Zákon č. 220/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z.

Čiastka 95/2000
Platnosť od 21.07.2000 do30.11.2003
Účinnosť od 21.07.2000 do30.11.2003
Zrušený 452/2003 Z. z.

OBSAH

220

ZÁKON

z 22. júna 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová „podnikového registra“ nahrádzajú slovami „obchodného registra“.

2. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

(1) Fond môže majetok fondu prenechať do nájmu3a) alebo prenechať do výpožičky3b). Na platnosť nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke sa vyžaduje súhlas Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak sa zmluvou prenecháva majetok fondu na čas dlhší ako päť rokov alebo ak je dohodnuté právo na predĺženie času, na ktorý sa nájom majetku fondu dohodol, alebo času, na ktorý sa majetok fondu zapožičal, umožňujúce trvanie užívania majetku fondu viac ako päť rokov. Fond môže majetok fondu vypožičať len na zdravotné, charitatívne, sociálne, športové, kultúrne a vzdelávacie účely.

(2) Nájomca ani vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu alebo do výpožičky. Ak nájomca alebo vypožičiavateľ prenechal majetok fondu do nájmu, podnájmu alebo do výpožičky, je táto zmluva neplatná.

(3) Fond nie je oprávnený v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke dohodnúť prednostné právo kúpy prenajatého majetku fondu alebo majetku fondu vo výpožičke ani dohodnúť zmluvnú pokutu v neprospech fondu ako vlastníka. Ak fond v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke dohodne prednostné právo kúpy prenajatého majetku fondu alebo majetku fondu vo výpožičke alebo dohodne zmluvnú pokutu v neprospech fondu, je táto zmluva neplatná.

(4) Fond, nájomca a vypožičiavateľ nemôžu zriadiť záložné právo3c) na majetok fondu ani tento majetok inak zaťažiť.

(5) Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na nakladanie s majetkom obchodných spoločností, v ktorých má fond majetkovú účasť vo výške 100 % na základom imaní.

(6) Na právne vzťahy upravené týmto zákonom sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,3a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3b a 3c znejú:

3a) § 663 až 723 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

3b) § 659 až 662 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

3c) § 151a až 151m Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) nájomné,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

4. Za § 15 sa vkladajú § 15a, 15b a 15c, ktoré znejú:

㤠15a

(1) Nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke uzavreté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sú účastníci zmluvy povinní dať do súladu s § 3a ods. 1, 2 a 3 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak tieto zmluvy zaniknú po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Nájomca alebo vypožičiavateľ je povinný prenajatý majetok fondu alebo majetok fondu vo výpožičke po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 vypratať a vydať fondu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je povinný zaplatiť penále vo výške desaťnásobku mesačného nájomného za každý, aj začatý mesiac neoprávneného užívania prenajatého majetku fondu. Fond je oprávnený prenajatý majetok fondu alebo majetok fondu vo výpožičke vypratať na náklady nájomcu.

(3) V prípade zániku nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke je fond povinný nahradiť nájomcovi alebo vypožičiavateľovi sumu zodpovedajúcu nákladom na zhodnotenie alebo na opravu prenajatého majetku fondu alebo majetku fondu vo výpožičke, zníženú o výšku odpisov technického zhodnotenia, ktoré nájomca alebo vypožičiavateľ vykonal na vlastné náklady, ak fond s vynaložením nákladov súhlasil a na ich náhradu sa zaviazal, po vyprataní a vydaní prenajatého majetku fondu alebo majetku fondu vo výpožičke, a to najneskôr do šiestich mesiacov od vypratania a vydania.

§ 15b

(1) Všetky nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona majú trvať viac ako päť rokov, podliehajú súhlasu ministerstva. Nájomca alebo vypožičiavateľ je povinný ku dňu zániku zmluvy prenajatý majetok fondu alebo majetok fondu vo výpožičke vypratať a vydať fondu. Ak ho nevyprace alebo nevydá, je povinný zaplatiť penále vo výške desaťnásobku mesačného nájomného za každý, aj začatý mesiac neoprávneného užívania prenajatého majetku fondu.

(2) V prípade zániku nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke je fond povinný nahradiť nájomcovi alebo vypožičiavateľovi sumu zodpovedajúcu nákladom na zhodnotenie prenajatého majetku fondu alebo majetku fondu vo výpožičke, zníženú o výšku odpisov technického zhodnotenia, ktoré nájomca alebo vypožičiavateľ vykonal na vlastné náklady, ak fond s ich vynaložením súhlasil a na ich náhradu sa zaviazal, po vyprataní a vydaní predmetu nájmu alebo výpožičky, a to najneskôr do šiestich mesiacov od vypratania alebo vydania.

(3) Ministerstvo rozhodne o súhlase na základe žiadosti fondu do 30 dní od doručenia žiadosti. Fond je povinný doručiť ministerstvu žiadosť do 30 dní od účinnosti tohto zákona. Ak ministerstvo súhlas v tejto lehote neudelí, platí, že ministerstvo súhlas neudelilo.

§ 15 c

Ustanovenia § 15a a 15b sa vzťahujú aj na obchodné spoločnosti, v ktorých má fond majetkovú účasť vo výške 100 % na základnom imanií.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.