Oznámenie č. 222/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 95/2000
Platnosť od 21.07.2000

222

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 31. mája 2000 do 30. júna 2000 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 zo dňa 3. mája 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu na Slovensku uzavretej 2. februára 2000 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Dodatok č. 6 zo dňa 20. júna 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 23. decembra 1996 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Zväzom autobusovej dopravy.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 20. júna 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení pre odvetvie drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu na Slovensku uzavretej 27. marca 1998 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.