Zákon č. 215/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

Čiastka 94/2000
Platnosť od 13.07.2000 do31.12.2001
Účinnosť od 15.07.2000 do31.12.2001
Zrušený 483/2001 Z. z.

OBSAH

215

ZÁKON

z 3. júla 2000,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 44/1998 Z. z., zákona č. 170/1998 Z. z. a zákona č. 252/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 38 ods. 10 sa za slovo „predpisu“ vkladajú slová „a pri rokovaniach o predaji podielu na základnom imaní banky najmenej vo výške 34 % základného imania“.

2. § 44a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pohľadávku banky podľa odseku 1 možno postúpiť podľa § 38 ods. 9, aj keď nie je splnená doba omeškania uvedená v § 38 ods. 9.“.

3. V § 45a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou podľa odsekov 4 a 5.“.

4. § 45a sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) V roku 2000 sa banke podľa odseku 1 uhradí

a) nevyrovnaná časť majetkovej ujmy za rok 1998 a rok 1999 v skutočne preukázanej výške podľa úverových zmlúv, pričom sa nepoužije ustanovenie odseku 3,

b) majetková ujma za rok 2000 v skutočne preukázanej výške, pričom na úhradu tejto ujmy sa vzťahuje odsek 3 druhá veta.

(5) Ak sa nevyrovnaná časť majetkovej ujmy za rok 1998 a za rok 1999 a majetková ujma za rok 2000 uhrádza banke uvedenej v § 44a ods. 1, na krytie takej úhrady sa použijú prostriedky získané z predaja štátnych dlhopisov vydaných v súlade s osobitným predpisom.13)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júla 2000.


Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.