. Za správnosť vyznačenia údajov je zodpovedná akreditovaná osoba.“.

59. V § 79 ods. 1 písm. g) sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.

60. V § 79 odsek 7 znie:

(7) Krajské riaditeľstvo vedie evidencie uvedené v odseku 1 písm. a) až d) v rámci svojej územnej pôsobnosti. Údaje z týchto evidencií neodkladne poskytne ministerstvu.“.

61. Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:

㤠79a

Žiadosti podávané podľa tohto zákona musia byť vyhotovené čitateľne, písacím strojom, počítačom alebo tlačou.“.

62. V § 83 ods. 1 sa číslo „69“ nahrádza číslom „68“.


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000 okrem § 65 ods. 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.