Zákon č. 224/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Čiastka 97/2000
Platnosť od 22.07.2000
Účinnosť od 01.08.2000

224

ZÁKON

z 22. júna 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z. a zákona č. 356/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 270 sa za písmeno b) vkladajú písmená c) a d), ktoré znejú:

c) Federálnej bezpečnostnej informačnej služby,

d) spravodajských zložiek Federálneho ministerstva obrany,“.

2. § 276 sa dopĺňa odsekmi 3, 4 a 5, ktoré znejú:

(3) Policajta, ktorý ku dňu tohto zákona je v služobnom pomere zaradený v stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe a ktorému bola podľa predchádzajúcich predpisov udelená výnimka z dôvodu, že bol starší ako 45 rokov a odbornou prácou preukázal na výkon funkcie potrebné odborné znalosti, možno previesť alebo preložiť na inú funkciu podľa § 35 ods. 6, ak udelená výnimka podľa predchádzajúcich predpisov je porovnateľná so stupňom všeobecného vzdelania požadovaným na funkciu, na ktorú sa má policajt previesť alebo preložiť.

(4) U policajta, ktorý bol prevedený alebo preložený na inú funkciu podľa odseku 3, sa kvalifikačný predpoklad vzdelania považuje za splnený.

(5) Odseky 3 a 4 sa vzťahujú iba na Slovenskú informačnú službu.“.

3. Za § 276 sa vkladá § 276a, ktorý znie:

㤠276a

(1) Policajt v stálej štátnej službe, ktorý si k 1. júlu 2000 dopĺňa kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania, môže byť ustanovený do funkcie, na ktorú je určený kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania v rovnakom druhu štúdia. Podmienka spĺňania kvalifikačnej požiadavky špecializovaného policajného vzdelania na funkciu nie je tým dotknutá.

(2) Ustanoviť do funkcie podľa odseku 1 možno aj policajta, ktorý si v období štyroch rokov odo dňa uvedeného v odseku 1 začne dopĺňať kvalifikačný predpoklad, a to najskôr dňom zápisu na vysokú školu.

(3) Ustanovenie policajta do funkcie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje len na čas jeho riadneho štúdia a nemožno ho vykonať opätovne.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.